Ayodhya Kanda Sarga 14 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (14)


॥ கைகேய்யுபாலம்ப⁴꞉ ॥

புத்ரஶோகார்தி³தம் பாபா விஸஞ்ஜ்ஞம் பதிதம் பு⁴வி ।
விவேஷ்டமாநமுத்³வீக்ஷ்ய ஸைக்ஷ்வாகமித³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

பாபம் க்ருத்வைவ கிமித³ம் மம ஸம்ஶ்ருத்ய ஸம்ஶ்ரவம் ।
ஶேஷே க்ஷிதிதலே ஸந்ந꞉ ஸ்தி²த்யாம் ஸ்தா²தும் த்வமர்ஹஸி ॥ 2 ॥

ஆஹு꞉ ஸத்யம் ஹி பரமம் த⁴ர்மம் த⁴ர்மவிதோ³ ஜநா꞉ ।
ஸத்யமாஶ்ரித்ய ஹி மயா த்வம் ச த⁴ர்மம் ப்ரசோதி³த꞉ ॥ 3 ॥

ஸம்ஶ்ருத்ய ஶைப்³ய꞉ ஶ்யேநாய ஸ்வாம் தநும் ஜக³தீபதி꞉ ।
ப்ரதா³ய பக்ஷிணோ ராஜந் ஜகா³ம க³திமுத்தமாம் ॥ 4 ॥

ததா² ஹ்யலர்கஸ்தேஜஸ்வீ ப்³ராஹ்மணே வேத³பாரகே³ ।
யாசமாநே ஸ்வகே நேத்ரே உத்³த்⁴ருத்யாவிமநா த³தௌ³ ॥ 5 ॥

ஸரிதாம் து பதி꞉ ஸ்வல்பாம் மர்யாதா³ம் ஸத்யமந்வித꞉ ।
ஸத்யாநுரோதா⁴த்ஸமயே வேலாம் ஸ்வாம் நாதிவர்ததே ॥ 6 ॥

ஸத்யமேகபத³ம் ப்³ரஹ்ம ஸத்யே த⁴ர்ம꞉ ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ।
ஸத்யமேவாக்ஷயா வேதா³꞉ ஸத்யேநைவாப்யதே பரம் ॥ 7 ॥

ஸத்யம் ஸமநுவர்தஸ்வ யதி³ த⁴ர்மே த்⁴ருதா மதி꞉ ।
ஸ வர꞉ ஸப²லோ மே(அ)ஸ்து வரதோ³ ஹ்யஸி ஸத்தம ॥ 8 ॥

த⁴ர்மஸ்யேஹாபி⁴காமார்த²ம் மம சைவாபி⁴சோத³நாத் ।
ப்ரவ்ராஜய ஸுதம் ராமம் த்ரி꞉ க²லு த்வாம் ப்³ரவீம்யஹம் ॥ 9 ॥

ஸமயம் ச மமாத்³யேமம் யதி³ த்வம் ந கரிஷ்யஸி ।
அக்³ரதஸ்தே பரித்யக்தா பரித்யக்ஷ்யாமி ஜீவிதம் ॥ 10 ॥

ஏவம் ப்ரசோதி³தோ ராஜா கைகேய்யா நிர்விஶங்கயா ।
நாஶகத்பாஶமுந்மோக்தும் ப³லிரிந்த்³ரக்ருதம் யதா² ॥ 11 ॥

உத்³ப்⁴ராந்தஹ்ருத³யஶ்சாபி விவர்ணவத³நோ(அ)ப⁴வத் ।
ஸ து⁴ர்யோ வை பரிஸ்பந்த³ந்யுக³சக்ராந்தரம் யதா² ॥ 12 ॥

விஹ்வலாப்⁴யாம் ச நேத்ராப்⁴யாமபஶ்யந்நிவ பூ⁴பதி꞉ । [பூ⁴மிப꞉]
க்ருச்ச்²ராத்³தை⁴ர்யேண ஸம்ஸ்தப்⁴ய கைகேயீமித³மப்³ரவீத் ॥ 13 ॥

யஸ்தே மந்த்ரக்ருத꞉ பாணிரக்³நௌ பாபே மயா த்⁴ருத꞉ ।
தம் த்யஜாமி ஸ்வஜம் சைவ தவ புத்ரம் த்வயா ஸஹ ॥ 14 ॥

ப்ரயாதா ரஜநீ தே³வி ஸூர்யஸ்யோத³யநம் ப்ரதி ।
அபி⁴ஷேகம் கு³ருஜநஸ்த்வரயிஷ்யதி மாம் த்⁴ருவம் ॥ 15 ॥

ராமாபி⁴ஷேகஸம்பா⁴ரைஸ்தத³ர்த²முபகல்பிதை꞉ ।
ராம꞉ காரயிதவ்யோ மே ம்ருதஸ்ய ஸலிலக்ரியாம் ॥ 16 ॥

த்வயா ஸபுத்ரயா நைவ கர்தவ்யா ஸலிலக்ரியா ।
வ்யாஹந்தா(அ)ஸ்யஶுபா⁴சாரே யதி³ ராமாபி⁴ஷேசநம் ॥ 17 ॥

ந ச ஶக்தோ(அ)ஸ்ம்யஹம் த்³ரஷ்டும் த்³ருஷ்ட்வா பூர்வம் ததா² ஸுக²ம் । [ஶக்நோம்யஹம்]
ஹதஹர்ஷம் நிராநந்த³ம் புநர்ஜநமவாங்முக²ம் ॥ 18 ॥

தாம் ததா² ப்³ருவதஸ்தஸ்ய பூ⁴மிபஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ப்ரபா⁴தா ஶர்வரீ புண்யா சந்த்³ரநக்ஷத்ரஶாலிநீ ॥ 19 ॥

தத꞉ பாபஸமாசாரா கைகேயீ பார்தி²வம் புந꞉ ।
உவாச பருஷம் வாக்யம் வாக்யஜ்ஞா ரோஷமூர்சி²தா ॥ 20 ॥

கிமித³ம் பா⁴ஷஸே ராஜந்வாக்யம் க³ரருஜோபமம் ।
ஆநாயயிதுமக்லிஷ்டம் புத்ரம் ராமமிஹார்ஹஸி ॥ 21 ॥

ஸ்தா²ப்ய ராஜ்யே மம ஸுதம் க்ருத்வா ராமம் வநேசரம் ।
நி꞉ஸபத்நாம் ச மாம் க்ருத்வா க்ருதக்ருத்யோ ப⁴விஷ்யஸி ॥ 22 ॥

ஸ நுந்ந இவ தீக்ஷ்ணேந ப்ரதோதே³ந ஹயோத்தம꞉ ।
ராஜா ப்ரசோதி³தோ(அ)பீ⁴க்ஷ்ணம் கைகேயீமித³மப்³ரவீத் ॥ 23 ॥

த⁴ர்மப³ந்தே⁴ந ப³த்³தோ⁴(அ)ஸ்மி நஷ்டா ச மம சேதநா ।
ஜ்யேஷ்ட²ம் புத்ரம் ப்ரியம் ராமம் த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி தா⁴ர்மிகம் ॥ 24 ॥

தத꞉ ப்ரபா⁴தாம் ரஜநீமுதி³தே ச தி³வாகரே ।
புண்யே நக்ஷத்ரயோகே³ ச முஹூர்தே ச ஸமாஹிதே ॥ 25 ॥

வஸிஷ்டோ² கு³ணஸம்பந்ந꞉ ஶிஷ்யை꞉ பரிவ்ருதஸ்ததா³ ।
உபஸங்க்³ருஹ்ய ஸம்பா⁴ராந்ப்ரவிவேஶ புரோத்தமம் ॥ 26 ॥ [உபக்³ரூஹ்யாஶு]

ஸிக்தஸம்மார்ஜிதபதா²ம் பதாகோத்தமபூ⁴ஷிதாம் ।
விசித்ரகுஸுமாகீர்ணாம் நாநாஸ்ரக்³பி⁴ர்விராஜிதாம் ॥ 27 ॥

ஸம்ஹ்ருஷ்டமநுஜோபேதாம் ஸம்ருத்³த⁴விபணாபணாம் ।
மஹோத்ஸவஸமாகீர்ணாம் ராக⁴வார்தே² ஸமுத்ஸுகாம் ॥ 28 ॥

சந்த³நாக³ருதூ⁴பைஶ்ச ஸர்வத꞉ ப்ரதிதூ⁴பிதாம் ।
தாம் புரீம் ஸமதிக்ரம்ய புரந்த³ரபுரோபமாம் ॥ 29 ॥

த³த³ர்ஶாந்த꞉புரம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் நாநாத்³விஜக³ணாயுதம் ।
பௌரஜாநபதா³கீர்ணம் ப்³ராஹ்மணைருபஶோபி⁴தம் ॥ 30 ॥

யஜ்ஞவித்³பி⁴꞉ ஸுஸம்பூர்ணம் ஸத³ஸ்யை꞉ பரமத்³விஜை꞉ ।
தத³ந்த꞉புரமாஸாத்³ய வ்யதிசக்ராம தம் ஜநம் ॥ 31 ॥

வஸிஷ்ட²꞉ பரமப்ரீத꞉ பரமர்ஷிர்விவேஶ ச ।
ஸத்வபஶ்யத்³விநிஷ்க்ராந்தம் ஸுமந்த்ரம் நாம ஸாரதி²ம் ॥ 32 ॥

த்³வாரே து ராஜஸிம்ஹஸ்ய ஸசிவம் ப்ரியத³ர்ஶநம் ।
தமுவாச மஹாதேஜா꞉ ஸூதபுத்ரம் விஶாரத³ம் ॥ 33 ॥

வஸிஷ்ட²꞉ க்ஷிப்ரமாசக்ஷ்வ ந்ருபதேர்மாமிஹாக³தம் ।
இமே க³ங்கோ³த³கக⁴டா꞉ ஸாக³ரேப்⁴யஶ்ச காஞ்சநா꞉ ॥ 34 ॥

ஔது³ம்ப³ரம் ப⁴த்³ரபீட²மபி⁴ஷேகார்த²மாஹ்ருதம் । [மாக³தம்]
ஸர்வபீ³ஜாநி க³ந்தா⁴ஶ்ச ரத்நாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 35 ॥

க்ஷௌத்³ரம் த³தி⁴ க்⁴ருதம் லாஜா꞉ த³ர்பா⁴꞉ ஸுமநஸ꞉ பய꞉ ।
அஷ்டௌ ச கந்யா ருசிரா꞉ மத்தஶ்ச வரவாரண꞉ ॥ 36 ॥

சதுரஶ்வோ ரத²꞉ ஶ்ரீமாந்நிஸ்த்ரிம்ஶோ த⁴நுருத்தமம் ।
வாஹநம் நரஸம்யுக்தம் ச²த்ரம் ச ஶஶிஸந்நிப⁴ம் ॥ 37 ॥

ஶ்வேதே ச வாலவ்யஜநே ப்⁴ருங்கா³ரஶ்ச ஹிரண்மய꞉ ।
ஹேமதா³மபிநத்³த⁴ஶ்ச ககுத்³மாந்பாண்ட³ரோ வ்ருஷ꞉ ॥ 38 ॥

கேஸரீ ச சதுர்த³ம்ஷ்ட்ரோ ஹரிஶ்ரேஷ்டோ² மஹாப³ல꞉ ।
ஸிம்ஹாஸநம் வ்யாக்⁴ரதநு꞉ ஸமித்³த⁴ஶ்ச ஹுதாஶந꞉ ॥ 39 ॥

ஸர்வவாதி³த்ரஸங்கா⁴ஶ்ச வேஶ்யாஶ்சாலங்க்ருதா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ।
ஆசார்யா ப்³ராஹ்மணா கா³வ꞉ புண்யாஶ்ச ம்ருக³பக்ஷிண꞉ ॥ 40 ॥

பௌரஜாநபத³ஶ்ரேஷ்டா²꞉ நைக³மாஶ்ச க³ணை꞉ ஸஹ ।
ஏதே சாந்யே ச ப³ஹவ꞉ ப்ரீயமாணா꞉ ப்ரியம்வதா³꞉ ॥ 41 ॥ [நீயமாநா꞉]

அபி⁴ஷேகாய ராமஸ்ய ஸஹ திஷ்ட²ந்தி பார்தி²வை꞉ ।
த்வரயஸ்வ மஹாராஜம் யதா² ஸமுதி³தே(அ)ஹநி ॥ 42 ॥

புண்யே நக்ஷத்ரயோகே³ ச ராமோ ராஜ்யமவாப்நுயாத் । [புஷ்யே]
இதி தஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸூதபுத்ரோ மஹாத்மந꞉ ॥ 43 ॥

ஸ்துவந்ந்ருபதிஶார்தூ³ளம் ப்ரவிவேஶ நிவேஶநம் ।
தம் து பூர்வோதி³தம் வ்ருத்³த⁴ம் த்³வாரஸ்தா² ராஜஸம்மதம் ॥ 44 ॥

ந ஶேகுரபி⁴ஸம்ரோத்³து⁴ம் ராஜ்ஞ꞉ ப்ரயசிகீர்ஷவ꞉ ।
ஸ ஸமீபஸ்தி²தோ ராஜ்ஞஸ்தாமவஸ்தா²மஜஜ்ஞிவாந் ॥ 45 ॥

வாக்³பி⁴꞉ பரமதுஷ்டாபி⁴ரபி⁴ஷ்டோதும் ப்ரசக்ரமே ।
தத꞉ ஸூதோ யதா²காலம் பார்தி²வஸ்ய நிவேஶநே ॥ 46 ॥

ஸுமந்த்ர꞉ ப்ராஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா துஷ்டாவ ஜக³தீபதிம் ।
யதா² நந்த³தி தேஜஸ்வீ ஸாக³ரோ பா⁴ஸ்கரோத³யே ॥ 47 ॥

ப்ரீத꞉ ப்ரீதேந மநஸா ததா²(ஆ)நந்த³க⁴ந꞉ ஸ்வத꞉ ।
இந்த்³ரமஸ்யாம் து வேலாயாமபி⁴துஷ்டாவ மாதலி꞉ ॥ 48 ॥

ஸோ(அ)ஜயத்³தா³நவாந்ஸர்வாம்ஸ்ததா² த்வாம் போ³த⁴யாம்யஹம் ।
வேதா³꞉ ஸஹாங்க³வித்³யாஶ்ச யதா²ஹ்யாத்மபு⁴வம் விபு⁴ம் ॥ 49 ॥

ப்³ரஹ்மாணம் போ³த⁴யந்த்யத்³ய ததா² த்வாம் போ³த⁴யாம்யஹம் ।
ஆதி³த்ய꞉ ஸஹ சந்த்³ரேண யதா² பூ⁴தத⁴ராம் ஶுபா⁴ம் ॥ 50 ॥

போ³த⁴யத்யத்³ய ப்ருதி²வீம் ததா² த்வாம் போ³த⁴யாம்யஹம் ।
உத்திஷ்டா²ஶு மஹாராஜ க்ருதகௌதுகமங்க³ள꞉ ॥ 51 ॥

விராஜமாநோ வபுஷா மேரோரிவ தி³வாகர꞉ ।
ஸோமஸூர்யௌ ச காகுத்ஸ்த² ஶிவவைஶ்ரவணாவபி ॥ 52 ॥

வருணஶ்சாக்³நிரிந்த்³ரஶ்ச விஜயம் ப்ரதி³ஶந்து தே ।
க³தா ப⁴க³வதீ ராத்ரி꞉ க்ருதம் க்ருத்யமித³ம் தவ ॥ 53 ॥

பு³த்³த்⁴யஸ்வ ந்ருபஶார்தூ³ள குருகார்யமநந்தரம் ।
உபதிஷ்ட²தி ராமஸ்ய ஸமக்³ரமபி⁴ஷேசநம் ॥ 54 ॥ [உத³திஷ்ட²த]

பௌரஜாநபதை³ஶ்சாபி நைக³மைஶ்ச க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ।
அயம் வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வாந்ப்³ராஹ்மணை꞉ ஸஹ திஷ்ட²தி ॥ 55 ॥ [ஸ்வயம்]

க்ஷிப்ரமாஜ்ஞாப்யதாம் ராஜந்ராக⁴வஸ்யாபி⁴ஷேசநம் ।
யதா² ஹ்யபாலா꞉ பஶவோ யதா² ஸேநா ஹ்யாநாயகா ॥ 56 ॥

யதா² சந்த்³ரம் விநா ராத்ரிர்யதா² கா³வோ விநா வ்ருஷம் ।
ஏவம் ஹி ப⁴விதா ராஷ்ட்ரம் யத்ர ராஜா ந த்³ருஶ்யதே ॥ 57 ॥

இதி தஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸாந்த்வபூர்வமிவார்த²வத் ।
அப்⁴யகீர்யத ஶோகேந பூ⁴ய ஏவ மஹீபதி꞉ ॥ 58 ॥

தத꞉ ஸ ராஜா தம் ஸூதம் ஸந்நஹர்ஷ꞉ ஸுதம் ப்ரதி ।
ஶோகரக்தேக்ஷண꞉ ஶ்ரீமாநுத்³வீக்ஷ்யோவாச தா⁴ர்மிக꞉ ॥ 59 ॥

வாக்யைஸ்து க²லு மர்மாணி மம பூ⁴யோ நிக்ருந்தஸி ।
ஸுமந்த்ர꞉ கருணம் ஶ்ருத்வா த்³ருஷ்ட்வா தீ³நம் ச பார்தி²வம் ॥ 60 ॥

ப்ரக்³ருஹீதாஞ்ஜலி꞉ கிஞ்சித் தஸ்மாத்³தே³ஶாத³பாக்ரமத் ।
யதா³ வக்தும் ஸ்வயம் தை³ந்யாத் ந ஶஶாக மஹீபதி꞉ ॥ 61 ॥

ததா³ ஸுமந்த்ரம் மந்த்ரஜ்ஞா கைகேயீ ப்ரத்யுவாச ஹ ।
ஸுமந்த்ர ராஜா ரஜநீம் ராமஹர்ஷஸமுத்ஸுக꞉ ॥ 62 ॥

ப்ரஜாக³ரபரிஶ்ராந்தோ நித்³ராயா வஶமேயிவாந் ।
தத்³க³ச்ச² த்வரிதம் ஸூத ராஜபுத்ரம் யஶஸ்விநம் ॥ 63 ॥

ராமமாநய ப⁴த்³ரம் தே நாத்ர கார்யா விசாரணா ।
ஸ மந்யமாந꞉ கல்யாணம் ஹ்ருத³யேந நநந்த³ ச ॥ 64 ॥

நிர்ஜகா³ம ச ஸம்ப்ரீத்யா த்வரிதோ ராஜஶாஸநாத் ।
ஸுமந்த்ரஶ்சிந்தயாமாஸ த்வரிதம் சோதி³தஸ்தயா ॥ 65 ॥

வ்யக்தம் ராமோ(அ)பி⁴ஷேகார்த²மிஹாயாஸ்யதி த⁴ர்மவித் ।
இதி ஸூதோ மதிம் க்ருத்வா ஹர்ஷேண மஹதா(ஆ)வ்ருத꞉ ॥ 66 ॥

நிர்ஜகா³ம மஹாபா³ஹூ ராக⁴வஸ்ய தி³த்³ருக்ஷயா ।
ஸாக³ரஹ்ரத³ஸங்காஶாத்ஸுமந்த்ரோந்த꞉புராச்சு²பா⁴த் ।
நிஷ்க்ரம்ய ஜநஸம்பா³த⁴ம் த³த³ர்ஶ த்³வாரமக்³ரத꞉ ॥ 67 ॥

தத꞉ புரஸ்தாத்ஸஹஸா விநிர்க³தோ
மஹீப்⁴ருதோ த்³வாரக³தாந்விளோகயந் । [பதீந்]
த³த³ர்ஶ பௌராந்விவிதா⁴ந்மஹாத⁴நா-
-நுபஸ்தி²தாந்த்³வாரமுபேத்ய விஷ்டி²தாந் ॥ 68 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 14 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (15) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed