Ayodhya Kanda Sarga 30 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (30)


॥ வநக³மநாப்⁴யுபபத்தி꞉ ॥

ஸாந்த்வ்யமாநா து ராமேண மைதி²லீ ஜநகாத்மஜா ।
வநவாஸநிமித்தாய ப⁴ர்தாரமித³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

ஸா தமுத்தமஸம்விக்³நா ஸீதா விபுலவக்ஷஸம் ।
ப்ரணயாச்சாபி⁴மாநாச்ச பரிசிக்ஷேப ராக⁴வம் ॥ 2 ॥

கிம் த்வா(அ)மந்யத வைதே³ஹ꞉ பிதா மே மிதி²லாதி⁴ப꞉ ।
ராம ஜாமாதரம் ப்ராப்ய ஸ்த்ரியம் புருஷவிக்³ரஹம் ॥ 3 ॥

அந்ருதம் ப³த லோகோ(அ)யமஜ்ஞாநாத்³யத்³தி⁴ வக்ஷ்யதி ।
தேஜோ நாஸ்தி பரம் ராமே தபதீவ தி³வாகரே ॥ 4 ॥

கிம் ஹி க்ருத்வா விஷண்ணஸ்த்வம் குதோ வா ப⁴யமஸ்தி தே ।
யத்பரித்யக்துகாமஸ்த்வம் மாமநந்யபராயணாம் ॥ 5 ॥

த்³யுமத்ஸேநஸுதம் வீர ஸத்யவந்தமநுவ்ரதாம் ।
ஸாவித்ரீமிவ மாம் வித்³தி⁴ த்வமாத்மவஶவர்திநீம் ॥ 6 ॥

ந த்வஹம் மநஸா(அ)ப்யந்யம் த்³ரஷ்டாஸ்மி த்வத்³ருதே(அ)நக⁴ ।
த்வயா ராக⁴வ க³ச்சே²யம் யதா²ந்யா குலபாம்ஸநீ ॥ 7 ॥

ஸ்வயம் து பா⁴ர்யாம் கௌமாரீம் சிரமத்⁴யுஷிதாம் ஸதீம் ।
ஶைலூஷ இவ மாம் ராம பரேப்⁴யோ தா³துமிச்ச²ஸி ॥ 8 ॥

யஸ்ய பத்²யம் ச ராமாத்த² யஸ்ய சார்தே²(அ)வருத்⁴யஸே ।
த்வம் தஸ்ய ப⁴வ வஶ்யஶ்ச விதே⁴யஶ்ச ஸதா³(அ)நக⁴ ॥ 9 ॥

ஸ மாமநாதா³ய வநம் ந த்வம் ப்ரஸ்தா²துமர்ஹஸி ।
தபோ வா யதி³ வா(அ)ரண்யம் ஸ்வர்கோ³ வா ஸ்யாத்த்வயா ஸஹ ॥ 10 ॥

ந ச மே ப⁴விதா தத்ர கஶ்சித்பதி² பரிஶ்ரம꞉ ।
ப்ருஷ்ட²தஸ்தவ க³ச்ச²ந்த்யா விஹாரஶயநேஷ்விவ ॥ 11 ॥

குஶகாஶஶரேஷீகா யே ச கண்டகிநோ த்³ருமா꞉ ।
தூலாஜிநஸமஸ்பர்ஶா மார்கே³ மம ஸஹ த்வயா ॥ 12 ॥

மஹாவாதஸமுத்³தூ⁴தம் யந்மாமவகரிஷ்யதி ।
ரஜோ ரமண தந்மந்யே பரார்த்⁴யமிவ சந்த³நம் ॥ 13 ॥

ஶாத்³வலேஷு யதா³ ஶிஶ்யே வநாந்தே வநகோ³சர ।
குதா²ஸ்தரணதல்பேஷு கிம் ஸ்யாத்ஸுக²தரம் தத꞉ ॥ 14 ॥

பத்ரம் மூலம் ப²லம் யத்த்வமல்பம் வா யதி³ வா ப³ஹு ।
தா³ஸ்யஸி ஸ்வயமாஹ்ருத்ய தந்மே(அ)ம்ருதரஸோபமம் ॥ 15 ॥

ந மாதுர்ந பிதுஸ்தத்ர ஸ்மரிஷ்யாமி ந வேஶ்மந꞉ ।
ஆர்தவாந்யுபபு⁴ஞ்ஜாநா புஷ்பாணி ச ப²லாநி ச ॥ 16 ॥

ந ச தத்ர க³த꞉ கிஞ்சித்³த்³ரஷ்டுமர்ஹஸி விப்ரியம் ।
மத்க்ருதே ந ச தே ஶோகோ ந ப⁴விஷ்யதி து³ர்ப⁴ரா ॥ 17 ॥

யஸ்த்வயா ஸஹ ஸ ஸ்வர்கோ³ நிரயோ யஸ்த்வயா விநா ।
இதி ஜாநந்பராம் ப்ரீதிம் க³ச்ச² ராம மயா ஸஹ ॥ 18 ॥

அத² மாமேவமவ்யக்³ராம் வநம் நைவ நயிஷ்யஸி ।
விஷமத்³யைவ பாஸ்யாமி மா விஶம் த்³விஷதாம் வஶம் ॥ 19 ॥

பஶ்சாத³பி ஹி து³꞉கே²ந மம நைவாஸ்தி ஜீவிதம் ।
உஜ்ஜி²தாயாஸ்த்வயா நாத² ததை³வ மரணம் வரம் ॥ 20 ॥

இமம் ஹி ஸஹிதும் ஶோகம் முஹூர்தமபி நோத்ஸஹே ।
கிம் புநர்த³ஶ வர்ஷாணி த்ரீணி சைகம் ச து³꞉கி²தா ॥ 21 ॥

இதி ஸா ஶோகஸந்தப்தா விளப்ய கருணம் ப³ஹு ।
சுக்ரோஶ பதிமாயஸ்தா ப்⁴ருஶமாலிங்க்³ய ஸஸ்வரம் ॥ 22 ॥

ஸா வித்³தா⁴ ப³ஹுபி⁴ர்வாக்யைர்தி³க்³தை⁴ரிவ க³ஜாங்க³நா ।
சிரஸந்நியதம் பா³ஷ்பம் முமோசாக்³நிமிவாரணி꞉ ॥ 23 ॥

தஸ்யா꞉ ஸ்ப²டிகஸங்காஶம் வாரி ஸந்தாபஸம்ப⁴வம் ।
நேத்ராப்⁴யாம் பரிஸுஸ்ராவ பங்கஜாப்⁴யாமிவோத³கம் ॥ 24 ॥

தச்சைவாமலசந்த்³ராப⁴ம் முக²மாயதலோசநம் ।
பர்யஶுஷ்யத பா³ஷ்பேண ஜலோத்³த்⁴ருதமிவாம்பு³ஜம் ॥ 25 ॥

தாம் பரிஷ்வஜ்ய பா³ஹுப்⁴யாம் விஸஞ்ஜ்ஞாமிவ து³꞉கி²தாம் ।
உவாச வசநம் ராம꞉ பரிவிஶ்வாஸயம்ஸ்ததா³ ॥ 26 ॥

ந தே³வி தவ து³꞉கே²ந ஸ்வர்க³மப்யபி⁴ரோசயே ।
ந ஹி மே(அ)ஸ்தி ப⁴யம் கிஞ்சித்ஸ்வயம்போ⁴ரிவ ஸர்வத꞉ ॥ 27 ॥

தவ ஸர்வமபி⁴ப்ராயமவிஜ்ஞாய ஶுபா⁴நநே ।
வாஸம் ந ரோசயே(அ)ரண்யே ஶக்திமாநபி ரக்ஷணே ॥ 28 ॥

யத்ஸ்ருஷ்டா(அ)ஸி மயா ஸார்த⁴ம் வநவாஸாய மைதி²லி ।
ந விஹாதும் மயா ஶக்யா கீர்திராத்மவதா யதா² ॥ 29 ॥

த⁴ர்மஸ்து க³ஜநாஸோரு ஸத்³பி⁴ராசரித꞉ புரா ।
தம் சாஹமநுவர்தே(அ)த்³ய யதா² ஸூர்யம் ஸுவர்சலா ॥ 30 ॥

ந க²ல்வஹம் ந க³ச்சே²யம் வநம் ஜநகநந்தி³நி ।
வசநம் தந்நயதி மாம் பிது꞉ ஸத்யோபப்³ரும்ஹிதம் ॥ 31 ॥

ஏஷ த⁴ர்மஸ்து ஸுஶ்ரோணி பிதுர்மாதுஶ்ச வஶ்யதா ।
ஆஜ்ஞாம் சாஹம் வ்யதிக்ரம்ய நாஹம் ஜீவிதுமுத்ஸஹே ॥ 32 ॥ [அதஶ்ச தம்]

ஸ்வாதீ⁴நம் ஸமதிக்ரம்ய மாதரம் பிதரம் கு³ரும் ।
அஸ்வாதீ⁴நம் கத²ம் தை³வம் ப்ரகாரைரபி⁴ராத்⁴யதே ॥ 33 ॥

யத்த்ரயம் தத்த்ரயோ லோகா꞉ பவித்ரம் தத்ஸமம் பு⁴வி ।
நாந்யத³ஸ்தி ஶுபா⁴பாங்கே³ தேநேத³மபி⁴ராத்⁴யதே ॥ 34 ॥

ந ஸத்யம் தா³நமாநௌ வா ந யஜ்ஞாஶ்சாப்தத³க்ஷிணா꞉ ।
ததா² ப³லகரா꞉ ஸீதே யதா² ஸேவா பிதுர்ஹிதா ॥ 35 ॥

ஸ்வர்கோ³ த⁴நம் வா தா⁴ந்யம் வா வித்³யா꞉ புத்ரா꞉ ஸுகா²நி ச ।
கு³ருவ்ருத்த்யநுரோதே⁴ந ந கிஞ்சித³பி து³ர்லப⁴ம் ॥ 36 ॥

தே³வக³ந்த⁴ர்வகோ³ளோகாந்ப்³ரஹ்மலோகாம்ஸ்ததா² நரா꞉ ।
ப்ராப்நுவந்தி மஹாத்மாநோ மாதாபித்ருபராயணா꞉ ॥ 37 ॥

ஸ மாம் பிதா யதா² ஶாஸ்தி ஸத்யத⁴ர்மபதே² ஸ்தி²த꞉ ।
ததா² வர்திதுமிச்சா²மி ஸ ஹி த⁴ர்ம꞉ ஸநாதந꞉ ॥ 38 ॥

மம ஸந்நா மதி꞉ ஸீதே த்வாம் நேதும் த³ண்ட³காவநம் ।
வஸிஷ்யாமீதி ஸா த்வம் மாமநுயாதும் ஸுநிஶ்சிதா ॥ 39 ॥

ஸா ஹி ஸ்ருஷ்டா(அ)நவத்³யாங்கீ³ வநாய மதி³ரே க்ஷணே ।
அநுக³ச்ச²ஸ்வ மாம் பீ⁴ரு ஸஹத⁴ர்மசரீ ப⁴வ ॥ 40 ॥

ஸர்வதா² ஸத்³ருஶம் ஸீதே மம ஸ்வஸ்ய குலஸ்ய ச ।
வ்யவஸாயமதிக்ராந்தா ஸீதே த்வமதிஶோப⁴நம் ॥ 41 ॥

ஆரப⁴ஸ்வ கு³ருஶ்ரோணி வநவாஸக்ஷமா꞉ க்ரியா꞉ ।
நேதா³நீம் த்வத்³ருதே ஸீதே ஸ்வர்கோ³(அ)பி மம ரோசதே ॥ 42 ॥

ப்³ராஹ்மணேப்⁴யஶ்ச ரத்நாநி பி⁴க்ஷுகேப்⁴யஶ்ச போ⁴ஜநம் ।
தே³ஹி சாஶம்ஸமாநேப்⁴ய꞉ ஸந்த்வரஸ்வ ச மா சிரம் ॥ 43 ॥

பூ⁴ஷணாநி மஹார்ஹாணி வரவஸ்த்ராணி யாநி ச ।
ரமணீயாஶ்ச யே கேசித்க்ரீடா³ர்தா²ஶ்சாப்யுபஸ்கரா꞉ ॥ 44 ॥

ஶயநீயாநி யாநாநி மம சாந்யாநி யாநி ச ।
தே³ஹி ஸ்வப்⁴ருத்யவர்க³ஸ்ய ப்³ராஹ்மணாநாமநந்தரம் ॥ 45 ॥

அநுகூலம் து ஸா ப⁴ர்துர்ஜ்ஞாத்வா க³மநமாத்மந꞉ ।
க்ஷிப்ரம் ப்ரமுதி³தா தே³வீ தா³துமேவோபசக்ரமே ॥ 46 ॥

தத꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டா ப்ரதிபூர்ணமாநஸா
யஶஸ்விநீ ப⁴ர்துரவேக்ஷ்ய பா⁴ஷிதம் ।
த⁴நாநி ரத்நாநி ச தா³துமங்க³நா
ப்ரசக்ரமே த⁴ர்மப்⁴ருதாம் மநஸ்விநீ ॥ 47 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 30 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (31) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed