Ayodhya Kanda Sarga 82 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³வ்யஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (82)


॥ ஸேநாப்ரஸ்தா²பநம் ॥

தாமார்யக³ணஸம்பூர்ணாம் ப⁴ரத꞉ ப்ரக்³ரஹாம் ஸபா⁴ம் ।
த³த³ர்ஶ பு³த்³தி⁴ ஸம்பந்ந꞉ பூர்ணசந்த்³ரோ நிஶாமிவ ॥ 1 ॥

ஆஸநாநி யதா²ந்யாயமார்யாணாம் விஶதாம் ததா³ ।
வஸ்த்ராங்க³ராக³ப்ரப⁴யா த்³யோதிதா ஸா ஸபோ⁴த்தமா ॥ 2 ॥

ஸா வித்³வஜ்ஜநஸம்பூர்ணா ஸபா⁴ ஸுருசிரா ததா³ ।
அத்³ருஶ்யத க⁴நாபாயே பூர்ணசந்த்³ரேவ ஶர்வரீ ॥ 3 ॥

ராஜ்ஞஸ்து ப்ரக்ருதீ꞉ ஸர்வா꞉ ஸமக்³ரா꞉ ப்ரேக்ஷ்ய த⁴ர்மவித் ।
இத³ம் புரோஹித꞉ வாக்யம் ப⁴ரதம் ம்ருது³ சாப்³ரவீத் ॥ 4 ॥

தாத ராஜா த³ஶரத²꞉ ஸ்வர்க³தர்த⁴ர்மமாசரந் ।
த⁴நதா⁴ந்யவதீம் ஸ்பீ²தாம் ப்ரதா³ய ப்ருதி²வீம் தவ ॥ 5 ॥

ராமஸ்ததா² ஸத்யத்⁴ருதி꞉ ஸதாம் த⁴ர்மமநுஸ்மரந் ।
நாஜஹாத்பிதுராதே³ஶம் ஶஶீ ஜ்யோத்ஸ்நாமிவோதி³த꞉ ॥ 6 ॥

பித்ரா ப்⁴ராத்ரா ச தே த³த்தம் ராஜ்யம் நிஹதகண்டகம் ।
தத்³பு⁴ங்க்ஷ்வ முதி³தாமாத்ய꞉ க்ஷிப்ரமேவாபி⁴ஷேசய ॥ 7 ॥

உதீ³ச்யாஶ்ச ப்ரதீச்யாஶ்ச தா³க்ஷிணாத்யாஶ்ச கேவலா꞉ ।
கோட்யாபராந்தா꞉ ஸாமுத்³ரா ரத்நாந்யபி⁴ஹரந்து தே ॥ 8 ॥

தச்ச்²ருத்வா ப⁴ரத꞉ வாக்யம் ஶோகேநாபி⁴பரிப்லுத꞉ ।
ஜகா³ம மநஸா ராமம் த⁴ர்மஜ்ஞோ த⁴ர்மகாங்க்ஷயா ॥ 9 ॥

ஸ பா³ஷ்ப கலயா வாசா கலஹம்ஸ ஸ்வர꞉ யுவா ।
விளலாப ஸபா⁴மத்⁴யே ஜக³ர்ஹே ச புரோஹிதம் ॥ 10 ॥

சரித ப்³ரஹ்மசர்யஸ்ய வித்³யாஸ்நாதஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
த⁴ர்மே ப்ரயதமாநஸ்ய கோ ராஜ்யம் மத்³விதோ⁴ ஹரேத் ॥ 11 ॥

கத²ம் த³ஶரதா²ஜ்ஞாத꞉ ப⁴வேத்³ராஜ்யாபஹாரக꞉ ।
ராஜ்யம் சாஹம் ச ராமஸ்ய த⁴ர்மம் வக்துமிஹார்ஹஸி ॥ 12 ॥

ஜ்யேஷ்ட²꞉ ஶ்ரேஷ்ட²ஶ்ச த⁴ர்மாத்மா தி³ளீபநஹுஷோபம꞉ ।
லப்³து⁴மர்ஹதி காகுத்ஸ்தோ² ராஜ்யம் த³ஶரதோ² யதா² ॥ 13 ॥

அநார்ய ஜுஷ்டமஸ்வர்க்³யம் குர்யாம் பாபமஹம் யதி³ ।
இக்ஷ்வாகூணாமஹம் லோகே ப⁴வேயம் குலபாம்ஸந꞉ ॥ 14 ॥

யத்³தி⁴ மாத்ரா க்ருதம் பாபம் நாஹம் தத³பிரோசயே ।
இஹஸ்தோ² வநது³ர்க³ஸ்த²ம் நமஸ்யாமி க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 15 ॥

ராமமேவாநுக³ச்சா²மி ஸ ராஜா த்³விபதா³ம் வர꞉ ।
த்ரயாணாமபி லோகாநாம் ராஜ்யமர்ஹதி ராக⁴வோ ॥ 16 ॥

தத்³வாக்யம் த⁴ர்மஸம்யுக்தம் ஶ்ருத்வா ஸர்வே ஸபா⁴ஸத³꞉ ।
ஹர்ஷாந்முமுசுரஶ்ரூணி ராமே நிஹிதசேதஸ꞉ ॥ 17 ॥

யதி³ த்வார்யம் ந ஶக்ஷ்யாமி விநிவர்தயிதும் வநாத் ।
வநே தத்ரைவ வத்ஸ்யாமி யதா²(அ)ர்யோ லக்ஷ்மணஸ்ததா² ॥ 18 ॥

ஸர்வோபாயம் து வர்திஷ்யே விநிவர்தயிதும் ப³லாத் ।
ஸமக்ஷமார்ய மிஶ்ராணாம் ஸாதூ⁴நாம் கு³ணவர்திநாம் ॥ 19 ॥

விஷ்டிகர்மாந்திகா꞉ ஸர்வே மார்க³ஶோத⁴கரக்ஷகா꞉ ।
ப்ரஸ்தா²பிதா மயா பூர்வம் யாத்ரா(அ)பி மம ரோசதே ॥ 20 ॥

ஏவமுக்த்வா து த⁴ர்மாத்மா ப⁴ரத꞉ ப்⁴ராத்ருவத்ஸல꞉ ।
ஸமீபஸ்த²முவாசேத³ம் ஸுமந்த்ரம் மந்த்ரகோவித³ம் ॥ 21 ॥

தூர்ணமுத்தா²ய க³ச்ச² த்வம் ஸுமந்த்ர மம ஶாஸநாத் ।
யாத்ராமாஜ்ஞாபய க்ஷிப்ரம் ப³லம் சைவ ஸமாநய ॥ 22 ॥

ஏவமுக்த꞉ ஸுமந்த்ரஸ்து ப⁴ரதேந மஹாத்மநா ।
ஹ்ருஷ்டஸ்ததா³தி³ஶத்ஸர்வம் யதா²ஸந்தி³ஷ்டமிஷ்டவத் ॥ 23 ॥

தா꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ ப்ரக்ருதயோ ப³லாத்⁴யக்ஷா ப³லஸ்ய ச ।
ஶ்ருத்வா யாத்ராம் ஸமாஜ்ஞப்தாம் ராக⁴வஸ்ய நிவர்தநே ॥ 24 ॥

தத꞉ யோதா⁴ங்க³நா꞉ ஸர்வா ப⁴ர்த்ரூந் ஸர்வாந் க்³ருஹே க்³ருஹே ।
யாத்ரா க³மநமாஜ்ஞாய த்வரயந்தி ஸ்ம ஹர்ஷிதா꞉ ॥ 25 ॥

தே ஹயைர்கோ³ரதை²꞉ ஶீக்⁴ரை꞉ ஸ்யந்த³நைஶ்ச மஹாஜவை꞉ ।
ஸஹயோதை⁴꞉ ப³லாத்⁴யக்ஷா꞉ ப³லம் ஸர்வமசோத³யந் ॥ 26 ॥

ஸஜ்ஜம் து தத்³ப³லம் த்³ருஷ்ட்வா ப⁴ரத꞉ கு³ருஸந்நிதௌ⁴ ।
ரத²ம் மே த்வரயஸ்வேதி ஸுமந்த்ரம் பார்ஶ்வதோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 27 ॥

ப⁴ரதஸ்ய து தஸ்யாஜ்ஞாம் ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச ஹர்ஷித꞉ ।
ரத²ம் க்³ருஹீத்வா ப்ரயயௌ யுக்தம் பரமவாஜிபி⁴꞉ ॥ 28 ॥

ஸ ராக⁴வ꞉ ஸத்யத்⁴ருதி꞉ ப்ரதாபவாந்
ப்³ருவந் ஸுயுக்தம் த்³ருட⁴ஸத்யவிக்ரம꞉ ।
கு³ரும் மஹாரண்யக³தம் யஶஸ்விநம்
ப்ரஸாத³யிஷ்யந்ப⁴ரதோ(அ)ப்³ரவீத்ததா³ ॥ 29 ॥

தூர்ணம் ஸமுத்தா²ய ஸுமந்த்ர க³ச்ச²
ப³லஸ்ய யோகா³ய ப³லப்ரதா⁴நாந் ।
ஆநேதுமிச்சா²மி ஹி தம் வநஸ்த²ம்
ப்ரஸாத்³ய ராமம் ஜக³த꞉ ஹிதாய ॥ 30 ॥

ஸ ஸூதபுத்ர꞉ ப⁴ரதேந ஸம்யக்
ஆஜ்ஞாபித꞉ ஸம்பரிபூர்ணகாம꞉ ।
ஶஶாஸ ஸர்வாந்ப்ரக்ருதி ப்ரதா⁴நாந்
ப³லஸ்ய முக்²யாம்ஶ்ச ஸுஹ்ருஜ்ஜநம் ச ॥ 31 ॥

தத꞉ ஸமுத்தா²ய குலே குலே தே
ராஜந்யவைஶ்யா வ்ருஷலாஶ்ச விப்ரா꞉ ।
அயூயுஜந்நுஷ்ட்ரரதா²ந் க²ராம்ஶ்ச
நாகா³ந் ஹயாம்ஶ்சைவ குலப்ரஸூதாந் ॥ 32 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³வ்யஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 82 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ர்யஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (83) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: