Ayodhya Kanda Sarga 97 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (97)


॥ ப⁴ரதகு³ணப்ரஶம்ஸா ॥

ஸுஸம்ரப்³த⁴ம் து ஸௌமித்ரிம் லக்ஷ்மணம் க்ரோத⁴மூர்சி²தம் ।
ராமஸ்து பரிஸாந்த்வ்யாத² வசநம் சேத³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

கிமத்ர த⁴நுஷா கார்யமஸிநா வா ஸசர்மணா ।
மஹேஷ்வாஸே மஹாப்ராஜ்ஞே ப⁴ரதே ஸ்வயமாக³தே ॥ 2 ॥

பிது꞉ ஸத்யம் ப்ரதிஶ்ருத்ய ஹத்வா ப⁴ரதமாக³தம் ।
கிம் கரிஷ்யாமி ராஜ்யேந ஸாபவாதே³ந லக்ஷ்மண ॥ 3 ॥

யத்³த்³ரவ்யம் பா³ந்த⁴வாநாம் வா மித்ராணாம் வா க்ஷயே ப⁴வேத் ।
நாஹம் தத் ப்ரதிக்³ருஹ்ணீயாம் ப⁴க்ஷாந்விஷக்ருதாநிவ ॥ 4 ॥

த⁴ர்மமர்த²ம் ச காமம் ச ப்ருதி²வீம் சாபி லக்ஷ்மண ।
இச்சா²மி ப⁴வதாமர்தே² ஏதத் ப்ரதிஶ்ருணோமி தே ॥ 5 ॥

ப்⁴ராத்ரூணாம் ஸங்க்³ரஹார்த²ம் ச ஸுகா²ர்த²ம் சாபி லக்ஷ்மண ।
ராஜ்யமப்யஹமிச்சா²மி ஸத்யேநாயுத⁴மாலபே⁴ ॥ 6 ॥

நேயம் மம மஹீ ஸௌம்ய து³ர்லபா⁴ ஸாக³ராம்ப³ரா ।
ந ஹீச்சே²யமத⁴ர்மேண ஶக்ரத்வமபி லக்ஷ்மண ॥ 7 ॥

யத்³விநா ப⁴ரதம் த்வாம் ச ஶத்ருக்⁴நம் சாபி மாநத³ ।
ப⁴வேந்மம ஸுக²ம் கிஞ்சித்³ப⁴ஸ்ம தத்குருதாம் ஶிகீ² ॥ 8 ॥

மந்யே(அ)ஹமாக³தோ(அ)யோத்⁴யாம் ப⁴ரதோ ப்⁴ராத்ருவத்ஸல꞉ ।
மம ப்ராணாத்ப்ரியதர꞉ குலத⁴ர்மமநுஸ்மரந் ॥ 9 ॥

ஶ்ருத்வா ப்ரவ்ராஜிதம் மாம் ஹி ஜடாவள்கலதா⁴ரிணம் ।
ஜாநக்யாஸஹிதம் வீர த்வயா ச புருஷர்ஷப⁴ ॥ 10 ॥

ஸ்நேஹேநா(அ)க்ராந்தஹ்ருத³ய꞉ ஶோகேநாகுலிதேந்த்³ரிய꞉ ।
த்³ரஷ்டுமப்⁴யாக³தோ ஹ்யேஷ ப⁴ரதோ நாந்யதா²(ஆ)க³த꞉ ॥ 11 ॥

அம்பா³ம் ச கைகயீம் ருஷ்ய பருஷம் சாப்ரியம் வத³ந் ।
ப்ரஸாத்³ய பிதரம் ஶ்ரீமாந் ராஜ்யம் மே தா³துமாக³த꞉ ॥ 12 ॥

ப்ராப்தகாலம் யதே³ஷோ(அ)ஸ்மாந் ப⁴ரதோ த்³ரஷ்டுமிச்ச²தி ।
அஸ்மாஸு மநஸா(அ)ப்யேஷ꞉ நாப்ரியம் கிஞ்சிதா³சரேத் ॥ 13 ॥

விப்ரியம் க்ருதபூர்வம் தே ப⁴ரதேந கதா³ நு கிம் ।
ஈத்³ருஶம் வா ப⁴யம் தே(அ)த்³ய ப⁴ரதம் யோ(அ)த்ர ஶங்கஸே ॥ 14 ॥

ந ஹி தே நிஷ்டு²ரம் வாச்யோ ப⁴ரதோ நாப்ரியம் வச꞉ ।
அஹம் ஹ்யப்ரியமுக்த꞉ ஸ்யாம் ப⁴ரதஸ்யாப்ரியே க்ருதே ॥ 15 ॥

கத²ம் நு புத்ரா꞉ பிதரம் ஹந்யு꞉ கஸ்யாஞ்சிதா³பதி³ ।
ப்⁴ராதா வா ப்⁴ராதரம் ஹந்யாத் ஸௌமித்ரே ப்ராணமாத்மந꞉ ॥ 16 ॥

யதி³ ராஜ்யஸ்ய ஹேதோஸ்த்வமிமாம் வாசம் ப்ரபா⁴ஷஸே ।
வக்ஷ்யாமி ப⁴ரதம் த்³ருஷ்ட்வா ராஜ்யமஸ்மை ப்ரதீ³யதாம் ॥ 17 ॥

உச்யமாநோ(அ)பி ப⁴ரதோ மயா லக்ஷ்மண தத்த்வத꞉ ।
ராஜ்யமஸ்மை ப்ரயச்சே²தி பா³ட⁴மித்யேவ வக்ஷ்யதி ॥ 18 ॥

ததோ²க்தோ த⁴ர்மஶீலேந ப்⁴ராத்ரா தஸ்ய ஹிதே ரத꞉ ।
லக்ஷ்மண꞉ ப்ரவிவேஶேவ ஸ்வாநி கா³த்ராணி லஜ்ஜயா ॥ 19 ॥

தத்³வாக்யம் லக்ஷ்மண꞉ ஶ்ருத்வா வ்ரீடி³த꞉ ப்ரத்யுவாச ஹ ।
த்வாம் மந்யே த்³ரஷ்டுமாயாத꞉ பிதா த³ஶரத²꞉ ஸ்வயம் ॥ 20 ॥

வ்ரீடி³தம் லக்ஷ்மணம் த்³ருஷ்ட்வா ராக⁴வ꞉ ப்ரத்யுவாச ஹ ।
ஏஷ மந்யே மஹாபா³ஹுரிஹாஸ்மாந் த்³ரஷ்டுமாக³த꞉ ॥ 21 ॥

அத²வா நௌ த்⁴ருவம் மந்யே மந்யமாந꞉ ஸுகோ²சிதௌ ।
வநவாஸமநுத்⁴யாய க்³ருஹாய ப்ரதிநேஷ்யதி ॥ 22 ॥

இமாம் வா(அ)ப்யேஷ வைதே³ஹீமத்யந்தஸுக²ஸேவிநீம் ।
பிதா மே ராக⁴வ꞉ ஶ்ரீமாந் வநாதா³தா³ய யாஸ்யதி ॥ 23 ॥

ஏதௌ தௌ ஸம்ப்ரகாஶேதே கோ³த்ரவந்தௌ மநோரமௌ ।
வாயுவேக³ஸமௌ வீர ஜவநௌ துரகோ³த்தமௌ ॥ 24 ॥

ஸைஷ ஸுமஹாகாய꞉ கம்பதே வாஹிநீமுகே² ।
நாக³꞉ ஶத்ருஞ்ஜயோ நாம வ்ருத்³த⁴ஸ்தாதஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 25 ॥

ந து பஶ்யாமி தச்ச²த்த்ரம் பாண்ட³ரம் லோகஸத்க்ருதம் ।
பிதுர்தி³வ்யம் மஹாபா³ஹோ ஸம்ஶயோ ப⁴வதீஹ மே ॥ 26 ॥

வ்ருக்ஷாக்³ராத³வரோஹ த்வம் குரு லக்ஷ்மண மத்³வச꞉ ।
இதீவ ராமோ த⁴ர்மாத்மா ஸௌமித்ரம் தமுவாச ஹ ॥ 27 ॥

அவதீர்ய து ஸாலாக்³ராத்தஸ்மாத்ஸ ஸமிதிஞ்ஜய꞉ ।
லக்ஷ்மண꞉ ப்ராஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா தஸ்தௌ² ராமஸ்ய பார்ஶ்வத꞉ ॥ 28 ॥

ப⁴ரதேநாபி ஸந்தி³ஷ்டா ஸம்மர்தோ³ ந ப⁴வேதி³தி ।
ஸமந்தாத்தஸ்ய ஶைலஸ்ய ஸேநா வாஸமகல்பயத் ॥ 29 ॥

அத்⁴யர்த⁴மிக்ஷ்வாகுசமூர்யோஜநம் பர்வதஸ்ய ஸா ।
பார்ஶ்வே ந்யவிஶதா³வ்ருத்ய க³ஜவாஜிரதா²குலா ॥ 30 ॥

ஸா சித்ரகூடே ப⁴ரதேந ஸேநா
த⁴ர்மம் புரஸ்க்ருத்ய விதூ⁴ய த³ர்பம் ।
ப்ரஸாத³நார்த²ம் ரகு⁴நந்த³நஸ்ய
விராஜதே நீதிமதா ப்ரணீதா ॥ 31 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 97 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (98) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed