Yuddha Kanda Sarga 88 – யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டாஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (88)


॥ ஸௌமித்ரிராவணியுத்³த⁴ம் ॥

விபீ⁴ஷணவச꞉ ஶ்ருத்வா ராவணி꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ ।
அப்³ரவீத்பருஷம் வாக்யம் வேகே³நாப்⁴யுத்பபாத ஹ ॥ 1 ॥

உத்³யதாயுத⁴நிஸ்த்ரிம்ஶோ ரதே² ஸுஸமலங்க்ருதே ।
காலாஶ்வயுக்தே மஹதி ஸ்தி²த꞉ காலாந்தகோபம꞉ ॥ 2 ॥

மஹாப்ரமாணமுத்³யம்ய விபுலம் வேக³வத்³த்³ருட⁴ம் ।
த⁴நுர்பீ⁴மம் பராம்ருஶ்ய ஶராம்ஶ்சாமித்ரஶாதநாந் ॥ 3 ॥

தம் த³த³ர்ஶ மஹேஷ்வாஸோ ரதே² ஸுஸமலங்க்ருத꞉ ।
அலங்க்ருதமமித்ரக்⁴நம் ராக⁴வஸ்யாநுஜம் ப³லீ ॥ 4 ॥

ஹநுமத்ப்ருஷ்ட²மாஸீநமுத³யஸ்த²ரவிப்ரப⁴ம் ।
உவாசைநம் ஸமாரப்³த⁴꞉ ஸௌமித்ரிம் ஸவிபீ⁴ஷணம் ॥ 5 ॥

தாம்ஶ்ச வாநரஶார்தூ³ளாந்பஶ்யத்⁴வம் மே பராக்ரமம் ।
அத்³ய மத்கார்முகோத்ஸ்ருஷ்டம் ஶரவர்ஷம் து³ராஸத³ம் ॥ 6 ॥

முக்தம் வர்ஷமிவாகாஶே வாரயிஷ்யத² ஸம்யுகே³ ।
அத்³ய வோ மாமகா பா³ணா மஹாகார்முகநி꞉ஸ்ருதா꞉ ॥ 7 ॥

வித⁴மிஷ்யந்தி கா³த்ராணி தூலராஶிமிவாநல꞉ ।
தீக்ஷ்ணஸாயகநிர்பி⁴ந்நாந் ஶூலஶக்த்யஷ்டிதோமரை꞉ ॥ 8 ॥

அத்³ய வோ க³மயிஷ்யாமி ஸர்வாநேவ யமக்ஷயம் ।
க்ஷிபத꞉ ஶரவர்ஷாணி க்ஷிப்ரஹஸ்தஸ்ய மே யுதி⁴ ॥ 9 ॥

ஜீமூதஸ்யேவ நத³த꞉ க꞉ ஸ்தா²ஸ்யதி மமாக்³ரத꞉ ।
ராத்ரியுத்³தே⁴ மயா பூர்வம் வஜ்ராஶநிஸமை꞉ ஶரை꞉ ॥ 10 ॥

ஶாயிதௌ ஸ்தோ² மயா பூ⁴மௌ விஸஞ்ஜ்ஞௌ ஸபுர꞉ஸரௌ ।
ஸ்ம்ருதிர்ந தே(அ)ஸ்தி வா மந்யே வ்யக்தம் வா யமஸாத³நம் ॥ 11 ॥

ஆஶீவிஷமிவ க்ருத்³த⁴ம் யந்மாம் யோத்³து⁴ம் வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
தச்ச்²ருத்வா ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய க³ர்ஜிதம் லக்ஷ்மணஸ்ததா³ ॥ 12 ॥

அபீ⁴தவத³ந꞉ க்ருத்³தோ⁴ ராவணிம் வாக்யமப்³ரவீத் ।
உக்தஶ்ச து³ர்க³ம꞉ பார꞉ கார்யாணாம் ராக்ஷஸ த்வயா ॥ 13 ॥

கார்யாணாம் கர்மணா பாரம் யோ க³ச்ச²தி ஸ பு³த்³தி⁴மாந் ।
ஸ த்வமர்த²ஸ்ய ஹீநார்தோ² து³ரவாபஸ்ய கேநசித் ॥ 14 ॥

வசோ வ்யாஹ்ருத்ய ஜாநீஷே க்ருதார்தோ²(அ)ஸ்மீதி து³ர்மதே ।
அந்தர்தா⁴நக³தேநாஜௌ யஸ்த்வயா(ஆ)சரிதஸ்ததா³ ॥ 15 ॥

தஸ்கராசரிதோ மார்கோ³ நைஷ வீரநிஷேவித꞉ ।
யதா² பா³ணபத²ம் ப்ராப்ய ஸ்தி²தோ(அ)ஹம் தவ ராக்ஷஸ ॥ 16 ॥

த³ர்ஶயஸ்வாத்³ய தத்தேஜோ வாசா த்வம் கிம் விகத்த²ஸே ।
ஏவமுக்தோ த⁴நுர்பீ⁴மம் பராம்ருஶ்ய மஹாப³ல꞉ ॥ 17 ॥

ஸஸர்ஜ நிஶிதாந்பா³ணாநிந்த்³ரஜித்ஸமிதிஞ்ஜய꞉ ।
தே நிஸ்ருஷ்டா மஹாவேகா³꞉ ஶரா꞉ ஸர்பவிஷோபமா꞉ ॥ 18 ॥

ஸம்ப்ராப்ய லக்ஷ்மணம் பேது꞉ ஶ்வஸந்த இவ பந்நகா³꞉ ।
ஶரைரதிமஹாவேகை³ர்வேக³வாந்ராவணாத்மஜ꞉ ॥ 19 ॥

ஸௌமித்ரிமிந்த்³ரஜித்³யுத்³தே⁴ விவ்யாத⁴ ஶுப⁴லக்ஷணம் ।
ஸ ஶரைரதிவித்³தா⁴ங்கோ³ ருதி⁴ரேண ஸமுக்ஷித꞉ ॥ 20 ॥

ஶுஶுபே⁴ லக்ஷ்மண꞉ ஶ்ரீமாந்விதூ⁴ம இவ பாவக꞉ ।
இந்த்³ரஜித்த்வாத்மந꞉ கர்ம ப்ரஸமீக்ஷ்யாதி⁴க³ம்ய ச ॥ 21 ॥

விநத்³ய ஸுமஹாநாத³மித³ம் வசநமப்³ரவீத் ।
பத்ரிண꞉ ஶிததா⁴ராஸ்தே ஶரா மத்கார்முகச்யுதா꞉ ॥ 22 ॥

ஆதா³ஸ்யந்தே(அ)த்³ய ஸௌமித்ரே ஜிவிதம் ஜீவிதாந்தகா³꞉ ।
அத்³ய கோ³மாயுஸங்கா⁴ஶ்ச ஶ்யேநஸங்கா⁴ஶ்ச லக்ஷ்மண ॥ 23 ॥

க்³ருத்⁴ராஶ்ச நிபதந்து த்வாம் க³தாஸும் நிஹதம் மயா ।
[* அதி⁴கபாட²꞉ –
அத்³ய யாஸ்யதி ஸௌமித்ரே கர்ணகோ³சரதாம் தவ ।
தர்ஜநம் யமதூ³தாநாம் ஸர்வபூ⁴தப⁴யாவஹம் ।
*]
க்ஷத்ரப³ந்து⁴꞉ ஸதா³நார்யோ ராம꞉ பரமது³ர்மதி꞉ ॥ 24 ॥

ப⁴க்தம் ப்⁴ராதரமத்³யைவ த்வாம் த்³ரக்ஷ்யதி மயா ஹதம் ।
விஶஸ்தகவசம் பூ⁴மௌ வ்யபவித்³த⁴ஶராஸநம் ॥ 25 ॥

ஹ்ருதோத்தமாங்க³ம் ஸௌமித்ரே த்வாமத்³ய நிஹதம் மயா ।
இதி ப்³ருவாணம் ஸம்ரப்³த⁴ம் பருஷம் ராவணாத்மஜம் ॥ 26 ॥

ஹேதுமத்³வாக்யமத்யர்த²ம் லக்ஷ்மண꞉ ப்ரத்யுவாச ஹ ।
வாக்³ப³லம் த்யஜ து³ர்பு³த்³தே⁴ க்ரூரகர்மாஸி ராக்ஷஸ ॥ 27 ॥

அத² கஸ்மாத்³வத³ஸ்யேதத்ஸம்பாத³ய ஸுகர்மணா ।
அக்ருத்வா கத்த²ஸே கர்ம கிமர்த²மிஹ ராக்ஷஸ ॥ 28 ॥

குரு தத்கர்ம யேநாஹம் ஶ்ரத்³த³த்⁴யாம் தவ கத்த²நம் ।
அநுக்த்வா பருஷம் வாக்யம் கிஞ்சித³ப்யநவக்ஷிபந் ॥ 29 ॥

அவிகத்த²ந்வதி⁴ஷ்யாமி த்வாம் பஶ்ய புருஷாத⁴ம ।
இத்யுக்த்வா பஞ்ச நாராசாநாகர்ணாபூரிதாந் ஶிதாந் ॥ 30 ॥

நிஜகா⁴ந மஹாவேகா³ம்ˮல்லக்ஷ்மணோ ராக்ஷஸோரஸி ।
ஸுபத்ரவாஜிதா பா³ணா ஜ்வலிதா இவ பந்நகா³꞉ ॥ 31 ॥

நைர்ருதோரஸ்யபா⁴ஸந்த ஸவிதூ ரஶ்மயோ யதா² ।
ஸ ஶரைராஹதஸ்தேந ஸரோஷோ ராவணாத்மஜ꞉ ॥ 32 ॥

ஸுப்ரயுக்தைஸ்த்ரிபி⁴ர்பா³ணை꞉ ப்ரதிவிவ்யாத⁴ லக்ஷ்மணம் ।
ஸ ப³பூ⁴வ ததா³ பீ⁴மோ நரராக்ஷஸஸிம்ஹயோ꞉ ॥ 33 ॥

விமர்த³ஸ்துமுலோ யுத்³தே⁴ பரஸ்பரஜயைஷிணோ꞉ ।
உபௌ⁴ ஹி ப³லஸம்பந்நாவுபௌ⁴ விக்ரமஶாலிநௌ ॥ 34 ॥

உபா⁴வபி ஸுவிக்ராந்தௌ ஸர்வஶஸ்த்ராஸ்த்ரகோவிதௌ³ ।
உபௌ⁴ பரமது³ர்ஜேயாவதுல்யப³லதேஜஸௌ ॥ 35 ॥

யுயுதா⁴தே ததா³ வீரௌ க்³ரஹாவிவ நபோ⁴க³தௌ ।
ப³லவ்ருத்ராவிவாபீ⁴தௌ யுதி⁴ தௌ து³ஷ்ப்ரத⁴ர்ஷணௌ ॥ 36 ॥

யுயுதா⁴தே மஹாத்மாநௌ ததா³ கேஸரிணாவிவ ।
ப³ஹூநவஸ்ருஜந்தௌ ஹி மார்க³ணௌகா⁴நவஸ்தி²தௌ ।
நரராக்ஷஸஸிம்ஹௌ தௌ ப்ரஹ்ருஷ்டாவப்⁴யயுத்⁴யதாம் ॥ 37 ॥

ஸுஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டௌ நரராக்ஷஸோத்தமௌ
ஜயைஷிணௌ மார்க³ணசாபதா⁴ரிணௌ ।
பரஸ்பரம் தௌ ப்ரவவர்ஷதுர்ப்⁴ருஶம்
ஶரௌக⁴வர்ஷேண ப³லாஹகாவிவ ॥ 38 ॥

அபி⁴ப்ரவ்ருத்³தௌ⁴ யுதி⁴ யுத்³த⁴கோவிதௌ³
ஶராஸிசண்டௌ³ ஶிதஶஸ்த்ரதா⁴ரிணௌ ।
அபீ⁴க்ஷ்ணமாவிவ்யத⁴துர்மஹாப³லௌ
மஹாஹவே ஶம்ப³ரவாஸவாவிவ ॥ 39 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ அஷ்டாஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 88 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (89) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక : "శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి" పుస్తకము యొక్క ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed