Yuddha Kanda Sarga 10 – யுத்³த⁴காண்ட³ த³ஶம꞉ ஸர்க³꞉ (10)

॥ விபீ⁴ஷணபத்²யோபதே³ஶ꞉ ॥

தத꞉ ப்ரத்யுஷஸி ப்ராப்தே ப்ராப்தத⁴ர்மார்த²நிஶ்சய꞉ ।
ராக்ஷஸாதி⁴பதேர்வேஶ்ம பீ⁴மகர்மா விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 1 ॥

ஶைலாக்³ரசயஸங்காஶம் ஶைலஶ்ருங்க³மிவோந்நதம் ।
ஸுவிப⁴க்தமஹாகக்ஷ்யம் மஹாஜநபரிக்³ரஹம் ॥ 2 ॥

மதிமத்³பி⁴ர்மஹாமாத்ரைரநுரக்தைரதி⁴ஷ்டி²தம் ।
ராக்ஷஸைஶ்சாப்தபர்யாப்தை꞉ ஸர்வத꞉ பரிரக்ஷிதம் ॥ 3 ॥

மத்தமாதங்க³நி꞉ஶ்வாஸைர்வ்யாகுலீக்ருதமாருதம் ।
ஶங்க²கோ⁴ஷமஹாகோ⁴ஷம் தூர்யநாதா³நுநாதி³தம் ॥ 4 ॥

ப்ரமதா³ஜநஸம்பா³த⁴ம் ப்ரஜல்பிதமஹாபத²ம் ।
தப்தகாஞ்சநநிர்யூஹம் பூ⁴ஷணோத்தமபூ⁴ஷிதம் ॥ 5 ॥

க³ந்த⁴ர்வாணாமிவாவாஸமாலயம் மருதாமிவ ।
ரத்நஸஞ்சயஸம்பா³த⁴ம் ப⁴வநம் போ⁴கி³நாமிவ ॥ 6 ॥

தம் மஹாப்⁴ரமிவாதி³த்யஸ்தேஜோவிஸ்த்ருதரஶ்மிமாந் ।
அக்³ரஜஸ்யாளயம் வீர꞉ ப்ரவிவேஶ மஹாத்³யுதி꞉ ॥ 7 ॥

புண்யாந் புண்யாஹகோ⁴ஷாம்ஶ்ச வேதி³வித்³பி⁴ருதா³ஹ்ருதாந் ।
ஶுஶ்ராவ ஸுமஹாதேஜா ப்⁴ராதுர்விஜயஸம்ஶ்ரிதாந் ॥ 8 ॥

பூஜிதாந் த³தி⁴பாத்ரைஶ்ச ஸர்பிர்பி⁴꞉ ஸுமநோக்ஷதை꞉ ।
மந்த்ரவேத³விதோ³ விப்ராந் த³த³ர்ஶ ஸுமஹாப³ல꞉ ॥ 9 ॥

ஸ பூஜ்யமாநோ ரக்ஷோபி⁴ர்தீ³ப்யமாந꞉ ஸ்வதேஜஸா ।
ஆஸநஸ்த²ம் மஹாபா³ஹுர்வவந்தே³ த⁴நதா³நுஜம் ॥ 10 ॥

ஸ ராஜத்³ருஷ்டிஸம்பந்நமாஸநம் ஹேமபூ⁴ஷிதம் ।
ஜகா³ம ஸமுதா³சாரம் ப்ரயுஜ்யாசாரகோவித³꞉ ॥ 11 ॥

ஸ ராவணம் மஹாத்மாநம் விஜநே மந்த்ரிஸந்நிதௌ⁴ ।
உவாச ஹிதமத்யர்த²ம் வசநம் ஹேதுநிஶ்சிதம் ॥ 12 ॥

ப்ரஸாத்³ய ப்⁴ராதரம் ஜ்யேஷ்ட²ம் ஸாந்த்வேநோபஸ்தி²தக்ரம꞉ ।
தே³ஶகாலார்த²ஸம்வாதீ³ த்³ருஷ்டலோகபராவர꞉ ॥ 13 ॥

யதா³ ப்ரப்⁴ருதி வைதே³ஹீ ஸம்ப்ராப்தேமாம் புரீம் தவ ।
ததா³ ப்ரப்⁴ருதி த்³ருஶ்யந்தே நிமித்தாந்யஶுபா⁴நி ந꞉ ॥ 14 ॥

ஸஸ்பு²லிங்க³꞉ ஸதூ⁴மார்சி꞉ ஸதூ⁴மகலுஷோத³ய꞉ ।
மந்த்ரஸம்து⁴க்ஷிதோ(அ)ப்யக்³நிர்ந ஸம்யக³பி⁴வர்த⁴தே ॥ 15 ॥

அக்³நிஷ்டே²ஷ்வக்³நிஶாலாஸு ததா² ப்³ரஹ்மஸ்த²லீஷு ச ।
ஸரீஸ்ருபாணி த்³ருஶ்யந்தே ஹவ்யேஷு ச பிபீலிகா꞉ ॥ 16 ॥

க³வாம் பயாம்ஸி ஸ்கந்நாநி விமதா³ வீரகுஞ்ஜரா꞉ ।
தீ³நமஶ்வா꞉ ப்ரஹேஷந்தே ந ச க்³ராஸாபி⁴நந்தி³ந꞉ ॥ 17 ॥

க²ரோஷ்ட்ராஶ்வதரா ராஜந் பி⁴ந்நரோமா꞉ ஸ்ரவந்தி ந꞉ ।
ந ஸ்வபா⁴வே(அ)வதிஷ்ட²ந்தே விதா⁴நைரபி சிந்திதா꞉ ॥ 18 ॥

வாயஸா꞉ ஸங்க⁴ஶ꞉ க்ரூரா꞉ வ்யாஹரந்தி ஸமந்தத꞉ ।
ஸமவேதாஶ்ச த்³ருஶ்யந்தே விமாநாக்³ரேஷு ஸங்க⁴ஶ꞉ ॥ 19 ॥

க்³ருத்⁴ராஶ்ச பரிலீயந்தே புரீமுபரி பிண்டி³தா꞉ ।
உபபந்நாஶ்ச ஸந்த்⁴யே த்³வே வ்யாஹரந்த்யஶிவம் ஶிவா꞉ ॥ 20 ॥

க்ரவ்யாதா³நாம் ம்ருகா³ணாம் ச புரத்³வாரேஷு ஸங்க⁴ஶ꞉ ।
ஶ்ரூயந்தே விபுலா கோ⁴ஷா꞉ ஸவிஸ்பூ²ர்ஜது²நி꞉ஸ்வநா꞉ ॥ 21 ॥

ததே³வம் ப்ரஸ்துதே கார்யே ப்ராயஶ்சித்தமித³ம் க்ஷமம் ।
ரோசதே யதி³ வைதே³ஹீ ராக⁴வாய ப்ரதீ³யதாம் ॥ 22 ॥

இத³ம் ச யதி³ வா மோஹால்லோபா⁴த்³வா வ்யாஹ்ருதம் மயா ।
தத்ராபி ச மஹாராஜ ந தோ³ஷம் கர்துமர்ஹஸி ॥ 23 ॥

அயம் ச தோ³ஷ꞉ ஸர்வஸ்ய ஜநஸ்யாஸ்யோபலக்ஷ்யதே ।
ரக்ஷஸாம் ராக்ஷஸீநாம் ச புரஸ்யாந்த꞉ புரஸ்ய ச ॥ 24 ॥

ஶ்ராவணே சாஸ்ய மந்த்ரஸ்ய நிவ்ருத்தா꞉ ஸர்வமந்த்ரிண꞉ ।
அவஶ்யம் ச மயா வாச்யம் யத்³த்³ருஷ்டமபி வா ஶ்ருதம் ॥ 25 ॥

ஸம்ப்ரதா⁴ர்ய யதா²ந்யாயம் தத்³ப⁴வாந் கர்துமர்ஹதி ।
இதி ஸ்ம மந்த்ரிணாம் மத்⁴யே ப்⁴ராதா ப்⁴ராதரமூசிவாந் ।
ராவணம் ரக்ஷஸஶ்ரேஷ்ட²ம் பத்²யமேதத்³விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 26 ॥

ஹிதம் மஹார்த²ம் ம்ருது³ ஹேதுஸம்ஹிதம்
வ்யதீதகாலாயதிஸம்ப்ரதிக்ஷமம் ।
நிஶம்ய தத்³வாக்யமுபஸ்தி²தஜ்வர꞉
ப்ரஸங்க³வாநுத்தரமேதத³ப்³ரவீத் ॥ 27 ॥

ப⁴யம் ந பஶ்யாமி குதஶ்சித³ப்யஹம்
ந ராக⁴வ꞉ ப்ராப்ஸ்யதி ஜாது மைதி²லீம் ।
ஸுரை꞉ ஸஹேந்த்³ரைரபி ஸங்க³த꞉ கத²ம்
மமாக்³ரத꞉ ஸ்தா²ஸ்யதி லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ ॥ 28 ॥

இதீத³முக்த்வா ஸுரஸைந்யநாஶநோ
மஹாப³ல꞉ ஸம்யதி சண்ட³விக்ரம꞉ ।
த³ஶாநநோ ப்⁴ராதரமாப்தவாதி³நம்
விஸர்ஜயாமாஸ ததா³ விபீ⁴ஷணம் ॥ 29 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த³ஶம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 10 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (11)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీగణేశ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము..

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: