Sundarakanda Sarga (Chapter) 11 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஏகாத³ஶ ஸர்க³꞉ (11)


॥ பாநபூ⁴மிவிசய꞉ ॥

அவதூ⁴ய ச தாம் பு³த்³தி⁴ம் ப³பூ⁴வாவஸ்தி²தஸ்ததா³ ।
ஜகா³ம சாபராம் சிந்தாம் ஸீதாம் ப்ரதி மஹாகபி꞉ ॥ 1 ॥

ந ராமேண வியுக்தா ஸா ஸ்வப்துமர்ஹதி பா⁴மிநீ ।
ந போ⁴க்தும் நாப்யலங்கர்தும் ந பாநமுபஸேவிதும் ॥ 2 ॥

நாந்யம் நரமுபஸ்தா²தும் ஸுராணாமபி சேஶ்வரம் ।
ந ஹி ராமஸம꞉ கஶ்சித்³வித்³யதே த்ரித³ஶேஷ்வபி ॥ 3 ॥

அந்யேயமிதி நிஶ்சித்ய பாநபூ⁴மௌ சசார ஸ꞉ ।
க்ரீடி³தேநாபரா꞉ க்லாந்தா கீ³தேந ச ததா²பரா꞉ ॥ 4 ॥

ந்ருத்தேந சாபரா꞉ க்லாந்தா꞉ பாநவிப்ரஹதாஸ்ததா² ।
முரஜேஷு ம்ருத³ங்கே³ஷு பீடி²காஸு ச ஸம்ஸ்தி²தா꞉ ॥ 5 ॥

ததா²ஸ்தரணமுக்²யேஷு ஸம்விஷ்டாஶ்சாபரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ।
அங்க³நாநாம் ஸஹஸ்ரேண பூ⁴ஷிதேந விபூ⁴ஷணை꞉ ॥ 6 ॥

ரூபஸம்ˮல்லாபஶீலேந யுக்தகீ³தார்த²பா⁴ஷிணா ।
தே³ஶகாலாபி⁴யுக்தேந யுக்தவாக்யாபி⁴தா⁴யிநா ॥ 7 ॥

ரதாபி⁴ரதஸம்ஸுப்தம் த³த³ர்ஶ ஹரியூத²ப꞉ ।
தாஸாம் மத்⁴யே மஹாபா³ஹு꞉ ஶுஶுபே⁴ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ॥ 8 ॥

கோ³ஷ்டே² மஹதி முக்²யாநாம் க³வாம் மத்⁴யே யதா² வ்ருஷ꞉ ।
ஸ ராக்ஷஸேந்த்³ர꞉ ஶுஶுபே⁴ தாபி⁴꞉ பரிவ்ருத꞉ ஸ்வயம் ॥ 9 ॥

கரேணுபி⁴ர்யதா²ரண்யே பரிகீர்ணோ மஹாத்³விப꞉ ।
ஸர்வகாமைருபேதாம் ச பாநபூ⁴மிம் மஹாத்மந꞉ ॥ 10 ॥

த³த³ர்ஶ ஹரிஶார்தூ³ளஸ்தஸ்ய ரக்ஷ꞉பதேர்க்³ருஹே ।
ம்ருகா³ணாம் மஹிஷாணாம் ச வராஹாணாம் ச பா⁴க³ஶ꞉ ॥ 11 ॥

தத்ர ந்யஸ்தாநி மாம்ஸாநி பாநபூ⁴மௌ த³த³ர்ஶ ஸ꞉ ।
ரௌக்மேஷு ச விஶாலேஷு பா⁴ஜநேஷ்வர்த⁴ப⁴க்ஷிதாந் ॥ 12 ॥

த³த³ர்ஶ ஹரிஶார்தூ³ளோ மயூராந் குக்குடாம்ஸ்ததா² ।
வராஹ வார்த்⁴ராணஸகாந்த³தி⁴ஸௌவர்சலாயுதாந் ॥ 13 ॥

ஶல்யாந்ம்ருக³மயூராம்ஶ்ச ஹநுமாநந்வவைக்ஷத ।
க்ரகராந்விவிதா⁴ந்ஸித்³தா⁴ம்ஶ்சகோராநர்த⁴ப⁴க்ஷிதாந் ॥ 14 ॥

மஹிஷாநேகஶல்யாம்ஶ்ச சா²கா³ம்ஶ்ச க்ருதநிஷ்டி²தாந் ।
லேஹ்யாநுச்சாவசாந்பேயாந்போ⁴ஜ்யாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 15 ॥

ததா²ம்லலவணோத்தம்ஸைர்விவிதை⁴ராக³ஷாட³வை꞉ ।
ஹாரநூபுரகேயூரைரபவித்³தை⁴ர்மஹாத⁴நை꞉ ॥ 16 ॥

பாநபா⁴ஜநவிக்ஷிப்தை꞉ ப²லைஶ்ச விவிதை⁴ரபி ।
க்ருதபுஷ்போபஹாரா பூ⁴ரதி⁴கம் புஷ்யதி ஶ்ரியம் ॥ 17 ॥

தத்ர தத்ர ச விந்யஸ்தை꞉ ஸுஶ்லிஷ்டை꞉ ஶயநாஸநை꞉ ।
பாநபூ⁴மிர்விநா வஹ்நிம் ப்ரதீ³ப்தேவோபலக்ஷ்யதே ॥ 18 ॥

ப³ஹுப்ரகாரைர்விவிதை⁴ர்வரஸம்ஸ்காரஸம்ஸ்க்ருதை꞉ ।
மாம்ஸை꞉ குஶலஸம்யுக்தை꞉ பாநபூ⁴மிக³தை꞉ ப்ருத²க் ॥ 19 ॥

தி³வ்யா꞉ ப்ரஸந்நா விவிதா⁴꞉ ஸுரா꞉ க்ருதஸுரா அபி ।
ஶர்கராஸவமாத்⁴வீகபுஷ்பாஸவப²லாஸவா꞉ ॥ 20 ॥

வாஸசூர்ணைஶ்ச விவிதை⁴ர்த்³ருஷ்டாஸ்தைஸ்தை꞉ ப்ருத²க் ப்ருத²க் ।
ஸந்ததா ஶுஶுபே⁴ பூ⁴மிர்மால்யைஶ்ச ப³ஹுஸம்ஸ்தி²தை꞉ ॥ 21 ॥

ஹிரண்மயைஶ்ச விவிதை⁴ர்பா⁴ஜநை꞉ ஸ்பா²டிகைரபி ।
ஜாம்பூ³நத³மயைஶ்சாந்யை꞉ கரகைரபி⁴ஸம்வ்ருதா ॥ 22 ॥

ராஜதேஷு ச கும்பே⁴ஷு ஜாம்பூ³நத³மயேஷு ச ।
பாநஶ்ரேஷ்ட²ம் ததா³ பூ⁴ரி கபிஸ்தத்ர த³த³ர்ஶ ஹ ॥ 23 ॥

ஸோ(அ)பஶ்யச்சா²தகும்பா⁴நி ஶீதோ⁴ர்மணிமயாநி ச ।
ராஜதாநி ச பூர்ணாநி பா⁴ஜநாநி மஹாகபி꞉ ॥ 24 ॥

க்வசித³ர்தா⁴வஶேஷாணி க்வசித்பீதாநி ஸர்வஶ꞉ ।
க்வசிந்நைவ ப்ரபீதாநி பாநாநி ஸ த³த³ர்ஶ ஹ ॥ 25 ॥

க்வசித்³ப⁴க்ஷ்யாம்ஶ்ச விவிதா⁴ந்க்வசித்பாநாநி பா⁴க³ஶ꞉ ।
க்வசித³ந்நாவஶேஷாணி பஶ்யந்வை விசசார ஹ ॥ 26 ॥

க்வசித்ப்ரபி⁴ந்நை꞉ கரகை꞉ க்வசிதா³ளோலிதைர்க⁴டை꞉ ।
க்வசித்ஸம்ப்ருக்தமால்யாநி மூலாநி ச ப²லாநி ச ॥ 27 ॥ [ஜலாநி]

ஶயநாந்யத்ர நாரீணாம் ஶுப்⁴ராணி ப³ஹுதா⁴ புந꞉ ।
பரஸ்பரம் ஸமாஶ்லிஷ்ய காஶ்சித்ஸுப்தா வராங்க³நா꞉ ॥ 28 ॥

காஶ்சிச்ச வஸ்த்ரமந்யஸ்யா꞉ ஸ்வபந்த்யா꞉ பரிதா⁴ய ச ।
ஆஹ்ருத்ய சாப³லா꞉ ஸுப்தா꞉ நித்³ராப³லபராஜிதா꞉ ॥ 29 ॥

தாஸாமுச்ச்²வாஸவாதேந வஸ்த்ரம் மால்யம் ச கா³த்ரஜம் ।
நாத்யர்த²ம் ஸ்பந்த³தே சித்ரம் ப்ராப்யமந்த³மிவாநிலம் ॥ 30 ॥

சந்த³நஸ்ய ச ஶீதஸ்ய ஶீதோ⁴ர்மது⁴ரஸஸ்ய ச ।
விவித⁴ஸ்ய ச மால்யஸ்ய தூ⁴பஸ்ய விவித⁴ஸ்ய ச ॥ 31 ॥

ப³ஹுதா⁴ மாருதஸ்தத்ர க³ந்த⁴ம் விவித⁴முத்³வஹந் ।
ரஸாநாம் சந்த³நாநாம் ச தூ⁴பாநாம் சைவ மூர்சி²த꞉ ॥ 32 ॥

ப்ரவவௌ ஸுரபி⁴ர்க³ந்தோ⁴ விமாநே புஷ்பகே ததா³ ।
ஶ்யாமாவதா³தாஸ்தத்ராந்யா꞉ காஶ்சித்க்ருஷ்ணா வராங்க³நா꞉ ॥ 33 ॥

காஶ்சித்காஞ்சநவர்ணாங்க்³ய꞉ ப்ரமதா³ ராக்ஷஸாலயே ।
தாஸாம் நித்³ராவஶத்வாச்ச மத³நேந ச மூர்சி²தம் ॥ 34 ॥

பத்³மிநீநாம் ப்ரஸுப்தாநாம் ரூபமாஸீத்³யதை²வ ஹி ।
ஏவம் ஸர்வமஶேஷேண ராவணாந்த꞉புரம் கபி꞉ ॥ 35 ॥

த³த³ர்ஶ ஸுமஹாதேஜா ந த³த³ர்ஶ ச ஜாநகீம் ।
நிரீக்ஷமாணஶ்ச ததா³ தா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ஸ மஹாகபி꞉ ॥ 36 ॥

ஜகா³ம மஹதீம் சிந்தாம் த⁴ர்மஸாத்⁴வஸஶங்கித꞉ ।
பரதா³ராவரோத⁴ஸ்ய ப்ரஸுப்தஸ்ய நிரீக்ஷணம் ॥ 37 ॥

இத³ம் க²லு மமாத்யர்த²ம் த⁴ர்மலோபம் கரிஷ்யதி ।
ந ஹி மே பரதா³ராணாம் த்³ருஷ்டிர்விஷயவர்திநீ ॥ 38 ॥

அயம் சாத்ர மயா த்³ருஷ்ட꞉ பரதா³ரபரிக்³ரஹ꞉ ।
தஸ்ய ப்ராது³ரபூ⁴ச்சிந்தா புநரந்யா மநஸ்விந꞉ ॥ 39 ॥

நிஶ்சிதைகாந்தசித்தஸ்ய கார்யநிஶ்சயத³ர்ஶிநீ ।
காமம் த்³ருஷ்டா மயா ஸர்வா விஶ்வஸ்தா ராவணஸ்த்ரிய꞉ ॥ 40 ॥

ந ஹி மே மநஸ꞉ கிஞ்சித்³வைக்ருத்யமுபபத்³யதே ।
மநோ ஹி ஹேது꞉ ஸர்வேஷாமிந்த்³ரியாணாம் ப்ரவர்தநே ॥ 41 ॥

ஶுபா⁴ஶுபா⁴ஸ்வவஸ்தா²ஸு தச்ச மே ஸுவ்யவஸ்தி²தம் ।
நாந்யத்ர ஹி மயா ஶக்யா வைதே³ஹீ பரிமார்கி³தும் ॥ 42 ॥

ஸ்த்ரியோ ஹி ஸ்த்ரீஷு த்³ருஶ்யந்தே ஸர்வதா² பரிமார்க³ணே ।
யஸ்ய ஸத்த்வஸ்ய யா யோநிஸ்தஸ்யாம் தத்பரிமார்க்³யதே ॥ 43 ॥

ந ஶக்யா ப்ரமதா³ நஷ்டா ம்ருகீ³ஷு பரிமார்கி³தும் ।
ததி³த³ம் மார்கி³தம் தாவச்சு²த்³தே⁴ந மநஸா மயா ॥ 44 ॥

ராவணாந்த꞉புரம் ஸர்வம் த்³ருஶ்யதே ந ச ஜாநகீ ।
தே³வக³ந்த⁴ர்வகந்யாஶ்ச நாக³கந்யாஶ்ச வீர்யவாந் ॥ 45 ॥

அவேக்ஷமாணோ ஹநுமாந்நைவாபஶ்யத ஜாநகீம் ।
தாமபஶ்யந்கபிஸ்தத்ர பஶ்யம்ஶ்சாந்யா வரஸ்த்ரிய꞉ ॥ 46 ॥

அபக்ரம்ய ததா³ வீர꞉ ப்ரத்⁴யாதுமுபசக்ரமே ।
ஸ பூ⁴யஸ்து பரம் ஶ்ரீமாந் மாருதிர்யத்நமாஸ்தி²த꞉ ।
ஆபாநபூ⁴மிமுத்ஸ்ருஜ்ய தத்³விசேதும் ப்ரசக்ரமே ॥ 47 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 11 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்³வாத³ஶ ஸர்க³꞉ (12)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: