Ayodhya Kanda Sarga 2 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉ (2)


॥ பரிஷத³நுமோத³நம் ॥

தத꞉ பரிஷத³ம் ஸர்வாமாமந்த்ர்ய வஸுதா⁴தி⁴ப꞉ ।
ஹிதமுத்³த⁴ர்ஷணம் சைவமுவாச ப்ரதி²தம் வச꞉ ॥ 1 ॥

து³ந்து³பி⁴ஸ்வநகல்பேந க³ம்பீ⁴ரேணாநுநாதி³நா ।
ஸ்வரேண மஹதா ராஜா ஜீமூத இவ நாத³யந் ॥ 2 ॥

ராஜலக்ஷணயுக்தேந காந்தேநாநுபமேந ச ।
உவாச ரஸயுக்தேந ஸ்வரேண ந்ருபதிர்ந்ருபாந் ॥ 3 ॥

விதி³தம் ப⁴வதாமேதத்³யதா² மே ராஜ்யமுத்தமம் ।
பூர்வகைர்மம ராஜேந்த்³ரை꞉ ஸுதவத்பரிபாலிதம் ॥ 4 ॥

[* ஸோ(அ)ஹமிக்ஷ்வாகுபி⁴꞉ ஸர்வைர்நரேந்த்³ரை꞉ பரிபாலிதம் । *]
ஶ்ரேயஸா யோக்துகாமோ(அ)ஸ்மி ஸுகா²ர்ஹமகி²லம் ஜக³த் ।
மயா(அ)ப்யாசரிதம் பூர்வை꞉ பந்தா²நமநுக³ச்ச²தா ॥ 5 ॥

ப்ரஜா நித்யமநித்³ரேண யதா²ஶக்த்யபி⁴ரக்ஷிதா꞉ ।
இத³ம் ஶரீரம் க்ருத்ஸ்நஸ்ய லோகஸ்ய சரதா ஹிதம் ॥ 6 ॥

பாண்டு³ரஸ்யாதபத்ரஸ்ய ச்சா²யாயாம் ஜரிதம் மயா ।
ப்ராப்ய வர்ஷஸஹஸ்ராணி ப³ஹூந்யாயூம்ஷி ஜீவத꞉ ॥ 7 ॥

ஜீர்ணஸ்யாஸ்ய ஶரீரஸ்ய விஶ்ராந்திமபி⁴ரோசயே ।
ராஜப்ரபா⁴வஜுஷ்டாம் ஹி து³ர்வஹாமஜிதேந்த்³ரியை꞉ ॥ 8 ॥

பரிஶ்ராந்தோ(அ)ஸ்மி லோகஸ்ய கு³ர்வீம் த⁴ர்மது⁴ரம் வஹந் ।
ஸோ(அ)ஹம் விஶ்ரமமிச்சா²மி ராமம் க்ருத்வா ப்ரஜாஹிதே ॥ 9 ॥ [புத்ரம்]

ஸந்நிக்ருஷ்டாநிமாந்ஸர்வாநநுமாந்ய த்³விஜர்ஷபா⁴ந் ।
அநுஜாதோ ஹி மாம் ஸர்வைர்கு³ணைர்ஜ்யேஷ்டோ² மமாத்மஜ꞉ ॥ 10 ॥

புரந்த³ரஸமோ வீர்யே ராம꞉ பரபுரஞ்ஜய꞉ ।
தம் சந்த்³ரமிவ புஷ்யேண யுக்தம் த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வரம் ॥ 11 ॥

யௌவராஜ்யே நியோக்தாஸ்மி ப்ரீத꞉ புருஷபுங்க³வம் ।
அநுரூப꞉ ஸ வை நாதோ² லக்ஷ்மீவாம்ˮல்லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ ॥ 12 ॥

த்ரைலோக்யமபி நாதே²ந யேந ஸ்யாந்நாத²வத்தரம் ।
அநேந ஶ்ரேயஸா ஸத்³ய꞉ ஸம்யோக்ஷ்யே தாமிமாம் மஹீம் ॥ 13 ॥ [ஸம்யோஜ்யைவமிமாம்]

க³தக்லேஶோ ப⁴விஷ்யாமி ஸுதே தஸ்மிந்நிவேஶ்ய வை ।
யதீ³த³ம் மே(அ)நுரூபார்த²ம் மயா ஸாது⁴ ஸுமந்த்ரிதம் ॥ 14 ॥

ப⁴வந்தோ மே(அ)நுமந்யந்தாம் கத²ம் வா கரவாண்யஹம் ।
யத்³யப்யேஷா மம ப்ரீதிர்ஹிதமந்யத்³விசிந்த்யதாம் ॥ 15 ॥

அந்யா மத்⁴யஸ்த²சிந்தா ஹி விமர்தா³ப்⁴யதி⁴கோத³யா ।
இதி ப்³ருவந்தம் முதி³தா꞉ ப்ரத்யநந்த³ந்ந்ருபா ந்ருபம் ॥ 16 ॥

வ்ருஷ்டிமந்தம் மஹாமேக⁴ம் நர்த³ந்த இவ ப³ர்ஹிண꞉ ।
ஸ்நிக்³தோ⁴(அ)நுநாதீ³ ஸஞ்ஜஜ்ஞே தத்ர ஹர்ஷஸமீரித꞉ ॥ 17 ॥

ஜநௌகோ⁴த்³கு⁴ஷ்டஸந்நாதோ³ விமாநம் கம்பயந்நிவ ।
தஸ்ய த⁴ர்மார்த²விது³ஷோ பா⁴வமாஜ்ஞாய ஸர்வஶ꞉ ॥ 18 ॥

ப்³ராஹ்மணா ஜநமுக்²யாஶ்ச பௌரஜாநபதை³꞉ ஸஹ ।
ஸமேத்ய மந்த்ரயித்வா து ஸமதாக³தபு³த்³த⁴ய꞉ ॥ 19 ॥

ஊசுஶ்ச மநஸா ஜ்ஞாத்வா வ்ருத்³த⁴ம் த³ஶரத²ம் ந்ருபம் ।
அநேகவர்ஷஸாஹஸ்ரோ வ்ருத்³த⁴ஸ்த்வமஸி பார்தி²வ ॥ 20 ॥

ஸ ராமம் யுவராஜாநமபி⁴ஷிஞ்சஸ்வ பார்தி²வம் ।
இச்சா²மோ ஹி மஹாபா³ஹும் ரகு⁴வீரம் மஹாப³லம் ॥ 21 ॥

க³ஜேந மஹதா(ஆ)யாந்தம் ராமம் ச²த்ராவ்ருதாநநம் ।
இதி தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராஜா தேஷாம் மந꞉ப்ரியம் ॥ 22 ॥

அஜாநந்நிவ ஜிஜ்ஞாஸுரித³ம் வசநமப்³ரவீத் ।
ஶ்ருத்வைவ வசநம் யந்மே ராக⁴வம் பதிமிச்ச²த² ॥ 23 ॥

ராஜாந꞉ ஸம்ஶயோ(அ)யம் மே கிமித³ம் ப்³ரூத தத்த்வத꞉ ।
கத²ம் நு மயி த⁴ர்மேண ப்ருதி²வீமநுஶாஸதி ॥ 24 ॥

ப⁴வந்தோ த்³ரஷ்டுமிச்ச²ந்தி யுவராஜம் மமாத்மஜம் ।
தே தமூசுர்மஹாத்மாநம் பௌரஜாநபதை³꞉ ஸஹ ॥ 25 ॥

ப³ஹவோ ந்ருப கல்யாணா கு³ணா꞉ புத்ரஸ்ய ஸந்தி தே ।
கு³ணாந்கு³ணவதோ தே³வ தே³வகல்பஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 26 ॥

ப்ரியாநாநந்த³நாந்க்ருத்ஸ்நாந்ப்ரவக்ஷ்யாமோ(அ)த்³ய தாந் ஶ்ருணு ।
தி³வ்யைர்கு³ணை꞉ ஶக்ரஸமோ ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ॥ 27 ॥

இக்ஷ்வாகுப்⁴யோ(அ)பி ஸர்வேப்⁴யோ ஹ்யதிரிக்தோ விஶாம்பதே ।
ராம꞉ ஸத்புருஷோ லோகே ஸத்யத⁴ர்மபராயண꞉ ॥ 28 ॥

ஸாக்ஷாத்³ராமாத்³விநிர்வ்ருத்தோ த⁴ர்மஶ்சாபி ஶ்ரியா ஸஹ ।
ப்ரஜாஸுக²த்வே சந்த்³ரஸ்ய வஸுதா⁴யா꞉ க்ஷமாகு³ணை꞉ ॥ 29 ॥

பு³த்³த்⁴யா ப்³ருஹஸ்பதேஸ்துல்யோ வீர்யே ஸாக்ஷாச்ச²சீபதே꞉ ।
த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸத்யஸந்த⁴ஶ்ச ஶீலவாநநஸூயக꞉ ॥ 30 ॥

க்ஷாந்த꞉ ஸாந்த்வயிதா ஶ்லக்ஷ்ண꞉ க்ருதஜ்ஞோ விஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
ம்ருது³ஶ்ச ஸ்தி²ரசித்தஶ்ச ஸதா³ ப⁴வ்யோ(அ)நஸூயக꞉ ॥ 31 ॥

ப்ரியவாதீ³ ச பூ⁴தாநாம் ஸத்யவாதீ³ ச ராக⁴வ꞉ ।
ப³ஹுஶ்ருதாநாம் வ்ருத்³தா⁴நாம் ப்³ராஹ்மணாநாமுபாஸிதா ॥ 32 ॥

தேநாஸ்யேஹாதுலா கீர்திர்யஶஸ்தேஜஶ்ச வர்த⁴தே ।
தே³வாஸுரமநுஷ்யாணாம் ஸர்வாஸ்த்ரேஷு விஶாரத³꞉ ॥ 33 ॥

ஸர்வவித்³யாவ்ரதஸ்நாதோ யதா²வத்ஸாங்க³வேத³வித் । [ஸம்யக்]
கா³ந்த⁴ர்வே ச பு⁴வி ஶ்ரேஷ்டோ² ப³பூ⁴வ ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ ॥ 34 ॥

கல்யாணாபி⁴ஜந꞉ ஸாது⁴ரதீ³நாத்மா மஹாமதி꞉ ।
த்³விஜைரபி⁴விநீதஶ்ச ஶ்ரேஷ்டை²ர்த⁴ர்மார்த²த³ர்ஶிபி⁴꞉ ॥ 35 ॥ [நைபுணை꞉]

யதா³ வ்ரஜதி ஸங்க்³ராமம் க்³ராமார்தே² நக³ரஸ்ய வா ।
க³த்வா ஸௌமித்ரிஸஹிதோ நாவிஜித்ய நிவர்ததே ॥ 36 ॥

ஸங்க்³ராமாத்புநராக³ம்ய குஞ்ஜரேண ரதே²ந வா ।
பௌராந்ஸ்வஜநவந்நித்யம் குஶலம் பரிப்ருச்ச²தி ॥ 37 ॥

புத்ரேஷ்வக்³நிஷு தா³ரேஷு ப்ரேஷ்யஶிஷ்யக³ணேஷு ச ।
நிகி²லேநாநுபூர்வ்யாச்ச பிதா புத்ராநிவௌரஸாந் ॥ 38 ॥

ஶுஶ்ரூஷந்தே ச வ꞉ ஶிஷ்யா꞉ கச்சித்கர்மஸு த³ம்ஶிதா꞉ ।
இதி ந꞉ புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ ஸதா³ ராமோ(அ)பி⁴பா⁴ஷதே ॥ 39 ॥

வ்யஸநேஷு மநுஷ்யாணாம் ப்⁴ருஶம் ப⁴வதி து³꞉கி²த꞉ ।
உத்ஸவேஷு ச ஸர்வேஷு பிதேவ பரிதுஷ்யதி ॥ 40 ॥

ஸத்யவாதீ³ மஹேஷ்வாஸோ வ்ருத்³த⁴ஸேவீ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
ஸ்மிதபூர்வாபி⁴பா⁴ஷீ ச த⁴ர்மம் ஸர்வாத்மநா ஶ்ரித꞉ ॥ 41 ॥

ஸம்யக்³யோக்தா ஶ்ரேயஸாம் ச ந விக்³ரஹகதா²ருசி꞉ । [விக்³ருஹ்ய]
உத்தரோத்தரயுக்தௌ ச வக்தா வாசஸ்பதிர்யதா² ॥ 42 ॥

ஸுப்⁴ரூராயததாம்ராக்ஷ꞉ ஸாக்ஷாத்³விஷ்ணுரிவ ஸ்வயம் ।
ராமோ லோகாபி⁴ராமோ(அ)யம் ஶௌர்யவீர்யபராக்ரமை꞉ ॥ 43 ॥

ப்ரஜாபாலநஸம்யுக்தோ ந ராகோ³பஹதேந்த்³ரிய꞉ । [தத்த்வஜ்ஞ꞉]
ஶக்தஸ்த்ரைலோக்யமப்யேகோ போ⁴க்தும் கிம் நு மஹீமிமாம் ॥ 44 ॥

நாஸ்ய க்ரோத⁴꞉ ப்ரஸாத³ஶ்ச நிரர்தோ²(அ)ஸ்தி கதா³சந ।
ஹந்த்யேவ நியமாத்³வத்⁴யாநவத்⁴யே ந ச குப்யதி ॥ 45 ॥

யுநக்த்யர்தை²꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டஶ்ச தமஸௌ யத்ர துஷ்யதி ।
தா³ந்தை꞉ ஸர்வப்ரஜாகாந்தை꞉ ப்ரீதிஸஞ்ஜநநைர்ந்ருணாம் ॥ 46 ॥ [ஶாந்தை꞉]

கு³ணைர்விருருசே ராமோ தீ³ப்த꞉ ஸூர்ய இவாம்ஶுபி⁴꞉ ।
தமேவம்கு³ணஸம்பந்நம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் ॥ 47 ॥

லோகபாலோபமம் நாத²மகாமயத மேதி³நீ ।
வத்ஸ꞉ ஶ்ரேயஸி ஜாதஸ்தே தி³ஷ்ட்யாஸௌ தவ ராக⁴வ ॥ 48 ॥

தி³ஷ்ட்யா புத்ரகு³ணைர்யுக்தோ மாரீச இவ காஶ்யப꞉ ।
ப³லமாரோக்³யமாயுஶ்ச ராமஸ்ய விதி³தாத்மந꞉ ॥ 49 ॥

தே³வாஸுரமநுஷ்யேஷு க³ந்த⁴ர்வேஷூரகே³ஷு ச ।
ஆஶம்ஸந்தே ஜந꞉ ஸர்வோ ராஷ்ட்ரே புரவரே ததா² ॥ 50 ॥

ஆப்⁴யந்தரஶ்ச பா³ஹ்யஶ்ச பௌரஜாநபதோ³ ஜந꞉ ।
ஸ்த்ரியோ வ்ருத்³தா⁴ஸ்தருண்யஶ்ச ஸாயம் ப்ராத꞉ ஸமாஹிதா꞉ ॥ 51 ॥

ஸர்வாந்தே³வாந்நமஸ்யந்தி ராமஸ்யார்தே² யஶஸ்விந꞉ ।
தேஷாமாயாசிதம் தே³வ த்வத்ப்ரஸாதா³த்ஸம்ருத்³த்⁴யதாம் ॥ 52 ॥

ராமமிந்தீ³வரஶ்யாமம் ஸர்வஶத்ருநிப³ர்ஹணம் ।
பஶ்யாமோ யௌவராஜ்யஸ்த²ம் தவ ராஜோத்தமாத்மஜம் ॥ 53 ॥

தம் தே³வதே³வோபமமாத்மஜம் தே
ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஹிதே நிவிஷ்டம் ।
ஹிதாய ந꞉ க்ஷிப்ரமுதா³ரஜுஷ்டம்
முதா³(அ)பி⁴ஷேக்தும் வரத³ த்வமர்ஹஸி ॥ 54 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³விதீய ஸர்க³꞉ ॥ 2 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ருதீய꞉ ஸர்க³꞉ (3) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed