Ayodhya Kanda Sarga 31 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (31)


॥ லக்ஷ்மணவநாநுக³மநப்⁴யநுஜ்ஞா ॥

ஏவம் ஶ்ருத்வா து ஸம்வாத³ம் லக்ஷ்மண꞉ பூர்வமாக³த꞉ ।
பா³ஷ்பபர்யாகுலமுக²꞉ ஶோகம் ஸோடு⁴மஶக்நுவந் ॥ 1 ॥

ஸ ப்⁴ராதுஶ்சரணௌ கா³ட⁴ம் நிபீட்³ய ரகு⁴நந்த³ந꞉ ।
ஸீதாமுவாசாதியஶா ராக⁴வம் ச மஹாவ்ரதம் ॥ 2 ॥

யதி³ க³ந்தும் க்ருதா பு³த்³தி⁴ர்வநம் ம்ருக³க³ஜாயுதம் ।
அஹம் த்வா(அ)நுக³மிஷ்யாமி வநமக்³ரே த⁴நுர்த⁴ர꞉ ॥ 3 ॥

மயா ஸமேதோ(அ)ரண்யாநி ப³ஹூநி விசரிஷ்யஸி ।
பக்ஷிபி⁴ர்ம்ருக³யூதை²ஶ்ச ஸங்கு⁴ஷ்டாநி ஸமந்தத꞉ ॥ 4 ॥

ந தே³வலோகாக்ரமணம் நாமரத்வமஹம் வ்ருணே ।
ஐஶ்வர்யம் வா(அ)பி லோகாநாம் காமயே ந த்வயா விநா ॥ 5 ॥

ஏவம் ப்³ருவாண꞉ ஸௌமித்ரிர்வநவாஸாய நிஶ்சித꞉ ।
ராமேண ப³ஹுபி⁴꞉ ஸாந்த்வைர்நிஷித்³த⁴꞉ புநரப்³ரவீத் ॥ 6 ॥

அநுஜ்ஞாதஶ்ச ப⁴வதா பூர்வமேவ யத³ஸ்ம்யஹம் ।
கிமிதா³நீம் புநரித³ம் க்ரியதே மே நிவாரணம் ॥ 7 ॥

யத³ர்த²ம் ப்ரதிஷேதோ⁴ மே க்ரியதே க³ந்துமிச்ச²த꞉ ।
ஏததி³ச்சா²மி விஜ்ஞாதும் ஸம்ஶயோ ஹி மமாநக⁴ ॥ 8 ॥

ததோ(அ)ப்³ரவீந்மஹாதேஜா ராமோ லக்ஷ்மணமக்³ரத꞉ ।
ஸ்தி²தம் ப்ராக்³கா³மிநம் வீரம் யாசமாநம் க்ருதாஞ்ஜலிம் ॥ 9 ॥

ஸ்நிக்³தோ⁴ த⁴ர்மரதோ வீர꞉ ஸததம் ஸத்பதே² ஸ்தி²த꞉ ।
ப்ரிய꞉ ப்ராணஸமோ வஶ்யோ ப்⁴ராதா சாஸி ஸகா² ச மே ॥ 10 ॥

மயா(அ)த்³ய ஸஹ ஸௌமித்ரே த்வயி க³ச்ச²தி தத்³வநம் ।
கோ ப⁴ரிஷ்யதி கௌஸல்யாம் ஸுமித்ராம் வா யஶஸ்விநீம் ॥ 11 ॥

அபி⁴வர்ஷதி காமைர்ய꞉ பர்ஜந்ய꞉ ப்ருதி²வீமிவ ।
ஸ காமபாஶபர்யஸ்தோ மஹாதேஜா மஹீபதி꞉ ॥ 12 ॥

ஸா ஹி ராஜ்யமித³ம் ப்ராப்ய ந்ருபஸ்யாஶ்வபதே꞉ ஸுதா ।
து³꞉கி²தாநாம் ஸபத்நீநாம் ந கரிஷ்யதி ஶோப⁴நம் ॥ 13 ॥

ந ஸ்மரிஷ்யதி கௌஸல்யாம் ஸுமித்ராம் ச ஸுது³꞉கி²தாம் ।
ப⁴ரதோ ராஜ்யமாஸாத்³ய கைகேய்யாம் பர்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 14 ॥

தாமார்யாம் ஸ்வயமேவேஹ ராஜாநுக்³ரஹணேந வா ।
ஸௌமித்ரே ப⁴ர கௌஸல்யாமுக்தமர்த²மிமம் சர ॥ 15 ॥

ஏவம் மம ச தே ப⁴க்திர்ப⁴விஷ்யதி ஸுத³ர்ஶிதா ।
த⁴ர்மஜ்ஞ கு³ருபூஜாயாம் த⁴ர்மஶ்சாப்யதுலோ மஹாந் ॥ 16 ॥

ஏவம் குருஷ்வ ஸௌமித்ரே மத்க்ருதே ரகு⁴நந்த³ந ।
அஸ்மாபி⁴ர்விப்ரஹீணாயா மாதுர்நோ ந ப⁴வேத்ஸுக²ம் ॥ 17 ॥

ஏவமுக்தஸ்து ராமேண லக்ஷ்மண꞉ ஶ்லக்ஷ்ணயா கி³ரா ।
ப்ரத்யுவாச ததா³ ராமம் வாக்யஜ்ஞோ வாக்யகோவித³ம் ॥ 18 ॥

தவைவ தேஜஸா வீர ப⁴ரத꞉ பூஜயிஷ்யதி ।
கௌஸல்யாம் ச ஸுமித்ராம் ச ப்ரயதோ நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 19 ॥

[* அதி⁴கபாட²꞉ –
யதி³ து³꞉ஸ்தோ² ந ரக்ஷேத ப⁴ரதோ ராஜ்யமுத்தமம் ।
ப்ராப்ய து³ர்மநஸா வீர க³ர்வேண ச விஶேஷத꞉ ॥ 20 ॥

தமஹம் து³ர்மதிம் க்ரூரம் வதி⁴ஷ்யாமி ந ஸம்ஶய꞉ ।
தத்பக்ஷ்யாநபி தாந்ஸர்வாம்ஸ்த்ரைலோக்யமபி கிம் நு ஸா ॥ 21 ॥

*]

கௌஸல்யா பி³ப்⁴ருயாதா³ர்யா ஸஹஸ்ரமபி மத்³விதா⁴ந் ।
யஸ்யா꞉ ஸஹஸ்ரம் க்³ராமாணாம் ஸம்ப்ராப்தமுபஜீவிநம் ॥ 22 ॥

ததா³த்மப⁴ரணே சைவ மம மாதுஸ்ததை²வ ச ।
பர்யாப்தா மத்³விதா⁴நாம் ச ப⁴ரணாய யஶஸ்விநீ ॥ 23 ॥

குருஷ்வ மாமநுசரம் வைத⁴ர்ம்யம் நேஹ வித்³யதே ।
க்ருதார்தோ²(அ)ஹம் ப⁴விஷ்யாமி தவ சார்த²꞉ ப்ரகல்பதே ॥ 24 ॥

த⁴நுராதா³ய ஸஶரம் க²நித்ரபிடகாத⁴ர꞉ ।
அக்³ரதஸ்தே க³மிஷ்யாமி பந்தா²நமநுத³ர்ஶயந் ॥ 25 ॥

ஆஹரிஷ்யாமி தே நித்யம் மூலாநி ச ப²லாநி ச ।
வந்யாநி யாநி சாந்யாநி ஸ்வாஹாராணி தபஸ்விநாம் ॥ 26 ॥

ப⁴வாம்ஸ்து ஸஹ வைதே³ஹ்யா கி³ரிஸாநுஷு ரம்ஸ்யதே ।
அஹம் ஸர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாக்³ரத꞉ ஸ்வபதஶ்ச தே ॥ 27 ॥

ராமஸ்த்வநேந வாக்யேந ஸுப்ரீத꞉ ப்ரத்யுவாச தம் ।
வ்ரஜாப்ருச்ச²ஸ்வ ஸௌமித்ரே ஸர்வமேவ ஸுஹ்ருஜ்ஜநம் ॥ 28 ॥

யே ச ராஜ்ஞோ த³தௌ³ தி³வ்யே மஹாத்மா வருண꞉ ஸ்வயம் ।
ஜநகஸ்ய மஹாயஜ்ஞே த⁴நுஷீ ரௌத்³ரத³ர்ஶநே ॥ 29 ॥

அபே⁴த்³ய கவசே தி³வ்யே தூணீ சாக்ஷயஸாயகௌ ।
ஆதி³த்யவிமலௌ சோபௌ⁴ க²ட்³கௌ³ ஹேமபரிஷ்க்ருதௌ ॥ 30 ॥

ஸத்க்ருத்ய நிஹிதம் ஸர்வமேததா³சார்யஸத்³மநி ।
ஸ த்வமாயுத⁴மாதா³ய க்ஷிப்ரமாவ்ரஜ லக்ஷ்மண ॥ 31 ॥

ஸ ஸுஹ்ருஜ்ஜநமாமந்த்ர்ய வநவாஸாய நிஶ்சித꞉ ।
இக்ஷ்வாகுகு³ருமாக³ம்ய ஜக்³ராஹாயுத⁴முத்தமம் ॥ 32 ॥

தத்³தி³வ்யம் ரகு⁴ஶார்தூ³ள꞉ ஸத்க்ருதம் மால்யபூ⁴ஷிதம் ।
ராமாய த³ர்ஶயாமாஸ ஸௌமித்ரி꞉ ஸர்வமாயுத⁴ம் ॥ 33 ॥

தமுவாசாத்மவாந்ராம꞉ ப்ரீத்யா லக்ஷ்மணமாக³தம் ।
காலே த்வமாக³த꞉ ஸௌம்ய காங்க்ஷிதே மம லக்ஷ்மண ॥ 34 ॥

அஹம் ப்ரதா³துமிச்சா²மி யதி³த³ம் மாமகம் த⁴நம் ।
ப்³ராஹ்மணேப்⁴யஸ்தபஸ்விப்⁴யஸ்த்வயா ஸஹ பரந்தப ॥ 35 ॥

வஸந்தீஹ த்³ருட⁴ம் ப⁴க்த்யா கு³ருஷு த்³விஜஸத்தமா꞉ ।
தேஷாமபி ச மே பூ⁴ய꞉ ஸர்வேஷாம் சோபஜீவிநாம் ॥ 36 ॥

வஸிஷ்ட²புத்ரம் து ஸுயஜ்ஞமார்யம்
த்வமாநயாஶு ப்ரவரம் த்³விஜாநாம் ।
அபி⁴ப்ரயாஸ்யாமி வநம் ஸமஸ்தா-
-நப்⁴யர்ச்ய ஶிஷ்டாநபராந்த்³விஜாதீந் ॥ 37 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 31 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³வாத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (32) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed