Ayodhya Kanda Sarga 118 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டாத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (118)


॥ தி³வ்யாளங்காரக்³ரஹணம் ॥

ஸா த்வேவமுக்தா வைதே³ஹீ த்வநஸூயா(அ)நஸூயயா ।
ப்ரதிபூஜ்ய வசோ மந்த³ம் ப்ரவக்துமுபசக்ரமே ॥ 1 ॥

நைததா³ஶ்சர்ய்யமார்யாயா꞉ யந்மாம் த்வமநுபா⁴ஷஸே ।
விதி³தம் து மமாப்யேதத்³யதா² நார்யா꞉ பதிர்கு³ரு꞉ ॥ 2 ॥

யத்³யப்யேஷ ப⁴வேத்³ப⁴ர்தா மமார்யே வ்ருத்தவர்ஜித꞉ ।
அத்³வைத⁴முபசர்தவ்யஸ்ததா²ப்யேஷ மயா ப⁴வேத் ॥ 3 ॥

கிம் புநர்யோ கு³ணஶ்லாக்⁴ய꞉ ஸாநுக்ரோஶோ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
ஸ்தி²ராநுராகோ³ த⁴ர்மாத்மா மாத்ருவத்பித்ருவத்ப்ரிய꞉ ॥ 4 ॥

யாம் வ்ருத்திம் வர்ததே ராம꞉ கௌஸல்யாயாம் மஹாப³ல꞉ ।
தாமேவ ந்ருபநாரீணாமந்யாஸாமபி வர்ததே ॥ 5 ॥

ஸக்ருத்³த்³ருஷ்டாஸ்வபி ஸ்த்ரீஷு ந்ருபேண ந்ருபவத்ஸல꞉ ।
மாத்ருவத்³வர்ததே வீரோ மாநமுத்ஸ்ருஜ்ய த⁴ர்மவித் ॥ 6 ॥

ஆக³ச்ச²ந்த்யாஶ்ச விஜநம் வநமேவம் ப⁴யாவஹம் ।
ஸமாஹிதம் மே ஶ்வஶ்ர்வா ச ஹ்ருத³யே தத்³த்⁴ருதம் மஹத் ॥ 7 ॥

பாணிப்ரதா³நகாலே ச யத்புரா த்வக்³நிஸந்நிதௌ⁴ ।
அநுஶிஷ்டா ஜநந்யா(அ)ஸ்மி வாக்யம் தத³பி மே த்⁴ருதம் ॥ 8 ॥

நவீக்ருதம் ச தத்ஸர்வம் வாக்யைஸ்தே த⁴ர்மசாரிணி ।
பதிஶுஶ்ரூஷணாந்நார்யாஸ்தபோ நாந்யத்³விதீ⁴யதே ॥ 9 ॥

ஸாவித்ரீ பதிஶுஶ்ரூஷாம் க்ருத்வா ஸ்வர்கே³ மஹீயதே ।
ததா²வ்ருத்திஶ்ச யாதா த்வம் பதிஶுஶ்ரூஷயா தி³வம் ॥ 10 ॥

வரிஷ்டா² ஸர்வநாரீணாமேஷா ச தி³வி தே³வதா ।
ரோஹிணீ ந விநா சந்த்³ரம் முஹூர்தமபி த்³ருஶ்யதே ॥ 11 ॥

ஏவம்விதா⁴ஶ்ச ப்ரவரா꞉ ஸ்த்ரியோ ப⁴ர்த்ருத்³ருட⁴வ்ரதா꞉ ।
தே³வலோகே மஹீயந்தே புண்யேந ஸ்வேந கர்மணா ॥ 12 ॥

ததோ(அ)நஸூயா ஸம்ஹ்ருஷ்டா ஶ்ருத்வோக்தம் ஸீதயா வச꞉ ।
ஶிரஸ்யாக்⁴ராய சோவாச மைதி²லீம் ஹர்ஷயந்த்யுத ॥ 13 ॥

நியமைர்விவிதை⁴ராப்தம் தபோ ஹி மஹத³ஸ்தி மே ।
தத்ஸம்ஶ்ரித்ய ப³லம் ஸீதே ச²ந்த³யே த்வாம் ஶுசிஸ்மிதே ॥ 14 ॥

உபபந்நம் மநோஜ்ஞம் ச வசநம் தவ மைதி²லி ।
ப்ரீதா சாஸ்ம்யுசிதம் கிம் தே கரவாணி ப்³ரவீஹி மே ॥ 15 ॥

தஸ்யாஸ்தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா விஸ்மிதா மந்த³விஸ்மயா
க்ருதமித்யப்³ரவீத்ஸீதா தபோப³லஸமந்விதாம் ॥ 16 ॥

ஸா த்வேவமுக்தா த⁴ர்மஜ்ஞா தயா ப்ரீததரா(அ)ப⁴வத் ।
ஸப²லம் ச ப்ரஹர்ஷம் தே ஹந்த ஸீதே கரோம்யஹம் ॥ 17 ॥

இத³ம் தி³வ்யம் வரம் மால்யம் வஸ்த்ரமாப⁴ரணாநி ச ।
அங்க³ராக³ம் ச வைதே³ஹி மஹார்ஹம் சாநுலேபநம் ॥ 18 ॥

மயா த³த்தமித³ம் ஸீதே தவ கா³த்ராணி ஶோப⁴யேத் ।
அநுரூபமஸங்க்லிஷ்டம் நித்யமேவ ப⁴விஷ்யதி ॥ 19 ॥

அங்க³ராகே³ண தி³வ்யேந லிப்தாங்கீ³ ஜநகாத்மஜே ।
ஶோப⁴யிஷ்யஸி ப⁴ர்தாரம் யதா² ஶ்ரீர்விஷ்ணுமவ்யயம் ॥ 20 ॥

ஸா வஸ்த்ரமங்க³ராக³ம் ச பூ⁴ஷணாநி ஸ்ரஜஸ்ததா² ।
மைதி²லீ ப்ரதிஜக்³ராஹ ப்ரீதிதா³நமநுத்தமம் ॥ 21 ॥

ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச தத் ஸீதா ப்ரீதிதா³நம் யஶஸ்விநீ ।
ஶ்லிஷ்டாஞ்ஜலிபுடா தத்ர ஸமுபாஸ்த தபோத⁴நாம் ॥ 22 ॥

ததா² ஸீதாஸுபாஸீநாமநஸூயா த்³ருட⁴வ்ரதா ।
வசநம் ப்ரஷ்டுமாரேபே⁴ காஞ்சித் ப்ரியகதா²மநு ॥ 23 ॥

ஸ்வயம்வரே கில ப்ராப்தா த்வமநேந யஶஸ்விநா ।
ராக⁴வேணேதி மே ஸீதே கதா² ஶ்ருதிமுபாக³தா ॥ 24 ॥

தாம் கதா²ம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி விஸ்தரேண ச மைதி²லி ।
யதா²நுபூ⁴தம் கார்த்ஸ்ந்யேந தந்மே த்வம் வக்துமர்ஹஸி ॥ 25 ॥

ஏவமுக்தா து ஸா ஸீதா தாம் ததோ த⁴ர்மசாரிணீம் ।
ஶ்ரூயதாமிதி சோக்த்வா வை கத²யாமாஸ தாம் கதா²ம் ॥ 26 ॥

மிதி²லா(அ)தி⁴பதிர்வீரோ ஜநகோ நாம த⁴ர்மவித் ।
க்ஷத்ரத⁴ர்மே ஹ்யபி⁴ரதோ ந்யாயத꞉ ஶாஸ்தி மேதி³நீம் ॥ 27 ॥

தஸ்ய லாங்க³ளஹஸ்தஸ்ய கர்ஷத꞉ க்ஷேத்ரமண்ட³லம் ।
அஹம் கிலோத்தி²தா பி⁴த்த்வா ஜக³தீம் ந்ருபதே꞉ ஸுதா ॥ 28 ॥

ஸ மாம் த்³ருஷ்ட்வா நரபதிர்முஷ்டிவிக்ஷேபதத்பர꞉ ।
பாம்ஸுகுண்டி²தஸர்வாங்கீ³ம் ஜநகோ விஸ்மிதோ(அ)ப⁴வத் ॥ 29 ॥

அநபத்யேந ச ஸ்நேஹாத³ங்கமாரோப்ய ச ஸ்வயம் ।
மமேயம் தநயேத்யுக்த்வா ஸ்நேஹோ மயி நிபாதித꞉ ॥ 30 ॥

அந்தரிக்ஷே ச வாகு³க்தா ப்ரதி மா(அ)மாநுஷீ கில ।
ஏவமேதந்நரபதே த⁴ர்மேண தநயா தவ ॥ 31 ॥

தத꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டோ த⁴ர்மாத்மா பிதா மே மிதி²லா(அ)தி⁴ப꞉ ।
அவாப்தோ விபுலாம்ருத்³தி⁴ம் மாமவாப்ய நராதி⁴ப꞉ ॥ 32 ॥

த³த்தா சாஸ்மீஷ்டவத்³தே³வ்யை ஜ்யேஷ்டா²யை புண்யகர்மணா ।
தயா ஸம்பா⁴விதா சாஸ்மி ஸ்நிக்³த⁴யா மாத்ருஸௌஹ்ருதா³த் ॥ 33 ॥

பதிஸம்யோக³ஸுலப⁴ம் வயோ த்³ருஷ்ட்வா து மே பிதா ।
சிந்தாமப்⁴யக³மத்³தீ³நோ வித்தநாஶாதி³வாத⁴ந꞉ ॥ 34 ॥

ஸத்³ருஶாச்சாபக்ருஷ்டாச்ச லோகே கந்யாபிதா ஜநாத் ।
ப்ரத⁴ர்ஷணமவாப்நோதி ஶக்ரேணாபி ஸமோ பு⁴வி ॥ 35 ॥

தாம் த⁴ர்ஷணாமதூ³ரஸ்தா²ம் த்³ருஷ்ட்வா சாத்மநி பார்தி²வ꞉ ।
சிந்தா(அ)ர்ணவக³த꞉ பாரம் நாஸஸாதா³ப்லவோ யதா² ॥ 36 ॥

அயோநிஜாம் ஹி மாம் ஜ்ஞாத்வா நாத்⁴யக³ச்ச²த்³விசிந்தயந் ।
ஸத்³ருஶம் சாநுரூபம் ச மஹீபால꞉ பதிம் மம ॥ 37 ॥

தஸ்ய பு³த்³தி⁴ரியம் ஜாதா சிந்தயாநஸ்ய ஸந்ததம் ।
ஸ்வயம் வரம் தநூஜாயா꞉ கரிஷ்யாமீதி தீ⁴மத꞉ ॥ 38 ॥

மஹாயஜ்ஞே ததா³ தஸ்ய வருணேந மஹாத்மநா ।
த³த்தம் த⁴நுர்வரம் ப்ரீத்யா தூணீ சாக்ஷயஸாயகௌ ॥ 39 ॥

அஸஞ்சால்யம் மநுஷ்யைஶ்ச யத்நேநாபி ச கௌ³ரவாத் ।
தந்ந ஶக்தா நமயிதும் ஸ்வப்நேஷ்வபி நராதி⁴பா꞉ ॥ 40 ॥

தத்³த⁴நு꞉ ப்ராப்ய மே பித்ரா வ்யாஹ்ருதம் ஸத்யவாதி³நா ।
ஸமவாயே நரேந்த்³ராணாம் பூர்வமாமந்த்ர்ய பார்தி²வாந் ॥ 41 ॥

இத³ம் ச த⁴நுருத்³யம்ய ஸஜ்யம் ய꞉ குருதே நர꞉ ।
தஸ்ய மே து³ஹிதா பா⁴ர்யா ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 42 ॥

தச்ச த்³ருஷ்ட்வா த⁴நு꞉ ஶ்ரேஷ்ட²ம் கௌ³ரவாத்³கி³ரிஸந்நிப⁴ம் ।
அபி⁴வாத்³ய ந்ருபா ஜக்³முரஶக்தாஸ்தஸ்ய தோலநே ॥ 43 ॥

ஸுதீ³ர்க⁴ஸ்ய து காலஸ்ய ராக⁴வோ(அ)யம் மஹாத்³யுதி꞉ ।
விஶ்வாமித்ரேண ஸஹிதோ யஜ்ஞம் த்³ரஷ்டும் ஸமாக³த꞉ ॥ 44 ॥

லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ।
விஶ்வாமித்ரஸ்து த⁴ர்மாத்மா மம பித்ரா ஸுபூஜித꞉ ॥ 45 ॥

ப்ரோவாச பிதரம் தத்ர ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
ஸுதௌ த³ஶரத²ஸ்யேமௌ த⁴நுர்த³ர்ஶநகாங்க்ஷிணௌ ॥ 46 ॥

த⁴நுர்த³ர்ஶய ராமாய ராஜபுத்ராய தை³விகம் ।
இத்யுக்தஸ்தேந விப்ரேண தத்³த⁴நு꞉ ஸமுபாநயத் ॥ 47 ॥

நிமேஷாந்தரமாத்ரேண ததா³நம்ய ஸ வீர்யவாந் ।
ஜ்யாம் ஸமாரோப்ய ஜ²டிதி பூரயாமாஸ வீர்யவத் ॥ 48 ॥

தேந பூரயதா வேகா³ந்மத்⁴யே ப⁴க்³நம் த்³விதா⁴ த⁴நு꞉ ।
தஸ்ய ஶப்³தோ³(அ)ப⁴வத்³பீ⁴ம꞉ பதிதஸ்யாஶநேரிவ ॥ 49 ॥

ததோ(அ)ஹம் தத்ர ராமாய பித்ரா ஸத்யாபி⁴ஸந்தி⁴நா ।
நிஶ்சிதா தா³துமுத்³யம்ய ஜலபா⁴ஜநமுத்தமம் ॥ 50 ॥

தீ³யமாநாம் ந து ததா³ ப்ரதிஜக்³ராஹ ராக⁴வ꞉ ।
அவிஜ்ஞாய பிதுஶ்ச²ந்த³மயோத்⁴யா(அ)தி⁴பதே꞉ ப்ரபோ⁴꞉ ॥ 51 ॥

தத꞉ ஶ்வஶுரமாமந்த்ர்ய வ்ருத்³த⁴ம் த³ஶரத²ம் ந்ருபம் ।
மம பித்ரா த்வஹம் த³த்தா ராமாய விதி³தாத்மநே ॥ 52 ॥

மம சைவாநுஜா ஸாத்⁴வீ ஊர்மிலா ப்ரியத³ர்ஶநா ।
பா⁴ர்யா(அ)ர்தே² லக்ஷ்மணஸ்யாபி த³த்தா பித்ரா மம ஸ்வயம் ॥ 53 ॥

ஏவம் த³த்தா(அ)ஸ்மி ராமாய ததா³ தஸ்மிந் ஸ்வயம்வரே ।
அநுரக்தா(அ)ஸ்மி த⁴ர்மேண பதிம் வீர்யவதாம் வரம் ॥ 54 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டாத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 118 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகோநவிம்ஶதிஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (119) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed