Yuddha Kanda Sarga 51 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (51)


॥ தூ⁴ம்ராக்ஷாபி⁴ஷேணநம் ॥

தேஷாம் ஸுதுமுலம் ஶப்³த³ம் வாநராணாம் தரஸ்விநாம் ।
நர்த³தாம் ராக்ஷஸை꞉ ஸார்த⁴ம் ததா³ ஶுஶ்ராவ ராவண꞉ ॥ 1 ॥

ஸ்நிக்³த⁴க³ம்பீ⁴ரநிர்கோ⁴ஷம் ஶ்ருத்வா ஸ நிநத³ம் ப்⁴ருஶம் ।
ஸசிவாநாம் ததஸ்தேஷாம் மத்⁴யே வசநமப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

யதா²(அ)ஸௌ ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டாநாம் வாநராணாம் ஸமுத்தி²த꞉ ।
ப³ஹூநாம் ஸுமஹாநாதோ³ மேகா⁴நாமிவ க³ர்ஜதாம் ॥ 3 ॥

வ்யக்தம் ஸுமஹதீ ப்ரீதிரேதேஷாம் நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
ததா² ஹி விபுலைர்நாதை³ஶ்சுக்ஷுபே⁴ வருணாலய꞉ ॥ 4 ॥

தௌ து ப³த்³தௌ⁴ ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணைர்ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
அயம் ச ஸுமஹாந்நாத³꞉ ஶங்காம் ஜநயதீவ மே ॥ 5 ॥

ஏதத்து வசநம் சோக்த்வா மந்த்ரிணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
உவாச நைர்ருதாம்ஸ்தத்ர ஸமீபபரிவர்திந꞉ ॥ 6 ॥

ஜ்ஞாயதாம் தூர்ணமேதேஷாம் ஸர்வேஷாம் வநசாரிணாம் ।
ஶோககாலே ஸமுத்பந்நே ஹர்ஷகாரணமுத்தி²தம் ॥ 7 ॥

ததோ²க்தாஸ்தேந ஸம்ப்⁴ராந்தா꞉ ப்ராகாரமதி⁴ருஹ்ய தே ।
த³த்³ருஶு꞉ பாலிதாம் ஸேநாம் ஸுக்³ரீவேண மஹாத்மநா ॥ 8 ॥

தௌ ச முக்தௌ ஸுகோ⁴ரேண ஶரப³ந்தே⁴ந ராக⁴வௌ ।
ஸமுத்தி²தௌ மஹாவேகௌ³ விஷேது³꞉ ப்ரேக்ஷ்ய ராக்ஷஸா꞉ ॥ 9 ॥

ஸந்த்ரஸ்தஹ்ருத³யா꞉ ஸர்வே ப்ராகாராத³வருஹ்ய தே ।
விஷண்ணவத³நா கோ⁴ரா ராக்ஷஸேந்த்³ரமுபஸ்தி²தா꞉ ॥ 10 ॥

தத³ப்ரியம் தீ³நமுகா² ராவணஸ்ய நிஶாசரா꞉ ।
க்ருத்ஸ்நம் நிவேத³யாமாஸுர்யதா²வத்³வாக்யகோவிதா³꞉ ॥ 11 ॥

யௌ தாவிந்த்³ரஜிதா யுத்³தே⁴ ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
நிப³த்³தௌ⁴ ஶரப³ந்தே⁴ந நிஷ்ப்ரகம்பபு⁴ஜௌ க்ருதௌ ॥ 12 ॥

விமுக்தௌ ஶரப³ந்தே⁴ந தௌ த்³ருஶ்யேதே ரணாஜிரே ।
பாஶாநிவ க³ஜௌ சி²த்த்வா க³ஜேந்த்³ரஸமவிக்ரமௌ ॥ 13 ॥

தச்ச்²ருத்வா வசநம் தேஷாம் ராக்ஷஸேந்த்³ரோ மஹாப³ல꞉ ।
சிந்தாஶோகஸமாக்ராந்தோ விஷண்ணவத³நோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 14 ॥

கோ⁴ரைர்த³த்தவரைர்ப³த்³தௌ⁴ ஶரைராஶீவிஷோபமை꞉ ।
அமோகை⁴꞉ ஸூர்யஸங்காஶை꞉ ப்ரமத்²யேந்த்³ரஜிதா யுதி⁴ ॥ 15 ॥

தத³ஸ்த்ரப³ந்த⁴மாஸாத்³ய யதி³ முக்தௌ ரிபூ மம ।
ஸம்ஶயஸ்த²மித³ம் ஸர்வமநுபஶ்யாம்யஹம் ப³லம் ॥ 16 ॥

நிஷ்ப²லா꞉ க²லு ஸம்வ்ருத்தா꞉ ஶரா பாவகதேஜஸ꞉ । [வாஸுகி]
ஆத³த்தம் யைஸ்து ஸங்க்³ராமே ரிபூணாம் மம ஜீவிதம் ॥ 17 ॥

ஏவமுக்த்வா து ஸங்க்ருத்³தோ⁴ நி꞉ஶ்வஸந்நுரகோ³ யதா² ।
அப்³ரவீத்³ரக்ஷஸாம் மத்⁴யே தூ⁴ம்ராக்ஷம் நாம ராக்ஷஸம் ॥ 18 ॥

ப³லேந மஹதா யுக்தோ ரக்ஷஸாம் பீ⁴மவிக்ரம ।
த்வம் வதா⁴யாபி⁴நிர்யாஹி ராமஸ்ய ஸஹ வாநரை꞉ ॥ 19 ॥

ஏவமுக்தஸ்து தூ⁴ம்ராக்ஷோ ராக்ஷஸேந்த்³ரேண தீ⁴மதா ।
க்ருத்வா ப்ரணாமம் ஸம்ஹ்ருஷ்டோ நிர்ஜகா³ம ந்ருபாலயாத் ॥ 20 ॥

அபி⁴நிஷ்க்ரம்ய தத்³த்³வாரம் ப³லாத்⁴யக்ஷமுவாச ஹ ।
த்வரயஸ்வ ப³லம் தூர்ணம் கிம் சிரேண யுயுத்ஸத꞉ ॥ 21 ॥

தூ⁴ம்ராக்ஷவசநம் ஶ்ருத்வா ப³லாத்⁴யக்ஷோ ப³லாநுக³꞉ ।
ப³லமுத்³யோஜயாமாஸ ராவணஸ்யாஜ்ஞயா த்³ருதம் ॥ 22 ॥

தே ப³த்³த⁴க⁴ண்டா ப³லிநோ கோ⁴ரரூபா நிஶாசரா꞉ ।
விக³ர்ஜமாநா꞉ ஸம்ஹ்ருஷ்டா தூ⁴ம்ராக்ஷம் பர்யவாரயந் ॥ 23 ॥

விவிதா⁴யுத⁴ஹஸ்தாஶ்ச ஶூலமுத்³க³ரபாணய꞉ ।
க³தா³பி⁴꞉ பட்டிஶைர்த³ண்டை³ராயஸைர்முஸலைர்ப்⁴ருஶம் ॥ 24 ॥

பரிகை⁴ர்பி⁴ந்தி³பாலைஶ்ச ப⁴ல்லை꞉ ப்ராஸை꞉ பரஶ்வதை⁴꞉ ।
நிர்யயூ ராக்ஷஸா தி³க்³ப்⁴யோ நர்த³ந்தோ ஜலதா³ யதா² ॥ 25 ॥

ரதை²꞉ கவசிநஸ்த்வந்யே த்⁴வஜைஶ்ச ஸமலங்க்ருதை꞉ ।
ஸுவர்ணஜாலவிஹிதை꞉ க²ரைஶ்ச விவிதா⁴நநை꞉ ॥ 26 ॥

ஹயை꞉ பரமஶீக்⁴ரைஶ்ச க³ஜைந்த்³ரைஶ்ச மதோ³த்கடை꞉ ।
நிர்யயூ ராக்ஷஸவ்யாக்⁴ரா வ்யாக்⁴ரா இவ து³ராஸதா³꞉ ॥ 27 ॥

வ்ருகஸிம்ஹமுகை²ர்யுக்தம் க²ரை꞉ கநகபூ⁴ஷணை꞉ ।
ஆருரோஹ ரத²ம் தி³வ்யம் தூ⁴ம்ராக்ஷ꞉ க²ரநி꞉ஸ்வந꞉ ॥ 28 ॥

ஸ நிர்யாதோ மஹாவீர்யோ தூ⁴ம்ராக்ஷோ ராக்ஷஸைர்வ்ருத꞉ ।
ப்ரஹஸந்பஶ்சிமத்³வாரம் ஹநூமாந்யத்ர யூத²ப꞉ ॥ 29 ॥

ரத²ப்ரவரமாஸ்தா²ய க²ரயுக்தம் க²ரஸ்வநம் ।
ப்ரயாந்தம் து மஹாகோ⁴ரம் ராக்ஷஸம் பீ⁴மவிக்ரமம் ॥ 30 ॥

அந்தரிக்ஷக³தா கோ⁴ரா꞉ ஶகுநா꞉ ப்ரத்யவாரயந் ।
ரத²ஶீர்ஷே மஹாந்பீ⁴மோ க்³ருத்⁴ரஶ்ச நிபபாத ஹ ॥ 31 ॥

த்⁴வஜாக்³ரே க்³ரதி²தாஶ்சைவ நிபேது꞉ குணபாஶநா꞉ ।
ருதி⁴ரார்த்³ரோ மஹாந் ஶ்வேத꞉ கப³ந்த⁴꞉ பதிதோ பு⁴வி ॥ 32 ॥

விஸ்வரம் சோத்ஸ்ருஜந்நாத³ம் தூ⁴ம்ராக்ஷஸ்ய ஸமீபத꞉ ।
வவர்ஷ ருதி⁴ரம் தே³வ꞉ ஸஞ்சசால ச மேதி³நீ ॥ 33 ॥

ப்ரதிலோமம் வவௌ வாயுர்நிர்கா⁴தஸமநி꞉ஸ்வந꞉ ।
திமிரௌகா⁴வ்ருதாஸ்தத்ர தி³ஶஶ்ச ந சகாஶிரே ॥ 34 ॥

ஸ தூத்பாதாம்ஸ்ததா³ த்³ருஷ்ட்வா ராக்ஷஸாநாம் ப⁴யாவஹாந் ।
ப்ராது³ர்பூ⁴தாந் ஸுகோ⁴ராம்ஶ்ச தூ⁴ம்ராக்ஷோ வ்யதி²தோ(அ)ப⁴வத் ।
முமுஹூ ராக்ஷஸா꞉ ஸர்வே தூ⁴ம்ராக்ஷஸ்ய புர꞉ஸரா꞉ ॥ 35 ॥

தத꞉ ஸுபீ⁴மோ ப³ஹுபி⁴ர்நிஶாசரை-
-ர்வ்ருதோ(அ)பி⁴நிஷ்க்ரம்ய ரணோத்ஸுகோ ப³லீ ।
த³த³ர்ஶ தாம் ராக⁴வபா³ஹுபாலிதாம்
மஹௌக⁴கல்பாம் ப³ஹுவாநரீம் சமூம் ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 51 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்³விபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (52) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed