Balakanda Sarga 2 – பா³லகாண்ட³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉ (2)


॥ ப்³ரஹ்மாக³மநம் ॥

நாரத³ஸ்ய து தத்³வாக்யம் ஶ்ருத்வா வாக்யவிஶாரத³꞉ ।
பூஜயாமாஸ த⁴ர்மாத்மா ஸஹஶிஷ்யோ மஹாமுநி꞉ ॥ 1 ॥

யதா²வத்பூஜிதஸ்தேந தே³வர்ஷிர்நாரத³ஸ்ததா² ।
ஆப்ருச்ச்²யைவாப்⁴யநுஜ்ஞாத꞉ ஸ ஜகா³ம விஹாயஸம் ॥ 2 ॥

ஸ முஹூர்தம் க³தே தஸ்மிந்தே³வலோகம் முநிஸ்ததா³ ।
ஜகா³ம தமஸாதீரம் ஜாஹ்நவ்யாஸ்த்வவிதூ³ரத꞉ ॥ 3 ॥

ஸ து தீரம் ஸமாஸாத்³ய தமஸாயா முநிஸ்ததா³ ।
ஶிஷ்யமாஹ ஸ்தி²தம் பார்ஶ்வே த்³ருஷ்ட்வா தீர்த²மகர்த³மம் ॥ 4 ॥

அகர்த³மமித³ம் தீர்த²ம் ப⁴ரத்³வாஜ நிஶாமய ।
ரமணீயம் ப்ரஸந்நாம்பு³ ஸந்மநுஷ்யமநோ யதா² ॥ 5 ॥

ந்யஸ்யதாம் கலஶஸ்தாத தீ³யதாம் வல்கலம் மம ।
இத³மேவாவகா³ஹிஷ்யே தமஸாதீர்த²முத்தமம் ॥ 6 ॥

ஏவமுக்தோ ப⁴ரத்³வாஜோ வால்மீகேந மஹாத்மநா ।
ப்ராயச்ச²த முநேஸ்தஸ்ய வல்கலம் நியதோ கு³ரோ꞉ ॥ 7 ॥

ஸ ஶிஷ்யஹஸ்தாதா³தா³ய வல்கலம் நியதேந்த்³ரிய꞉ ।
விசசார ஹ பஶ்யம்ஸ்தத்ஸர்வதோ விபுலம் வநம் ॥ 8 ॥

தஸ்யாப்⁴யாஶே து மிது²நம் சரந்தமநபாயிநம் ।
த³த³ர்ஶ ப⁴க³வாம்ஸ்தத்ர க்ரௌஞ்சயோஶ்சாருநி꞉ஸ்வநம் ॥ 9 ॥

தஸ்மாத்து மிது²நாதே³கம் புமாம்ஸம் பாபநிஶ்சய꞉ ।
ஜகா⁴ந வைரநிலயோ நிஷாத³ஸ்தஸ்ய பஶ்யத꞉ ॥ 10 ॥

தம் ஶோணிதபரீதாங்க³ம் வேஷ்டமாநம் மஹீதலே ।
பா⁴ர்யா து நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ருராவ கருணாம் கி³ரம் ॥ 11 ॥

வியுக்தா பதிநா தேந த்³விஜேந ஸஹசாரிணா ।
தாம்ரஶீர்ஷேண மத்தேந பத்ரிணா ஸஹிதேந வை ॥ 12 ॥

ததா² து தம் த்³விஜம் த்³ருஷ்ட்வா நிஷாதே³ந நிபாதிதம் ।
ருஷேர்த⁴ர்மாத்மநஸ்தஸ்ய காருண்யம் ஸமபத்³யத ॥ 13 ॥

தத꞉ கருணவேதி³த்வாத³த⁴ர்மோ(அ)யமிதி த்³விஜ꞉ ।
நிஶாம்ய ருத³தீம் க்ரௌஞ்சீமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 14 ॥

மா நிஷாத³ ப்ரதிஷ்டா²ம் த்வமக³ம꞉ ஶாஶ்வதீ꞉ ஸமா꞉ ।
யத்க்ரௌஞ்சமிது²நாதே³கமவதீ⁴꞉ காமமோஹிதம் ॥ 15 ॥

தஸ்யைவம் ப்³ருவதஶ்சிந்தா ப³பூ⁴வ ஹ்ருதி³ வீக்ஷத꞉ ।
ஶோகார்தேநாஸ்ய ஶகுநே꞉ கிமித³ம் வ்யாஹ்ருதம் மயா ॥ 16 ॥

சிந்தயந்ஸ மஹாப்ராஜ்ஞஶ்சகார மதிமாந் மதிம் ।
ஶிஷ்யம் சைவாப்³ரவீத்³வாக்யமித³ம் ஸ முநிபுங்க³வ꞉ ॥ 17 ॥

பாத³ப³த்³தோ⁴(அ)க்ஷரஸமஸ்தந்த்ரீலயஸமந்வித꞉ ।
ஶோகார்தஸ்ய ப்ரவ்ருத்தோ மே ஶ்லோகோ ப⁴வது நாந்யதா² ॥ 18 ॥

ஶிஷ்யஸ்து தஸ்ய ப்³ருவதோ முநேர்வாக்யமநுத்தமம் ।
ப்ரதிஜக்³ராஹ ஸம்ஹ்ருஷ்டஸ்தஸ்ய துஷ்டோ(அ)ப⁴வத்³கு³ரு꞉ ॥ 19 ॥

ஸோ(அ)பி⁴ஷேகம் தத꞉ க்ருத்வா தீர்தே² தஸ்மிந்யதா²விதி⁴ ।
தமேவ சிந்தயந்நர்த²முபாவர்தத வை முநி꞉ ॥ 20 ॥

ப⁴ரத்³வாஜஸ்தத꞉ ஶிஷ்யோ விநீத꞉ ஶ்ருதவாந் முநி꞉ ।
கலஶம் பூர்ணமாதா³ய ப்ருஷ்ட²தோ(அ)நுஜகா³ம ஹ ॥ 21 ॥

ஸ ப்ரவிஶ்யாஶ்ரமபத³ம் ஶிஷ்யேண ஸஹ த⁴ர்மவித் ।
உபவிஷ்ட꞉ கதா²ஶ்சாந்யாஶ்சகார த்⁴யாநமாஸ்தி²த꞉ ॥ 22 ॥

ஆஜகா³ம ததோ ப்³ரஹ்மா லோககர்தா ஸ்வயம் ப்ரபு⁴꞉ ।
சதுர்முகோ² மஹாதேஜா த்³ரஷ்டும் தம் முநிபுங்க³வம் ॥ 23 ॥

வால்மீகிரத² தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸஹஸோத்தா²ய வாக்³யத꞉ ।
ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ரயதோ பூ⁴த்வா தஸ்தௌ² பரமவிஸ்மித꞉ ॥ 24 ॥

பூஜயாமாஸ தம் தே³வம் பாத்³யார்க்⁴யாஸநவந்த³நை꞉ ।
ப்ரணம்ய விதி⁴வச்சைநம் ப்ருஷ்ட்வா(அ)நாமயமவ்யயம் ॥ 25 ॥

அதோ²பவிஶ்ய ப⁴க³வாநாஸநே பரமார்சிதே ।
வால்மீகயே ச ருஷயே ஸந்தி³தே³ஶாஸநம் தத꞉ ॥ 26 ॥

ப்³ரஹ்மணா ஸமநுஜ்ஞாத꞉ ஸோ(அ)ப்யுபாவிஶதா³ஸநே ।
உபவிஷ்டே ததா³ தஸ்மிந்ஸாக்ஷால்லோகபிதாமஹே ॥ 27 ॥

தத்³க³தேநைவ மநஸா வால்மீகிர்த்⁴யாநமாஸ்தி²த꞉ ।
பாபாத்மநா க்ருதம் கஷ்டம் வைரக்³ரஹணபு³த்³தி⁴நா ॥ 28 ॥

யஸ்தாத்³ருஶம் சாருரவம் க்ரௌஞ்சம் ஹந்யாத³காரணாத் ।
ஶோசந்நேவ முஹு꞉ க்ரௌஞ்சீமுப ஶ்லோகமிமம் புந꞉ ॥ 29 ॥

புநரந்தர்க³தமநா பூ⁴த்வா ஶோகபராயண꞉ ।
தமுவாச ததோ ப்³ரஹ்மா ப்ரஹஸ்ய முநிபுங்க³வம் ॥ 30 ॥

ஶ்லோக ஏவ த்வயா ப³த்³தோ⁴ நாத்ர கார்யா விசாரணா ।
மச்ச²ந்தா³தே³வ தே ப்³ரஹ்மந் ப்ரவ்ருத்தே(அ)யம் ஸரஸ்வதீ ॥ 31 ॥

ராமஸ்ய சரிதம் க்ருத்ஸ்நம் குரு த்வம்ருஷிஸத்தம ।
த⁴ர்மாத்மநோ கு³ணவதோ லோகே ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 32 ॥

வ்ருத்தம் கத²ய வீரஸ்ய யதா² தே நாரதா³ச்ச்²ருதம் ।
ரஹஸ்யம் ச ப்ரகாஶம் ச யத்³வ்ருத்தம் தஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 33 ॥

ராமஸ்ய ஸஹ ஸௌமித்ரே ராக்ஷஸாநாம் ச ஸர்வஶ꞉ ।
வைதே³ஹ்யாஶ்சைவ யத்³வ்ருத்தம் ப்ரகாஶம் யதி³ வா ரஹ꞉ ॥ 34 ॥

தச்சாப்யவிதி³தம் ஸர்வம் விதி³தம் தே ப⁴விஷ்யதி ।
ந தே வாக³ந்ருதா காவ்யே காசித³த்ர ப⁴விஷ்யதி ॥ 35 ॥

குரு ராமகதா²ம் புண்யாம் ஶ்லோகப³த்³தா⁴ம் மநோரமாம் ।
யாவத் ஸ்தா²ஸ்யந்தி கி³ரய꞉ ஸரிதஶ்ச மஹீதலே ॥ 36 ॥

தாவத்³ராமாயண கதா² லோகேஷு ப்ரசரிஷ்யதி ।
யாவத்³ராமாயண கதா² த்வத்க்ருதா ப்ரசரிஷ்யதி ॥ 37 ॥

தாவதூ³ர்த்⁴வமத⁴ஶ்ச த்வம் மல்லோகேஷு நிவத்ஸ்யஸி ।
இத்யுக்த்வா ப⁴க³வாந் ப்³ரஹ்மா தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ॥ 38 ॥

தத꞉ ஸஶிஷ்யோ ப⁴க³வாந்முநிர்விஸ்மயமாயயௌ ।
தஸ்ய ஶிஷ்யாஸ்தத꞉ ஸர்வே ஜகு³꞉ ஶ்லோகமிமம் புந꞉ ॥ 39 ॥

முஹுர்முஹு꞉ ப்ரீயமாணா ப்ராஹுஶ்ச ப்⁴ருஶவிஸ்மிதா꞉ ।
ஸமாக்ஷரைஶ்சதுர்பி⁴ர்ய꞉ பாதை³ர்கீ³தோ மஹர்ஷிணா ॥ 40 ॥

ஸோ(அ)நுவ்யாஹரணாத்³பூ⁴ய꞉ ஶோக꞉ ஶ்லோகத்வமாக³த꞉ ।
தஸ்ய பு³த்³தி⁴ரியம் ஜாதா வால்மீகேர்பா⁴விதாத்மந꞉ ।
க்ருத்ஸ்நம் ராமாயணம் காவ்யமீத்³ருஶை꞉ கரவாண்யஹம் ॥ 41 ॥

உதா³ரவ்ருத்தார்த²பதை³ர்மநோரமை-
-ஸ்தத꞉ ஸ ராமஸ்ய சகார கீர்திமாந் ।
ஸமாக்ஷரை꞉ ஶ்லோகஶதைர்யஶஸ்விநோ
யஶஸ்கரம் காவ்யமுதா³ரதீ⁴ர்முநி꞉ ॥ 42 ॥

தது³பக³தஸமாஸஸந்தி⁴யோக³ம்
ஸமமது⁴ரோபநதார்த²வாக்யப³த்³த⁴ம் ।
ரகு⁴வரசரிதம் முநிப்ரணீதம்
த³ஶஶிரஸஶ்ச வத⁴ம் நிஶாமயத்⁴வம் ॥ 43 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 2 ॥

பா³லகாண்ட³ த்ருதீய꞉ ஸர்க³꞉ (3) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: