Yuddha Kanda Sarga 18 – யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (18)


॥ விபீ⁴ஷணஸங்க்³ரஹநிர்ணய꞉ ॥

அத² ராம꞉ ப்ரஸந்நாத்மா ஶ்ருத்வா வாயுஸுதஸ்ய ஹ ।
ப்ரத்யபா⁴ஷத து³ர்த⁴ர்ஷ꞉ ஶ்ருதவாநாத்மநி ஸ்தி²தம் ॥ 1 ॥

மமாபி து விவக்ஷா(அ)ஸ்தி காசித்ப்ரதி விபீ⁴ஷணம் ।
ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தத்ஸர்வம் ப⁴வத்³பி⁴꞉ ஶ்ரேயஸி ஸ்தி²தை꞉ ॥ 2 ॥

மித்ரபா⁴வேந ஸம்ப்ராப்தம் ந த்யஜேயம் கத²ஞ்சந ।
தோ³ஷோ யத்³யபி தஸ்ய ஸ்யாத்ஸதாமேதத³க³ர்ஹிதம் ॥ 3 ॥

ஸுக்³ரீவஸ்த்வத² தத்³வாக்யமாபா⁴ஷ்ய ச விம்ருஶ்ய ச ।
தத꞉ ஶுப⁴தரம் வாக்யமுவாச ஹரிபுங்க³வ꞉ ॥ 4 ॥

ஸுது³ஷ்டோ வா(அ)ப்யது³ஷ்டோ வா கிமேஷ ரஜநீசர꞉ ।
ஈத்³ருஶம் வ்யஸநம் ப்ராப்தம் ப்⁴ராதரம் ய꞉ பரித்யஜேத் ॥ 5 ॥

கோ நாம ஸ ப⁴வேத்தஸ்ய யமேஷ ந பரித்யஜேத் ।
வாநராதி⁴பதேர்வாக்யம் ஶ்ருத்வா ஸர்வாநுதீ³க்ஷ்ய ச ॥ 6 ॥

ஈஷது³த்ஸ்மயமாநஸ்து லக்ஷ்மணம் புண்யலக்ஷணம் ।
இதி ஹோவாச காகுத்ஸ்தோ² வாக்யம் ஸத்யபராக்ரம꞉ ॥ 7 ॥

அநதீ⁴த்ய ச ஶாஸ்த்ராணி வ்ருத்³தா⁴நநுபஸேவ்ய ச ।
ந ஶக்யமீத்³ருஶம் வக்தும் யது³வாச ஹரீஶ்வர꞉ ॥ 8 ॥

அஸ்தி ஸூக்ஷ்மதரம் கிஞ்சித்³யத³த்ர ப்ரதிபா⁴தி மே ।
ப்ரத்யக்ஷம் லௌகிகம் வா(அ)பி வித்³யதே ஸர்வராஜஸு ॥ 9 ॥

அமித்ராஸ்தத்குலீநாஶ்ச ப்ராதிதே³ஶ்யாஶ்ச கீர்திதா꞉ ।
வ்யஸநேஷு ப்ரஹர்தாரஸ்தஸ்மாத³யமிஹாக³த꞉ ॥ 10 ॥

அபாபாஸ்தத்குலீநாஶ்ச மாநயந்தி ஸ்வகாந்ஹிதாந் ।
ஏஷ ப்ராயோ நரேந்த்³ராணாம் ஶங்கநீயஸ்து ஶோப⁴ந꞉ ॥ 11 ॥

யஸ்து தோ³ஷஸ்த்வயா ப்ரோக்தோ ஹ்யாதா³நே(அ)ரிப³லஸ்ய ச ।
தத்ர தே கீர்தயிஷ்யாமி யதா²ஶாஸ்த்ரமித³ம் ஶ்ருணு ॥ 12 ॥

ந வயம் தத்குலீநாஶ்ச ராஜ்யகாங்க்ஷீ ச ராக்ஷஸ꞉ ।
பண்டி³தா ஹி ப⁴விஷ்யந்தி தஸ்மாத்³க்³ராஹ்யோ விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 13 ॥

அவ்யக்³ராஶ்ச ப்ரஹ்ருஷ்டாஶ்ச ந ப⁴விஷ்யந்தி ஸங்க³தா꞉ ।
ப்ரணாத³ஶ்ச மஹாநேஷ ததோ(அ)ஸ்ய ப⁴யமாக³தம் ॥ 14 ॥ [ப்ரவாத³꞉]

இதி பே⁴த³ம் க³மிஷ்யந்தி தஸ்மாத்³க்³ராஹ்யோ விபீ⁴ஷண꞉ ।
ந ஸர்வே ப்⁴ராதரஸ்தாத ப⁴வந்தி ப⁴ரதோபமா꞉ ॥ 15 ॥

மத்³விதா⁴ வா பிது꞉ புத்ரா꞉ ஸுஹ்ருதோ³ வா ப⁴வத்³விதா⁴꞉ ।
ஏவமுக்தஸ்து ராமேண ஸுக்³ரீவ꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ॥ 16 ॥

உத்தா²யேத³ம் மஹாப்ராஜ்ஞ꞉ ப்ரணதோ வாக்யமப்³ரவீத் ।
ராவணேந ப்ரணிஹிதம் தமவேஹி விபீ⁴ஷணம் ॥ 17 ॥

தஸ்யாஹம் நிக்³ரஹம் மந்யே க்ஷமம் க்ஷமவதாம் வர ।
ராக்ஷஸோ ஜிஹ்மயா பு³த்³த்⁴யா ஸந்தி³ஷ்டோ(அ)யமிஹாக³த꞉ ॥ 18 ॥

ப்ரஹர்தும் த்வயி விஶ்வஸ்தே ப்ரச்ச²ந்நோ மயி வா(அ)நக⁴ ।
லக்ஷ்மணே வா மஹாபா³ஹோ ஸ வத்⁴ய꞉ ஸசிவை꞉ ஸஹ ॥ 19 ॥

ராவணஸ்ய ந்ருஶம்ஸஸ்ய ப்⁴ராதா ஹ்யேஷ விபீ⁴ஷண꞉ ।
ஏவமுக்த்வா ரகு⁴ஶ்ரேஷ்ட²ம் ஸுக்³ரீவோ வாஹிநீபதி꞉ ॥ 20 ॥

வாக்யஜ்ஞோ வாக்யகுஶலம் ததோ மௌநமுபாக³மத் ।
ஸுக்³ரீவஸ்ய து தத்³வாக்யம் ஶ்ருத்வா ராமோ விம்ருஶ்ய ச ॥ 21 ॥

தத꞉ ஶுப⁴தரம் வாக்யமுவாச ஹரிபுங்க³வம் ।
ஸுது³ஷ்டோ வாப்யது³ஷ்டோ வா கிமேஷ ரஜநீசர꞉ ॥ 22 ॥

ஸூக்ஷ்மமப்யஹிதம் கர்தும் மமாஶக்த꞉ கத²ஞ்சந ।
பிஶாசாந்தா³நவாந்யக்ஷாந்ப்ருதி²வ்யாம் சைவ ராக்ஷஸாந் ॥ 23 ॥

அங்கு³ல்யக்³ரேண தாந்ஹந்யாமிச்ச²ந்ஹரிக³ணேஶ்வர ।
ஶ்ரூயதே ஹி கபோதேந ஶத்ரு꞉ ஶரணமாக³த꞉ ॥ 24 ॥

அர்சிதஶ்ச யதா²ந்யாயம் ஸ்வைஶ்ச மாம்ஸைர்நிமந்த்ரித꞉ ।
ஸ ஹி தம் ப்ரதிஜக்³ராஹ பா⁴ர்யாஹர்தாரமாக³தம் ॥ 25 ॥

கபோதோ வாநரஶ்ரேஷ்ட² கிம் புநர்மத்³விதோ⁴ ஜந꞉ ।
ருஷே꞉ கண்வஸ்ய புத்ரேண கண்டு³நா பரமர்ஷிணா ॥ 26 ॥

ஶ்ருணு கா³தா²ம் புரா கீ³தாம் த⁴ர்மிஷ்டா²ம் ஸத்யவாதி³நா ।
ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிபுடம் தீ³நம் யாசந்தம் ஶரணாக³தம் ॥ 27 ॥

ந ஹந்யாதா³ந்ருஶம்ஸ்யார்த²மபி ஶத்ரும் பரந்தப ।
ஆர்தோ வா யதி³ வா த்³ருப்த꞉ பரேஷாம் ஶரணாக³த꞉ ॥ 28 ॥

அரி꞉ ப்ராணாந்பரித்யஜ்ய ரக்ஷிதவ்ய꞉ க்ருதாத்மநா ।
ஸ சேத்³ப⁴யாத்³வா மோஹாத்³வா காமாத்³வா(அ)பி ந ரக்ஷதி ॥ 29 ॥

ஸ்வயா ஶக்த்யா யதா²ஸத்த்வம் தத்பாபம் லோகக³ர்ஹிதம் । [த்வயா,ந்யாயம்]
விநஷ்ட꞉ பஶ்யதஸ்தஸ்யாரக்ஷிண꞉ ஶரணாக³த꞉ ॥ 30 ॥

ஆதா³ய ஸுக்ருதம் தஸ்ய ஸர்வம் க³ச்சே²த³ரக்ஷித꞉ ।
ஏவம் தோ³ஷோ மஹாநத்ர ப்ரபந்நாநாமரக்ஷணே ॥ 31 ॥

அஸ்வர்க்³யம் சாயஶஸ்யம் ச ப³லவீர்யவிநாஶநம் ।
கரிஷ்யாமி யதா²ர்த²ம் து கண்டோ³ர்வசநமுத்தமம் ॥ 32 ॥

த⁴ர்மிஷ்ட²ம் ச யஶஸ்யம் ச ஸ்வர்க்³யம் ஸ்யாத்து ப²லோத³யே ।
ஸக்ருதே³வ ப்ரபந்நாய தவாஸ்மீதி ச யாசதே ॥ 33 ॥

அப⁴யம் ஸர்வபூ⁴தேப்⁴யோ த³தா³ம்யேதத்³வ்ரதம் மம ।
ஆநயைநம் ஹரிஶ்ரேஷ்ட² த³த்தமஸ்யாப⁴யம் மயா ॥ 34 ॥

விபீ⁴ஷணோ வா ஸுக்³ரீவ யதி³ வா ராவண꞉ ஸ்வயம் ।
ராமஸ்ய து வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸுக்³ரீவ꞉ ப்லவகே³ஶ்வர꞉ ॥ 35 ॥

ப்ரத்யபா⁴ஷத காகுத்ஸ்த²ம் ஸௌஹார்தே³நாபி⁴சோதி³த꞉ ।
கிமத்ர சித்ரம் த⁴ர்மஜ்ஞ லோகநாத² ஸுகா²வஹ ॥ 36 ॥

யத்த்வமார்யம் ப்ரபா⁴ஷேதா²꞉ ஸத்த்வவாந்ஸத்பதே² ஸ்தி²த꞉ ।
மம சாப்யந்தராத்மா(அ)யம் ஶுத்³த⁴ம் வேத்தி விபீ⁴ஷணம் ॥ 37 ॥

அநுமாநாச்ச பா⁴வாச்ச ஸர்வத꞉ ஸுபரீக்ஷித꞉ ।
தஸ்மாத்க்ஷிப்ரம் ஸஹாஸ்மாபி⁴ஸ்துல்யோ ப⁴வது ராக⁴வ ।
விபீ⁴ஷணோ மஹாப்ராஜ்ஞ꞉ ஸகி²த்வம் சாப்⁴யுபைது ந꞉ ॥ 38 ॥

ததஸ்து ஸுக்³ரீவவசோ நிஶம்ய
தத்³த⁴ரீஶ்வரேணாபி⁴ஹிதம் நரேஶ்வர꞉ ।
விபீ⁴ஷணேநாஶு ஜகா³ம ஸங்க³மம்
பதத்த்ரிராஜேந யதா² புரந்த³ர꞉ ॥ 39 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ அஷ்டாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 18 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (19) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: