Balakanda Sarga 3 – பா³லகாண்ட³ த்ருதீய꞉ ஸர்க³꞉ (3)


॥ காவ்யஸங்க்ஷேப꞉ ॥

ஶ்ருத்வா வஸ்து ஸமக்³ரம் தத்³த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மஸம்ஹிதம் ।
வ்யக்தமந்வேஷதே பூ⁴யோ யத்³வ்ருத்தம் தஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 1 ॥

உபஸ்ப்ருஸ்யோத³கம் ஸம்யங்முநி꞉ ஸ்தி²த்வா க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ।
ப்ராசீநாக்³ரேஷு த³ர்பே⁴ஷு த⁴ர்மேணாந்வீக்ஷதே க³திம் ॥ 2 ॥

ராமலக்ஷ்மணஸீதாபீ⁴ ராஜ்ஞா த³ஶரதே²ந ச ।
ஸபா⁴ர்யேண ஸராஷ்ட்ரேண யத்ப்ராப்தம் தத்ர தத்த்வத꞉ ॥ 3 ॥

ஹஸிதம் பா⁴ஷிதம் சைவ க³திர்யா யச்ச சேஷ்டிதம் ।
தத்ஸர்வம் த⁴ர்மவீர்யேண யதா²வத்ஸம்ப்ரபஶ்யதி ॥ 4 ॥

ஸ்த்ரீத்ருதீயேந ச ததா² யத்ப்ராப்தம் சரதா வநே ।
ஸத்யஸந்தே⁴ந ராமேண தத்ஸர்வம் சாந்வவேக்ஷிதம் ॥ 5 ॥

தத꞉ பஶ்யதி த⁴ர்மாத்மா தத்ஸர்வம் யோக³மாஸ்தி²த꞉ ।
புரா யத்தத்ர நிர்வ்ருத்தம் பாணாவாமலகம் யதா² ॥ 6 ॥

தத்ஸர்வம் தாத்த்வதோ த்³ருஷ்ட்வா த⁴ர்மேண ஸ மஹாத்³யுதி꞉ ।
அபி⁴ராமஸ்ய ராமஸ்ய சரிதம் கர்துமுத்³யத꞉ ॥ 7 ॥

காமார்த²கு³ணஸம்யுக்தம் த⁴ர்மார்த²கு³ணவிஸ்தரம் ।
ஸமுத்³ரமிவ ரத்நாட்⁴யம் ஸர்வஶ்ருதிமநோஹரம் ॥ 8 ॥

ஸ யதா² கதி²தம் பூர்வம் நாரதே³ந மஹர்ஷிணா ।
ரகு⁴நாத²ஸ்ய சரிதம் சகார ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ ॥ 9 ॥ [வம்ஶஸ்ய]

ஜந்ம ராமஸ்ய ஸுமஹத்³வீர்யம் ஸர்வாநுகூலதாம் ।
லோகஸ்ய ப்ரியதாம் க்ஷாந்திம் ஸௌம்யதாம் ஸத்யஶீலதாம் ॥ 10 ॥

நாநாசித்ரகதா²ஶ்சாந்யா விஶ்வாமித்ரஸமாக³மே ।
ஜாநக்யாஶ்ச விவாஹம் ச த⁴நுஷஶ்ச விபே⁴த³நம் ॥ 11 ॥

ராமராமவிவாத³ம் ச கு³ணாந்தா³ஶரதே²ஸ்ததா² ।
ததா² ராமாபி⁴ஷேகம் ச கைகேய்யா து³ஷ்டபா⁴வதாம் ॥ 12 ॥

விகா⁴தம் சாபி⁴ஷேகஸ்ய ராமஸ்ய ச விவாஸநம் ।
ராஜ்ஞ꞉ ஶோகவிளாபம் ச பரளோகஸ்ய சாஶ்ரயம் ॥ 13 ॥

ப்ரக்ருதீநாம் விஷாத³ம் ச ப்ரக்ருதீநாம் விஸர்ஜநம் ।
நிஷாதா³தி⁴பஸம்வாத³ம் ஸூதோபாவர்தநம் ததா² ॥ 14 ॥

க³ங்கா³யாஶ்சாபி ஸந்தாரம் ப⁴ரத்³வாஜஸ்ய த³ர்ஶநம் ।
ப⁴ரத்³வாஜாப்⁴யநுஜ்ஞாநாச்சித்ரகூடஸ்ய த³ர்ஶநம் ॥ 15 ॥

வாஸ்துகர்ம விவேஶம் ச ப⁴ரதாக³மநம் ததா² ।
ப்ரஸாத³நம் ச ராமஸ்ய பிதுஶ்ச ஸலிலக்ரியாம் ॥ 16 ॥

பாது³காக்³ர்யாபி⁴ஷேகம் ச நந்தி³க்³ராமநிவாஸநம் ।
த³ண்ட³காரண்யக³மநம் விராத⁴ஸ்ய வத⁴ம் ததா² ॥ 17 ॥

த³ர்ஶநம் ஶரப⁴ங்க³ஸ்ய ஸுதீக்ஷ்ணேநாபி ஸங்க³திம் ।
அநஸூயாநமஸ்யாம் ச அங்க³ராக³ஸ்ய சார்பணம் ॥ 18 ॥

அக³ஸ்த்யத³ர்ஶநம் சைவ ஜடாயோரபி⁴ஸங்க³மம் ।
பஞ்சவட்யாஶ்ச க³மநம் ஶூர்பணக்²யாஶ்ச த³ர்ஶநம் ॥ 19 ॥

ஶூர்பணக்²யாஶ்ச ஸம்வாத³ம் விரூபகரணம் ததா² ।
வத⁴ம் க²ரத்ரிஶிரஸோருத்தா²நம் ராவணஸ்ய ச ॥ 20 ॥

மாரீசஸ்ய வத⁴ம் சைவ வைதே³ஹ்யா ஹரணம் ததா² ।
ராக⁴வஸ்ய விளாபம் ச க்³ருத்⁴ரராஜநிப³ர்ஹணம் ॥ 21 ॥

கப³ந்த⁴த³ர்ஶநம் சைவ பம்பாயாஶ்சாபி த³ர்ஶநம் ।
ஶப³ரீ த³ர்ஶநம் சைவ ஹநூமத்³த³ர்ஶநம் ததா² ।
விளாபம் சைவ பம்பாயம் ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 22 ॥

ருஶ்யமூகஸ்ய க³மநம் ஸுக்³ரீவேண ஸமாக³மம் ।
ப்ரத்யயோத்பாத³நம் ஸக்²யம் வாலிஸுக்³ரீவவிக்³ரஹம் ॥ 23 ॥

வாலிப்ரமத²நம் சைவ ஸுகீ³வப்ரதிபாத³நம் ।
தாராவிளாபம் ஸமயம் வர்ஷராத்ரநிவாஸநம் ॥ 24 ॥

கோபம் ராக⁴வஸிம்ஹஸ்ய ப³லாநாமுபஸங்க்³ரஹம் ।
தி³ஶ꞉ ப்ரஸ்தா²பநம் சைவ ப்ருதி²வ்யாஶ்ச நிவேத³நம் ॥ 25 ॥

அங்கு³ளீயகதா³நம் ச ருக்ஷஸ்ய பி³லத³ர்ஶநம் ।
ப்ராயோபவேஶநம் சாபி ஸம்பாதேஶ்சைவ த³ர்ஶநம் ॥ 26 ॥

பர்வதாரோஹணம் சைவ ஸாக³ரஸ்ய ச லங்க⁴நம் ।
ஸமுத்³ரவசநாச்சைவ மைநாகஸ்யாபி த³ர்ஶநம் ॥ 27 ॥

[ராக்ஷஸீதர்ஜநம் சைவ சா²யாக்³ராஹஸ்ய த³ர்ஶநம் ।]
ஸிம்ஹிகாயாஶ்ச நித⁴நம் லங்காமலயத³ர்ஶநம் ।
ராத்ரௌ லங்காப்ரவேஶம் ச ஏகஸ்யாபி விசிந்தநம் ॥ 28 ॥

த³ர்ஶநம் ராவணஸ்யாபி புஷ்பகஸ்ய ச த³ர்ஶநம் ।
ஆபாநபூ⁴மிக³மநமவரோத⁴ஸ்ய த³ர்ஶநம் ॥ 29 ॥

அஶோகவநிகாயாநம் ஸீதாயாஶ்சாபி த³ர்ஶநம் ।
ராக்ஷஸீதர்ஜநம் சைவ த்ரிஜடாஸ்வப்நத³ர்ஶநம் ॥ 30 ॥

அபி⁴ஜ்ஞாநப்ரதா³நம் ச ஸீதாயாஶ்சாபி⁴பா⁴ஷணம் ।
மணிப்ரதா³நம் ஸீதாயா꞉ வ்ருக்ஷப⁴ங்க³ம் ததை²வ ச ॥ 31 ॥

ராக்ஷஸீவித்³ரவம் சைவ கிங்கராணாம் நிப³ர்ஹணம் ।
க்³ரஹணம் வாயுஸூநோஶ்ச லங்காதா³ஹாபி⁴க³ர்ஜநம் ॥ 32 ॥

ப்ரதிப்லவநமேவாத² மதூ⁴நாம் ஹரணம் ததா² ।
ராக⁴வாஶ்வாஸநம் சைவ மணிநிர்யாதநம் ததா² ॥ 33 ॥

ஸங்க³மம் ச ஸமுத்³ரேண ளஸேதோஶ்ச ப³ந்த⁴நம் ।
ப்ரதாரம் ச ஸமுத்³ரஸ்ய ராத்ரௌ லங்காவரோத⁴நம் ॥ 34 ॥

விபீ⁴ஷணேந ஸம்ஸர்க³ம் வதோ⁴பாயநிவேத³நம் ।
கும்ப⁴கர்ணஸ்ய நித⁴நம் மேக⁴நாத³நிப³ர்ஹணம் ॥ 35 ॥

ராவணஸ்ய விநாஶம் ச ஸீதாவாப்திமரே꞉ புரே ।
விபீ⁴ஷணாபி⁴ஷேகம் ச புஷ்பகஸ்ய நிவேத³நம் ॥ 36 ॥

அயோத்⁴யாயாஶ்ச க³மநம் ப⁴ரதேந ஸமாக³மம் ।
ராமாபி⁴ஷேகாப்⁴யுத³யம் ஸர்வஸைந்யவிஸர்ஜநம் ॥ 37 ॥

ஸ்வராஷ்ட்ரரஞ்ஜநம் சைவ வைதே³ஹ்யாஶ்ச விஸர்ஜநம் ।
அநாக³தம் ச யத்கிஞ்சித்³ராமஸ்ய வஸுதா⁴தலே ।
தச்சகாரோத்தரே காவ்யே வால்மீகிர்ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ ॥ 38 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்ருதீய꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 3 ॥

பா³லகாண்ட³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ (4) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: