Sundarakanda Sarga (Chapter) 9 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ நவம ஸர்க³꞉ (9)


॥ ஸங்குலாந்த꞉புரம் ॥

தஸ்யாளயவரிஷ்ட²ஸ்ய மத்⁴யே விபுலமாயதம் ।
த³த³ர்ஶ ப⁴வநஶ்ரேஷ்ட²ம் ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 1 ॥

அர்த⁴யோஜநவிஸ்தீர்ணமாயதம் யோஜநம் ஹி தத் ।
ப⁴வநம் ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய ப³ஹுப்ராஸாத³ஸங்குலம் ॥ 2 ॥

மார்க³மாணஸ்து வைதே³ஹீம் ஸீதாமாயதலோசநாம் ।
ஸர்வத꞉ பரிசக்ராம ஹநுமாநரிஸூத³ந꞉ ॥ 3 ॥

உத்தமம் ராக்ஷஸாவாஸம் ஹநுமாநவலோகயந் ।
ஆஸஸாதா³த² லக்ஷ்மீவாந் ராக்ஷஸேந்த்³ரநிவேஶநம் ॥ 4 ॥

சதுர்விஷாணைர்த்³விரதை³ஸ்த்ரிவிஷாணைஸ்ததை²வ ச ।
பரிக்ஷிப்தமஸம்பா³த⁴ம் ரக்ஷ்யமாணமுதா³யுதை⁴꞉ ॥ 5 ॥

ராக்ஷஸீபி⁴ஶ்ச பத்நீபீ⁴ ராவணஸ்ய நிவேஶநம் ।
ஆஹ்ருதாபி⁴ஶ்ச விக்ரம்ய ராஜகந்யாபி⁴ராவ்ருதம் ॥ 6 ॥

தந்நக்ரமகராகீர்ணம் திமிங்கி³ளஜ²ஷாகுலம் ।
வாயுவேக³ஸமாதூ⁴தம் பந்நகை³ரிவ ஸாக³ரம் ॥ 7 ॥

யா ஹி வைஶ்ரவணே லக்ஷ்மீர்யா சேந்த்³ரே ஹரிவாஹநே ।
ஸா ராவணக்³ருஹே ஸர்வா நித்யமேவாநபாயிநீ ॥ 8 ॥

யா ச ராஜ்ஞ꞉ குபே³ரஸ்ய யமஸ்ய வருணஸ்ய ச ।
தாத்³ருஶீ தத்³விஶிஷ்டா வா ருத்³தீ⁴ ரக்ஷோக்³ருஹேஷ்விஹ ॥ 9 ॥

தஸ்ய ஹர்ம்யஸ்ய மத்⁴யஸ்த²ம் வேஶ்ம சாந்யத்ஸுநிர்மிதம் ।
ப³ஹுநிர்யூஹஸங்கீர்ணம் த³த³ர்ஶ பவநாத்மஜ꞉ ॥ 10 ॥

ப்³ரஹ்மணோ(அ)ர்தே² க்ருதம் தி³வ்யம் தி³வி யத்³விஶ்வகர்மணா ।
விமாநம் புஷ்பகம் நாம ஸர்வரத்நவிபூ⁴ஷிதம் ॥ 11 ॥

பரேண தபஸா லேபே⁴ யத்குபே³ர꞉ பிதாமஹாத் ।
குபே³ரமோஜஸா ஜித்வா லேபே⁴ தத்³ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ॥ 12 ॥

ஈஹாம்ருக³ஸமாயுக்தை꞉ கார்தஸ்வரஹிரண்மயை꞉ ।
ஸுக்ருதைராசிதம் ஸ்தம்பை⁴꞉ ப்ரதீ³ப்தமிவ ச ஶ்ரியா ॥ 13 ॥

மேருமந்த³ரஸங்காஶைருல்லிக²த்³பி⁴ரிவாம்ப³ரம் ।
கூடாகா³ரை꞉ ஶுபா⁴காரை꞉ ஸர்வத꞉ ஸமலங்க்ருதம் ॥ 14 ॥

ஜ்வலநார்கப்ரதீகாஶம் ஸுக்ருதம் விஶ்வகர்மணா ।
ஹேமஸோபாநஸம்யுக்தம் சாருப்ரவரவேதி³கம் ॥ 15 ॥

ஜாலவாதாயநைர்யுக்தம் காஞ்சநை꞉ ஸ்பா²டிகைரபி ।
இந்த்³ரநீலமஹாநீலமணிப்ரவரவேதி³கம் ॥ 16 ॥

வித்³ருமேண விசித்ரேண மணிபி⁴ஶ்ச மஹாத⁴நை꞉ ।
நிஸ்துலாபி⁴ஶ்ச முக்தாபி⁴ஸ்தலேநாபி⁴விராஜிதம் ॥ 17 ॥

சந்த³நேந ச ரக்தேந தபநீயநிபே⁴ந ச ।
ஸுபுண்யக³ந்தி⁴நா யுக்தமாதி³த்யதருணோபமம் ॥ 18 ॥

கூடாகா³ரைர்வராகாரைர்விவிதை⁴꞉ ஸமலங்க்ருதம் ।
விமாநம் புஷ்பகம் தி³வ்யமாருரோஹ மஹாகபி꞉ ॥ 19 ॥

தத்ரஸ்த²꞉ ஸ ததா³ க³ந்த⁴ம் பாநப⁴க்ஷ்யாந்நஸம்ப⁴வம் ।
தி³வ்யம் ஸம்மூர்சி²தம் ஜிக்⁴ரத்³ரூபவந்தமிவாநிலம் ॥ 20 ॥

ஸ க³ந்த⁴ஸ்தம் மஹாஸத்த்வம் ப³ந்து⁴ர்ப³ந்து⁴மிவோத்தமம் ।
இத ஏஹீத்யுவாசேவ தத்ர யத்ர ஸ ராவண꞉ ॥ 21 ॥

ததஸ்தாம் ப்ரஸ்தி²த꞉ ஶாலாம் த³த³ர்ஶ மஹதீம் ஶுபா⁴ம் ।
ராவணஸ்ய மந꞉காந்தாம் காந்தாமிவ வரஸ்த்ரியம் ॥ 22 ॥

மணிஸோபாநவிக்ருதாம் ஹேமஜாலவிராஜிதாம் । [விபூ⁴ஷிதாம்]
ஸ்பா²டிகைராவ்ருததலாம் த³ந்தாந்தரிதரூபிகாம் ॥ 23 ॥

முக்தாபி⁴ஶ்ச ப்ரவாளைஶ்ச ரூப்யசாமீகரைரபி ।
விபூ⁴ஷிதாம் மணிஸ்தம்பை⁴꞉ ஸுப³ஹுஸ்தம்ப⁴பூ⁴ஷிதாம் ॥ 24 ॥

ஸமைர்ருஜுபி⁴ரத்யுச்சை꞉ ஸமந்தாத்ஸுவிபூ⁴ஷிதை꞉ ।
ஸ்தம்பை⁴꞉ பக்ஷைரிவாத்யுச்சைர்தி³வம் ஸம்ப்ரஸ்தி²தாமிவ ॥ 25 ॥

மஹத்யா குத²யாஸ்தீர்ணாம் ப்ருதி²வீலக்ஷணாங்கயா ।
ப்ருதி²வீமிவ விஸ்தீர்ணாம் ஸராஷ்ட்ரக்³ருஹமாலிநீம் ॥ 26 ॥

நாதி³தாம் மத்தவிஹகை³ர்தி³வ்யக³ந்தா⁴தி⁴வாஸிதாம் ।
பரார்த்⁴யாஸ்தரணோபேதாம் ரக்ஷோதி⁴பநிஷேவிதாம் ॥ 27 ॥

தூ⁴ம்ராமக³ருதூ⁴பேந விமலாம் ஹம்ஸபாண்டு³ராம் ।
சித்ராம் புஷ்போபஹாரேண கல்மாஷீமிவ ஸுப்ரபா⁴ம் ॥ 28 ॥

மந꞉ஸம்ஹ்லாத³ஜநநீம் வர்ணஸ்யாபி ப்ரஸாதி³நீம் ।
தாம் ஶோகநாஶிநீம் தி³வ்யாம் ஶ்ரிய꞉ ஸஞ்ஜநநீமிவ ॥ 29 ॥

இந்த்³ரியாணீந்த்³ரியார்தை²ஶ்ச பஞ்சபஞ்சபி⁴ருத்தமை꞉ ।
தர்பயாமாஸ மாதேவ ததா³ ராவணபாலிதா ॥ 30 ॥

ஸ்வர்கோ³(அ)யம் தே³வலோகோ(அ)யமிந்த்³ரஸ்யேயம் புரீ ப⁴வேத் ।
ஸித்³தி⁴ர்வேயம் பரா ஹி ஸ்யாதி³த்யமந்யத மாருதி꞉ ॥ 31 ॥

ப்ரத்⁴யாயத இவாபஶ்யத்ப்ரதீ³பாம்ஸ்தத்ர காஞ்சநாந் ।
தூ⁴ர்தாநிவ மஹாதூ⁴ர்தைர்தே³வநேந பராஜிதாந் ॥ 32 ॥

தீ³பாநாம் ச ப்ரகாஶேந தேஜஸா ராவணஸ்ய ச ।
அர்சிர்பி⁴ர்பூ⁴ஷணாநாம் ச ப்ரதீ³ப்தேத்யப்⁴யமந்யத ॥ 33 ॥

ததோ(அ)பஶ்யத்குதா²ஸீநம் நாநாவர்ணாம்ப³ரஸ்ரஜம் ।
ஸஹஸ்ரம் வரநாரீணாம் நாநாவேஷவிபூ⁴ஷிதம் ॥ 34 ॥

பரிவ்ருத்தே(அ)ர்த⁴ராத்ரே து பாநநித்³ராவஶம் க³தம் ।
க்ரீடி³த்வோபரதம் ராத்ரௌ ஸுஷ்வாப ப³லவத்ததா³ ॥ 35 ॥

தத்ப்ரஸுப்தம் விருருசே நி꞉ஶப்³தா³ந்தரபூ⁴ஷணம் ।
நி꞉ஶப்³த³ஹம்ஸப்⁴ரமரம் யதா² பத்³மவநம் மஹத் ॥ 36 ॥

தாஸாம் ஸம்வ்ருதத³ந்தாநி மீலிதாக்ஷாணி மாருதி꞉ ।
அபஶ்யத்பத்³மக³ந்தீ⁴நி வத³நாநி ஸுயோஷிதாம் ॥ 37 ॥

ப்ரபு³த்³தா⁴நீவ பத்³மாநி தாஸாம் பூ⁴த்வா க்ஷபாக்ஷயே ।
புந꞉ ஸம்வ்ருதபத்ராணி ராத்ராவிவ ப³பு⁴ஸ்ததா³ ॥ 38 ॥

இமாநி முக²பத்³மாநி நியதம் மத்தஷட்பதா³꞉ ।
அம்பு³ஜாநீவ பு²ல்லாநி ப்ரார்த²யந்தி புந꞉ புந꞉ ॥ 39 ॥

இதி சாமந்யத ஶ்ரீமாநுபபத்த்யா மஹாகபி꞉ ।
மேநே ஹி கு³ணதஸ்தாநி ஸமாநி ஸலிலோத்³ப⁴வை꞉ ॥ 40 ॥

ஸா தஸ்ய ஶுஶுபே⁴ ஶாலா தாபி⁴꞉ ஸ்த்ரீபி⁴ர்விராஜிதா ।
ஶாரதீ³வ ப்ரஸந்நா த்³யௌஸ்தாராபி⁴ரபி⁴ஶோபி⁴தா ॥ 41 ॥

ஸ ச தாபி⁴꞉ பரிவ்ருத꞉ ஶுஶுபே⁴ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
யதா² ஹ்யுடு³பதி꞉ ஶ்ரீமாம்ஸ்தாராபி⁴ரபி⁴ஸம்வ்ருத꞉ ॥ 42 ॥

யாஶ்ச்யவந்தே(அ)ம்ப³ராத்தாரா꞉ புண்யஶேஷஸமாவ்ருதா꞉ ।
இமாஸ்தா꞉ ஸங்க³தா꞉ க்ருத்ஸ்நா இதி மேநே ஹரிஸ்ததா³ ॥ 43 ॥

தாராணாமிவ ஸுவ்யக்தம் மஹதீநாம் ஶுபா⁴ர்சிஷாம் ।
ப்ரபா⁴ வர்ணப்ரஸாதா³ஶ்ச விரேஜுஸ்தத்ர யோஷிதாம் ॥ 44 ॥

வ்யாவ்ருத்தகு³ருபீநஸ்ரக்ப்ரகீர்ணவரபூ⁴ஷணா꞉ ।
பாநவ்யாயாமகாலேஷு நித்³ராபஹ்ருதசேதஸ꞉ ॥ 45 ॥

வ்யாவ்ருத்ததிலகா꞉ காஶ்சித்காஶ்சிது³த்³ப்⁴ராந்தநூபுரா꞉ ।
பார்ஶ்வே க³ளிதஹாராஶ்ச காஶ்சித்பரமயோஷித꞉ ॥ 46 ॥

முக்தாஹாராவ்ருதாஶ்சாந்யா꞉ காஶ்சித்³விஸ்ரஸ்தவாஸஸ꞉ ।
வ்யாவித்³த⁴ரஶநாதா³மா꞉ கிஶோர்ய இவ வாஹிதா꞉ ॥ 47 ॥

ஸுகுண்ட³லத⁴ராஶ்சாந்யா விச்சி²ந்நம்ருதி³தஸ்ரஜ꞉ ।
க³ஜேந்த்³ரம்ருதி³தா꞉ பு²ல்லா லதா இவ மஹாவநே ॥ 48 ॥

சந்த்³ராம்ஶுகிரணாபா⁴ஶ்ச ஹாரா꞉ காஸாஞ்சிது³த்கடா꞉ ।
ஹம்ஸா இவ ப³பு⁴꞉ ஸுப்தா꞉ ஸ்தநமத்⁴யேஷு யோஷிதாம் ॥ 49 ॥

அபராஸாம் ச வைடூ³ர்யா꞉ காத³ம்பா³ இவ பக்ஷிண꞉ ।
ஹேமஸூத்ராணி சாந்யாஸாம் சக்ரவாகா இவாப⁴வந் ॥ 50 ॥

ஹம்ஸகாரண்ட³வாகீர்ணாஶ்சக்ரவாகோபஶோபி⁴தா꞉ ।
ஆபகா³ இவ தா ரேஜுர்ஜக⁴நை꞉ புலிநைரிவ ॥ 51 ॥

கிங்கிணீஜாலஸங்கோஶாஸ்தா ஹைமவிபுலாம்பு³ஜா꞉ ।
பா⁴வக்³ராஹா யஶஸ்தீரா꞉ ஸுப்தா நத்³ய இவாப³பு⁴꞉ ॥ 52 ॥

ம்ருது³ஷ்வங்கே³ஷு காஸாஞ்சித்குசாக்³ரேஷு ச ஸம்ஸ்தி²தா꞉ ।
ப³பூ⁴வுர்பூ⁴ஷணாநீவ ஶுபா⁴ பூ⁴ஷணராஜய꞉ ॥ 53 ॥

அம்ஶுகாந்தாஶ்ச காஸாஞ்சிந்முக²மாருதகம்பிதா꞉ ।
உபர்யுபரி வக்த்ராணாம் வ்யாதூ⁴யந்தே புந꞉ புந꞉ ॥ 54 ॥

தா꞉ பதாகா இவோத்³தூ⁴தா꞉ பத்நீநாம் ருசிரப்ரபா⁴꞉ ।
நாநாவர்ண꞉ ஸுவர்ணாநாம் வக்த்ரமூலேஷு ரேஜிரே ॥ 55 ॥

வவல்கு³ஶ்சாத்ர காஸாஞ்சித்குண்ட³லாநி ஶுபா⁴ர்சிஷாம் ।
முக²மாருதஸம்ஸர்கா³ந்மந்த³ம் மந்த³ம் ஸுயோஷிதாம் ॥ 56 ॥

ஶர்கராஸவக³ந்தை⁴ஶ்ச ப்ரக்ருத்யா ஸுரபி⁴꞉ ஸுக²꞉ ।
தாஸாம் வத³நநி꞉ஶ்வாஸ꞉ ஸிஷேவே ராவணம் ததா³ ॥ 57 ॥

ராவணாநநஶங்காஶ்ச காஶ்சித்³ராவணயோஷித꞉ ।
முகா²நி ஸ்ம ஸபத்நீநாமுபாஜிக்⁴ரந்புந꞉ புந꞉ ॥ 58 ॥

அத்யர்த²ம் ஸக்தமநஸோ ராவணே தா வரஸ்த்ரிய꞉ ।
அஸ்வதந்த்ரா꞉ ஸபத்நீநாம் ப்ரியமேவாசரம்ஸ்ததா³ ॥ 59 ॥

பா³ஹூநுபநிதா⁴யாந்யா꞉ பாரிஹார்யவிபூ⁴ஷிதாந் ।
அம்ஶுகாநி ச ரம்யாணி ப்ரமதா³ஸ்தத்ர ஶிஶ்யிரே ॥ 60 ॥

அந்யா வக்ஷஸி சாந்யஸ்யாஸ்தஸ்யா꞉ காஶ்சித்புநர்பு⁴ஜம் ।
அபரா த்வங்கமந்யஸ்யாஸ்தஸ்யாஶ்சாப்யபரா பு⁴ஜௌ ॥ 61 ॥

ஊருபார்ஶ்வகடீப்ருஷ்ட²மந்யோந்யஸ்ய ஸமாஶ்ரிதா꞉ ।
பரஸ்பரநிவிஷ்டாங்க்³யோ மத³ஸ்நேஹவஶாநுகா³꞉ ॥ 62 ॥

அந்யோந்யஸ்யாங்க³ஸம்ஸ்பர்ஶாத்ப்ரீயமாணா꞉ ஸுமத்⁴யமா꞉ ।
ஏகீக்ருதபு⁴ஜா꞉ ஸர்வா꞉ ஸுஷுபுஸ்தத்ர யோஷித꞉ ॥ 63 ॥

அந்யோந்யபு⁴ஜஸூத்ரேண ஸ்த்ரீமாலா க்³ரதி²தா ஹி ஸா ।
மாலேவ க்³ரதி²தா ஸூத்ரே ஶுஶுபே⁴ மத்தஷட்பதா³ ॥ 64 ॥

லதாநாம் மாத⁴வே மாஸி பு²ல்லாநாம் வாயுஸேவநாத் ।
அந்யோந்யமாலாக்³ரதி²தம் ஸம்ஸக்தகுஸுமோச்சயம் ॥ 65 ॥

வ்யதிவேஷ்டிதஸுஸ்கந்த⁴மந்யோந்யப்⁴ரமராகுலம் ।
ஆஸீத்³வநமிவோத்³தூ⁴தம் ஸ்த்ரீவநம் ராவணஸ்ய தத் ॥ 66 ॥

உசிதேஷ்வபி ஸுவ்யக்தம் ந தாஸாம் யோஷிதாம் ததா³ ।
விவேக꞉ ஶக்ய ஆதா⁴தும் பூ⁴ஷணாங்கா³ம்ப³ரஸ்ரஜாம் ॥ 67 ॥

ராவணே ஸுக²ஸம்விஷ்டே தா꞉ ஸ்த்ரியோ விவித⁴ப்ரபா⁴꞉ ।
ஜ்வலந்த꞉ காஞ்சநா தீ³பா꞉ ப்ரைக்ஷந்தாநிமிஷா இவ ॥ 68 ॥

ராஜர்ஷிபித்ருதை³த்யாநாம் க³ந்த⁴ர்வாணாம் ச யோஷித꞉ ।
ராக்ஷஸாநாம் ச யா꞉ கந்யாஸ்தஸ்ய காமவஶம் க³தா꞉ ॥ 69 ॥

யுத்³த⁴காமேந தா꞉ ஸர்வா ராவணேந ஹ்ருதா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ।
ஸமதா³ மத³நேநைவ மோஹிதா꞉ காஶ்சிதா³க³தா꞉ ॥ 70 ॥

ந தத்ர காஶ்சித்ப்ரமதா³꞉ ப்ரஸஹ்ய
வீர்யோபபந்நேந கு³ணேந லப்³தா⁴꞉ ।
ந சாந்யகாமாபி ந சாந்யபூர்வா
விநா வரார்ஹாம் ஜநகாத்மஜாம் தாம் ॥ 71 ॥

ந சாகுலீநா ந ச ஹீநரூபா
நாத³க்ஷிணா நாநுபசாரயுக்தா ।
பா⁴ர்யா(அ)ப⁴வத்தஸ்ய ந ஹீநஸத்த்வா
ந சாபி காந்தஸ்ய ந காமநீயா ॥ 72 ॥

ப³பூ⁴வ பு³த்³தி⁴ஸ்து ஹரீஶ்வரஸ்ய
யதீ³த்³ருஶீ ராக⁴வத⁴ர்மபத்நீ ।
இமா யதா² ராக்ஷஸராஜபா⁴ர்யா꞉
ஸுஜாதமஸ்யேதி ஹி ஸாது⁴பு³த்³தே⁴꞉ ॥ 73 ॥

புநஶ்ச ஸோ(அ)சிந்தயதா³ர்தரூபோ
த்⁴ருவம் விஶிஷ்டா கு³ணதோ ஹி ஸீதா ।
அதா²யமஸ்யாம் க்ருதவாந்மஹாத்மா
லங்கேஶ்வர꞉ கஷ்டமநார்யகர்ம ॥ 74 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ நவம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 9 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ த³ஶம꞉ ஸர்க³꞉ (10)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed