Ayodhya Kanda Sarga 9 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ நவம꞉ ஸர்க³꞉ (9)


॥ ராமப்ரவாஸநோபாயசிந்தா ॥

ஏவமுக்தா து கைகேயீ க்ரோதே⁴ந ஜ்வலிதாநநா ।
தீ³ர்க⁴முஷ்ணம் விநிஶ்வஸ்ய மந்த²ராமித³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

அத்³ய ராமமித꞉ க்ஷிப்ரம் வநம் ப்ரஸ்தா²பயாம்யஹம் ।
யௌவராஜ்யே ச ப⁴ரதம் க்ஷிப்ரமேவாபி⁴ஷேசயே ॥ 2 ॥

இத³ம் த்விதா³நீம் ஸம்பஶ்யே கேநோபாயேந மந்த²ரே ।
ப⁴ரத꞉ ப்ராப்நுயாத்³ராஜ்யம் ந து ராம꞉ கத²ஞ்சந ॥ 3 ॥

ஏவமுக்தா து ஸா தே³வ்யா மந்த²ரா பாபத³ர்ஶிநீ ।
ராமார்த²முபஹிம்ஸந்தீ கைகேயீமித³மப்³ரவீத் ॥ 4 ॥

ஹந்தேதா³நீம் ப்ரவக்ஷ்யாமி கைகேயி ஶ்ரூயதாம் ச மே ।
யதா² தே ப⁴ரதோ ராஜ்யம் புத்ர꞉ ப்ராப்ஸ்யதி கேவலம் ॥ 5 ॥

கிம் ந ஸ்மரஸி கைகேயி ஸ்மரந்தீ வா நிகூ³ஹஸே ।
யது³ச்யமாநமாத்மார்த²ம் மத்தஸ்த்வம் ஶ்ரோதுமிச்ச²ஸி ॥ 6 ॥

மயோச்யமாநம் யதி³ தே ஶ்ரோதும் ச²ந்தோ³ விளாஸிநி ।
ஶ்ரூயதாமபி⁴தா⁴ஸ்யாமி ஶ்ருத்வா சாபி விம்ருஶ்யதாம் ॥ 7 ॥

ஶ்ருத்வைவம் வசநம் தஸ்யா꞉ மந்த²ராயாஸ்து கைகயீ ।
கிஞ்சிது³த்தா²ய ஶயநாத்ஸ்வாஸ்தீர்ணாதி³த³மப்³ரவீத் ॥ 8 ॥

கத²ய த்வம் மமோபாயம் கேநோபாயேந மந்த²ரே ।
ப⁴ரத꞉ ப்ராப்நுயாத்³ராஜ்யம் ந து ராம꞉ கத²ஞ்சந ॥ 9 ॥

ஏவமுக்தா தயா தே³வ்யா மந்த²ரா பாபத³ர்ஶிநீ ।
ராமார்த²முபஹிம்ஸந்தீ குப்³ஜா வசநமப்³ரவீத் ॥ 10 ॥

தவ தை³வாஸுரே யுத்³தே⁴ ஸஹ ராஜர்ஷிபி⁴꞉ பதி꞉ ।
அக³ச்ச²த்த்வாமுபாதா³ய தே³வராஜஸ்ய ஸாஹ்யக்ருத் ॥ 11 ॥

தி³ஶமாஸ்தா²ய வை தே³வி த³க்ஷிணாம் த³ண்ட³காந்ப்ரதி ।
வைஜயந்தமிதி க்²யாதம் புரம் யத்ர திமித்⁴வஜ꞉ ॥ 12 ॥

ஸ ஶம்ப³ர இதி க்²யாத꞉ ஶதமாயோ மஹாஸுர꞉ ।
த³தௌ³ ஶக்ரஸ்ய ஸங்க்³ராமம் தே³வஸங்கை⁴ரநிர்ஜித꞉ ॥ 13 ॥

தஸ்மிந் மஹதி ஸங்க்³ராமே புருஷாந் க்ஷதவிக்ஷதாந் ।
ராத்ரௌ ப்ரஸுப்தாந் க்⁴நந்தி ஸ்ம தரஸா(ஆ)ஸாத்³ய ராக்ஷஸா꞉ ॥ 14 ॥

தத்ராகரோந்மஹத்³யுத்³த⁴ம் ராஜா த³ஶரத²ஸ்ததா³ ।
அஸுரைஶ்ச மஹாபா³ஹு꞉ ஶஸ்த்ரைஶ்ச ஶகலீக்ருத꞉ ॥ 15 ॥

அபவாஹ்ய த்வயா தே³வி ஸங்க்³ராமாந்நஷ்டசேதந꞉ ।
தத்ராபி விக்ஷத꞉ ஶஸ்த்ரை꞉ பதிஸ்தே ரக்ஷிதஸ்த்வயா ॥ 16 ॥

துஷ்டேந தேந த³த்தௌ தே த்³வௌ வரௌ ஶுப⁴த³ர்ஶநே ।
ஸ த்வயோக்த꞉ பதிர்தே³வி யதே³ச்சே²யம் ததா³ வரௌ ॥ 17 ॥

க்³ருஹ்ணீயாமிதி தத்தேந ததே²த்யுக்தம் மஹாத்மநா ।
அநபி⁴ஜ்ஞா ஹ்யஹம் தே³வி த்வயைவ கதி²தா புரா ॥ 18 ॥

கதை²ஷா தவ து ஸ்நேஹாத் மநஸா தா⁴ர்யதே மயா ।
ராமாபி⁴ஷேகஸம்பா⁴ராந்நிக்³ருஹ்ய விநிவர்தய ॥ 19 ॥

தௌ வரௌ யாச ப⁴ர்தாரம் ப⁴ரதஸ்யாபி⁴ஷேசநம் ।
ப்ரவ்ராஜநம் து ராமஸ்ய த்வம் வர்ஷாணி சதுர்த³ஶ ॥ 20 ॥

சதுர்த³ஶ ஹி வர்ஷாணி ராமே ப்ரவ்ராஜிதே வநம் ।
ப்ரஜாபா⁴வக³தஸ்நேஹ꞉ ஸ்தி²ர꞉ புத்ரோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 21 ॥

க்ரோதா⁴கா³ரம் ப்ரவிஶ்யாத்³ய க்ருத்³தே⁴வாஶ்வபதே꞉ ஸுதே ।
ஶேஷ்வாநந்தர்ஹிதாயாம் த்வம் பூ⁴மௌ மலிநவாஸிநீ ॥ 22 ॥

மா ஸ்மைநம் ப்ரத்யுதீ³க்ஷேதா² மா சைநமபி⁴பா⁴ஷதா²꞉ ।
ருத³ந்தீ சாபி தம் த்³ருஷ்ட்வா ஜக³த்யாம் ஶோகலாலஸா ॥ 23 ॥

த³யிதா த்வம் ஸதா³ ப⁴ர்து꞉ அத்ர மே நாஸ்தி ஸம்ஶய꞉ ।
த்வத்க்ருதே ஸ மஹாராஜோ விஶேத³பி ஹுதாஶநம் ॥ 24 ॥

ந த்வாம் க்ரோத⁴யிதும் ஶக்தோ ந க்ருத்³தா⁴ம் ப்ரத்யுதீ³க்ஷிதும் ।
தவ ப்ரியார்த²ம் ராஜா ஹி ப்ராணாநபி பரித்யஜேத் ॥ 25 ॥

ந ஹ்யதிக்ரமிதும் ஶக்தஸ்தவ வாக்யம் மஹீபதி꞉ ।
மந்த³ஸ்வபா⁴வே பு³த்³த்⁴யஸ்வ ஸௌபா⁴க்³யப³லமாத்மந꞉ ॥ 26 ॥

மணிமுக்தம் ஸுவர்ணாநி ரத்நாநி விவிதா⁴நி ச ।
த³த்³யாத்³த³ஶரதோ² ராஜா மாஸ்ம தேஷு மந꞉ க்ருதா²꞉ ॥ 27 ॥

யௌ தௌ தை³வாஸுரே யுத்³தே⁴ வரௌ த³ஶரதோ²(அ)த³தா³த் ।
தௌ ஸ்மாரய மஹாபா⁴கே³ ஸோ(அ)ர்தோ² மா த்வாமதிக்ரமேத் ॥ 28 ॥

யதா³து தே வரம் த³த்³யாத் ஸ்வயமுத்தா²ப்ய ராக⁴வ꞉ ।
வ்யவஸ்தா²ப்ய மஹாராஜம் த்வமிமம் வ்ருணுயா வரம் ॥ 29 ॥

ராமம் ப்ரவ்ராஜயாரண்யே நவ வர்ஷாணி பஞ்ச ச ।
ப⁴ரத꞉ க்ரியதாம் ராஜா ப்ருதி²வ்யா꞉ பார்தி²வர்ஷப⁴꞉ ॥ 30 ॥

சதுர்த³ஶ ஹி வர்ஷாணி ராமே ப்ரவ்ராஜிதே வநம் ।
ரூட⁴ஶ்ச க்ருதமூலஶ்ச ஶேஷம் ஸ்தா²ஸ்யதி தே ஸுத꞉ ॥ 31 ॥

ராமப்ரவ்ராஜநம் சைவ தே³வி யாசஸ்வ தம் வரம் ।
ஏவம் ஸித்³த்⁴யந்தி புத்ரஸ்ய ஸர்வார்தா²ஸ்தவ பா⁴மிநீ ॥ 32 ॥

ஏவம் ப்ரவ்ராஜிதஶ்சைவ ராமோ(அ)ராமோ ப⁴விஷ்யதி ।
ப⁴ரதஶ்ச ஹதாமித்ரஸ்தவ ராஜா ப⁴விஷ்யதி ॥ 33 ॥

யேந காலேந ராமஶ்ச வநாத்ப்ரத்யாக³மிஷ்யதி ।
தேந காலேந புத்ரஸ்தே க்ருதமூலோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 34 ॥

ஸுக்³ருஹீதமநுஷ்யஶ்ச ஸுஹ்ருத்³பி⁴꞉ ஸார்த⁴மாத்மவாந் ।
ப்ராப்தகாலம் து தே மந்யே ராஜாநம் வீதஸாத்⁴வஸா ॥ 35 ॥

ராமாபி⁴ஷேகஸம்பா⁴ராந்நிக்³ருஹ்ய விநிவர்தய ।
அநர்த²மர்த²ரூபேண க்³ராஹிதா ஸா ததஸ்தயா ॥ 36 ॥

ஹ்ருஷ்டா ப்ரதீதா கைகேயீ மந்த²ராமித³மப்³ரவீத் ।
ஸா ஹி வாக்யேந குப்³ஜாயா꞉ கிஶோரீவோத்பத²ம் க³தா ॥ 37 ॥

கைகேயீ விஸ்மயம் ப்ராப்தா பரம் பரமத³ர்ஶநா ।
குப்³ஜே த்வாம் நாபி⁴ஜாநாமி ஶ்ரேஷ்டா²ம் ஶ்ரேஷ்டா²பி⁴தா⁴யிநீம் ॥ 38 ॥

ப்ருதி²வ்யாமஸி குப்³ஜாநாமுத்தமா பு³த்³தி⁴நிஶ்சயே ।
த்வமேவ து மமா(அ)ர்தே²ஷு நித்யயுக்தா ஹிதைஷிணீ ॥ 39 ॥

நாஹம் ஸமவபு³த்⁴யேயம் குப்³ஜே ராஜ்ஞஶ்சிகீர்ஷிதம் ।
ஸந்தி து³꞉ஸம்ஸ்தி²தா꞉ குப்³ஜா வக்ரா꞉ பரமதா³ருணா꞉ ॥ 40 ॥

த்வம் பத்³மமிவ வாதேந ஸந்நதா ப்ரியத³ர்ஶநா ।
உரஸ்தே(அ)பி⁴நிவிஷ்டம் வை யாவத்ஸ்கந்தா⁴த் ஸமுந்நதம் ॥ 41 ॥

அத⁴ஸ்தாச்சோத³ரம் ஶாதம் ஸுநாப⁴மிவ லஜ்ஜிதம் ।
பரிபூர்ணம் து ஜக⁴நம் ஸுபீநௌ ச பயோத⁴ரௌ ॥ 42 ॥

விமலேந்து³ஸமம் வக்த்ரமஹோ ராஜஸி மந்த²ரே ।
ஜக⁴நம் தவ நிர்கு⁴ஷ்டம் ரஶநாதா³மஶோபி⁴தம் ॥ 43 ॥

ஜங்கே⁴ ப்⁴ருஶமுபந்யஸ்தே பாதௌ³ சாப்யாயதாவுபௌ⁴ ।
த்வமாயதாப்⁴யாம் ஸக்தி²ப்⁴யாம் மந்த²ரே க்ஷௌமவாஸிநீ ॥ 44 ॥

அக்³ரதோ மம க³ச்ச²ந்தீ ராஜஹம்ஸீவ ராஜஸே ।
ஆஸந்யா꞉ ஶம்ப³ரே மாயா꞉ ஸஹஸ்ரமஸுராதி⁴பே ॥ 45 ॥

ஸர்வாஸ்த்வயி நிவிஷ்டாஸ்தா பூ⁴யஶ்சாந்யா꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
தவேத³ம் ஸ்த²கு³ யத்³தீ³ர்க⁴ம் ரத²கோ⁴ணமிவாயதம் ॥ 46 ॥

மதய꞉ க்ஷத்ரவித்³யாஶ்ச மாயாஶ்சாத்ர வஸந்தி தே ।
அத்ர தே ப்ரதிமோக்ஷ்யாமி மாலாம் குப்³ஜே ஹிரண்மயீம் ॥ 47 ॥

அபி⁴ஷிக்தே ச ப⁴ரதே ராக⁴வே ச வநம் க³தே ।
ஜாத்யேந ச ஸுவர்ணேந ஸுநிஷ்டப்தேந மந்த²ரே ॥ 48 ॥ [ஸுந்த³ரி]

லப்³தா⁴ர்தா² ச ப்ரதீதா ச லேபயிஷ்யாமி தே ஸ்த²கு³ ।
முகே² ச திலகம் சித்ரம் ஜாதரூபமயம் ஶுப⁴ம் ॥ 49 ॥

காரயிஷ்யாமி தே குப்³ஜே ஶுபா⁴ந்யாப⁴ரணாநி ச ।
பரிதா⁴ய ஶுபே⁴ வஸ்த்ரே தே³வதேவ சரிஷ்யஸி ॥ 50 ॥

சந்த்³ரமாஹ்வயமாநேந முகே²நாப்ரதிமாநநா ।
க³மிஷ்யஸி க³திம் முக்²யாம் க³ர்வயந்தீ த்³விஷஜ்ஜநம் ॥ 51 ॥

தவாபி குப்³ஜா꞉ குப்³ஜாயா꞉ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா꞉ ।
பாதௌ³ பரிசரிஷ்யந்தி யதை²வ த்வம் ஸதா³ மம ॥ 52 ॥

இதி ப்ரஶஸ்யமாநா ஸா கைகேயீமித³மப்³ரவீத் ।
ஶயாநாம் ஶயநே ஶுப்⁴ரே வேத்³யாமக்³நிஶிகா²மிவ ॥ 53 ॥

க³தோத³கே ஸேதுப³ந்தோ⁴ ந கல்யாணி விதீ⁴யதே ।
உத்திஷ்ட² குரு கல்யாணி ராஜாநமநுத³ர்ஶய ॥ 54 ॥

ததா² ப்ரோத்ஸாஹிதா தே³வீ க³த்வா மந்த²ரயா ஸஹ ।
க்ரோதா⁴கா³ரம் விஶாலாக்ஷீ ஸௌபா⁴க்³யமத³க³ர்விதா ॥ 55 ॥

அநேகஶதஸாஹஸ்ரம் முக்தாஹாரம் வராங்க³நா ।
அவமுச்ய வரார்ஹாணி ஶுபா⁴ந்யாப⁴ரணாநி ச ॥ 56 ॥

ததோ ஹேமோபமா தத்ர குப்³ஜாவாக்யவஶம் க³தா ।
ஸம்விஶ்ய பூ⁴மௌ கைகேயீ மந்த²ராமித³மப்³ரவீத் ॥ 57 ॥

இஹ வா மாம் ம்ருதாம் குப்³ஜே ந்ருபாயாவேத³யிஷ்யஸி ।
வநம் து ராக⁴வே ப்ராப்தே ப⁴ரத꞉ ப்ராப்ஸ்யதி க்ஷிதிம் ॥ 58 ॥

ந ஸுவர்ணேந மே ஹ்யர்தோ² ந ரத்நைர்ந ச பூ⁴ஷணை꞉ ।
ஏஷ மே ஜீவிதஸ்யாந்தோ ராமோ யத்³யபி⁴ஷிச்யதே ॥ 59 ॥

அதோ² புநஸ்தாம் மஹிஷீம் மஹீக்ஷிதோ
வசோபி⁴ரத்யர்த²மஹாபராக்ரமை꞉ ।
உவாச குப்³ஜா ப⁴ரதஸ்ய மாதரம்
ஹிதம் வசோ ராமமுபேத்ய சாஹிதம் ॥ 60 ॥

ப்ரபத்ஸ்யதே ராஜ்யமித³ம் ஹி ராக⁴வோ
யதி³ த்⁴ருவம் த்வம் ஸஸுதா ச தப்ஸ்யஸே ।
அதோ ஹி கல்யாணி யதஸ்வ தத்ததா²
யதா² ஸுதஸ்தே ப⁴ரதோ(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதே ॥ 61 ॥

ததா²(அ)திவித்³தா⁴ மஹிஷீ து குப்³ஜயா
ஸமாஹதா வாகி³ஷுபி⁴ர்முஹுர்முஹு꞉ ।
நிதா⁴ய ஹஸ்தௌ ஹ்ருத³யே(அ)திவிஸ்மிதா
ஶஶம்ஸ குப்³ஜாம் குபிதா புந꞉ புந꞉ ॥ 62 ॥

யமஸ்ய வா மாம் விஷயம் க³தாமிதோ
நிஶாம்ய குப்³ஜே ப்ரதிவேத³யிஷ்யஸி ।
வநம் க³தே வா ஸுசிராய ராக⁴வே
ஸம்ருத்³த⁴காமோ ப⁴ரதோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 63 ॥

அஹம் ஹி நைவாஸ்தரணாநி ந ஸ்ரஜோ
ந சந்த³நம் நாஞ்ஜநபாநபோ⁴ஜநம் ।
ந கிஞ்சிதி³ச்சா²மி ந சேஹ ஜீவிதம்
ந சேதி³தோ க³ச்ச²தி ராக⁴வோ வநம் ॥ 64 ॥

அதை²தது³க்த்வா வசநம் ஸுதா³ருணம்
நிதா⁴ய ஸர்வாப⁴ரணாநி பா⁴மிநீ ।
அஸம்வ்ருதாமாஸ்தரணேந மேதி³நீ-
-மதா²தி⁴ஶிஶ்யே பதிதேவ கிந்நரீ ॥ 65 ॥

உதீ³ர்ணஸம்ரம்ப⁴தமோவ்ருதாநநா
ததா²வமுக்தோத்தமமால்யபூ⁴ஷணா ।
நரேந்த்³ரபத்நீ விமநா ப³பூ⁴வ ஸா
தமோவ்ருதா த்³யௌரிவ மக்³நதாரகா ॥ 66 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ நவம ஸர்க³꞉ ॥ 9 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த³ஶம꞉ ஸர்க³꞉ (10) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed