Mrityunjaya Manasika Puja Stotram – ம்ருத்யுஞ்ஜய மானஸிக பூஜா ஸ்தோத்ரம்


கைலாஸே கமநீயரத்நக²சிதே கல்பத்³ருமூலே ஸ்தி²தம்
கர்பூரஸ்ப²டிகேந்து³ஸுந்த³ரதநும் காத்யாயநீஸேவிதம் ।
க³ங்கா³துங்க³தரங்க³ரஞ்ஜிதஜடாபா⁴ரம் க்ருபாஸாக³ரம்
கண்டா²லங்க்ருதஶேஷபூ⁴ஷணமமும் ம்ருத்யுஞ்ஜயம் பா⁴வயே ॥ 1 ॥

ஆக³த்ய ம்ருத்யுஞ்ஜய சந்த்³ரமௌளே
வ்யாக்⁴ராஜிநாலங்க்ருத ஶூலபாணே ।
ஸ்வப⁴க்தஸம்ரக்ஷணகாமதே⁴நோ
ப்ரஸீத³ விஶ்வேஶ்வர பார்வதீஶ ॥ 2 ॥

பா⁴ஸ்வந்மௌக்திகதோரணே மரகதஸ்தம்பா⁴யுதாலங்க்ருதே
ஸௌதே⁴ தூ⁴பஸுவாஸிதே மணிமயே மாணிக்யதீ³பாஞ்சிதே ।
ப்³ரஹ்மேந்த்³ராமரயோகி³புங்க³வக³ணைர்யுக்தே ச கல்பத்³ருமை꞉
ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய ஸுஸ்தி²ரோ ப⁴வ விபோ⁴ மாணிக்யஸிம்ஹாஸநே ॥ 3 ॥

மந்தா³ரமல்லீகரவீரமாத⁴வீ-
-புந்நாக³நீலோத்பலசம்பகாந்விதை꞉ ।
கர்பூரபாடீரஸுவாஸிதைர்ஜலை-
-ராத⁴த்ஸ்வ ம்ருத்யுஞ்ஜய பாத்³யமுத்தமம் ॥ 4 ॥

ஸுக³ந்த⁴புஷ்பப்ரகரை꞉ ஸுவாஸிதை-
-ர்வியந்நதீ³ஶீதளவாரிபி⁴꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
த்ரிலோகநாதா²ர்திஹரார்க்⁴யமாத³ரா-
-த்³க்³ருஹாண ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸர்வவந்தி³த ॥ 5 ॥

ஹிமாம்பு³வாஸிதைஸ்தோயை꞉ ஶீதளைரதிபாவநை꞉ ।
ம்ருத்யுஞ்ஜய மஹாதே³வ ஶுத்³தா⁴சமநமாசர ॥ 6 ॥

கு³ட³த³தி⁴ஸஹிதம் மது⁴ப்ரகீர்ணம்
ஸுக்⁴ருதஸமந்விததே⁴நுது³க்³த⁴யுக்தம் ।
ஶுப⁴கர மது⁴பர்கமாஹர த்வம்
த்ரிநயந ம்ருத்யுஹர த்ரிலோகவந்த்³ய ॥ 7 ॥

பஞ்சாஸ்த்ர ஶாந்த பஞ்சாஸ்ய பஞ்சபாதகஸம்ஹர ।
பஞ்சாம்ருதஸ்நாநமித³ம் குரு ம்ருத்யுஞ்ஜய ப்ரபோ⁴ ॥ 8 ॥

ஜக³த்த்ரயீக்²யாத ஸமஸ்ததீர்த²-
-ஸமாஹ்ருதை꞉ கல்மஷஹாரிபி⁴ஶ்ச ।
ஸ்நாநம் ஸுதோயை꞉ ஸமுதா³சர த்வம்
ம்ருத்யுஞ்ஜயாநந்தகு³ணாபி⁴ராம ॥ 9 ॥

ஆநீதேநாதிஶுப்⁴ரேண கௌஶேயேநாமரத்³ருமாத் ।
மார்ஜயாமி ஜடாபா⁴ரம் ஶிவ ம்ருத்யுஞ்ஜய ப்ரபோ⁴ ॥ 10 ॥

நாநாஹேமவிசித்ராணி சீரசீநாம்ப³ராணி ச ।
விவிதா⁴நி ச தி³வ்யாநி ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸுதா⁴ரய ॥ 11 ॥

விஶுத்³த⁴முக்தாப²லஜாலரம்யம்
மநோஹரம் காஞ்சநஹேமஸூத்ரம் ।
யஜ்ஞோபவீதம் பரமம் பவித்ர-
-மாத⁴த்ஸ்வ ம்ருத்யுஞ்ஜய ப⁴க்திக³ம்ய ॥ 12 ॥

ஶ்ரீக³ந்த⁴ம் க⁴நஸாரகுங்குமயுதம் கஸ்தூரிகாபூரிதம்
காலேயேந ஹிமாம்பு³நா விரசிதம் மந்தா³ரஸம்வாஸிதம் ।
தி³வ்யம் தே³வமநோஹரம் மணிமயே பாத்ரே ஸமாரோபிதம்
ஸர்வாங்கே³ஷு விளேபயாமி ஸததம் ம்ருத்யுஞ்ஜய ஶ்ரீவிபோ⁴ ॥ 13 ॥

அக்ஷதைர்த⁴வளைர்தி³வ்யை꞉ ஸம்யக்திலஸமந்விதை꞉ ।
ம்ருத்யுஞ்ஜய மஹாதே³வ பூஜயாமி வ்ருஷத்⁴வஜ ॥ 14 ॥

சம்பகபங்கஜகுரவககுந்தை³꞉ கரவீரமல்லிகாகுஸுமை꞉ ।
விஸ்தாரய நிஜமகுடம் ம்ருத்யுஞ்ஜய புண்ட³ரீகநயநாப்த ॥ 15 ॥

மாணிக்யபாது³காத்³வந்த்³வே மௌநிஹ்ருத்பத்³மமந்தி³ரே ।
பாதௌ³ ஸத்பத்³மஸத்³ருஶௌ ம்ருத்யுஞ்ஜய நிவேஶய ॥ 16 ॥

மாணிக்யகேயூரகிரீடஹாரை꞉
காஞ்சீமணிஸ்தா²பிதகுண்ட³லைஶ்ச ।
மஞ்ஜீரமுக்²யாப⁴ரணைர்மநோஜ்ஞை-
-ரங்கா³நி ம்ருத்யுஞ்ஜய பூ⁴ஷயாமி ॥ 17 ॥

க³ஜவத³நஸ்கந்த³த்⁴ருதே-
-நாதிஸ்வச்சே²ந சாமரயுகே³ந ।
க³ளத³ளகாநநபத்³மம்
ம்ருத்யுஞ்ஜய பா⁴வயாமி ஹ்ருத்பத்³மே ॥ 18 ॥

முக்தாதபத்ரம் ஶஶிகோடிஶுப்⁴ரம்
ஶுப⁴ப்ரத³ம் காஞ்சநத³ண்ட³யுக்தம் ।
மாணிக்யஸம்ஸ்தா²பிதஹேமகும்ப⁴ம்
ஸுரேஶ ம்ருத்யுஞ்ஜய தே(அ)ர்பயாமி ॥ 19 ॥

மணிமுகுரே நிஷ்படலே
த்ரிஜக³த்³கா³டா⁴ந்த⁴காரஸப்தாஶ்வே ।
கந்த³ர்பகோடிஸத்³ருஶம்
ம்ருத்யுஞ்ஜய பஶ்ய வத³நமாத்மீயம் ॥ 20 ॥

கர்பூரசூர்ணம் கபிலாஜ்யபூதம்
தா³ஸ்யாமி காலேயஸமாந்விதைஶ்ச ।
ஸமுத்³ப⁴வம் பாவநக³ந்த⁴தூ⁴பிதம்
ம்ருத்யுஞ்ஜயாங்க³ம் பரிகல்பயாமி ॥ 21 ॥

வர்தித்ரயோபேதமக²ண்ட³தீ³ப்த்யா
தமோஹரம் பா³ஹ்யமதா²ந்தரம் ச ।
ஸாஜ்யம் ஸமஸ்தாமரவர்க³ஹ்ருத்³யம்
ஸுரேஶ ம்ருத்யுஞ்ஜய வம்ஶதீ³பம் ॥ 22 ॥

ராஜாந்நம் மது⁴ராந்விதம் ச ம்ருது³ளம் மாணிக்யபாத்ரே ஸ்தி²தம்
ஹிங்கூ³ஜீரகஸந்மரீசிமிலிதை꞉ ஶாகைரநேகை꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
ஶாகம் ஸம்யக³பூபஸூபஸஹிதம் ஸத்³யோக்⁴ருதேநாப்லுதம்
ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய பார்வதீப்ரிய விபோ⁴ ஸாபோஶநம் பு⁴ஜ்யதாம் ॥ 23 ॥

கூஶ்மாண்ட³வார்தாகபடோலிகாநாம்
ப²லாநி ரம்யாணி ச காரவல்ல்யா ।
ஸுபாகயுக்தாநி ஸஸௌரபா⁴ணி
ஶ்ரீகண்ட² ம்ருத்யுஞ்ஜய ப⁴க்ஷயேஶ ॥ 24 ॥

ஶீதளம் மது⁴ரம் ஸ்வச்ச²ம் பாவநம் வாஸிதம் லகு⁴ ।
மத்⁴யே ஸ்வீகுரு பாநீயம் ஶிவ ம்ருத்யுஞ்ஜய ப்ரபோ⁴ ॥ 25 ॥

ஶர்கராமிலிதம் ஸ்நிக்³த⁴ம் து³க்³தா⁴ந்நம் கோ³க்⁴ருதாந்விதம் ।
கத³ளீப²லஸம்மிஶ்ரம் பு⁴ஜ்யதாம் ம்ருத்யுஸம்ஹர ॥ 26 ॥

கேவலமதிமாது⁴ர்யம்
து³க்³தை⁴꞉ ஸ்நிக்³தை⁴ஶ்ச ஶர்கராமிலிதை꞉ ।
ஏலாமரீசமிலிதம்
ம்ருத்யுஞ்ஜய தே³வ பு⁴ங்க்ஷ்வ பரமாந்நம் ॥ 27 ॥

ரம்பா⁴சூதகபித்த²கண்ட²கப²லைர்த்³ராக்ஷாரஸஸ்வாது³ம-
-த்க²ர்ஜூரைர்மது⁴ரேக்ஷுக²ண்ட³ஶகலை꞉ ஸந்நாரிகேலாம்பு³பி⁴꞉ ।
கர்பூரேண ஸுவாஸிதைர்கு³ட³ஜலைர்மாது⁴ர்யயுக்தைர்விபோ⁴
ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய பூரய த்ரிபு⁴வநாதா⁴ரம் விஶாலோத³ரம் ॥ 28 ॥

மநோஜ்ஞரம்பா⁴வநக²ண்ட³க²ண்டி³தா-
-ந்ருசிப்ரதா³ந்ஸர்ஷபஜீரகாம்ஶ்ச ।
ஸஸௌரபா⁴ந்ஸைந்த⁴வஸேவிதாம்ஶ்ச
க்³ருஹாண ம்ருத்யுஞ்ஜய லோகவந்த்³ய ॥ 29 ॥

ஹிங்கூ³ஜீரகஸஹிதம்
விமலாமலகம் கபித்த²மதிமது⁴ரம் ।
பி³ஸக²ண்டா³ம்ˮல்லவணயுதா-
-ந்ம்ருத்யுஞ்ஜய தே(அ)ர்பயாமி ஜக³தீ³ஶ ॥ 30 ॥

ஏலாஶுண்டீ²ஸஹீதம்
த³த்⁴யந்நம் சாருஹேமபாத்ரஸ்த²ம் ।
அம்ருதப்ரதிநிதி⁴மாட்⁴யம்
ம்ருத்யுஞ்ஜய பு⁴ஜ்யதாம் த்ரிலோகேஶ ॥ 31 ॥

ஜம்பீ³ரநீராஞ்சிதஶ்ருங்க³பே³ரம்
மநோஹராநம்லஶலாடுக²ண்டா³ன் ।
ம்ருதூ³பத³ம்ஶாந்ஸஹஸோபபு⁴ங்க்ஷ்வ
ம்ருத்யுஞ்ஜய ஶ்ரீகருணாஸமுத்³ர ॥ 32 ॥

நாக³ரராமட²யுக்தம்
ஸுலலிதஜம்பீ³ரநீரஸம்பூர்ணம் ।
மதி²தம் ஸைந்த⁴வஸஹிதம்
பிப³ ஹர ம்ருத்யுஞ்ஜய க்ரதுத்⁴வம்ஸின் ॥ 33 ॥

மந்தா³ரஹேமாம்பு³ஜக³ந்த⁴யுக்தை-
-ர்மந்தா³கிநீநிர்மலபுண்யதோயை꞉ ।
க்³ருஹாண ம்ருத்யுஞ்ஜய பூர்ணகாம
ஶ்ரீமத்பராபோஶநமப்⁴ரகேஶ ॥ 34 ॥

க³க³நது⁴நீவிமலஜலை-
-ர்ம்ருத்யுஞ்ஜய பத்³மராக³பாத்ரக³தை꞉ ।
ம்ருக³மத³சந்த³நபூர்ணம்
ப்ரக்ஷாலய சாரு ஹஸ்தபத³யுக்³மம் ॥ 35 ॥

பும்நாக³மல்லிகாகுந்த³வாஸிதைர்ஜாஹ்நவீஜலை꞉ ।
ம்ருத்யுஞ்ஜய மஹாதே³வ புநராசமநம் குரு ॥ 36 ॥

மௌக்திகசூர்ணஸமேதை-
-ர்ம்ருக³மத³க⁴நஸாரவாஸிதை꞉ பூகை³꞉ ।
பர்ணை꞉ ஸ்வர்ணஸமாநை-
-ர்ம்ருத்யுஞ்ஜய தே(அ)ர்பயாமி தாம்பூ³லம் ॥ 37 ॥

நீராஜநம் நிர்மலதீ³ப்திமத்³பி⁴-
-ர்தீ³பாங்குரைருஜ்ஜ்வலமுச்ச்²ரிதைஶ்ச ।
க⁴ண்டாநிநாதே³ந ஸமர்பயாமி
ம்ருத்யுஞ்ஜயாய த்ரிபுராந்தகாய ॥ 38 ॥

விரிஞ்சிமுக்²யாமரப்³ருந்த³வந்தி³தே
ஸரோஜமத்ஸ்யாங்கிதசக்ரசிஹ்நிதே ।
த³தா³மி ம்ருத்யுஞ்ஜய பாத³பங்கஜே
ப²ணீந்த்³ரபூ⁴ஷே புநரர்க்⁴யமீஶ்வர ॥ 39 ॥

பும்நாக³நீலோத்பலகுந்த³ஜாஜீ-
-மந்தா³ரமல்லீகரவீரபங்கஜை꞉ ।
புஷ்பாஞ்ஜலிம் பி³ல்வத³ளைஸ்துலஸ்யா
ம்ருத்யுஞ்ஜயாங்க்⁴ரௌ விநிவேஶயாமி ॥ 40 ॥

பதே³ பதே³ ஸர்வதமோநிக்ருந்தநம்
பதே³ பதே³ ஸர்வஶுப⁴ப்ரதா³யகம் ।
ப்ரத³க்ஷிணம் ப⁴க்தியுதேந சேதஸா
கரோமி ம்ருத்யுஞ்ஜய ரக்ஷ ரக்ஷ மாம் ॥ 41 ॥

நமோ கௌ³ரீஶாய ஸ்ப²டிகத⁴வளாங்கா³ய ச நமோ
நமோ லோகேஶாய ஸ்துதவிபு³த⁴ளோகாய ச நம꞉ ।
நம꞉ ஶ்ரீகண்டா²ய க்ஷபிதபுரதை³த்யாய ச நமோ
நம꞉ பா²லாக்ஷாய ஸ்மரமத³விநாஶாய ச நம꞉ ॥ 42 ॥

ஸம்ஸாரே ஜநிதாபரோக³ஸஹிதே தாபத்ரயாக்ரந்தி³தே
நித்யம் புத்ரகளத்ரவித்தவிளஸத்பாஶைர்நிப³த்³த⁴ம் த்³ருட⁴ம் ।
க³ர்வாந்த⁴ம் ப³ஹுபாபவர்க³ஸஹிதம் காருண்யத்³ருஷ்ட்யா விபோ⁴
ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய பார்வதீப்ரிய ஸதா³ மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வர ॥ 43 ॥

ஸௌதே⁴ ரத்நமயே நவோத்பலத³ளாகீர்ணே ச தல்பாந்தரே
கௌஶேயேந மநோஹரேண த⁴வளேநாச்சா²தி³தே ஸர்வஶ꞉ ।
கர்பூராஞ்சிததீ³பதீ³ப்திமிலிதே ரம்யோபதா⁴நத்³வயே
பார்வத்யா꞉ கரபத்³மலாலிதபத³ம் ம்ருத்யுஞ்ஜயம் பா⁴வயே ॥ 44 ॥

சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத்³விளஸது³பசாரைரபி⁴மதை-
-ர்மந꞉ பத்³மே ப⁴க்த்யா ப³ஹிரபி ச பூஜாம் ஶுப⁴கரீம் ।
கரோதி ப்ரத்யூஷே நிஶி தி³வஸமத்⁴யே(அ)பி ச புமா-
-ந்ப்ரயாதி ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜயபத³மநேகாத்³பு⁴தபத³ம் ॥ 45 ॥

ப்ராதர்லிங்க³முமாபதேரஹரஹ꞉ ஸந்த³ர்ஶநாத்ஸ்வர்க³த³ம்
மத்⁴யாஹ்நே ஹயமேத⁴துல்யப²லத³ம் ஸாயந்தநே மோக்ஷத³ம் ।
பா⁴நோரஸ்தமயே ப்ரதோ³ஷஸமயே பஞ்சாக்ஷராராத⁴நம்
தத்காலத்ரயதுல்யமிஷ்டப²லத³ம் ஸத்³யோ(அ)நவத்³யம் த்³ருட⁴ம் ॥ 46 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய மாநஸிகபூஜா ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed