Ayodhya Kanda Sarga 109 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ நவோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (109)


॥ ஸத்யப்ரஶம்ஸா ॥

ஜாபா³லேஸ்து வச꞉ ஶ்ருத்வா ராம꞉ ஸத்யாத்மநாம் வர꞉ ।
உவாச பரயா ப⁴க்த்யா ஸ்வபு³த்³த்⁴யா சாவிபந்நயா ॥ 1 ॥

ப⁴வாந் மே ப்ரியகாமார்த²ம் வசநம் யதி³ஹோக்தவாந் ।
அகார்யம் கார்யஸங்காஶமபத்²யம் பத்²யஸம்மிதம் ॥ 2 ॥

நிர்மர்யாத³ஸ்து புருஷ꞉ பாபாசாரஸமந்வித꞉ ।
மாநம் ந லப⁴தே ஸத்ஸு பி⁴ந்நசாரித்ரத³ர்ஶந꞉ ॥ 3 ॥

குலீநமகுலீநம் வா வீரம் புருஷமாநிநம் ।
சாரித்ரமேவ வ்யாக்²யாதி ஶுசிம் வா யதி³ வா(அ)ஶுசிம் ॥ 4 ॥

அநார்யஸ்த்வார்யஸங்காஶ꞉ ஶௌசாத்³தீ⁴நஸ்ததா² ஶுசி꞉ ।
லக்ஷண்யவத³ளக்ஷண்யோ து³꞉ஶீல ஶீலவாநிவ ॥ 5 ॥

அத⁴ர்மம் த⁴ர்மவேஷேண யதீ³மம் லோகஸங்கரம் ।
அபி⁴பத்ஸ்யே ஶுப⁴ம் ஹித்வா க்ரியாவிதி⁴விவர்ஜிதம் ॥ 6 ॥

கஶ்சேதயாந꞉ புருஷ꞉ கார்யாகார்யவிசக்ஷண꞉ ।
ப³ஹுமம்ஸ்யதி மாம் லோகே து³ர்வ்ருத்தம் லோகதூ³ஷணம் ॥ 7 ॥

கஸ்ய தா⁴ஸ்யாம்யஹம் வ்ருத்தம் கேந வா ஸ்வர்க³மாப்நுயாம் ।
அநயா வர்தமாநோ ஹி வ்ருத்த்யா ஹீநப்ரதிஜ்ஞயா ॥ 8 ॥

காமவ்ருத்தஸ்த்வயம் லோக꞉ க்ருத்ஸ்ந꞉ ஸமுபவர்ததே ।
யத்³வ்ருத்தா꞉ ஸந்தி ராஜாநஸ்தத்³வ்ருத்தா꞉ ஸந்தி ஹி ப்ரஜா꞉ ॥ 9 ॥

ஸத்யமேவாந்ருஶம்ஸம் ச ராஜவ்ருத்தம் ஸநாதநம் ।
தஸ்மாத்ஸத்யாத்மகம் ராஜ்யம் ஸத்யே லோக꞉ ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ॥ 10 ॥

ருஷயஶ்சைவ தே³வாஶ்ச ஸத்யமேவ ஹி மேநிரே ।
ஸத்யவாதீ³ ஹி லோகே(அ)ஸ்மிந் பரமம் க³ச்ச²தி க்ஷயம் ॥ 11 ॥

உத்³விஜந்தே யதா² ஸர்பாந்நராத³ந்ருதவாதி³ந꞉ ।
த⁴ர்ம꞉ ஸத்யம் பரோ லோகே மூலம் ஸ்வர்க³ஸ்ய சோச்யதே ॥ 12 ॥

ஸத்யமேவேஶ்வரோ லோகே ஸத்யம் பத்³மா ஶ்ரிதா ஸதா³ ।
ஸத்யமூலாநி ஸர்வாணி ஸத்யாந்நாஸ்தி பரம் பத³ம் ॥ 13 ॥

த³த்தமிஷ்டம் ஹுதம் சைவ தப்தாநி ச தபாம்ஸி ச ।
வேதா³꞉ ஸத்யப்ரதிஷ்டா²நாஸ்தஸ்மாத் ஸத்யபரோ ப⁴வேத் ॥ 14 ॥

ஏக꞉ பாலயதே லோகமேக꞉ பாலயதே குலம் ।
மஜ்ஜத்யேகோ ஹி நிரயைக꞉ ஸ்வர்கே³ மஹீயதே ॥ 15 ॥

ஸோ(அ)ஹம் பிதுர்நியோக³ந்து கிமர்த²ம் நாநுபாலயே ।
ஸத்யப்ரதிஶ்ரவ꞉ ஸத்யம் ஸத்யேந ஸமயீக்ருத꞉ ॥ 16 ॥

நைவ லோபா⁴ந்ந மோஹாத்³வா ந ஹ்யஜ்ஞாநாத்தமோ(அ)ந்வித꞉ ।
ஸேதும் ஸத்யஸ்ய பே⁴த்ஸ்யாமி கு³ரோ꞉ ஸத்யப்ரதிஶ்ரவ꞉ ॥ 17 ॥

அஸத்யஸந்த⁴ஸ்ய ஸதஶ்சலஸ்யாஸ்தி²ரசேதஸ꞉ ।
நைவ தே³வா ந பிதர꞉ ப்ரதீச்ச²ந்தீதி ந꞉ ஶ்ருதம் ॥ 18 ॥

ப்ரத்யகா³த்மமிமம் த⁴ர்மம் ஸத்யம் பஶ்யாம்யஹம் ஸ்வயம் ।
பா⁴ர꞉ ஸத்புருஷாசீர்ணஸ்தத³ர்த²மபி⁴மந்யதே ॥ 19 ॥

க்ஷாத்த்ரம் த⁴ர்மமஹம் த்யக்ஷ்யே ஹ்யத⁴ர்மம் த⁴ர்மஸம்ஹிதம் ।
க்ஷுத்³ரைர்ந்ருஶம்ஸைர்லுப்³தை⁴ஶ்ச ஸேவிதம் பாபகர்மபி⁴꞉ ॥ 20 ॥

காயேந குருதே பாபம் மநஸா ஸம்ப்ரதா⁴ர்ய ச ।
அந்ருதம் ஜிஹ்வயா சாஹ த்ரிவித⁴ம் கர்ம பாதகம் ॥ 21 ॥

பூ⁴மி꞉ கீர்திர்யஶோ லக்ஷ்மீ꞉ புருஷம் ப்ரார்த²யந்தி ஹி ।
ஸ்வர்க³ஸ்த²ம் சாநுபஶ்யந்தி ஸத்யமேவ ப⁴ஜேத தத் ॥ 22 ॥

ஶ்ரேஷ்ட²ம் ஹ்யநார்யமேவ ஸ்யாத்³யத்³ப⁴வாநவதா⁴ர்ய மாம் ।
ஆஹ யுக்திகரைர்வாக்யைரித³ம் ப⁴த்³ரம் குருஷ்வ ஹ ॥ 23 ॥

கத²ம் ஹ்யஹம் ப்ரதிஜ்ஞாய வநவாஸமிமம் கு³ரௌ ।
ப⁴ரதஸ்ய கரிஷ்யாமி வசோ ஹித்வா கு³ரோர்வச꞉ ॥ 24 ॥

ஸ்தி²ரா மயா ப்ரதிஜ்ஞாதா ப்ரதிஜ்ஞா கு³ருஸந்நிதௌ⁴ ।
ப்ரஹ்ருஷ்யமாணா ஸா தே³வீ கைகேயீ சாப⁴வத்ததா³ ॥ 25 ॥

வநவாஸம் வஸந்நேவம் ஶுசிர்நியதபோ⁴ஜந꞉ ।
மூலை꞉ புஷ்பை꞉ ப²லை꞉ புண்யை꞉ பிதந் தே³வாம்ஶ்ச தர்பயந் ॥ 26 ॥

ஸந்துஷ்டபஞ்சவர்கோ³(அ)ஹம் லோகயாத்ராம் ப்ரவர்தயே ।
அகுஹ꞉ ஶ்ரத்³த³தா⁴நஸ்ஸந் கார்யாகார்யவிசக்ஷண꞉ ॥ 27 ॥

கர்மபூ⁴மிமிமாம் ப்ராப்ய கர்தவ்யம் கர்ம யச்சு²ப⁴ம் ।
அக்³நிர்வாயுஶ்ச ஸோமஶ்ச கர்மணாம் ப²லபா⁴கி³ந꞉ ॥ 28 ॥

ஶதம் க்ரதூநாமாஹ்ருத்ய தே³வராட் த்ரிதி³வங்க³த꞉ ।
தபாம்ஸ்யுக்³ராணி சாஸ்தா²ய தி³வம் யாதா மஹர்ஷய꞉ ॥ 29 ॥

அம்ருஷ்யமாண꞉ புநருக்³ரதேஜா꞉
நிஶம்ய தந்நாஸ்திகவாக்யஹேதும் ।
அதா²ப்³ரவீத்தம் ந்ருபதேஸ்தநூஜோ
விக³ர்ஹமாணோ வசநாநி தஸ்ய ॥ 30 ॥

ஸத்யம் ச த⁴ர்மம் ச பராக்ரமம் ச
பூ⁴தாநுகம்பாம் ப்ரியவாதி³தாஶ்ச ।
த்³விஜாதிதே³வாதிதி²பூஜநம் ச
பந்தா²நமாஹுஸ்த்ரிதி³வஸ்ய ஸந்த꞉ ॥ 31 ॥

தேநைவமாஜ்ஞாய யதா²வத³ர்த²ம்
ஏகோத³யம் ஸம்ப்ரதிபத்³ய விப்ரா꞉ ।
த⁴ர்மம் சரந்த꞉ ஸகலம் யதா²வத்
காங்க்ஷந்தி லோகாக³மமப்ரமத்தா꞉ ॥ 32 ॥

நிந்தா³ம்யஹம் கர்ம பிது꞉ க்ருதம் தத்
யஸ்த்வாமக்³ருஹ்ணாத்³விஷமஸ்த²பு³த்³தி⁴ம் ।
பு³த்³த்⁴யாநயைவம்வித⁴யா சரந்தம்
ஸுநாஸ்திகம் த⁴ர்மபதா²த³பேதம் ॥ 33 ॥

யதா² ஹி சோர꞉ ஸ ததா² ஹி பு³த்³த⁴꞉
ததா²க³தம் நாஸ்திகமத்ர வித்³தி⁴ ।
தஸ்மாத்³தி⁴ ய꞉ ஶங்க்யதம꞉ ப்ரஜாநாம்
ந நாஸ்திகேநாபி⁴முகோ² பு³த⁴꞉ ஸ்யாத் ॥ 34 ॥

த்வத்தோ ஜநா꞉ பூர்வதரே வராஶ்ச
ஶுபா⁴நி கர்மாணி ப³ஹூநி சக்ரு꞉ ।
ஜித்வா ஸதே³மம் ச பரஞ்ச லோகம்
தஸ்மாத்³த்³விஜா꞉ ஸ்வஸ்தி ஹுதம் க்ருதம் ச ॥ 35 ॥

த⁴ர்மே ரதா꞉ ஸத்புருஷை꞉ ஸமேதா꞉
தேஜஸ்விநோ தா³நகு³ணப்ரதா⁴நா꞉ ।
அஹிம்ஸகா வீதமலாஶ்ச லோகே
ப⁴வந்தி பூஜ்யா முநய꞉ ப்ரதா⁴நா꞉ ॥ 36 ॥

இதி ப்³ருவந்தம் வசநம் ஸரோஷம்
ராமம் மஹாத்மாநமதீ³நஸத்த்வம் ।
உவாச தத்²யம் புநராஸ்திகம் ச
ஸத்யம் வச꞉ ஸாநுநயம் ச விப்ர꞉ ॥ 37 ॥

ந நாஸ்திகாநாம் வசநம் ப்³ரவீம்யஹம்
ந சாஸ்திகோ(அ)ஹம் ந ச நாஸ்தி கிஞ்சந ।
ஸமீக்ஷ்ய காலம் புநராஸ்திகோ(அ)ப⁴வம்
ப⁴வேய காலே புநரேவ நாஸ்திக꞉ ॥ 38 ॥

ஸ சாபி காலோ(அ)யமுபாக³தஶ்ஶநை꞉
யதா² மயா நாஸ்திகவாகு³தீ³ரிதா ।
நிவர்தநார்த²ம் தவ ராம காரணாத்
ப்ரஸாத³நார்த²ம் து மயைததீ³ரிதம் ॥ 39 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ நவோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 109 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (110) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed