Ayodhya Kanda Sarga 16 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷோட³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (16)


॥ ராமப்ரஸ்தா²நம் ॥

ஸ தத³ந்த꞉புரத்³வாரம் ஸமதீத்ய ஜநாகுலம் ।
ப்ரவிவிக்தாம் தத꞉ கக்ஷ்யாமாஸஸாத³ புராணவித் ॥ 1 ॥

ப்ராஸகார்முகபி³ப்⁴ரத்³பி⁴ர்யுவபி⁴ர்ம்ருஷ்டகுண்ட³லை꞉ ।
அப்ரமாதி³பி⁴ரேகாக்³ரை꞉ ஸ்வநுரக்தைரதி⁴ஷ்டி²தாம் ॥ 2 ॥

தத்ர காஷாயிணோ வ்ருத்³தா⁴ந்வேத்ரபாணீந் ஸ்வலங்க்ருதாந் ।
த³த³ர்ஶ விஷ்டி²தாந்த்³வாரி꞉ த்ர்யத்⁴யக்ஷாந்ஸுஸமாஹிதாந் ॥ 3 ॥

தே ஸமீக்ஷ்ய ஸமாயாந்தம் ராமப்ரியசிகீர்ஷவ꞉ ।
ஸஹஸோத்பதிதா꞉ ஸர்வே ஸ்வாஸநேப்⁴ய꞉ ஸஸம்ப்⁴ரமா꞉ ॥ 4 ॥

தாநுவாச விநீதாத்மா ஸூதபுத்ர꞉ ப்ரத³க்ஷிண꞉ ।
க்ஷிப்ரமாக்²யாத ராமாய ஸுமந்த்ரோ த்³வாரி திஷ்ட²தி ॥ 5 ॥

தே ராமமுபஸங்க³ம்ய ப⁴ர்து꞉ ப்ரியசிகீர்ஷவ꞉ ।
ஸஹபா⁴ர்யாய ராமாய க்ஷிப்ரமேவாசசக்ஷிரே ॥ 6 ॥

ப்ரதிவேதி³தமாஜ்ஞாய ஸூதமப்⁴யந்தரம் பிது꞉ ।
தத்ரைவாநாயயாமாஸ ராக⁴வப்ரியகாம்யயா ॥ 7 ॥

தம் வைஶ்ரவணஸங்காஶமுபவிஷ்டம் ஸ்வலங்க்ருதம் ।
த³த³ர்ஶ ஸூத꞉ பர்யங்கே ஸௌவர்ணே ஸோத்தரச்ச²தே³ ॥ 8 ॥

வராஹருதி⁴ராபே⁴ண ஶுசிநா ச ஸுக³ந்தி⁴நா ।
அநுலிப்தம் பரார்த்⁴யேந சந்த³நேந பரந்தபம் ॥ 9 ॥

ஸ்தி²தயா பார்ஶ்வதஶ்சாபி வாலவ்யஜநஹஸ்தயா ।
உபேதம் ஸீதயா பூ⁴தஶ்சித்ரயா ஶஶிநம் யதா² ॥ 10 ॥

தம் தபந்தமிவாதி³த்யமுபபந்நம் ஸ்வதேஜஸா ।
வவந்தே³ வரத³ம் வந்தீ³ விநயஜ்ஞோ விநீதவத் ॥ 11 ॥

ப்ராஞ்ஜலிஸ்து ஸுக²ம் ப்ருஷ்ட்வா விஹாரஶயநாஸநே ।
ராஜபுத்ரமுவாசேத³ம் ஸுமந்த்ரோ ராஜஸத்க்ருத꞉ ॥ 12 ॥

கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம பிதா த்வாம் த்³ரஷ்டுமிச்ச²தி ।
மஹிஷ்யா ஸஹ கைகேய்யா க³ம்யதாம் தத்ர மா சிரம் ॥ 13 ॥

ஏவமுக்தஸ்து ஸம்ஹ்ருஷ்டோ நரஸிம்ஹோ மஹாத்³யுதி꞉ ।
தத꞉ ஸம்மாநயாமாஸ ஸீதாமித³முவாச ஹ ॥ 14 ॥

தே³வி தே³வஶ்ச தே³வீ ச ஸமாக³ம்ய மத³ந்தரே ।
மந்த்ரயேதே த்⁴ருவம் கிஞ்சித³பி⁴ஷேசநஸம்ஹிதம் ॥ 15 ॥

லக்ஷயித்வா ஹ்யபி⁴ப்ராயம் ப்ரியகாமா ஸுத³க்ஷிணா ।
ஸஞ்சோத³யதி ராஜாநம் மத³ர்த²ம் மதி³ரேக்ஷணே ॥ 16 ॥

ஸா ப்ரஹ்ருஷ்டா மஹாராஜம் ஹிதகாமாநுவர்திநீ ।
ஜநநீ சார்த²காமா மே கேகயாதி⁴பதே꞉ ஸுதா ॥ 17 ॥

தி³ஷ்ட்யா க²லு மஹாராஜோ மஹிஷ்யா ப்ரியயா ஸஹ ।
ஸுமந்த்ரம் ப்ராஹிணோத்³தூ³தமர்த²காமகரம் மம ॥ 18 ॥

யாத்³ருஶீ பரிஷத்தத்ர தாத்³ருஶோ தூ³த ஆக³த꞉ ।
த்⁴ருவமத்³யைவ மாம் ராஜா யௌவராஜ்யே(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதி ॥ 19 ॥

அஹம் ஶீக்⁴ரமிதோ க³த்வா த்³ரக்ஷ்யாமி ச மஹீபதிம் । [ஹந்த]
ஸஹ த்வம் பரிவாரேண ஸுக²மாஸ்வ ராமஸ்வ ச ॥ 20 ॥

பதிஸம்மாநிதா ஸீதா ப⁴ர்தாரமஸிதேக்ஷணா ।
ஆத்³வாரமநுவவ்ராஜ மங்க³ளாந்யபி⁴த³த்⁴யுஷீ ॥ 21 ॥

ராஜ்யம் த்³விஜாதிபி⁴ர்ஜுஷ்டம் ராஜஸூயாபி⁴ஷேசநம் ।
கர்துமர்ஹதி தே ராஜா வாஸவஸ்யேவ லோகக்ருத் ॥ 22 ॥

தீ³க்ஷிதம் வ்ரதஸம்பந்நம் வராஜிநத⁴ரம் ஶுசிம் ।
குரங்க³ஶ்ருங்க³பாணிம் ச பஶ்யந்தீ த்வாம் ப⁴ஜாம்யஹம் ॥ 23 ॥

பூர்வாம் தி³ஶம் வஜ்ரத⁴ரோ த³க்ஷிணாம் பாது தே யம꞉ ।
வருண꞉ பஶ்சிமாமாஶாம் த⁴நேஶஸ்தூத்தராம் தி³ஶம் ॥ 24 ॥

அத² ஸீதாமநுஜ்ஞாப்ய க்ருதகௌதுகமங்க³ள꞉ ।
நிஶ்சக்ராம ஸுமந்த்ரேண ஸஹ ராமோ நிவேஶநாத் ॥ 25 ॥

பர்வதாதி³வ நிஷ்க்ரம்ய ஸிம்ஹோ கி³ரிகு³ஹாஶய꞉ ।
லக்ஷ்மணம் த்³வாரி ஸோ(அ)பஶ்யத்ப்ரஹ்வாஞ்ஜலிபுடம் ஸ்தி²தம் ॥ 26 ॥

அத² மத்⁴யமகக்ஷ்யாயாம் ஸமாக³ம்ய ஸுஹ்ருஜ்ஜநை꞉ ।
ஸ ஸர்வாநர்தி²நோ த்³ருஷ்ட்வா ஸமேத்ய ப்ரதிநந்த்³ய ச ॥ 27 ॥

தத꞉ பாவகஸங்காஶமாருரோஹ ரதோ²த்தமம் ।
வையாக்⁴ரம் புருஷவ்யாக்⁴ரோ ராஜதம் ராஜநந்த³ந꞉ ॥ 28 ॥

மேக⁴நாத³மஸம்பா³த⁴ம் மணிஹேமவிபூ⁴ஷிதம் ।
முஷ்ணந்தமிவ சக்ஷூம்ஷி ப்ரப⁴யா ஹேமவர்சஸம் ॥ 29 ॥

கரேணுஶிஶுகல்பைஶ்ச யுக்தம் பரமவாஜிபி⁴꞉ ।
ஹரியுக்தம் ஸஹஸ்ராக்ஷோ ரத²மிந்த்³ர இவாஶுக³ம் ॥ 30 ॥

ப்ரயயௌ தூர்ணமாஸ்தா²ய ராக⁴வோ ஜ்வலித꞉ ஶ்ரியா ।
ஸ பர்ஜந்ய இவாகாஶே ஸ்வநவாநபி⁴நாத³யந் ॥ 31 ॥

நிகேதாந்நிர்யயௌ ஶ்ரீமாந்மஹேந்த்³ராதி³வ சந்த்³ரமா꞉ ।
ச²த்ரசாமரபாணிஸ்து லக்ஷ்மணோ ராக⁴வாநுஜ꞉ ॥ 32 ॥

ஜுகோ³ப ப்⁴ராதரம் ப்⁴ராதா ரத²மாஸ்தா²ய ப்ருஷ்ட²த꞉ ।
ததோ ஹலஹலாஶப்³த³ஸ்துமுல꞉ ஸமஜாயத ॥ 33 ॥

தஸ்ய நிஷ்க்ரமமாணஸ்ய ஜநௌக⁴ஸ்ய ஸமந்தத꞉ ।
ததோ ஹயவரா முக்²யா꞉ நாகா³ஶ்ச கி³ரிஸந்நிபா⁴꞉ ॥ 34 ॥

அநுஜக்³முஸ்ததா³ ராமம் ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
அக்³ரதஶ்சாஸ்ய ஸந்நத்³தா⁴ஶ்சந்த³நாக³ருரூஷிதா꞉ ॥ 35 ॥

க²ட்³க³சாபத⁴ரா꞉ ஶூரா꞉ ஜக்³முராஶம்ஸவோ ஜநா꞉ ।
ததோ வாதி³த்ரஶப்³தா³ஸ்து ஸ்துதிஶப்³தா³ஶ்ச வந்தி³நாம் ॥ 36 ॥

ஸிம்ஹநாதா³ஶ்ச ஶூராணாம் ததா² ஶுஶ்ருவிரே பதி² ।
ஹர்ம்யவாதாயநஸ்தா²பி⁴ர்பூ⁴ஷிதாபி⁴꞉ ஸமந்தத꞉ ॥ 37 ॥

கீர்யமாண꞉ ஸுபுஷ்பௌகை⁴ர்யயௌ ஸ்த்ரீபி⁴ரரிந்த³ம꞉ ।
ராமம் ஸர்வாநவத்³யாங்க்³யோ ராமபிப்ரீஷயா தத꞉ ॥ 38 ॥

வசோபி⁴ரக்³ர்யைர்ஹர்ம்யஸ்தா²꞉ க்ஷிதிஸ்தா²ஶ்ச வவந்தி³ரே ।
நூநம் நந்த³தி தே மாதா கௌஸல்யா மாத்ருநந்த³ந ॥ 39 ॥

பஶ்யந்தீ ஸித்³த⁴யாத்ரம் த்வாம் பித்ர்யம் ராஜ்யமவஸ்தி²தம் ।
ஸர்வஸீமந்திநீப்⁴யஶ்ச ஸீதாம் ஸீமந்திநீம் வராம் ॥ 40 ॥

அமந்யந்த ஹி தா நார்யோ ராமஸ்ய ஹ்ருத³யப்ரியாம் ।
தயா ஸுசரிதம் தே³வ்யா புரா நூநம் மஹத்தப꞉ ॥ 41 ॥

ரோஹிணீவ ஶஶாங்கேந ராமஸம்யோக³மாப யா ।
இதி ப்ராஸாத³ஶ்ருங்கே³ஷு ப்ரமதா³பி⁴ர்நரோத்தம꞉ ॥ 42 ॥

ஶுஶ்ராவ ராஜமார்க³ஸ்த²꞉ ப்ரியா வாச உதா³ஹ்ருதா꞉ ।
ஆத்மஸம்பூஜநை꞉ ஶ்ருண்வந்யயௌ ராமோ மஹாபத²ம் ॥ 43 ॥

ஸ ராக⁴வஸ்தத்ர கதா²ப்ரபஞ்சாந்
ஶுஶ்ராவ லோகஸ்ய ஸமாக³தஸ்ய ।
ஆத்மாதி⁴காரா விவிதா⁴ஶ்ச வாச꞉
ப்ரஹ்ருஷ்டரூபஸ்ய புரோ ஜநஸ்ய ॥ 44 ॥

ஏஷ ஶ்ரியம் க³ச்ச²தி ராக⁴வோ(அ)த்³ய
ராஜப்ரஸாதா³த்³விபுலாம் க³மிஷ்யந் ।
ஏதே வயம் ஸர்வஸம்ருத்³த⁴காமா꞉
யேஷாமயம் நோ ப⁴விதா ப்ரஶாஸ்தா ॥ 45 ॥

லாபோ⁴ ஜநஸ்யாஸ்ய யதே³ஷ ஸர்வம்
ப்ரபத்ஸ்யதே ராஷ்ட்ரமித³ம் சிராய ।
ந ஹ்யப்ரியம் கிஞ்சந ஜாது கஶ்சி-
-த்பஶ்யேந்ந து³꞉க²ம் மநுஜாதி⁴பே(அ)ஸ்மிந் ॥ 46 ॥

ஸ கோ⁴ஷவத்³பி⁴ஶ்ச ஹயைர்மதங்க³ஜை꞉
புர꞉ஸரை꞉ ஸ்வஸ்திகஸூதமாக³தை⁴꞉ ।
மஹீயமாந꞉ ப்ரவரைஶ்ச வாத³கை-
-ரபி⁴ஷ்டுதோ வைஶ்ரவணோ யதா² யயௌ ॥ 47 ॥

கரேணுமாதங்க³ரதா²ஶ்வஸங்குலம்
மஹாஜநௌக⁴ப்ரதிபூர்ணசத்வரம் ।
ப்ரபூ⁴தரத்நம் ப³ஹுபண்யஸஞ்சயம்
த³த³ர்ஶ ராமோ ருசிரம் மஹாபத²ம் ॥ 48 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷோட³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 16 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (17) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: