Sundarakanda Sarga (Chapter) 10 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ த³ஶம꞉ ஸர்க³꞉ (10)


॥ மந்தோ³த³ரீத³ர்ஶநம் ॥

தத்ர தி³வ்யோபமம் முக்²யம் ஸ்பா²டிகம் ரத்நபூ⁴ஷிதம் ।
அவேக்ஷமாணோ ஹநுமாந் த³த³ர்ஶ ஶயநாஸநம் ॥ 1 ॥

தா³ந்தகாஞ்சநசித்ராங்கை³ர்வைடூ³ர்யைஶ்ச வராஸநை꞉ ।
மஹார்ஹாஸ்தரணோபேதைருபபந்நம் மஹாத⁴நை꞉ ॥ 2 ॥

தஸ்ய சைகதமே தே³ஶே ஸோ(அ)க்³ர்யமாலாவிபூ⁴ஷிதம் ।
த³த³ர்ஶ பாண்டு³ரம் ச²த்ரம் தாராதி⁴பதிஸந்நிப⁴ம் ॥ 3 ॥

ஜாதரூபபரிக்ஷிப்தம் சித்ரபா⁴நுஸமப்ரப⁴ம் ।
அஶோகமாலாவிததம் த³த³ர்ஶ பரமாஸநம் ॥ 4 ॥

வாலவ்யஜநஹஸ்தாபி⁴ர்வீஜ்யமாநம் ஸமந்தத꞉ ।
க³ந்தை⁴ஶ்ச விவிதை⁴ர்ஜுஷ்டம் வரதூ⁴பேந தூ⁴பிதம் ॥ 5 ॥

பரமாஸ்தரணாஸ்தீர்ணமாவிகாஜிநஸம்வ்ருதம் ।
தா³மபி⁴ர்வரமால்யாநாம் ஸமந்தாது³பஶோபி⁴தம் ॥ 6 ॥

தஸ்மிந் ஜீமூதஸங்காஶம் ப்ரதீ³ப்தோத்தமகுண்ட³லம் ।
லோஹிதாக்ஷம் மஹாபா³ஹும் மஹாரஜதவாஸஸம் ॥ 7 ॥

லோஹிதேநாநுலிப்தாங்க³ம் சந்த³நேந ஸுக³ந்தி⁴நா ।
ஸந்த்⁴யாரக்தமிவாகாஶே தோயத³ம் ஸதடித்³க³ணம் ॥ 8 ॥

வ்ருதமாப⁴ரணைர்தி³வ்யை꞉ ஸுரூபம் காமரூபிணம் ।
ஸவ்ருக்ஷவநகு³ள்மாட்⁴யம் ப்ரஸுப்தமிவ மந்த³ரம் ॥ 9 ॥

க்ரீடி³த்வோபரதம் ராத்ரௌ வராப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் ।
ப்ரியம் ராக்ஷஸகந்யாநாம் ராக்ஷஸாநாம் ஸுகா²வஹம் ॥ 10 ॥

பீத்வாப்யுபரதம் சாபி த³த³ர்ஶ ஸ மஹாகபி꞉ ।
பா⁴ஸ்வரே ஶயநே வீரம் ப்ரஸுப்தம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் ॥ 11 ॥

நி꞉ஶ்வஸந்தம் யதா² நாக³ம் ராவணம் வாநரர்ஷப⁴꞉ ।
ஆஸாத்³ய பரமோத்³விக்³ந꞉ ஸோ(அ)பாஸர்பத்ஸுபீ⁴தவத் ॥ 12 ॥

அதா²ரோஹணமாஸாத்³ய வேதி³காந்தரமாஶ்ரித꞉ ।
ஸுப்தம் ராக்ஷஸஶார்தூ³ளம் ப்ரேக்ஷதே ஸ்ம மஹாகபி꞉ ॥ 13 ॥

ஶுஶுபே⁴ ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய ஸ்வபத꞉ ஶயநோத்தமம் ।
க³ந்த⁴ஹஸ்திநி ஸம்விஷ்டே யதா² ப்ரஸ்ரவணம் மஹத் ॥ 14 ॥

காஞ்சநாங்க³த³நத்³தௌ⁴ ச த³த³ர்ஶ ஸ மஹாத்மந꞉ ।
விக்ஷிப்தௌ ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய பு⁴ஜாவிந்த்³ரத்⁴வஜோபமௌ ॥ 15 ॥

ஐராவதவிஷாணாக்³ரைராபீட³நக்ருதவ்ரணௌ ।
வஜ்ரோல்லிகி²தபீநாம்ஸௌ விஷ்ணுசக்ரபரிக்ஷதௌ ॥ 16 ॥

பீநௌ ஸமஸுஜாதாம்ஸௌ ஸங்க³தௌ ப³லஸம்யுதௌ ।
ஸுலக்ஷணநகா²ங்கு³ஷ்டௌ² ஸ்வங்கு³ளீயகலக்ஷிதௌ ॥ 17 ॥ [-தல]

ஸம்ஹதௌ பரிகா⁴காரௌ வ்ருத்தௌ கரிகரோபமௌ ।
விக்ஷிப்தௌ ஶயநே ஶுப்⁴ரே பஞ்சஶீர்ஷாவிவோரகௌ³ ॥ 18 ॥

ஶஶக்ஷதஜகல்பேந ஸுஶீதேந ஸுக³ந்தி⁴நா ।
சந்த³நேந பரார்த்⁴யேந ஸ்வநுலிப்தௌ ஸ்வலங்க்ருதௌ ॥ 19 ॥

உத்தமஸ்த்ரீவிம்ருதி³தௌ க³ந்தோ⁴த்தமநிஷேவிதௌ ।
யக்ஷபந்நக³க³ந்த⁴ர்வதே³வதா³நவராவிணௌ ॥ 20 ॥

த³த³ர்ஶ ஸ கபிஸ்தஸ்ய பா³ஹூ ஶயநஸம்ஸ்தி²தௌ ।
மந்த³ரஸ்யாந்தரே ஸுப்தௌ மஹாஹீ ருஷிதாவிவ ॥ 21 ॥

தாப்⁴யாம் ஸ பரிபூர்ணாப்⁴யாம் பு⁴ஜாப்⁴யாம் ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
ஶுஶுபே⁴(அ)சலஸங்காஶ꞉ ஶ்ருங்கா³ப்⁴யாமிவ மந்த³ர꞉ ॥ 22 ॥

சூதபுந்நாக³ஸுரபி⁴ர்வகுலோத்தமஸம்யுத꞉ ।
ம்ருஷ்டாந்நரஸஸம்யுக்த꞉ பாநக³ந்த⁴புர꞉ஸர꞉ ॥ 23 ॥

தஸ்ய ராக்ஷஸஸிம்ஹஸ்ய நிஶ்சக்ராம மஹாமுகா²த் ।
ஶயாநஸ்ய விநி꞉ஶ்வாஸ꞉ பூரயந்நிவ தத்³க்³ருஹம் ॥ 24 ॥

முக்தாமணிவிசித்ரேண காஞ்சநேந விராஜிதம் ।
முகுடேநாபவ்ருத்தேந குண்ட³லோஜ்ஜ்வலிதாநநம் ॥ 25 ॥

ரக்தசந்த³நதி³க்³தே⁴ந ததா² ஹாரேண ஶோபி⁴நா ।
பீநாயதவிஶாலேந வக்ஷஸாபி⁴விராஜிதம் ॥ 26 ॥

பாண்ட³ரேணாபவித்³தே⁴ந க்ஷௌமேண க்ஷதஜேக்ஷணம் ।
மஹார்ஹேண ஸுஸம்வீதம் பீதேநோத்தமவாஸஸா ॥ 27 ॥

மாஷராஶிப்ரதீகாஶம் நி꞉ஶ்வஸந்தம் பு⁴ஜங்க³வத் ।
கா³ங்கே³ மஹதி தோயாந்தே ப்ரஸுப்தமிவ குஞ்ஜரம் ॥ 28 ॥

சதுர்பி⁴꞉ காஞ்சநைர்தீ³பைர்தீ³ப்யமாநசதுர்தி³ஶம் ।
ப்ரகாஶீக்ருதஸர்வாங்க³ம் மேக⁴ம் வித்³யுத்³க³ணைரிவ ॥ 29 ॥

பாத³மூலக³தாஶ்சாபி த³த³ர்ஶ ஸுமஹாத்மந꞉ ।
பத்நீ꞉ ஸ ப்ரியபா⁴ர்யஸ்ய தஸ்ய ரக்ஷ꞉பதேர்க்³ருஹே ॥ 30 ॥

ஶஶிப்ரகாஶவத³நாஶ்சாருகுண்ட³லபூ⁴ஷிதா꞉ ।
அம்லாநமால்யாப⁴ரணா த³த³ர்ஶ ஹரியூத²ப꞉ ॥ 31 ॥

ந்ருத்தவாதி³த்ரகுஶலா ராக்ஷஸேந்த்³ரபு⁴ஜாங்ககா³꞉ ।
வராப⁴ரணதா⁴ரிண்யோ நிஷண்ணா த³த்³ருஶே ஹரி꞉ ॥ 32 ॥

வஜ்ரவைடூ³ர்யக³ர்பா⁴ணி ஶ்ரவணாந்தேஷு யோஷிதாம் ।
த³த³ர்ஶ தாபநீயாநி குண்ட³லாந்யங்க³தா³நி ச ॥ 33 ॥

தாஸாம் சந்த்³ரோபமைர்வக்த்ரை꞉ ஶுபை⁴ர்லலிதகுண்ட³லை꞉ ।
விரராஜ விமாநம் தந்நப⁴ஸ்தாராக³ணைரிவ ॥ 34 ॥

மத³வ்யாயாமகி²ந்நாஸ்தா ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய யோஷித꞉ ।
தேஷு தேஷ்வவகாஶேஷு ப்ரஸுப்தாஸ்தநுமத்⁴யமா꞉ ॥ 35 ॥

அங்க³ஹாரைஸ்ததை²வாந்யா கோமளைர்ந்ருத்தஶாலிநீ ।
விந்யஸ்தஶுப⁴ஸர்வாங்கீ³ ப்ரஸுப்தா வரவர்ணிநீ ॥ 36 ॥

காசித்³வீணாம் பரிஷ்வஜ்ய ப்ரஸுப்தா ஸம்ப்ரகாஶதே ।
மஹாநதீ³ப்ரகீர்ணேவ ளிநீ போதமாஶ்ரிதா ॥ 37 ॥

அந்யா கக்ஷக³தேநைவ மட்³டு³கேநாஸிதேக்ஷணா ।
ப்ரஸுப்தா பா⁴மிநீ பா⁴தி பா³லபுத்ரேவ வத்ஸலா ॥ 38 ॥

படஹம் சாருஸர்வாங்கீ³ பீட்³ய ஶேதே ஶுப⁴ஸ்தநீ ।
சிரஸ்ய ரமணம் லப்³த்⁴வா பரிஷ்வஜ்யேவ பா⁴மிநீ ॥ 39 ॥

காசித்³வம்ஶம் பரிஷ்வஜ்ய ஸுப்தா கமலலோசநா ।
ரஹ꞉ ப்ரியதமம் க்³ருஹ்ய ஸகாமேவ ச காமிநீ ॥ 40 ॥

விபஞ்சீம் பரிக்³ருஹ்யாந்யா நியதா ந்ருத்தஶாலிநீ ।
நித்³ராவஶமநுப்ராப்தா ஸஹகாந்தேவ பா⁴மிநீ ॥ 41 ॥

அந்யா கநகஸங்காஶைர்ம்ருது³பீநைர்மநோரமை꞉ ।
ம்ருத³ங்க³ம் பரிபீட்³யாங்கை³꞉ ப்ரஸுப்தா மத்தலோசநா ॥ 42 ॥

பு⁴ஜபார்ஶ்வாந்தரஸ்தே²ந கக்ஷகே³ந க்ருஶோத³ரீ ।
பணவேந ஸஹாநிந்த்³யா ஸுப்தா மத³க்ருதஶ்ரமா ॥ 43 ॥

டி³ண்டி³மம் பரிக்³ருஹ்யாந்யா ததை²வாஸக்தடி³ண்டி³மா ।
ப்ரஸுப்தா தருணம் வத்ஸமுபகூ³ஹ்யேவ பா⁴மிநீ ॥ 44 ॥

காசிதா³ட³ம்ப³ரம் நாரீ பு⁴ஜஸம்யோக³பீடி³தம் ।
க்ருத்வா கமலபத்ராக்ஷீ ப்ரஸுப்தா மத³மோஹிதா ॥ 45 ॥

கலஶீமபவித்³த்⁴யாந்யா ப்ரஸுப்தா பா⁴தி பா⁴மிநீ ।
வஸந்தே புஷ்பஶப³லா மாலேவ பரிமார்ஜிதா ॥ 46 ॥

பாணிப்⁴யாம் ச குசௌ காசித்ஸுவர்ணகலஶோபமௌ ।
உபகூ³ஹ்யாப³லா ஸுப்தா நித்³ராப³லபராஜிதா ॥ 47 ॥

அந்யா கமலபத்ராக்ஷீ பூர்ணேந்து³ஸத்³ருஶாநநா ।
அந்யாமாலிங்க்³ய ஸுஶ்ரோணீம் ப்ரஸுப்தா மத³விஹ்வலா ॥ 48 ॥

ஆதோத்³யாநி விசித்ராணி பரிஷ்வஜ்யாபரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ।
நிபீட்³ய ச குசை꞉ ஸுப்தா꞉ காமிந்ய꞉ காமுகாநிவ ॥ 49 ॥

தாஸாமேகாந்தவிந்யஸ்தே ஶயாநாம் ஶயநே ஶுபே⁴ ।
த³த³ர்ஶ ரூபஸம்பந்நாமபராம் ஸ கபி꞉ ஸ்த்ரியம் ॥ 50 ॥

முக்தாமணிஸமாயுக்தைர்பூ⁴ஷணை꞉ ஸுவிபூ⁴ஷிதாம் ।
விபூ⁴ஷயந்தீமிவ தத்ஸ்வஶ்ரியா ப⁴வநோத்தமம் ॥ 51 ॥

கௌ³ரீம் கநகவர்ணாங்கீ³மிஷ்டாமந்த꞉புரேஶ்வரீம் ।
கபிர்மந்தோ³த³ரீம் தத்ர ஶயாநாம் சாருரூபிணீம் ॥ 52 ॥

ஸ தாம் த்³ருஷ்ட்வா மஹாபா³ஹுர்பூ⁴ஷிதாம் மாருதாத்மஜ꞉ ।
தர்கயாமாஸ ஸீதேதி ரூபயௌவநஸம்பதா³ ।
ஹர்ஷேண மஹதா யுக்தோ நநந்த³ ஹரியூத²ப꞉ ॥ 53 ॥

ஆஸ்போ²டயாமாஸ சுசும்ப³ புச்ச²ம்
நநந்த³ சிக்ரீட³ ஜகௌ³ ஜகா³ம ।
ஸ்தம்பா⁴நரோஹந்நிபபாத பூ⁴மௌ
நித³ர்ஶயந்ஸ்வாம் ப்ரக்ருதிம் கபீநாம் ॥ 54 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த³ஶம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 10 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஏகாத³ஶ ஸர்க³꞉ (11)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: