Sundarakanda Sarga (Chapter) 47 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸப்தசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (47)


॥ அக்ஷகுமாரவத⁴꞉ ॥

ஸேநாபதீந்பஞ்ச ஸ து ப்ரமாபிதா-
-ந்ஹநூமதா ஸாநுசராந்ஸவாஹநாந் ।
ஸமீக்ஷ்ய ராஜா ஸமரோத்³த⁴தோந்முக²ம்
குமாரமக்ஷம் ப்ரஸமைக்ஷதாக்³ரத꞉ ॥ 1 ॥

ஸ தஸ்ய த்³ருஷ்ட்யர்பணஸம்ப்ரசோதி³த꞉
ப்ரதாபவாந்காஞ்சநசித்ரகார்முக꞉ ।
ஸமுத்பபாதாத² ஸத³ஸ்யுதீ³ரிதோ
த்³விஜாதிமுக்²யைர்ஹவிஷேவ பாவக꞉ ॥ 2 ॥

ததோ மஹத்³பா³லதி³வாகரப்ரப⁴ம்
ப்ரதப்தஜாம்பூ³நத³ஜாலஸந்ததம் ।
ரத²ம் ஸமாஸ்தா²ய யயௌ ஸ வீர்யவா-
-ந்மஹாஹரிம் தம் ப்ரதி நைர்ருதர்ஷப⁴꞉ ॥ 3 ॥

ததஸ்தப꞉ ஸங்க்³ரஹஸஞ்சயார்ஜிதம்
ப்ரதப்தஜாம்பூ³நத³ஜாலஶோபி⁴தம் ।
பதாகிநம் ரத்நவிபூ⁴ஷிதத்⁴வஜம்
மநோஜவாஷ்டாஶ்வவரை꞉ ஸுயோஜிதம் ॥ 4 ॥

ஸுராஸுராத்⁴ருஷ்யமஸங்க³சாரிணம்
ரவிப்ரப⁴ம் வ்யோமசரம் ஸமாஹிதம் ।
ஸதூணமஷ்டாஸிநிப³த்³த⁴ப³ந்து⁴ரம்
யதா²க்ரமாவேஶிதஶக்திதோமரம் ॥ 5 ॥

விராஜமாநம் ப்ரதிபூர்ணவஸ்துநா
ஸஹேமதா³ம்நா ஶஶிஸூர்யவர்சஸா ।
தி³வாகராப⁴ம் ரத²மாஸ்தி²தஸ்தத꞉
ஸ நிர்ஜகா³மாமரதுல்யவிக்ரம꞉ ॥ 6 ॥

ஸ பூரயந்க²ம் ச மஹீம் ச ஸாசலாம்
துரங்க³மாதங்க³மஹாரத²ஸ்வநை꞉ ।
ப³லை꞉ ஸமேதை꞉ ஸ ஹி தோரணஸ்தி²தம்
ஸமர்த²மாஸீநமுபாக³மத்கபிம் ॥ 7 ॥

ஸ தம் ஸமாஸாத்³ய ஹரிம் ஹரீக்ஷணோ
யுகா³ந்தகாலாக்³நிமிவ ப்ரஜாக்ஷயே ।
அவஸ்தி²தம் விஸ்மிதஜாதஸம்ப்⁴ரம꞉
ஸமைக்ஷதாக்ஷோ ப³ஹுமாநசக்ஷுஷா ॥ 8 ॥

ஸ தஸ்ய வேக³ம் ச கபேர்மஹாத்மந꞉
பராக்ரமம் சாரிஷு பார்தி²வாத்மஜ꞉ ।
விசாரயந்ஸ்வம் ச ப³லம் மஹாப³லோ
ஹிமக்ஷயே ஸூர்ய இவாபி⁴வர்த⁴தே ॥ 9 ॥

ஸ ஜாதமந்யு꞉ ப்ரஸமீக்ஷ்ய விக்ரமம்
ஸ்தி²ரம் ஸ்தி²த꞉ ஸம்யதி து³ர்நிவாரணம் ।
ஸமாஹிதாத்மா ஹநுமந்தமாஹவே
ப்ரசோத³யாமாஸ ஶரைஸ்த்ரிபி⁴꞉ ஶிதை꞉ ॥ 10 ॥

தத꞉ கபிம் தம் ப்ரஸமீக்ஷ்ய க³ர்விதம்
ஜிதஶ்ரமம் ஶத்ருபராஜயோர்ஜிதம் ।
அவைக்ஷதாக்ஷ꞉ ஸமுதீ³ர்ணமாநஸ꞉
ஸ பா³ணபாணி꞉ ப்ரக்³ருஹீதகார்முக꞉ ॥ 11 ॥

ஸ ஹேமநிஷ்காங்க³த³சாருகுண்ட³ல꞉
ஸமாஸஸாதா³ஶுபராக்ரம꞉ கபிம் ।
தயோர்ப³பூ⁴வாப்ரதிம꞉ ஸமாக³ம꞉
ஸுராஸுராணாமபி ஸம்ப்⁴ரமப்ரத³꞉ ॥ 12 ॥

ரராஸ பூ⁴மிர்ந ததாப பா⁴நுமா-
-ந்வவௌ ந வாயு꞉ ப்ரசசால சாசல꞉ ।
கபே꞉ குமாரஸ்ய ச வீக்ஷ்ய ஸம்யுக³ம்
நநாத³ ச த்³யௌருத³தி⁴ஶ்ச சுக்ஷுபே⁴ ॥ 13 ॥

தத꞉ ஸ வீர꞉ ஸுமுகா²ந்பதத்ரிண꞉
ஸுவர்ணபுங்கா²ந்ஸவிஷாநிவோரகா³ந் ।
ஸமாதி⁴ஸம்யோக³விமோக்ஷதத்த்வவி-
-ச்ச²ராநத² த்ரீந்கபிமூர்த்⁴ந்யபாதயத் ॥ 14 ॥

ஸ தை꞉ ஶரைர்மூர்த்⁴நி ஸமம் நிபாதிதை꞉
க்ஷரந்நஸ்ருக்³தி³க்³த⁴விவ்ருத்தலோசந꞉ ।
நவோதி³தாதி³த்யநிப⁴꞉ ஶராம்ஶுமா-
-ந்வ்யரோசதாதி³த்ய இவாம்ஶுமாலிக꞉ ॥ 15 ॥

தத꞉ ஸ பிங்கா³தி⁴பமந்த்ரிஸத்தம꞉
ஸமீக்ஷ்ய தம் ராஜவராத்மஜம் ரணே ।
உத³க்³ரசித்ராயுத⁴சித்ரகார்முகம்
ஜஹர்ஷ சாபூர்யத சாஹவோந்முக²꞉ ॥ 16 ॥

ஸ மந்த³ராக்³ரஸ்த² இவாம்ஶுமாலிகோ
விவ்ருத்³த⁴கோபோ ப³லவீர்யஸம்யுத꞉ ।
குமாரமக்ஷம் ஸப³லம் ஸவாஹநம்
த³தா³ஹ நேத்ராக்³நிமரீசிபி⁴ஸ்ததா³ ॥ 17 ॥

தத꞉ ஸ பா³ணாஸநசித்ரகார்முக꞉
ஶரப்ரவர்ஷோ யுதி⁴ ராக்ஷஸாம்பு³த³꞉ ।
ஶராந்முமோசாஶு ஹரீஶ்வராசலே
ப³லாஹகோ வ்ருஷ்டிமிவாசலோத்தமே ॥ 18 ॥

தத꞉ கபிஸ்தம் ரணசண்ட³விக்ரமம்
விவ்ருத்³த⁴தேஜோப³லவீர்யஸம்யுதம் ।
குமாரமக்ஷம் ப்ரஸமீக்ஷ்ய ஸம்யுகே³
நநாத³ ஹர்ஷாத்³க⁴நதுல்யவிக்ரம꞉ ॥ 19 ॥

ஸ பா³லபா⁴வாத்³யுதி⁴ வீர்யத³ர்பித꞉
ப்ரவ்ருத்³த⁴மந்யு꞉ க்ஷதஜோபமேக்ஷண꞉ ।
ஸமாஸஸாதா³ப்ரதிமம் கபிம் ரணே
க³ஜோ மஹாகூபமிவாவ்ருதம் த்ருணை꞉ ॥ 20 ॥

ஸ தேந பா³ணை꞉ ப்ரஸப⁴ம் நிபாதிதை-
-ஶ்சகார நாத³ம் க⁴நநாத³நி꞉ஸ்வந꞉ ।
ஸமுத்பபாதாஶு நப⁴꞉ ஸ மாருதி-
-ர்பு⁴ஜோருவிக்ஷேபணகோ⁴ரத³ர்ஶந꞉ ॥ 21 ॥

ஸமுத்பதந்தம் ஸமபி⁴த்³ரவத்³ப³லீ
ஸ ராக்ஷஸாநாம் ப்ரவர꞉ ப்ரதாபவாந் ।
ரதீ² ரதி²ஶ்ரேஷ்ட²தம꞉ கிரந் ஶரை꞉
பயோத⁴ர꞉ ஶைலமிவாஶ்மவ்ருஷ்டிபி⁴꞉ ॥ 22 ॥

ஸ தாந் ஶராம்ஸ்தஸ்ய ஹரிர்விமோக்ஷயந்
சசார வீர꞉ பதி² வாயுஸேவிதே ।
ஶராந்தரே மாருதவத்³விநிஷ்பதந்
மநோஜவ꞉ ஸம்யதி சண்ட³விக்ரம꞉ ॥ 23 ॥

தமாத்தபா³ணாஸநமாஹவோந்முக²ம்
க²மாஸ்த்ருணந்தம் விஶிகை²꞉ ஶரோத்தமை꞉ ।
அவைக்ஷதாக்ஷம் ப³ஹுமாநசக்ஷுஷா
ஜகா³ம சிந்தாம் ச ஸ மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 24 ॥

தத꞉ ஶரைர்பி⁴ந்நபு⁴ஜாந்தர꞉ கபி꞉
குமாரவீர்யேண மஹாத்மநா நத³ந் ।
மஹாபு⁴ஜ꞉ கர்மவிஶேஷதத்த்வவி-
-த்³விசிந்தயாமாஸ ரணே பராக்ரமம் ॥ 25 ॥

அபா³லவத்³பா³லதி³வாகரப்ரப⁴꞉
கரோத்யயம் கர்ம மஹந்மஹாப³ல꞉ ।
ந சாஸ்ய ஸர்வாஹவகர்மஶோபி⁴ந꞉
ப்ரமாபணே மே மதிரத்ர ஜாயதே ॥ 26 ॥

அயம் மஹாத்மா ச மஹாம்ஶ்ச வீர்யத꞉
ஸமாஹிதஶ்சாதிஸஹஶ்ச ஸம்யுகே³ ।
அஸம்ஶயம் கர்மகு³ணோத³யாத³யம்
ஸநாக³யக்ஷைர்முநிபி⁴ஶ்ச பூஜித꞉ ॥ 27 ॥

பராக்ரமோத்ஸாஹவிவ்ருத்³த⁴மாநஸ꞉
ஸமீக்ஷதே மாம் ப்ரமுகா²க³த꞉ ஸ்தி²த꞉ ।
பராக்ரமோ ஹ்யஸ்ய மநாம்ஸி கம்பயேத்
ஸுராஸுராணாமபி ஶீக்⁴ரகா³மிந꞉ ॥ 28 ॥

ந க²ல்வயம் நாபி⁴ப⁴வேது³பேக்ஷித꞉
பராக்ரமோ ஹ்யஸ்ய ரணே விவர்த⁴தே ।
ப்ரமாபணம் த்வேவ மமாஸ்ய ரோசதே
ந வர்த⁴மாநோ(அ)க்³நிருபேக்ஷிதும் க்ஷம꞉ ॥ 29 ॥

இதி ப்ரவேக³ம் து பரஸ்ய தர்கய-
-ந்ஸ்வகர்மயோக³ம் ச விதா⁴ய வீர்யவாந் ।
சகார வேக³ம் து மஹாப³லஸ்ததா³
மதிம் ச சக்ரே(அ)ஸ்ய வதே⁴ மஹாகபி꞉ ॥ 30 ॥

ஸ தஸ்ய தாநஷ்டஹயாந்மஹாஜவா-
-ந்ஸமாஹிதாந்பா⁴ரஸஹாந்விவர்தநே ।
ஜகா⁴ந வீர꞉ பதி² வாயுஸேவிதே
தலப்ரஹாரை꞉ பவநாத்மஜ꞉ கபி꞉ ॥ 31 ॥

ததஸ்தலேநாபி⁴ஹதோ மஹாரத²꞉
ஸ தஸ்ய பிங்கா³தி⁴பமந்த்ரிநிர்ஜித꞉ ।
ப்ரப⁴க்³நநீட³꞉ பரிமுக்தகூப³ர꞉
பபாத பூ⁴மௌ ஹதவாஜிரம்ப³ராத் ॥ 32 ॥

ஸ தம் பரித்யஜ்ய மஹாரதோ² ரத²ம்
ஸகார்முக꞉ க²ட்³க³த⁴ர꞉ க²முத்பதந் ।
தபோபி⁴யோகா³த்³ருஷிருக்³ரவீர்யவா-
-ந்விஹாய தே³ஹம் மருதாமிவாலயம் ॥ 33 ॥

தத꞉ கபிஸ்தம் விசரந்தமம்ப³ரே
பதத்ரிராஜாநிலஸித்³த⁴ஸேவிதே ।
ஸமேத்ய தம் மாருததுல்யவிக்ரம꞉
க்ரமேண ஜக்³ராஹ ஸ பாத³யோர்த்³ருட⁴ம் ॥ 34 ॥

ஸ தம் ஸமாவித்⁴ய ஸஹஸ்ரஶ꞉ கபி-
-ர்மஹோரக³ம் க்³ருஹ்ய இவாண்ட³ஜேஶ்வர꞉ ।
முமோச வேகா³த்பித்ருதுல்யவிக்ரமோ
மஹீதலே ஸம்யதி வாநரோத்தம꞉ ॥ 35 ॥

ஸ ப⁴க்³நபா³ஹூருகடீஶிரோத⁴ர꞉
க்ஷரந்நஸ்ருங்நிர்மதி²தாஸ்தி²லோசந꞉ ।
ப்ரபி⁴ந்நஸந்தி⁴꞉ ப்ரவிகீர்ணப³ந்த⁴நோ
ஹத꞉ க்ஷிதௌ வாயுஸுதேந ராக்ஷஸ꞉ ।
மஹாகபிர்பூ⁴மிதலே நிபீட்³ய தம்
சகார ரக்ஷோதி⁴பதேர்மஹத்³ப⁴யம் ॥ 36 ॥

மஹர்ஷிபி⁴ஶ்சக்ரசரைர்மஹாவ்ரதை꞉
ஸமேத்ய பூ⁴தைஶ்ச ஸயக்ஷபந்நகை³꞉ ।
ஸுரைஶ்ச ஸேந்த்³ரைர்ப்⁴ருஶஜாதவிஸ்மயை-
-ர்ஹதே குமாரே ஸ கபிர்நிரீக்ஷித꞉ ॥ 37 ॥

நிஹத்ய தம் வஜ்ரிஸுதோபமம் ரணே
குமாரமக்ஷம் க்ஷதஜோபமேக்ஷணம் ।
ததே³வ வீரோ(அ)பி⁴ஜகா³ம தோரணம்
க்ருதக்ஷண꞉ கால இவ ப்ரஜாக்ஷயே ॥ 38 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 47 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ அஷ்டசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (48)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: