Yuddha Kanda Sarga 19 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (19)


॥ ஶரதல்பஸம்வேஶ꞉ ॥

ராக⁴வேணாப⁴யே த³த்தே ஸந்நதோ ராவணாநுஜ꞉ ।
விபீ⁴ஷணோ மஹாப்ராஜ்ஞோ பூ⁴மிம் ஸமவலோகயந் ॥ 1 ॥

கா²த்பபாதாவநீம் ஹ்ருஷ்டோ ப⁴க்தைரநுசரை꞉ ஸஹ ।
ஸ து ராமஸ்ய த⁴ர்மாத்மா நிபபாத விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 2 ॥

பாத³யோ꞉ ஶரணாந்வேஷீ சதுர்பி⁴꞉ ஸஹ ராக்ஷஸை꞉ ।
அப்³ரவீச்ச ததா³ ராமம் வாக்யம் தத்ர விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 3 ॥

த⁴ர்மயுக்தம் ச யுக்தம் ச ஸாம்ப்ரதம் ஸம்ப்ரஹர்ஷணம் ।
அநுஜோ ராவணஸ்யாஹம் தேந சாஸ்ம்யவமாநித꞉ ॥ 4 ॥

ப⁴வந்தம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஶரண்யம் ஶரணம் க³த꞉ ।
பரித்யக்தா மயா லங்கா மித்ராணி ச த⁴நாநி வை ॥ 5 ॥

ப⁴வத்³க³தம் மே ராஜ்யம் ச ஜீவிதம் ச ஸுகா²நி ச ।
தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராமோ வசநமப்³ரவீத் ॥ 6 ॥

வசஸா ஸாந்த்வயித்வைநம் லோசநாப்⁴யாம் பிப³ந்நிவ ।
ஆக்²யாஹி மம தத்த்வேந ராக்ஷஸாநாம் ப³லாப³லம் ॥ 7 ॥

ஏவமுக்தம் ததா³ ரக்ஷோ ராமேணாக்லிஷ்டகர்மணா ।
ராவணஸ்ய ப³லம் ஸர்வமாக்²யாதுமுபசக்ரமே ॥ 8 ॥

அவத்⁴ய꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் தே³வதா³நவரக்ஷஸாம் ।
ராஜபுத்ர த³ஶக்³ரீவோ வரதா³நாத்ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ ॥ 9 ॥

ராவணாநந்தரோ ப்⁴ராதா மம ஜ்யேஷ்ட²ஶ்ச வீர்யவாந் ।
கும்ப⁴கர்ணோ மஹாதேஜா꞉ ஶக்ரப்ரதிப³லோ யுதி⁴ ॥ 10 ॥

ராம ஸேநாபதிஸ்தஸ்ய ப்ரஹஸ்தோ யதி³ வா ஶ்ருத꞉ ।
கைலாஸே யேந ஸங்க்³ராமே மணிப⁴த்³ர꞉ பராஜித꞉ ॥ 11 ॥

ப³த்³த⁴கோ³தா⁴ங்கு³ளித்ராணஸ்த்வவத்⁴யகவசோ யுதி⁴ ।
த⁴நுராதா³ய யஸ்திஷ்ட²ந்நத்³ருஶ்யோ ப⁴வதீந்த்³ரஜித் ॥ 12 ॥

ஸங்க்³ராமஸமயவ்யூஹே தர்பயித்வா ஹுதாஶநம் ।
அந்தர்தா⁴நக³த꞉ ஶத்ரூநிந்த்³ரஜித்³த⁴ந்தி ராக⁴வ ॥ 13 ॥

மஹோத³ரமஹாபார்ஶ்வௌ ராக்ஷஸஶ்சாப்யகம்பந꞉ ।
அநீகஸ்தா²ஸ்து தஸ்யைதே லோகபாலஸமா யுதி⁴ ॥ 14 ॥

த³ஶகோடிஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் காமரூபிணாம் ।
மாம்ஸஶோணிதப⁴க்ஷாணாம் லங்காபுரநிவாஸிநாம் ॥ 15 ॥

ஸ தை꞉ பரிவ்ருதோ ராஜா லோகபாலாநயோத⁴யத் । [தைஸ்து ஸஹிதோ]
ஸஹ தே³வைஸ்து தே ப⁴க்³நா ராவணேந மஹாத்மநா ॥ 16 ॥

விபீ⁴ஷணவச꞉ ஶ்ருத்வா ராமோ த்³ருட⁴பராக்ரம꞉ ।
அந்வீக்ஷ்ய மநஸா ஸர்வமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 17 ॥

யாநி கர்மாபதா³நாநி ராவணஸ்ய விபீ⁴ஷண ।
ஆக்²யாதாநி ச தத்த்வேந ஹ்யவக³ச்சா²மி தாந்யஹம் ॥ 18 ॥

அஹம் ஹத்வா த³ஶக்³ரீவம் ஸப்ரஹஸ்தம் ஸபா³ந்த⁴வம் ।
ராஜாநம் த்வாம் கரிஷ்யாமி ஸத்யமேதத்³ப்³ரவீமி தே ॥ 19 ॥

ரஸாதலம் வா ப்ரவிஶேத்பாதாலம் வா(அ)பி ராவண꞉ ।
பிதாமஹஸகாஶம் வா ந மே ஜீவந்விமோக்ஷ்யதே ॥ 20 ॥

அஹத்வா ராவணம் ஸங்க்²யே ஸபுத்ரப³லபா³ந்த⁴வம் ।
அயோத்⁴யாம் ந ப்ரவேக்ஷ்யாமி த்ரிபி⁴ஸ்தைர்ப்⁴ராத்ருபி⁴꞉ ஶபே ॥ 21 ॥

ஶ்ருத்வா து வசநம் தஸ்ய ராமஸ்யாக்லிஷ்டகர்மண꞉ ।
ஶிரஸா(ஆ)வந்த்³ய த⁴ர்மாத்மா வக்துமேவோபசக்ரமே ॥ 22 ॥

ராக்ஷஸாநாம் வதே⁴ ஸாஹ்யம் லங்காயாஶ்ச ப்ரத⁴ர்ஷணே ।
கரிஷ்யாமி யதா²ப்ராணம் ப்ரவேக்ஷ்யாமி ச வாஹிநீம் ॥ 23 ॥

இதி ப்³ருவாணம் ராமஸ்து பரிஷ்வஜ்ய விபீ⁴ஷணம் ।
அப்³ரவீல்லக்ஷ்மணம் ப்ரீத꞉ ஸமுத்³ராஜ்ஜலமாநய ॥ 24 ॥

தேந சேமம் மஹாப்ராஜ்ஞமபி⁴ஷிஞ்ச விபீ⁴ஷணம் ।
ராஜாநம் ரக்ஷஸாம் க்ஷிப்ரம் ப்ரஸந்நே மயி மாநத³ ॥ 25 ॥

ஏவமுக்தஸ்து ஸௌமித்ரிரப்⁴யஷிஞ்சத்³விபீ⁴ஷணம் ।
மத்⁴யே வாநரமுக்²யாநாம் ராஜாநம் ராமஶாஸநாத் ॥ 26 ॥

தம் ப்ரஸாத³ம் து ராமஸ்ய த்³ருஷ்ட்வா ஸத்³ய꞉ ப்லவங்க³மா꞉ ।
ப்ரசுக்ருஶுர்மஹாத்மாநம் ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி சாப்³ருவந் ॥ 27 ॥

அப்³ரவீச்ச ஹநூமாம்ஶ்ச ஸுக்³ரீவஶ்ச விபீ⁴ஷணம் ।
கத²ம் ஸாக³ரமக்ஷோப்⁴யம் தராம வருணாலயம் ॥ 28 ॥

ஸைந்யை꞉ பரிவ்ருதா꞉ ஸர்வே வாநராணாம் மஹௌஜஸாம் ।
உபாயம் நாதி⁴க³ச்சா²மோ யதா² நத³நதீ³பதிம் ॥ 29 ॥

தராம தரஸா ஸர்வே ஸஸைந்யா வருணாலயம் ।
ஏவமுக்தஸ்து த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ப்ரத்யுவாச விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 30 ॥

ஸமுத்³ரம் ராக⁴வோ ராஜா ஶரணம் க³ந்துமர்ஹதி ।
கா²நித꞉ ஸாக³ரேணாயமப்ரமேயோ மஹோத³தி⁴꞉ ॥ 31 ॥

கர்துமர்ஹதி ராமஸ்ய ஜ்ஞாதே꞉ கார்யம் மஹோத³தி⁴꞉ । [மஹாமதி꞉]
ஏவம் விபீ⁴ஷணேநோக்தோ ராக்ஷஸேந விபஶ்சிதா ॥ 32 ॥

ஆஜகா³மாத² ஸுக்³ரீவோ யத்ர ராம꞉ ஸலக்ஷ்மண꞉ ।
ததஶ்சாக்²யாதுமாரேபே⁴ விபீ⁴ஷணவச꞉ ஶுப⁴ம் ॥ 33 ॥

ஸுக்³ரீவோ விபுலக்³ரீவ꞉ ஸாக³ரஸ்யோபவேஶநம் ।
ப்ரக்ருத்யா த⁴ர்மஶீலஸ்ய ராக⁴வஸ்யாப்யரோசத ॥ 34 ॥

ஸ லக்ஷ்மணம் மஹாதேஜா꞉ ஸுக்³ரீவம் ச ஹரீஶ்வரம் ।
ஸத்க்ரியார்த²ம் க்ரியாத³க்ஷ꞉ ஸ்மிதபூர்வமுவாச ஹ ॥ 35 ॥

விபீ⁴ஷணஸ்ய மந்த்ரோ(அ)யம் மம லக்ஷ்மண ரோசதே ।
ப்³ரூஹி த்வம் ஸஹஸுக்³ரீவஸ்தவாபி யதி³ ரோசதே ॥ 36 ॥

ஸுக்³ரீவ꞉ பண்டி³தோ நித்யம் ப⁴வாந்மந்த்ரவிசக்ஷண꞉ ।
உபா⁴ப்⁴யாம் ஸம்ப்ரதா⁴ர்யார்த²ம் ரோசதே யத்தது³ச்யதாம் ॥ 37 ॥

ஏவமுக்தௌ து தௌ வீராவுபௌ⁴ ஸுக்³ரீவலக்ஷ்மணௌ ।
ஸமுதா³சாரஸம்யுக்தமித³ம் வசநமூசது꞉ ॥ 38 ॥

கிமர்த²ம் நௌ நரவ்யாக்⁴ர ந ரோசிஷ்யதி ராக⁴வ ।
விபீ⁴ஷணேந யச்சோக்தமஸ்மிந்காலே ஸுகா²வஹம் ॥ 39 ॥

அப³த்³த்⁴வா ஸாக³ரே ஸேதும் கோ⁴ரே(அ)ஸ்மிந்வருணாலயே ।
லங்கா நாஸாதி³தும் ஶக்யா ஸேந்த்³ரைரபி ஸுராஸுரை꞉ ॥ 40 ॥

விபீ⁴ஷணஸ்ய ஶூரஸ்ய யதா²ர்த²ம் க்ரியதாம் வச꞉ ।
அலம் காலாத்யயம் க்ருத்வா ஸமுத்³ரோ(அ)யம் நியுஜ்யதாம் ॥ 41 ॥

யதா² ஸைந்யேந க³ச்சா²ம꞉ புரீம் ராவணபாலிதாம் ।
ஏவமுக்த꞉ குஶாஸ்தீர்ணே தீரே நத³நதீ³பதே꞉ ।
ஸம்விவேஶ ததா³ ராமோ வேத்³யாமிவ ஹுதாஶந꞉ ॥ 42 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகோநவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 19 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (20) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: