Ayodhya Kanda Sarga 10 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த³ஶம꞉ ஸர்க³꞉ (10)


॥ கைகேய்யநுநய꞉ ॥

வித³ர்ஶிதா யதா³ தே³வீ குப்³ஜயா பாபயா ப்⁴ருஶம் ।
ததா³ ஶேதே ஸ்ம ஸா பூ⁴மௌ தி³க்³த⁴வித்³தே⁴வ கிந்நரீ ॥ 1 ॥

நிஶ்சித்ய மநஸா க்ருத்யம் ஸா ஸம்யகி³தி பா⁴மிநீ ।
மந்த²ராயை ஶநை꞉ ஸர்வமாசசக்ஷே விசக்ஷணா ॥ 2 ॥

ஸா தீ³நா நிஶ்சயம் க்ருத்வா மந்த²ராவாக்யமோஹிதா ।
நாக³கந்யேவ நிஶ்வஸ்ய தீ³ர்க⁴முஷ்ணம் ச பா⁴மிநீ ॥ 3 ॥

முஹூர்தம் சிந்தயாமாஸ மார்க³மாத்மஸுகா²வஹம் ।
ஸா ஸுஹ்ருச்சார்த²காமா ச தந்நிஶம்ய ஸுநிஶ்சயம் ॥ 4 ॥

ப³பூ⁴வ பரமப்ரீதா ஸித்³தி⁴ம் ப்ராப்யேவ மந்த²ரா ।
அத² ஸா மர்ஷிதா தே³வீ ஸம்யக்க்ருத்வா ஸுநிஶ்சயம் ॥ 5 ॥

ஸம்விவேஶாப³லா பூ⁴மௌ நிவேஶ்ய ப்⁴ருகுடீம் முகே² ।
ததஶ்சித்ராணி மால்யாநி தி³வ்யாந்யாப⁴ரணாநி ச ॥ 6 ॥

அபவித்³தா⁴நி கைகேய்யா தாநி பூ⁴மிம் ப்ரபேதி³ரே ।
தயா தாந்யபவித்³தா⁴நி மால்யாந்யாப⁴ரணாநி ச ॥ 7 ॥

அஶோப⁴யந்த வஸுதா⁴ம் நக்ஷத்ராணி யதா² நப⁴꞉ ।
க்ரோதா⁴கா³ரே நிபதிதா ஸா ப³பௌ⁴ மலிநாம்ப³ரா ॥ 8 ॥

ஏகவேணீம் த்³ருட⁴ம் ப³த்⁴வா க³தஸத்த்வேவ கிந்நரீ ।
ஆஜ்ஞாப்ய து மஹாராஜோ ராக⁴வஸ்யாபி⁴ஷேசநம் ॥ 9 ॥

உபஸ்தா²ஸமநுஜ்ஞாப்ய ப்ரவிவேஶ நிவேஶநம் ।
அத்³ய ராமாபி⁴ஷேகோ வை ப்ரஸித்³த⁴ இதி ஜஜ்ஞிவாந் ॥ 10 ॥

ப்ரியார்ஹாம் ப்ரியமாக்²யாதும் விவேஶாந்த꞉புரம் வஶீ ।
ஸ கைகேய்யா க்³ருஹம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் ப்ரவிவேஶ மஹாயஶா꞉ ॥ 11 ॥

பாண்டு³ராப்⁴ரமிவாகாஶம் ராஹுயுக்தம் நிஶாகர꞉ ।
ஶுகப³ர்ஹிணஸங்கு⁴ஷ்டம் க்ரௌஞ்சஹம்ஸருதாயுதம் ॥ 12 ॥

வாதி³த்ரரவஸங்கு⁴ஷ்டம் குப்³ஜாவாமநிகாயுதம் ।
லதாக்³ருஹைஶ்சித்ரக்³ருஹைஶ்சம்பகாஶோகஶோபி⁴தை꞉ ॥ 13 ॥

தா³ந்தராஜதஸௌவர்ணவேதி³காபி⁴꞉ ஸமாயுதம் ।
நித்யபுஷ்பப²லைர்வ்ருக்ஷைர்வாபீபி⁴ஶ்சோபஶோபி⁴தம் ॥ 14 ॥

தா³ந்தராஜதஸௌவர்ணை꞉ ஸம்வ்ருதம் பரமாஸநை꞉ ।
விவிதை⁴ரந்நபாநைஶ்ச ப⁴க்ஷ்யைஶ்ச விவிதை⁴ரபி ॥ 15 ॥

உபபந்நம் மஹார்ஹைஶ்ச பூ⁴ஷணைஸ்த்ரிதி³வோபமம் ।
தத்ப்ரவிஶ்ய மஹாராஜ꞉ ஸ்வமந்த꞉புரம்ருத்³தி⁴மத் ॥ 16 ॥

ந த³த³ர்ஶ ப்ரியாம் ராஜா கைகேயீம் ஶயநோத்தமே ।
ஸ காமப³லஸம்யுக்தோ ரத்யர்த²ம் மநுஜாதி⁴ப꞉ ॥ 17 ॥

அபஶ்யந்த³யிதாம் பா⁴ர்யாம் பப்ரச்ச² விஷஸாத³ ச ।
ந ஹி தஸ்ய புரா தே³வீ தாம் வேலாமத்யவர்தத ॥ 18 ॥

ந ச ராஜா க்³ருஹம் ஶூந்யம் ப்ரவிவேஶ கதா³சந ।
ததோ க்³ருஹக³தோ ராஜா கைகேயீம் பர்யப்ருச்ச²த ॥ 19 ॥

யதா²புரமவிஜ்ஞாய ஸ்வார்த²லிப்ஸுமபண்டி³தாம் ।
ப்ரதிஹாரீ த்வதோ²வாச ஸந்த்ரஸ்தா ரசிதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 20 ॥

தே³வ தே³வீ ப்⁴ருஶம் க்ருத்³தா⁴ க்ரோதா⁴கா³ரமபி⁴த்³ருதா ।
ப்ரதிஹார்யா வச꞉ ஶ்ருத்வா ராஜா பரமது³ர்மநா꞉ ॥ 21 ॥

விஷஸாத³ புநர்பூ⁴யோ லுலிதவ்யாகுலேந்த்³ரிய꞉ ।
தத்ர தாம் பதிதாம் பூ⁴மௌ ஶயாநாமததோ²சிதாம் ॥ 22 ॥

ப்ரதப்த இவ து³꞉கே²ந ஸோ(அ)பஶ்யஜ்ஜக³தீபதி꞉ ।
ஸ வ்ருத்³த⁴ஸ்தருணீம் பா⁴ர்யாம் ப்ராணேப்⁴யோ(அ)பி க³ரீயஸீம் ॥ 23 ॥

அபாப꞉ பாபஸங்கல்பாம் த³த³ர்ஶ த⁴ரணீதலே ।
லதாமிவ விநிஷ்க்ருத்தாம் பதிதாம் தே³வதாமிவ ॥ 24 ॥

கிந்நரீமிவ நிர்தூ⁴தாம் ச்யுதாமப்ஸரஸம் யதா² ।
மாயாமிவ பரிப்⁴ரஷ்டாம் ஹரிணீமிவ ஸம்யதாம் ॥ 25 ॥

கரேணுமிவ தி³க்³தே⁴ந வித்³தா⁴ம் ம்ருக³யுநா வநே ।
மஹாக³ஜ இவாரண்யே ஸ்நேஹாத்பரிமமர்ஶ தாம் ॥ 26 ॥

பரிம்ருஶ்ய ச பாணிப்⁴யாமபி⁴ஸந்த்ரஸ்தசேதந꞉ ।
காமீ கமலபத்ராக்ஷீமுவாச வநிதாமித³ம் ॥ 27 ॥

ந தே(அ)ஹமபி⁴ஜாநாமி க்ரோத⁴மாத்மநி ஸம்ஶ்ரிதம் ।
தே³வி கேநாபி⁴ஶப்தா7ஸி கேந வா(அ)ஸி விமாநிதா ॥ 28 ॥

யதி³த³ம் மம து³꞉கா²ய ஶேஷே கல்யாணி பாம்ஸுஷு ।
பூ⁴மௌ ஶேஷே கிமர்த²ம் த்வம் மயி கல்யாணசேதஸி ॥ 29 ॥

பூ⁴தோபஹதசித்தேவ மம சித்தப்ரமாதி²நீ ।
ஸந்தி மே குஶலா வைத்³யாஸ்த்வபி⁴துஷ்டாஶ்ச ஸர்வஶ꞉ ॥ 30 ॥

ஸுகி²தாம் த்வாம் கரிஷ்யந்தி வ்யாதி⁴மாசக்ஷ்வ பா⁴மிநீ ।
கஸ்ய வா தே ப்ரியம் கார்யம் கேந வா விப்ரியம் க்ருதம் ॥ 31 ॥

க꞉ ப்ரியம் லப⁴தாமத்³ய கோ வா ஸுமஹத³ப்ரியம் ।
மா ரோதீ³ர்மா ச கார்ஷீஸ்த்வம் தே³வி ஸம்பரிஶோஷணம் ॥ 32 ॥

அவத்⁴யோ வத்⁴யதாம் கோ வா கோவா வத்⁴ய꞉ விமுச்யதாம் ।
த³ரித்³ர꞉ கோ ப⁴வேதா³ட்⁴யோ த்³ரவ்யவாந் வா(அ)ப்யகிஞ்சந꞉ ॥ 33 ॥

அஹம் சைவ மதீ³யாஶ்ச ஸர்வே தவ வஶாநுகா³꞉ ।
ந தே கிஞ்சித³பி⁴ப்ராயம் வ்யாஹந்துமஹமுத்ஸஹே ॥ 34 ॥

ஆத்மநோ ஜீவிதேநாபி ப்³ருஹி யந்மநஸேச்ச²ஸி ।
ப³லமாத்மநி ஜாநந்தீ ந மாம் ஶங்கிதுமர்ஹஸி ॥ 35 ॥

கரிஷ்யாமி தவ ப்ரீதிம் ஸுக்ருதேநாபி தே ஶபே ।
யாவதா³வர்ததே சக்ரம் தாவதீ மே வஸுந்த⁴ரா ॥ 36 ॥

ப்ராசீநா꞉ ஸிந்து⁴ஸௌவீரா꞉ ஸௌராஷ்ட்ரா த³க்ஷிணாபதா²꞉ ।
வங்கா³ங்க³மக³தா⁴ மத்ஸ்யா꞉ ஸம்ருத்³தா⁴꞉ காஶிகோஸலா꞉ ॥ 37 ॥

தத்ர ஜாதம் ப³ஹுத்³ரவ்யம் த⁴நதா⁴ந்யமஜாவிகம் ।
ததோ வ்ருணீஷ்வ கைகேயி யத்³யத்த்வம் மநஸேச்ச²ஸி ॥ 38 ॥

கிமாயாஸேந தே பீ⁴ரு உத்திஷ்டோ²த்திஷ்ட² ஶோப⁴நே ।
தத்த்வம் மே ப்³ரூஹி கைகேயி யதஸ்தே ப⁴யமாக³தம் ॥ 39 ॥

தத்தே வ்யபநயிஷ்யாமி நீஹாரமிவ பா⁴ஸ்கர꞉ । [ரஶ்மிவாந்]
ததோ²க்தா ஸா ஸமாஶ்வஸ்தா வக்துகாமா தத³ப்ரியம் ।
பரிபீட³யிதும் பூ⁴யோ ப⁴ர்தாரமுபசக்ரமே ॥ 40 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த³ஶம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 10 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (11) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed