Balakanda Sarga 45 – பா³லகாண்ட³ பஞ்சசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (45)


॥ அம்ருதோத்பத்தி꞉ ॥

விஶ்வாமித்ரவச꞉ ஶ்ருத்வா ராக⁴வ꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ।
விஸ்மயம் பரமம் க³த்வா விஶ்வாமித்ரமதா²ப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

அத்யத்³பு⁴தமித³ம் ப்³ரஹ்மந்கதி²தம் பரமம் த்வயா ।
க³ங்கா³வதரணம் புண்யம் ஸாக³ரஸ்யாபி பூரணம் ॥ 2 ॥

தஸ்ய ஸா ஶர்வரீ ஸர்வா ஸஹ ஸௌமித்ரிணா ததா³ ।
ஜகா³ம சிந்தயாநஸ்ய விஶ்வாமித்ரகதா²ம் ஶுபா⁴ம் ॥ 3 ॥

தத꞉ ப்ரபா⁴தே விமலே விஶ்வாமித்ரம் மஹாமுநிம் ।
உவாச ராக⁴வோ வாக்யம் க்ருதாஹ்நிகமரிந்த³ம꞉ ॥ 4 ॥

க³தா ப⁴க³வதீ ராத்ரி꞉ ஶ்ரோதவ்யம் பரமம் ஶ்ருதம் ।
க்ஷணபூ⁴தேவ நௌ ராத்ரி꞉ ஸம்வ்ருத்தேயம் மஹாதப꞉ ॥ 5 ॥

இமாம் சிந்தயத꞉ ஸர்வாம் நிகி²லேந கதா²ம் தவ ।
தராம ஸரிதாம் ஶ்ரேஷ்டா²ம் புண்யாம் த்ரிபத²கா³ம் நதீ³ம் ॥ 6 ॥

நௌரேஷா ஹி ஸுகா²ஸ்தீர்ணா ருஷீணாம் புண்யகர்மணாம் ।
ப⁴க³வந்தமிஹ ப்ராப்தம் ஜ்ஞாத்வா த்வரிதமாக³தா ॥ 7 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ஸந்தாரம் காரயாமாஸ ஸர்ஷிஸங்க⁴꞉ ஸராக⁴வ꞉ ॥ 8 ॥

உத்தரம் தீரமாஸாத்³ய ஸம்பூஜ்யர்ஷிக³ணம் ததா³ ।
க³ங்கா³கூலே நிவிஷ்டாஸ்தே விஶாலாம் த³த்³ருஶு꞉ புரீம் ॥ 9 ॥

ததோ முநிவரஸ்தூர்ணம் ஜகா³ம ஸஹராக⁴வ꞉ ।
விஶாலாம் நக³ரீம் ரம்யாம் தி³வ்யாம் ஸ்வர்கோ³பமாம் ததா³ ॥ 10 ॥

அத² ராமோ மஹாப்ராஜ்ஞோ விஶ்வாமித்ரம் மஹாமுநிம் ।
பப்ரச்ச² ப்ராஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா விஶாலாமுத்தமாம் புரீம் ॥ 11 ॥

கதரோ ராஜவம்ஶோ(அ)யம் விஶாலாயாம் மஹாமுநே ।
ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ப⁴த்³ரம் தே பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே ॥ 12 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராமஸ்ய முநிபுங்க³வ꞉ ।
ஆக்²யாதும் தத்ஸமாரேபே⁴ விஶாலஸ்ய புராதநம் ॥ 13 ॥

ஶ்ரூயதாம் ராம ஶக்ரஸ்ய கதா²ம் கத²யத꞉ ஶுபா⁴ம் ।
அஸ்மிந்தே³ஶே ஹி யத்³வ்ருத்தம் ததா³பி ஶ்ருணு ராக⁴வ ॥ 14 ॥

பூர்வம் க்ருதயுகே³ ராம தி³தே꞉ புத்ரா மஹாப³லா꞉ ।
அதி³தேஶ்ச மஹாபா⁴க³ வீர்யவந்த꞉ ஸுதா⁴ர்மிகா꞉ ॥ 15 ॥

ததஸ்தேஷாம் நரவ்யாக்⁴ர பு³த்³தி⁴ராஸீந்மஹாத்மநாம் ।
அமரா அஜராஶ்சைவ கத²ம் ஸ்யாம நிராமயா꞉ ॥ 16 ॥

தேஷாம் சிந்தயதாம் ராம பு³த்³தி⁴ராஸீந்மஹாத்மநாம் ।
க்ஷீரோத³மத²நம் க்ருத்வா ரஸம் ப்ராப்ஸ்யாம தத்ர வை ॥ 17 ॥

ததோ நிஶ்சித்ய மத²நம் யோக்த்ரம் க்ருத்வா ச வாஸுகிம் ।
மந்தா²நம் மந்த³ரம் க்ருத்வா மமந்து²ரமிதௌஜஸ꞉ ॥ 18 ॥

அத² வர்ஷ ஸஹஸ்ரேண யோக்த்ரஸர்பஶிராம்ஸி ச ।
[* அதி⁴கபாட²꞉ –
வமந்த்யதி விஷம் தத்ர த³த³ம்ஶுர்த³ஶநை꞉ ஶிலா꞉ ॥ 19 ॥

உத்பபாதாக்³நிஸங்காஶம் ஹாலாஹலமஹாவிஷம் ।
தேந த³க்³த⁴ம் ஜக³த்ஸர்வம் ஸதே³வாஸுரமாநுஷம் ॥ 20 ॥

அத² தே³வா மஹாதே³வம் ஶங்கரம் ஶரணார்தி²ந꞉ ।
ஜக்³மு꞉ பஶுபதிம் ருத்³ரம் த்ராஹித்ராஹீதி துஷ்டுவு꞉ ॥ 21 ॥

ஏவமுக்தஸ்ததோ தே³வைர்தே³வதே³வேஶ்வர꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
ப்ராது³ராஸீத்ததோ(அ)த்ரைவ ஶங்க²சக்ரத⁴ரோ ஹரி꞉ ॥ 22 ॥

உவாசைநம் ஸ்மிதம் க்ருத்வா ருத்³ரம் ஶூலப்⁴ருதம் ஹரி꞉ ।
தை³வதைர்மத்²யமாநோ து யத்பூர்வம் ஸமுபஸ்தி²தம் ॥ 23 ॥

தத்த்வதீ³யம் ஸுரஶ்ரேஷ்ட² ஸுராணாமக்³ரஜோஸி யத் ।
அக்³ரபூஜாமிமாம் மத்வா க்³ருஹாணேத³ம் விஷம் ப்ரபோ⁴ ॥ 24 ॥

இத்யுக்த்வா ச ஸுரஶ்ரேஷ்ட²ஸ்தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ।
தே³வதாநாம் ப⁴யம் த்³ருஷ்ட்வா ஶ்ருத்வா வாக்யம் து ஶார்ங்கி³ண꞉ ॥ 25 ॥

ஹாலாஹலவிஷம் கோ⁴ரம் ஸ ஜக்³ராஹாம்ருதோபமம் ।
தே³வாந்விஸ்ருஜ்ய தே³வேஶோ ஜகா³ம ப⁴க³வாந்ஹர꞉ ॥ 26 ॥

ததோ தே³வாஸுரா꞉ ஸர்வே மமந்தூ² ரகு⁴நந்த³ந ।
ப்ரவிவேஶாத² பாதாலம் மந்தா²ந꞉ பர்வதோ(அ)நக⁴ ॥ 27 ॥

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வாஸ்துஷ்டுவுர்மது⁴ஸூத³நம் ।
த்வம் க³தி꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் விஶேஷேண தி³வௌகஸாம் ॥ 28 ॥

பாலயாஸ்மாந்மஹாபா³ஹோ கி³ரிமுத்³த⁴ர்துமர்ஹஸி ।
இதி ஶ்ருத்வா ஹ்ருஷீகேஶ꞉ காமட²ம் ரூபமாஸ்தி²த꞉ ॥ 29 ॥

பர்வதம் ப்ருஷ்ட²த꞉ க்ருத்வா ஶிஶ்யே தத்ரோத³தௌ⁴ ஹரி꞉ ।
பர்வதாக்³ரம் து லோகாத்மா ஹஸ்தேநாக்ரம்ய கேஶவ꞉ ॥ 30 ॥

தே³வாநாம் மத்⁴யத꞉ ஸ்தி²த்வா மமந்த² புருஷோத்தம ।
அத² வர்ஷஸஹஸ்ரேண ஆயுர்வேத³மய꞉ புமாந் ॥ 31 ॥ [புந]
உத³திஷ்ட²த்ஸ த⁴ர்மாத்மா ஸத³ண்ட³ம் ஸகமண்ட³லு꞉ ।
*]
பூர்வம் த⁴ந்வந்தரிர்நாம அப்ஸராஶ்ச ஸுவர்சஸ꞉ ॥ 32 ॥

அப்ஸு நிர்மத²நாதே³வ ரஸஸ்தஸ்மாத்³வரஸ்த்ரிய꞉ ।
உத்பேதுர்மநுஜஶ்ரேஷ்ட² தஸ்மாத³ப்ஸரஸோ(அ)ப⁴வந் ॥ 33 ॥

ஷஷ்டி꞉ கோட்யோ(அ)ப⁴வம்ஸ்தாஸாமப்ஸராணாம் ஸுவர்சஸாம் ।
அஸங்க்²யேயாஸ்து காகுத்ஸ்த² யாஸ்தாஸாம் பரிசாரிகா꞉ ॥ 34 ॥

ந தா꞉ ஸ்ம ப்ரதிக்³ருஹ்ணந்தி ஸர்வே தே தே³வதா³நவா꞉ ।
அப்ரதிக்³ரஹணாத்தாஶ்ச ஸர்வா꞉ ஸாதா⁴ரணா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ॥ 35 ॥

வருணஸ்ய தத꞉ கந்யா வாருணீ ரகு⁴நந்த³ந ।
உத்பபாத மஹாபா⁴கா³ மார்க³மாணா பரிக்³ரஹம் ॥ 36 ॥

தி³தே꞉ புத்ரா ந தாம் ராம ஜக்³ருஹுர்வருணாத்மஜாம் ।
அதி³தேஸ்து ஸுதா வீர ஜக்³ருஹுஸ்தாமநிந்தி³தாம் ॥ 37 ॥

அஸுராஸ்தேந தை³தேயா꞉ ஸுராஸ்தேநாதி³தே꞉ ஸுதா꞉ ।
ஹ்ருஷ்டா꞉ ப்ரமுதி³தாஶ்சாஸந்வாருணீக்³ரஹணாத்ஸுரா꞉ ॥ 38 ॥

உச்சை꞉ஶ்ரவா ஹயஶ்ரேஷ்டோ² மணிரத்நம் ச கௌஸ்துப⁴ம் ।
உத³திஷ்ட²ந்நரஶ்ரேஷ்ட² ததை²வாம்ருதமுத்தமம் ॥ 39 ॥

அத² தஸ்ய க்ருதே ராம மஹாநாஸீத்குலக்ஷய꞉ ।
அதி³தேஸ்து தத꞉ புத்ரா தி³தே꞉ புத்ராநஸூத³யந் ॥ 40 ॥

ஏகதோ(அ)ப்⁴யாக³மந்ஸர்வே ஹ்யஸுரா ராக்ஷஸை꞉ ஸஹ ।
யுத்³த⁴மாஸீந்மஹாகோ⁴ரம் வீர த்ரைலோக்யமோஹநம் ॥ 41 ॥

யதா³ க்ஷயம் க³தம் ஸர்வம் ததா³ விஷ்ணுர்மஹாப³ல꞉ ।
அம்ருதம் ஸோ(அ)ஹரத்தூர்ணம் மாயாமாஸ்தா²ய மோஹிநீம் ॥ 42 ॥

யே க³தா(அ)பி⁴முக²ம் விஷ்ணுமக்ஷயம் புருஷோத்தமம் ।
ஸம்பிஷ்டாஸ்தே ததா³ யுத்³தே⁴ விஷ்ணுநா ப்ரப⁴விஷ்ணுநா ॥ 43 ॥

அதி³தேராத்மஜா வீரா தி³தே꞉ புத்ராந்நிஜக்⁴நிரே ।
தஸ்மிந்யுத்³தே⁴ மஹாகோ⁴ரே தை³தேயாதி³த்யயோர்ப்⁴ருஶம் ॥ 44 ॥

நிஹத்ய தி³திபுத்ராம்ஶ்ச ராஜ்யம் ப்ராப்ய புரந்த³ர꞉ ।
ஶஶாஸ முதி³தோ லோகாந்ஸர்ஷிஸங்கா⁴ந்ஸசாரணாந் ॥ 45 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ பஞ்சசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 45 ॥

பா³லகாண்ட³ ஷட்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (46) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed