Yuddha Kanda Sarga 50 – யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (50)

॥ நாக³பாஶவிமோக்ஷணம் ॥

அதோ²வாச மஹாதேஜா ஹரிராஜோ மஹாப³ல꞉ ।
கிமியம் வ்யதி²தா ஸேநா மூட⁴வாதேவ நௌர்ஜலே ॥ 1 ॥

ஸுக்³ரீவஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா வாலிபுத்ரோங்க³தோ³(அ)ப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

ந த்வம் பஶ்யஸி ராமம் ச லக்ஷ்மணம் ச மஹாப³லம் ।

ஶரஜாலாசிதௌ வீராவுபௌ⁴ த³ஶரதா²த்மஜௌ ।
ஶரதல்பே மஹாத்மாநௌ ஶயாநௌ ருதி⁴ரோக்ஷிதௌ ॥ 3 ॥

அதா²ப்³ரவீத்³வாநரேந்த்³ர꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ புத்ரமங்க³த³ம் ।
நாநிமித்தமித³ம் மந்யே ப⁴விதவ்யம் ப⁴யேந து ॥ 4 ॥

விஷண்ணவத³நா ஹ்யேதே த்யக்தப்ரஹரணா தி³ஶ꞉ ।
ப்ரபலாயந்தி ஹரயஸ்த்ராஸாது³த்பு²ல்லலோசநா꞉ ॥ 5 ॥

அந்யோந்யஸ்ய ந லஜ்ஜந்தே ந நிரீக்ஷந்தி ப்ருஷ்ட²த꞉ ।
விப்ரகர்ஷந்தி சாந்யோந்யம் பதிதம் லங்க⁴யந்தி ச ॥ 6 ॥

ஏதஸ்மிந்நந்தரே வீரோ க³தா³பாணிர்விபீ⁴ஷண꞉ ।
ஸுக்³ரீவம் வர்த⁴யாமாஸ ராக⁴வம் ச ஜயாஶிஷா ॥ 7 ॥ [நிரைக்ஷத]

விபீ⁴ஷணம் தம் ஸுக்³ரீவோ த்³ருஷ்ட்வா வாநரபீ⁴ஷணம் ।
ருக்ஷராஜம் ஸமீபஸ்த²ம் ஜாம்ப³வந்தமுவாச ஹ ॥ 8 ॥

விபீ⁴ஷணோ(அ)யம் ஸம்ப்ராப்தோ யம் த்³ருஷ்ட்வா வாநரர்ஷபா⁴꞉ ।
வித்³ரவந்தி பரித்ரஸ்தா ராவணாத்மஜஶங்கயா ॥ 9 ॥

ஶீக்⁴ரமேதாந் ஸுஸந்த்ரஸ்தாந் ப³ஹுதா⁴ விப்ரதா⁴விதாந் ।
பர்யவஸ்தா²பயாக்²யாஹி விபீ⁴ஷணமுபஸ்தி²தம் ॥ 10 ॥

ஸுக்³ரீவேணைவமுக்தஸ்து ஜாம்ப³வாந்ருக்ஷபார்தி²வ꞉ ।
வாநராந்ஸாந்த்வயாமாஸ ஸந்நிருத்⁴ய ப்ரதா⁴வத꞉ ॥ 11 ॥

தே நிவ்ருத்தா꞉ புந꞉ ஸர்வே வாநராஸ்த்யக்தஸம்ப்⁴ரமா꞉ ।
ருக்ஷராஜவச꞉ ஶ்ருத்வா தம் ச த்³ருஷ்ட்வா விபீ⁴ஷணம் ॥ 12 ॥

விபீ⁴ஷணஸ்து ராமஸ்ய த்³ருஷ்ட்வா கா³த்ரம் ஶரைஶ்சிதம் ।
லக்ஷ்மணஸ்ய ச த⁴ர்மாத்மா ப³பூ⁴வ வ்யதி²தேந்த்³ரிய꞉ ॥ 13 ॥

ஜலக்லிந்நேந ஹஸ்தேந தயோர்நேத்ரே ப்ரம்ருஜ்ய ச ।
ஶோகஸம்பீடி³தமநா ருரோத³ விளலாப ச ॥ 14 ॥

இமௌ தௌ ஸத்த்வஸம்பந்நௌ விக்ராந்தௌ ப்ரியஸம்யுகௌ³ ।
இமாமவஸ்தா²ம் க³மிதௌ ராக்ஷஸை꞉ கூடயோதி⁴பி⁴꞉ ॥ 15 ॥

ப்⁴ராது꞉ புத்ரேண மே தேந து³ஷ்புத்ரேண து³ராத்மநா ।
ராக்ஷஸ்யா ஜிஹ்மயா பு³த்³த்⁴யா வஞ்சிதாவ்ருஜுவிக்ரமௌ ॥ 16 ॥ [சாலிதா]

ஶரைரிமாவளம் வித்³தௌ⁴ ருதி⁴ரேண ஸமுக்ஷிதௌ ।
வஸுதா⁴யாமிமௌ ஸுப்தௌ த்³ருஶ்யேதே ஶல்யகாவிவௌ ॥ 17 ॥

யயோர்வீர்யமுபாஶ்ரித்ய ப்ரதிஷ்டா² காங்க்ஷிதா மயா ।
தாவுபௌ⁴ தே³ஹநாஶாய ப்ரஸுப்தௌ புருஷர்ஷபௌ⁴ ॥ 18 ॥

ஜீவந்நத்³ய விபந்நோ(அ)ஸ்மி நஷ்டராஜ்யமநோரத²꞉ ।
ப்ராப்தப்ரதிஜ்ஞஶ்ச ரிபு꞉ ஸகாமோ ராவண꞉ க்ருத꞉ ॥ 19 ॥

ஏவம் விளபமாநம் தம் பரிஷ்வஜ்ய விபீ⁴ஷணம் ।
ஸுக்³ரீவ꞉ ஸத்த்வஸம்பந்நோ ஹரிராஜோ(அ)ப்³ரவீதி³த³ம் ॥ 20 ॥

ராஜ்யம் ப்ராப்ஸ்யஸி த⁴ர்மஜ்ஞ லங்காயாம் நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
ராவண꞉ ஸஹ புத்ரேண ஸ காமம் நேஹ லப்ஸ்யதே ॥ 21 ॥

ந ருஜா பீடி³தாவேதாவுபௌ⁴ ராக⁴வலக்ஷ்மணௌ ।
த்யக்த்வா மோஹம் வதி⁴ஷ்யேதே ஸக³ணம் ராவணம் ரணே ॥ 22 ॥

தமேநம் ஸாந்த்வயித்வா து ஸமாஶ்வாஸ்ய ச ராக்ஷஸம் ।
ஸுஷேணம் ஶ்வஶுரம் பார்ஶ்வே ஸுக்³ரீவஸ்தமுவாச ஹ ॥ 23 ॥

ஸஹ ஶூரைர்ஹரிக³ணைர்லப்³த⁴ஸஞ்ஜ்ஞாவரிந்த³மௌ ।
க³ச்ச² த்வம் ப்⁴ராதரௌ க்³ருஹ்ய கிஷ்கிந்தா⁴ம் ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 24 ॥

அஹம் து ராவணம் ஹத்வா ஸபுத்ரம் ஸஹபா³ந்த⁴வம் ।
மைதி²லீமாநயிஷ்யாமி ஶக்ரோ நஷ்டாமிவ ஶ்ரியம் ॥ 25 ॥

ஶ்ருத்வைதத்³வாநரேந்த்³ரஸ்ய ஸுஷேணோ வாக்யமப்³ரவீத் ।
தை³வாஸுரம் மஹத்³யுத்³த⁴மநுபூ⁴தம் ஸுதா³ருணம் ॥ 26 ॥

ததா³ ஸ்ம தா³நவா தே³வாந் ஶரஸம்ஸ்பர்ஶகோவிதா³꞉ ।
நிஜக்⁴நு꞉ ஶஸ்த்ரவிது³ஷஶ்சா²த³யந்தோ முஹுர்முஹு꞉ ॥ 27 ॥

தாநார்தாந்நஷ்டஸஞ்ஜ்ஞாம்ஶ்ச பராஸூம்ஶ்ச ப்³ருஹஸ்பதி꞉ ।
வித்³யாபி⁴ர்மந்த்ரயுக்தாபி⁴ரோஷதீ⁴பி⁴ஶ்சிகித்ஸதி ॥ 28 ॥

தாந்யௌஷதா⁴ந்யாநயிதும் க்ஷீரோத³ம் யாந்து ஸாக³ரம் ।
ஜவேந வாநரா꞉ ஶீக்⁴ரம் ஸம்பாதிபநஸாத³ய꞉ ॥ 29 ॥

ஹரயஸ்து விஜாநந்தி பார்வதீஸ்தா மஹௌஷதீ⁴꞉ ।
ஸஞ்ஜீவகரணீம் தி³வ்யாம் விஶல்யாம் தே³வநிர்மிதாம் ॥ 30 ॥

சந்த்³ரஶ்ச நாம த்³ரோணஶ்ச க்ஷீரோதே³ ஸாக³ரோத்தமே ।
அம்ருதம் யத்ர மதி²தம் தத்ர தே பரமௌஷதீ⁴ ॥ 31 ॥

தே தத்ர நிஹிதே தே³வை꞉ பர்வதே பரமௌஷதீ⁴ ।
அயம் வாயுஸுதோ ராஜந்ஹநுமாம்ஸ்தத்ர க³ச்ச²து ॥ 32 ॥

ஏதஸ்மிந்நந்தரே வாயுர்மேகா⁴ம்ஶ்சாபி ஸவித்³யுத꞉ ।
பர்யஸ்யந் ஸாக³ரே தோயம் கம்பயந்நிவ மேதி³நீம் ॥ 33 ॥

மஹதா பக்ஷவாதேந ஸர்வத்³வீபமஹாத்³ருமா꞉ ।
நிபேதுர்ப⁴க்³நவிடபா꞉ ஸமூலா லவணாம்ப⁴ஸி ॥ 34 ॥

அப⁴வந்பந்நகா³ஸ்த்ரஸ்தா போ⁴கி³நஸ்தத்ரவாஸிந꞉ ।
ஶீக்⁴ரம் ஸர்வாணி யாதா³ம்ஸி ஜக்³முஶ்ச லவணார்ணவம் ॥ 35 ॥

ததோ முஹூர்தாத்³க³ருட³ம் வைநதேயம் மஹாப³லம் ।
வாநரா த³த்³ருஶு꞉ ஸர்வே ஜ்வலந்தமிவ பாவகம் ॥ 36 ॥

தமாக³தமபி⁴ப்ரேக்ஷ்ய நாகா³ஸ்தே விப்ரது³த்³ருவு꞉ ।
யைஸ்தௌ ஸத்புருஷௌ ப³த்³தௌ⁴ ஶரபூ⁴தைர்மஹாப³லௌ ॥ 37 ॥

தத꞉ ஸுபர்ண꞉ காகுத்ஸ்தௌ² த்³ருஷ்ட்வா ப்ரத்யபி⁴நந்தி³த꞉ ।
விமமர்ஶ ச பாணிப்⁴யாம் முகே² சந்த்³ரஸமப்ரபே⁴ ॥ 38 ॥

வைநதேயேந ஸம்ஸ்ப்ருஷ்டாஸ்தயோ꞉ ஸம்ருருஹுர்வ்ரணா꞉ ।
ஸுவர்ணே ச தநூ ஸ்நிக்³தே⁴ தயோராஶு ப³பூ⁴வது꞉ ॥ 39 ॥

தேஜோ வீர்யம் ப³லம் சௌஜ உத்ஸாஹஶ்ச மஹாகு³ண꞉ ।
ப்ரத³ர்ஶநம் ச பு³த்³தி⁴ஶ்ச ஸ்ம்ருதிஶ்ச த்³விகு³ணம் தயோ꞉ ॥ 40 ॥

தாவுத்தா²ப்ய மஹாவீர்யௌ க³ருடோ³ வாஸவோபமௌ ।
உபௌ⁴ தௌ ஸஸ்வஜே ஹ்ருஷ்டௌ ராமஶ்சைநமுவாச ஹ ॥ 41 ॥

ப⁴வத்ப்ரஸாதா³த்³வ்யஸநம் ராவணிப்ரப⁴வம் மஹத் ।
ஆவாமிஹ வ்யதிக்ராந்தௌ பூர்வவத்³ப³லிநௌ க்ருதௌ ॥ 42 ॥

யதா² தாதம் த³ஶரத²ம் யதா²(அ)ஜம் ச பிதாமஹம் ।
ததா² ப⁴வந்தமாஸாத்³ய ஹ்ருத³யம் மே ப்ரஸீத³தி ॥ 43 ॥

கோ ப⁴வாந்ரூபஸம்பந்நோ தி³வ்யஸ்ரக³நுலேபந꞉ ।
வஸாநோ விரஜே வஸ்த்ரே தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷித꞉ ॥ 44 ॥

தாமுவாச மஹாதேஜா வைநதேயோ மஹாப³ல꞉ ।
பதத்ரிராஜ꞉ ப்ரீதாத்மா ஹர்ஷபர்யாகுலேக்ஷண꞉ ॥ 45 ॥

அஹம் ஸகா² தே காகுத்ஸ்த² ப்ரிய꞉ ப்ராணோ ப³ஹிஶ்சர꞉ ।
க³ருத்மாநிஹ ஸம்ப்ராப்தோ யுவாப்⁴யாம் ஸாஹ்யகாரணாத் ॥ 46 ॥

அஸுரா வா மஹாவீர்யா தா³நவா வா மஹாப³லா꞉ ।
ஸுராஶ்சாபி ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ புரஸ்க்ருத்ய ஶதக்ரதும் ॥ 47 ॥

நேமம் மோக்ஷயிதும் ஶக்தா꞉ ஶரப³ந்த⁴ம் ஸுதா³ருணம் ।
மாயாப³லாதி³ந்த்³ரஜிதா நிர்மிதம் க்ரூரகர்மணா ॥ 48 ॥

ஏதே நாகா³꞉ காத்³ரவேயாஸ்தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரா விஷோல்ப³ணா꞉ ।
ரக்ஷோமாயாப்ரபா⁴வேந ஶரா பூ⁴த்வா த்வதா³ஶ்ரிதா꞉ ॥ 49 ॥

ஸபா⁴க்³யஶ்சாஸி த⁴ர்மஜ்ஞ ராம ஸத்யபராக்ரம ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ஸமரே ரிபுகா⁴திநா ॥ 50 ॥

இமம் ஶ்ருத்வா து வ்ருத்தாந்தம் த்வரமாணோ(அ)ஹமாக³த꞉ ।
ஸஹஸா யுவயோ꞉ ஸ்நேஹாத்ஸகி²த்வமநுபாலயந் ॥ 51 ॥

மோக்ஷிதௌ ச மஹாகோ⁴ராத³ஸ்மாத்ஸாயகப³ந்த⁴நாத் ।
அப்ரமாத³ஶ்ச கர்தவ்யோ யுவாப்⁴யாம் நித்யமேவ ஹி ॥ 52 ॥

ப்ரக்ருத்யா ராக்ஷஸா꞉ ஸர்வே ஸங்க்³ராமே கூடயோதி⁴ந꞉ ।
ஶூராணாம் ஶுத்³த⁴பா⁴வாநாம் ப⁴வதாமார்ஜவம் ப³லம் ॥ 53 ॥

தந்ந விஶ்வஸிதவ்யம் வோ ராக்ஷஸாநாம் ரணாஜிரே ।
ஏதேநைவோபமாநேந நித்யம் ஜிஹ்மா ஹி ராக்ஷஸா꞉ ॥ 54 ॥

ஏவமுக்த்வா ததோ ராமம் ஸுபர்ண꞉ ஸுமஹாப³ல꞉ ।
பரிஷ்வஜ்ய ஸுஹ்ருத்ஸ்நிக்³த⁴மாப்ரஷ்டுமுபசக்ரமே ॥ 55 ॥

ஸகே² ராக⁴வ த⁴ர்மஜ்ஞ ரிபூணாமபி வத்ஸல ।
அப்⁴யநுஜ்ஞாதுமிச்சா²மி க³மிஷ்யாமி யதா²க³தம் ॥ 56 ॥

ந ச கௌதூஹலம் கார்யம் ஸகி²த்வம் ப்ரதி ராக⁴வ ।
க்ருதகர்மா ரணே வீர ஸகி²த்வமநுவேத்ஸ்யஸி ॥ 57 ॥

பா³லவ்ருத்³தா⁴வஶேஷாம் து லங்காம் க்ருத்வா ஶரோர்மிபி⁴꞉ ।
ராவணம் ச ரிபும் ஹத்வா ஸீதாம் ஸமுபலப்ஸ்யஸே ॥ 58 ॥

இத்யேவமுக்த்வா வசநம் ஸுபர்ண꞉ ஶீக்⁴ரவிக்ரம꞉ ।
ராமம் ச விருஜம் க்ருத்வா மத்⁴யே தேஷாம் வநௌகஸாம் ॥ 59 ॥

ப்ரத³க்ஷிணம் தத꞉ க்ருத்வா பரிஷ்வஜ்ய ச வீர்யவாந் ।
ஜகா³மாகாஶமாவிஶ்ய ஸுபர்ண꞉ பவநோ யதா² ॥ 60 ॥

விருஜௌ ராக⁴வௌ த்³ருஷ்ட்வா ததோ வாநரயூத²பா꞉ ।
ஸிம்ஹநாதா³ம்ஸ்ததா³ நேது³ர்லாங்கூ³ளாந்து³து⁴வுஸ்ததா³ ॥ 61 ॥

ததோ பே⁴ரீ꞉ ஸமாஜக்⁴நுர்ம்ருத³ங்கா³ம்ஶ்சாப்யநாத³யந் ।
த³த்⁴மு꞉ ஶங்கா²ந் ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ க்ஷ்வேலந்த்யபி யதா²புரம் ॥ 62 ॥

ஆஸ்போ²ட்யாஸ்போ²ட்ய விக்ராந்தா வாநரா நக³யோதி⁴ந꞉ ।
த்³ருமாநுத்பாட்ய விவிதா⁴ம்ஸ்தஸ்து²꞉ ஶதஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 63 ॥

விஸ்ருஜந்தோ மஹாநாதா³ம்ஸ்த்ராஸயந்தோ நிஶாசராந் ।
லங்காத்³வாராண்யுபாஜக்³முர்யோத்³து⁴காமா꞉ ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 64 ॥

ததஸ்து பீ⁴மஸ்துமுலோ நிநாதோ³
ப³பூ⁴வ ஶாகா²ம்ருக³யூத²பாநாம் ।
க்ஷயே நிதா³க⁴ஸ்ய யதா² க⁴நாநாம்
நாத³꞉ ஸுபீ⁴மோ நத³தாம் நிஶீதே² ॥ 65 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 50 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (51) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: