Ayodhya Kanda Sarga 96 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷண்ணவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (96)


॥ லக்ஷ்மணக்ரோத⁴꞉ ॥

தாம் ததா² த³ர்ஶயித்வா து மைதி²லீம் கி³ரிநிம்நகா³ம் ।
நிஷஸாத³ கி³ரிப்ரஸ்தே² ஸீதாம் மாம்ஸேந ச²ந்த³யந் ॥ 1 ॥

இத³ம் மேத்⁴யமித³ம் ஸ்வாது³ நிஷ்டப்தமித³மக்³நிநா ।
ஏவமாஸ்தே ஸ த⁴ர்மாத்மா ஸீதயா ஸஹ ராக⁴வ꞉ ॥ 2 ॥

ததா² தத்ராஸதஸ்தஸ்ய ப⁴ரதஸ்யோபயாயிந꞉ ।
ஸைந்யரேணுஶ்ச ஶப்³த³ஶ்ச ப்ராது³ராஸ்தாம் நப⁴ஸ்ப்ருஶௌ ॥ 3 ॥

ஏதஸ்மிந்நந்தரே த்ரஸ்தா꞉ ஶப்³தே³ந மஹதா தத꞉ ।
அர்தி³தா யூத²பா மத்தா꞉ ஸயூதா² து³த்³ருவுர்தி³ஶ꞉ ॥ 4 ॥

ஸ தம் ஸைந்யஸமுத்³தூ⁴தம் ஶப்³த³ம் ஶுஶ்ராவ ராக⁴வ꞉ ।
தாம்ஶ்ச விப்ரத்³ருதாந் ஸர்வாந் யூத²பாநந்வவைக்ஷத ॥ 5 ॥

தாம்ஶ்ச வித்³ரவதோ த்³ருஷ்ட்வா தம் ச ஶ்ருத்வா ச நிஸ்வநம் ।
உவாச ராம꞉ ஸௌமித்ரிம் லக்ஷ்மணம் தீ³ப்ததேஜஸம் ॥ 6 ॥

ஹந்த லக்ஷ்மண பஶ்யேஹ ஸுமித்ரா ஸுப்ரஜாஸ்த்வயா ।
பீ⁴மஸ்தநிதக³ம்பீ⁴ரஸ்துமுல꞉ ஶ்ரூயதே ஸ்வந꞉ ॥ 7 ॥

க³ஜயூதா²நி வா(அ)ரண்யே மஹிஷா வா மஹாவநே ।
வித்ராஸிதா ம்ருகா³꞉ ஸிம்ஹை꞉ ஸஹஸா ப்ரத்³ருதா தி³ஶ꞉ ॥ 8 ॥

ராஜா வா ராஜமாத்ரோ வா ம்ருக³யாமடதே வநே ।
அந்யத்³வா ஶ்வாபத³ம் கிஞ்சித் ஸௌமித்ரே ஜ்ஞாதுமர்ஹஸி ॥ 9 ॥

ஸுது³ஶ்சரோ கி³ரிஶ்சாயம் பக்ஷிணாமபி லக்ஷ்மண ।
ஸர்வமேதத்³யதா²தத்த்வமசிராஜ்ஞாதுமர்ஹஸி ॥ 10 ॥

ஸ லக்ஷ்மண꞉ ஸந்த்வரித꞉ ஸாலமாருஹ்ய புஷ்பிதம் ।
ப்ரேக்ஷமாணோ தி³ஶஸ்ஸர்வா꞉ பூர்வாம் தி³ஶமுதை³க்ஷத ॥ 11 ॥

உத³ங்முக²꞉ ப்ரேக்ஷமாணோ த³த³ர்ஶ மஹதீம் சமூம் ।
ரதா²ஶ்வக³ஜஸம்பா³தா⁴ம் யத்தைர்யுக்தாம் பதா³திபி⁴꞉ ॥ 12 ॥

தாமஶ்வக³ஜஸம்பூர்ணாம் ரத²த்⁴வஜவிபூ⁴ஷிதாம் ।
ஶஶம்ஸ ஸேநாம் ராமாய வசநம் சேத³மப்³ரீத் ॥ 13 ॥

அக்³நிம் ஸம்ஶமயத்வார்ய꞉ ஸீதா ச ப⁴ஜதாம் கு³ஹாம் ।
ஸஜ்யம் குருஷ்வ சாபம் ச ஶராம்ஶ்ச கவசம் ததா² ॥ 14 ॥

தம் ராம꞉ புருஷவ்யாக்⁴ரோ லக்ஷ்மணம் ப்ரத்யுவாச ஹ ।
அங்கா³வேக்ஷஸ்வ ஸௌமித்ரே கஸ்யேமாம் மந்யஸே சமூம் ॥ 15 ॥

ஏவமுக்தஸ்து ராமேண லக்ஷ்மணோ வாக்யமப்³ரவீத் ।
தி³த⁴க்ஷந்நிவ தாம் ஸேநாம் ருஷித꞉ பாவகோ யதா² ॥ 16 ॥

ஸம்பந்நம் ராஜ்யமிச்ச²ம்ஸ்து வ்யக்தம் ப்ராப்யாபி⁴ஷேசநம் ।
ஆவாம் ஹந்தும் ஸமப்⁴யேதி கைகேய்யா ப⁴ரத꞉ ஸுத꞉ ॥ 17 ॥

ஏஷ வை ஸுமஹாந் ஶ்ரீமாந் விடபீ ஸம்ப்ரகாஶதே ।
விராஜத்யுத்³க³தஸ்கந்த⁴꞉ கோவிதா³ரத்⁴வஜோ ரதே² ॥ 18 ॥

ப⁴ஜந்த்யேதே யதா²காமமஶ்வாநாருஹ்ய ஶீக்⁴ரகா³ந் ।
ஏதே ப்⁴ராஜந்தி ஸம்ஹ்ருஷ்டா க³ஜாநாருஹ்ய ஸாதி³ந꞉ ॥ 19 ॥

க்³ருஹீதத⁴நுஷௌ சாவாம் கி³ரிம் வீரஶ்ரயாவஹை ।
அத²வேஹைவ திஷ்டா²வ꞉ ஸந்நத்³தா⁴வுத்³யதாயுதௌ⁴ ॥ 20 ॥

அபி நௌ வஶமாக³ச்சே²த் கோவிதா³ரத்⁴வஜோ ரணே ।
அபி த்³ரக்ஷ்யாமி ப⁴ரதம் யத்க்ருதே வ்யஸநம் மஹத் ॥ 21 ॥

த்வயா ராக⁴வ ஸம்ப்ராப்தம் ஸீதயா ச மயா ததா² ।
யந்நிமித்தம் ப⁴வாந் ராஜ்யாச்ச்யுதோ ராக⁴வ ஶாஶ்வதாத் ॥ 22 ॥

ஸம்ப்ராப்தோ(அ)யமரிர்வீர ப⁴ரதோ வத்⁴யைவ மே ।
ப⁴ரதஸ்ய வதே⁴ தோ³ஷம் நாஹம் பஶ்யாமி ராக⁴வ ॥ 23 ॥

பூர்வாபகாரிணாம் த்யாகே³ ந ஹ்யத⁴ர்மோ விதீ⁴யதே ।
பூர்வாபகாரீ ப⁴ரதஸ்த்யக்தத⁴ர்மஶ்ச ராக⁴வ ॥ 24 ॥

ஏதஸ்மிந்நிஹதே க்ருத்ஸ்நாமநுஶாதி⁴ வஸுந்த⁴ராம் ।
அத்³ய புத்ரம் ஹதம் ஸங்க்²யே கைகேயீ ராஜ்யகாமுகா ॥ 25 ॥

மயா பஶ்யேத்ஸுது³꞉கா²ர்தா ஹஸ்திப⁴க்³நமிவ த்³ருமம் ।
கைகேயீம் ச வதி⁴ஷ்யாமி ஸாநுப³ந்தா⁴ம் ஸபா³ந்த⁴வாம் ॥ 26 ॥

கலுஷேணாத்³ய மஹதா மேதி³நீ பரிமுச்யதாம் ।
அத்³யேமம் ஸம்யதம் க்ரோத⁴மஸத்காரம் ச மாநத³ ॥ 27 ॥

மோக்ஷ்யாமி ஶத்ருஸைந்யேஷு கக்ஷேஷ்விவ ஹுதாஶநம் ।
அத்³யைதச்சித்ரகூடஸ்ய காநநம் நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ ॥ 28 ॥

பி⁴ந்த³ந் ஶத்ருஶரீராணி கரிஷ்யே ஶோணிதோக்ஷிதம் ।
ஶரைர்நிர்பி⁴ந்நஹ்ருத³யாந் குஞ்ஜராம்ஸ்துரகா³ம்ஸ்ததா² ॥ 29 ॥

ஶ்வாபதா³꞉ பரிகர்ஷந்து நராம்ஶ்ச நிஹதாந்மயா ।
ஶராணாம் த⁴நுஷஶ்சாஹமந்ருணோ(அ)ஸ்மி மஹாம்ருதே⁴ ।
ஸஸைந்யம் ப⁴ரதம் ஹத்வா ப⁴விஷ்யாமி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 30 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷண்ணவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 96 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (97) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed