Balakanda Sarga 4 – பா³லகாண்ட³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ (4)


॥ அநுக்ரமணிகா ॥

ப்ராப்தராஜ்யஸ்ய ராமஸ்ய வால்மீகிர்ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ ।
சகார சரிதம் க்ருத்ஸ்நம் விசித்ரபத³மாத்மவாந் ॥ 1 ॥

சதுர்விம்ஶத்ஸஹஸ்ராணி ஶ்லோகாநாமுக்தவாந்ருஷி꞉ ।
ததா² ஸர்க³ஶதாந்பஞ்ச ஷட்காண்டா³நி ததோ²த்தரம் ॥ 2 ॥

க்ருத்வாபி தந்மஹாப்ராஜ்ஞ꞉ ஸப⁴விஷ்யம் ஸஹோத்தரம் ।
சிந்தயாமாஸ கோ ந்வேதத்ப்ரயுஞ்ஜீயாதி³தி ப்ரபு⁴꞉ ॥ 3 ॥

தஸ்ய சிந்தயமாநஸ்ய மஹர்ஷேர்பா⁴விதாத்மந꞉ ।
அக்³ருஹ்ணீதாம் தத꞉ பாதௌ³ முநிவேஷௌ குஶீலவௌ ॥ 4 ॥

குஶீலவௌ து த⁴ர்மஜ்ஞௌ ராஜபுத்ரௌ யஶஸ்விநௌ ।
ப்⁴ராதரௌ ஸ்வரஸம்பந்நௌ த³த³ர்ஶாஶ்ரமவாஸிநௌ ॥ 5 ॥

ஸ து மேதா⁴விநௌ த்³ருஷ்ட்வா வேதே³ஷு பரிநிஷ்டி²தௌ ।
வேதோ³பப்³ரும்ஹணார்தா²ய தாவக்³ராஹயத ப்ரபு⁴꞉ ॥ 6 ॥

காவ்யம் ராமாயணம் க்ருத்ஸ்நம் ஸீதாயாஶ்சரிதம் மஹத் ।
பௌலஸ்த்யவத⁴மித்யேவ சகார சரிதவ்ரத꞉ ॥ 7 ॥

பாட்²யே கே³யே ச மது⁴ரம் ப்ரமாணைஸ்த்ரிபி⁴ரந்விதம் ।
ஜாதிபி⁴꞉ ஸப்தபி⁴ர்ப³த்³த⁴ம் தந்த்ரீலயஸமந்விதம் ॥ 8 ॥

[* பாட²பே⁴த³꞉ –
ரஸை꞉ ஶ்ருங்கா³ர கருண ஹாஸ்ய ரௌத்³ர ப⁴யாநகை꞉ ।
விராதி³பீ⁴ ரஸைர்யுக்தம் காவ்யமேதத³கா³யதாம் ॥
*]

ஹாஸ்யஶ்ருங்கா³ரகாருண்யரௌத்³ரவீரப⁴யாநகை꞉ ।
பீ³ப⁴த்ஸாத்³பு⁴தஸம்யுக்தம் காவ்யமேதத³கா³யதாம் ॥ 9 ॥

தௌ து கா³ந்த⁴ர்வதத்த்வஜ்ஞௌ மூர்ச²நாஸ்தா²நகோவிதௌ³ ।
ப்⁴ராதரௌ ஸ்வரஸம்பந்நௌ க³ந்த⁴ர்வாவிவ ரூபிணௌ ॥ 10 ॥

ரூபலக்ஷணஸம்பந்நௌ மது⁴ரஸ்வரபா⁴ஷிணௌ ।
பி³ம்பா³தி³வோத்³த்⁴ருதௌ பி³ம்பௌ³ ராமதே³ஹாத்ததா²பரௌ ॥ 11 ॥

தௌ ராஜபுத்ரௌ கார்த்ஸ்ந்யேந த⁴ர்மாக்²யாநமநுத்தமம் ।
வாசோ விதே⁴யம் தத்ஸர்வம் க்ருத்வா காவ்யமநிந்தி³தௌ ॥ 12 ॥

ருஷீணாம் ச த்³விஜாதீநாம் ஸாதூ⁴நாம் ச ஸமாக³மே ।
யதோ²பதே³ஶம் தத்த்வஜ்ஞௌ ஜக³துஸ்தௌ ஸமாஹிதௌ ॥ 13 ॥

மஹாத்மாநௌ மஹாபா⁴கௌ³ ஸர்வலக்ஷ்ணலக்ஷிதௌ ।
தௌ கதா³சித்ஸமேதாநாம்ருஷீணாம் பா⁴விதாத்மநாம் ॥ 14 ॥

ஆஸீநாநாம் ஸமீபஸ்தா²வித³ம் காவ்யமகா³யதாம் ।
தச்ச்²ருத்வா முநய꞉ ஸர்வே பா³ஷ்பபர்யாகுலேக்ஷணா꞉ ॥ 15 ॥

ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி சாப்யூசு꞉ பரம் விஸ்மயமாக³தா꞉ ।
தே ப்ரீதமநஸ꞉ ஸர்வே முநயோ த⁴ர்மவத்ஸலா꞉ ॥ 16 ॥

ப்ரஶஶம்ஸு꞉ ப்ரஶஸ்தவ்யௌ கா³யந்தௌ தௌ குஶீலவௌ ।
அஹோ கீ³தஸ்ய மாது⁴ர்யம் ஶ்லோகாநாம் ச விஶேஷத꞉ ॥ 17 ॥

சிரநிர்வ்ருத்தமப்யேதத் ப்ரத்யக்ஷமிவ த³ர்ஶிதம் ।
ப்ரவிஶ்ய தாவுபௌ⁴ ஸுஷ்டு ததா² பா⁴வமகா³யதாம் ॥ 18 ॥

ஸஹிதௌ மது⁴ரம் ரக்தம் ஸம்பந்நம் ஸ்வரஸம்பதா³ ।
ஏவம் ப்ரஶஸ்யமாநௌ தௌஸ்தப꞉ ஶ்லாக்⁴யைர்மஹாத்மபி⁴꞉ ॥ 19 ॥

ஸம்ரக்ததரமத்யர்த²ம் மது⁴ரம் தாவகா³யதாம் ।
ப்ரீத꞉ கஶ்சிந்முநிஸ்தாப்⁴யாம் ஸஸ்மித꞉ கலஶம் த³தௌ³ ॥ 20 ॥ [ஸம்ஸ்தி²த꞉]

ப்ரஸந்நோ வல்கலம் கஶ்சித்³த³தௌ³ தாப்⁴யாம் மஹாதபா꞉ । [மஹாயஶா꞉]
அந்ய꞉ க்ருஷ்ணாஜிநம் ப்ராதா³ந்மௌஞ்ஜீமந்யோ மஹாமுநி꞉ ॥ 21 ॥

கஶ்சித்கமண்ட³லும் ப்ராதா³த்³யஜ்ஞஸூத்ரமதா²பர꞉ ।
ப்³ருஸீமந்யஸ்ததா³ ப்ராத³த்கௌபீநமபரோ முநி꞉ ॥ 22 ॥

தாப்⁴யாம் த³தௌ³ ததா³ ஹ்ருஷ்ட꞉ குடா²ரமபரோ முநி꞉ ।
காஷாயமபரோ வஸ்த்ரம் சீரமந்யோ த³தௌ³ முநி꞉ ॥ 23 ॥

ஜடாப³ந்த⁴நமந்யஸ்து காஷ்ட²ரஜ்ஜும் முதா³ந்வித꞉ ।
யஜ்ஞபா⁴ண்ட³ம்ருஷி꞉ கஶ்சித் காஷ்ட²பா⁴ரம் ததா²பர꞉ ॥ 24 ॥

ஔது³ம்ப³ரீம் ப்³ருஸீமந்யோ ஜபமாலாமதா²பர꞉ ।
ஆயுஷ்யமபரே ப்ராஹுர்முதா³ தத்ர மஹர்ஷய꞉ ॥ 25 ॥

த³து³ஶ்சைவ வராந்ஸர்வே முநய꞉ ஸத்யவாதி³ந꞉ ।
ஆஶ்சர்யமித³மாக்²யாநம் முநிநா ஸம்ப்ரகீர்திதம் ॥ 26 ॥

பரம் கவீநாமாதா⁴ரம் ஸமாப்தம் ச யதா²க்ரமம் ।
அபி⁴கீ³தமித³ம் கீ³தம் ஸர்வகீ³தேஷு கோவிதௌ³ ॥ 27 ॥

ஆயுஷ்யம் புஷ்டிஜநகம் ஸர்வஶ்ருதிமநோஹரம் ।
ப்ரஶஸ்யமாநௌ ஸர்வத்ர கதா³சித்தத்ர கா³யநௌ ॥ 28 ॥

ரத்²யாஸு ராஜமார்கே³ஷு த³த³ர்ஶ ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ ।
ஸ்வவேஶ்ம சாநீய ததோ ப்⁴ராதரௌ ச குஶீலவௌ ॥ 29 ॥

பூஜயாமாஸ புஜார்ஹௌ ராம꞉ ஶத்ருநிப³ர்ஹண꞉ ।
ஆஸீந꞉ காஞ்சநே தி³வ்யே ஸ ச ஸிம்ஹாஸநே ப்ரபு⁴꞉ ॥ 30 ॥

உபோபவிஷ்ட꞉ ஸசிவைர்ப்⁴ராத்ருபி⁴ஶ்ச பரந்தப ।
த்³ருஷ்ட்வா து ரூபஸம்பந்நௌ தாவுபௌ⁴ நியதஸ்ததா³ ॥ 31 ॥

உவாச லக்ஷ்மணம் ராம꞉ ஶத்ருக்⁴நம் ப⁴ரதம் ததா² ।
ஶ்ரூயதாமித³மாக்²யாநமநயோர்தே³வவர்சஸோ꞉ ॥ 32 ॥

விசித்ரார்த²பத³ம் ஸம்யக்³கா³யநௌ ஸமசோத³யத் ।
தௌ சாபி மது⁴ரம் வ்யக்தம் ஸ்வஞ்சிதாயதநி꞉ஸ்வநம் ॥ 33 ॥

தந்த்ரீலயவத³த்யர்த²ம் விஶ்ருதார்த²மகா³யதாம் ।
ஹ்லாத³யத்ஸர்வகா³த்ராணி மநாம்ஸி ஹ்ருத³யாநி ச ।
ஶ்ரோத்ராஶ்ரயஸுக²ம் கே³யம் தத்³ப³பௌ⁴ ஜநஸம்ஸதி³ ॥ 34 ॥

இமௌ முநீ பார்தி²வலக்ஷணாந்விதௌ
குஶீலவௌ சைவ மஹாதபஸ்விநௌ ।
மமாபி தத்³பூ⁴திகரம் ப்ரசக்ஷதே
மஹாநுபா⁴வம் சரிதம் நிபோ³த⁴த ॥ 35 ॥

ததஸ்து தௌ ராமவச꞉ ப்ரசோதி³தா-
-வகா³யதாம் மார்க³விதா⁴நஸம்பதா³ ।
ஸ சாபி ராம꞉ பரிஷத்³க³த꞉ ஶநை-
-ர்பு³பூ⁴ஷயா ஸக்தமநா ப³பூ⁴வ ஹ ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 4 ॥

பா³லகாண்ட³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉ (5) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed