Ayodhya Kanda Sarga 3 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ருதீய꞉ ஸர்க³꞉ (3)


॥ புத்ராநுஶாஸநம் ॥

தேஷாமஞ்ஜலிபத்³மாநி ப்ரக்³ருஹீதாநி ஸர்வஶ꞉ ।
ப்ரதிக்³ருஹ்யாப்³ரவீத்³ராஜா தேப்⁴ய꞉ ப்ரியஹிதம் வச꞉ ॥ 1 ॥

அஹோ(அ)ஸ்மி பரமப்ரீத꞉ ப்ரபா⁴வஶ்சாதுலோ மம ।
யந்மே ஜ்யேஷ்ட²ம் ப்ரியம் புத்ரம் யௌவராஜ்யஸ்த²மிச்ச²த² ॥ 2 ॥

இதி ப்ரத்யர்ச்ய தாந்ராஜா ப்³ராஹ்மணாநித³மப்³ரவீத் ।
வஸிஷ்ட²ம் வாமதே³வம் ச தேஷாமேவோபஶ்ருண்வதாம் ॥ 3 ॥

சைத்ர꞉ ஶ்ரீமாநயம் மாஸ꞉ புண்ய꞉ புஷ்பிதகாநந꞉ ।
யௌவராஜ்யாய ராமஸ்ய ஸர்வமேவோபகல்ப்யதாம் ॥ 4 ॥

ராஜ்ஞஸ்தூபரதே வாக்யே ஜநகோ⁴ஷோ மஹாநபூ⁴த் ।
ஶநைஸ்தஸ்மிந்ப்ரஶாந்தே ச ஜநகோ⁴ஷே ஜநாதி⁴ப꞉ ॥ 5 ॥

வஸிஷ்ட²ம் முநிஶார்தூ³ளம் ராஜா வசநமப்³ரவீத் ।
அபி⁴ஷேகாய ராமஸ்ய யத்கர்ம ஸபரிச்ச²த³ம் ॥ 6 ॥

தத³த்³ய ப⁴க³வாந்ஸர்வமாஜ்ஞாபயிதுமர்ஹஸி ।
தச்ச்²ருத்வா பூ⁴மிபாலஸ்ய வஸிஷ்டோ² த்³விஜஸத்தம꞉ ॥ 7 ॥

ஆதி³தே³ஶாக்³ரதோ ராஜ்ஞ꞉ ஸ்தி²தாந்யுக்தாந்க்ருதாஞ்ஜலீந் ।
ஸுவர்ணாதீ³நி ரத்நாநி ப³லீந்ஸர்வௌஷதீ⁴ரபி ॥ 8 ॥

ஶுக்லமால்யாம்ஶ்ச லாஜாம்ஶ்ச ப்ருத²க்ச மது⁴ஸர்பிஷீ ।
அஹதாநி ச வாஸாம்ஸி ரத²ம் ஸர்வாயுதா⁴ந்யபி ॥ 9 ॥

சதுரங்க³ப³லம் சைவ க³ஜம் ச ஶுப⁴லக்ஷணம் ।
சாமரவ்யஜநே ஶ்வேதே த்⁴வஜம் ச²த்ரம் ச பாண்டு³ரம் ॥ 10 ॥

ஶதம் ச ஶாதகும்பா⁴நாம் கும்பா⁴நாமக்³நிவர்சஸாம் ।
ஹிரண்யஶ்ருங்க³ம்ருஷப⁴ம் ஸமக்³ரம் வ்யாக்⁴ரசர்ம ச ॥ 11 ॥

உபஸ்தா²பயத ப்ராதரக்³ந்யகா³ரம் மஹீபதே꞉ ।
யச்சாந்யத்கிஞ்சிதே³ஷ்டவ்யம் தத்ஸர்வமுபகல்ப்யதாம் ॥ 12 ॥

அந்த꞉புரஸ்ய த்³வாராணி ஸர்வஸ்ய நக³ரஸ்ய ச ।
சந்த³நஸ்ரக்³பி⁴ரர்ச்யந்தாம் தூ⁴பைஶ்ச க்⁴ராணஹாரிபி⁴꞉ ॥ 13 ॥

ப்ரஶஸ்தமந்நம் கு³ணவத்³த³தி⁴க்ஷீரோபஸேசநம் ।
த்³விஜாநாம் ஶதஸாஹஸ்ரே யத்ப்ரகாமமலம் ப⁴வேத் ॥ 14 ॥

ஸத்க்ருத்ய த்³விஜமுக்²யாநாம் ஶ்வ꞉ ப்ரபா⁴தே ப்ரதீ³யதாம் ।
க்⁴ருதம் த³தி⁴ ச லாஜாஶ்ச த³க்ஷிணாஶ்சாபி புஷ்களா꞉ ॥ 15 ॥

ஸூர்யே(அ)ப்⁴யுதி³தமாத்ரே ஶ்வோ ப⁴விதா ஸ்வஸ்திவாசநம் ।
ப்³ராஹ்மணாஶ்ச நிமந்த்ர்யந்தாம் கல்ப்யந்தாமாஸநாநி ச ॥ 16 ॥

ஆப³த்⁴யந்தாம் பதாகாஶ்ச ராஜமார்க³ஶ்ச ஸிச்யதாம் ।
ஸர்வே ச தாலாவசரா க³ணிகாஶ்ச ஸ்வலங்க்ருதா꞉ ॥ 17 ॥

கக்ஷ்யாம் த்³விதீயாமாஸாத்³ய திஷ்ட²ந்து ந்ருபவேஶ்மந꞉ ।
தே³வாயதநசைத்யேஷு ஸாந்நப⁴க்ஷா꞉ ஸத³க்ஷிணா꞉ ॥ 18 ॥

உபஸ்தா²பயிதவ்யா꞉ ஸ்யுர்மால்யயோக்³யா꞉ ப்ருத²க் ப்ருத²க் ।
தீ³ர்கா⁴ஸிப³த்³தா⁴ யோதா⁴ஶ்ச ஸந்நத்³தா⁴ ம்ருஷ்டவாஸஸா꞉ ॥ 19 ॥

மஹாராஜாங்க³ணம் ஸர்வே ப்ரவிஶந்து மஹோத³யம் ।
ஏவம் வ்யாதி³ஶ்ய விப்ரௌ தௌ க்ரியாஸ்தத்ர ஸுநிஷ்டி²தௌ ॥ 20 ॥

சக்ரதுஶ்சைவ யச்சே²ஷம் பார்தி²வாய நிவேத்³ய ச ।
க்ருதமித்யேவ சாப்³ரூதாமபி⁴க³ம்ய ஜக³த்பதிம் ॥ 21 ॥

யதோ²க்தவசநம் ப்ரீதௌ ஹர்ஷயுக்தௌ த்³விஜர்ஷபௌ⁴ ।
தத꞉ ஸுமந்த்ரம் த்³யுதிமாந்ராஜா வசநமப்³ரவீத் ॥ 22 ॥

ராம꞉ க்ருதாத்மா ப⁴வதா ஶீக்⁴ரமாநீயதாமிதி ।
ஸ ததே²தி ப்ரதிஜ்ஞாய ஸுமந்த்ரோ ராஜஶாஸநாத் ॥ 23 ॥

ராமம் தத்ராநயாஞ்சக்ரே ரதே²ந ரதி²நாம் வரம் ।
அத² தத்ர ஸமாஸீநாஸ்ததா³ த³ஶரத²ம் ந்ருபம் ॥ 24 ॥

[* உபவிஷ்டாஶ்ச ஸசிவா꞉ ராஜாநஶ்ச ஸநைக³மா꞉ । *]
ப்ராச்யோதீ³ச்யா꞉ ப்ரதீச்யாஶ்ச தா³க்ஷிணாத்யாஶ்ச பூ⁴மிபா꞉ ।
ம்லேச்சா²ஶ்சார்யாஶ்ச யே சாந்யே வநஶைலாந்தவாஸிந꞉ ॥ 25 ॥

உபாஸாஞ்சக்ரிரே ஸர்வே தம் தே³வா இவ வாஸவம் ।
தேஷாம் மத்⁴யே ஸ ராஜர்ஷிர்மருதாமிவ வாஸவ꞉ ॥ 26 ॥

ப்ராஸாத³ஸ்தோ² ரத²க³தம் த³த³ர்ஶாயாந்தமாத்மஜம் ।
க³ந்த⁴ர்வராஜப்ரதிமம் லோகே விக்²யாதபௌருஷம் ॥ 27 ॥

தீ³ர்க⁴பா³ஹும் மஹாஸத்த்வம் மத்தமாதங்க³கா³மிநம் ।
சந்த்³ரகாந்தாநநம் ராமமதீவ ப்ரியத³ர்ஶநம் ॥ 28 ॥

ரூபௌதா³ர்யகு³ணை꞉ பும்ஸாம் த்³ருஷ்டிசித்தாபஹாரிணம் ।
க⁴ர்மாபி⁴தப்தா꞉ பர்ஜந்யம் ஹ்லாத³யந்தமிவ ப்ரஜா꞉ ॥ 29 ॥

ந ததர்ப ஸமாயாந்தம் பஶ்யமாநோ நராதி⁴ப꞉ ।
அவதார்ய ஸுமந்த்ரஸ்தம் ராக⁴வம் ஸ்யந்த³நோத்தமாத் ॥ 30 ॥

பிது꞉ ஸமீபம் க³ச்ச²ந்தம் ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ருஷ்ட²தோ(அ)ந்வகா³த் ।
ஸ தம் கைலாஸஶ்ருங்கா³ப⁴ம் ப்ராஸாத³ம் நரபுங்க³வ꞉ ॥ 31 ॥

ஆருரோஹ ந்ருபம் த்³ரஷ்டும் ஸஹ ஸூதேந ராக⁴வ꞉ ।
ஸ ப்ராம்ஜலிரபி⁴ப்ரேத்ய ப்ரணத꞉ பிதுரந்திகே ॥ 32 ॥

நாம ஸ்வம் ஶ்ராவயந்ராமோ வவந்தே³ சரணௌ பிது꞉ ।
தம் த்³ருஷ்ட்வா ப்ரணதம் பார்ஶ்வே க்ருதாஞ்ஜலிபுடம் ந்ருப꞉ ॥ 33 ॥

க்³ருஹ்யாஞ்ஜலௌ ஸமாக்ருஷ்ய ஸஸ்வஜே ப்ரியமாத்மஜம் ।
தஸ்மை சாப்⁴யுதி³தம் ஸம்யங்மணிகாஞ்சநபூ⁴ஷிதம் ॥ 34 ॥

தி³தே³ஶ ராஜா ருசிரம் ராமாய பரமாஸநம் ।
ததா³ஸநவரம் ப்ராப்ய வ்யதீ³பயத ராக⁴வ꞉ ॥ 35 ॥

ஸ்வயைவ ப்ரப⁴யா மேருமுத³யே விமலோ ரவி꞉ ।
தேந விப்⁴ராஜதா தத்ர ஸா ஸபா⁴(அ)பி⁴வ்யரோசத ॥ 36 ॥

விமலக்³ரஹநக்ஷத்ரா ஶாரதீ³ த்³யௌரிவேந்து³நா ।
தம் பஶ்யமாநோ ந்ருபதிஸ்துதோஷ ப்ரியமாத்மஜம் ॥ 37 ॥

அலங்க்ருதமிவாத்மாநமாத³ர்ஶதலஸம்ஸ்தி²தம் ।
ஸ தம் ஸஸ்மிதமாபா⁴ஷ்ய புத்ரம் புத்ரவதாம் வர꞉ ॥ 38 ॥

உவாசேத³ம் வசோ ராஜா தே³வேந்த்³ரமிவ கஶ்யப꞉ ।
ஜ்யேஷ்டா²யாமஸி மே பத்ந்யாம் ஸத்³ருஶ்யாம் ஸத்³ருஶ꞉ ஸுத꞉ ॥ 39 ॥

உத்பந்நஸ்த்வம் கு³ணஶ்ரேஷ்டோ² மம ராமாத்மஜ꞉ ப்ரிய꞉ ।
த்வயா யத꞉ ப்ரஜாஶ்சேமா꞉ ஸ்வகு³ணைரநுரஞ்ஜிதா꞉ ॥ 40 ॥ [யதஸ்த்வயா]

தஸ்மாத்த்வம் புஷ்யயோகே³ந யௌவராஜ்யமவாப்நுஹி ।
காமதஸ்த்வம் ப்ரக்ருத்யைவ விநீதோ கு³ணவாநஸி ॥ 41 ॥

கு³ணவத்யபி து ஸ்நேஹாத்புத்ர வக்ஷ்யாமி தே ஹிதம் ।
பூ⁴யோ விநயமாஸ்தா²ய ப⁴வ நித்யம் ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 42 ॥

காமக்ரோத⁴ஸமுத்தா²நி த்யஜேதா² வ்யஸநாநி ச ।
பரோக்ஷயா வர்தமாநோ வ்ருத்த்யா ப்ரத்யக்ஷயா ததா² ॥ 43 ॥

அமாத்யப்ரப்⁴ருதீ꞉ ஸர்வா꞉ ப்ரக்ருதீஶ்சாநுரஞ்ஜய ।
கோஷ்டா²கா³ராயுதா⁴கா³ரை꞉ க்ருத்வா ஸந்நிசயாந்ப³ஹூந் ॥ 44 ॥

துஷ்டாநுரக்தப்ரக்ருதிர்ய꞉ பாலயதி மேதி³நீம் । [இஷ்டா]
தஸ்ய நந்த³ந்தி மித்ராணி லப்³த்⁴வா(அ)ம்ருதமிவாமரா꞉ ॥ 45 ॥

தஸ்மாத்புத்ர த்வமாத்மாநம் நியம்யைவம் ஸமாசர । [தஸ்மாத்த்வமபி சாத்மாநம்]
தச்ச்²ருத்வா ஸுஹ்ருத³ஸ்தஸ்ய ராமஸ்ய ப்ரியகாரிண꞉ ॥ 46 ॥

த்வரிதா꞉ ஶீக்⁴ரமப்⁴யேத்ய கௌஸல்யாயை ந்யவேத³யந் ।
ஸா ஹிரண்யம் ச கா³ஶ்சைவ ரத்நாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 47 ॥

வ்யாதி³தே³ஶ ப்ரியாக்²யேப்⁴ய꞉ கௌஸல்யா ப்ரமதோ³த்தமா ।
அதா²(அ)பி⁴வாத்³ய ராஜாநம் ரத²மாருஹ்ய ராக⁴வ꞉ ।
யயௌ ஸ்வம் த்³யுதிமத்³வேஶ்ம ஜநௌகை⁴꞉ ப்ரதிபூஜித꞉ ॥ 48 ॥

தே சாபி பௌரா ந்ருபதேர்வசஸ்த-
-ச்ச்²ருத்வா ததா³ லாப⁴மிவேஷ்டமாஶு ।
நரேந்த்³ரமாமந்த்ர்ய க்³ருஹாணி க³த்வா
தே³வாந்ஸமாநர்சுரபி⁴ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ ॥ 49 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ருதீய ஸர்க³꞉ ॥ 3 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ (4) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed