Ayodhya Kanda Sarga 103 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ர்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (103)


॥ மாத்ருத³ர்ஶநம் ॥

வஸிஷ்ட²꞉ புரத꞉ க்ருத்வா தா³ராந் த³ஶரத²ஸ்ய ச ।
அபி⁴சக்ராம தம் தே³ஶம் ராமத³ர்ஶநதர்ஷித꞉ ॥ 1 ॥

ராஜபத்ந்யஶ்ச க³ச்ச²ந்த்யோ மந்த³ம் மந்தா³கிநீம் ப்ரதி ।
த³த்³ருஶுஸ்தத்ர தத்தீர்த²ம் ராமலக்ஷ்மணஸேவிதம் ॥ 2 ॥

கௌஸல்யா பா³ஷ்பபூர்ணேந முகே²ந பரிஶுஷ்யதா ।
ஸுமித்ராமப்³ரவீத்³தீ³நா யாஶ்சாந்யா ராஜயோஷித꞉ ॥ 3 ॥

இத³ம் தேஷாமநாதா²நாம் க்லிஷ்டமக்லிஷ்டகர்மணாம் ।
வநே ப்ராக்கேவலம் தீர்த²ம் யே தே நிர்விஷயீக்ருதா꞉ ॥ 4 ॥

இத꞉ ஸுமித்ரே புத்ரஸ்தே ஸதா³ ஜலமதந்த்³ரித꞉ ।
ஸ்வயம் ஹரதி ஸௌமித்ரிர்மம புத்ரஸ்ய காரணாத் ॥ 5 ॥

ஜக⁴ந்யமபி தே புத்ர꞉ க்ருதவாந்ந து க³ர்ஹித꞉ ।
ப்⁴ராதுர்யத³ர்த²ஸஹிதம் ஸர்வம் தத்³விஹிதம் கு³ணை꞉ ॥ 6 ॥

அத்³யாயமபி தே புத்ர꞉ க்லேஶாநாமததோ²சித꞉ ।
நீசாநர்த²ஸமாசாரம் ஸஜ்ஜம் கர்ம ப்ரமுஞ்சது ॥ 7 ॥

த³க்ஷிணாக்³ரேஷு த³ர்பே⁴ஷு ஸா த³த³ர்ஶ மஹீதலே ।
பிதுரிங்கு³தி³பிண்யாகம் ந்யஸ்தமாயதலோசநா ॥ 8 ॥

தம் பூ⁴மௌ பிதுரார்தேந ந்யஸ்தம் ராமேண வீக்ஷ்ய ஸா ।
உவாச தே³வீ கௌஸல்யா ஸர்வா த³ஶரத²ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 9 ॥

இத³மிக்ஷ்வாகுநாத²ஸ்ய ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ராக⁴வேண பிதுர்த³த்தம் பஶ்யதைதத்³யதா²விதி⁴ ॥ 10 ॥

தஸ்ய தே³வஸமாநஸ்ய பார்தி²வஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
நைததௌ³பயிகம் மந்யே பு⁴க்தபோ⁴க³ஸ்ய போ⁴ஜநம் ॥ 11 ॥

சதுரந்தாம் மஹீம் பு⁴க்த்வா மஹேந்த்³ரஸத்³ருஶோ விபு⁴꞉ ।
கத²மிங்கு³தி³பிண்யாகம் ஸ பு⁴ங்க்தே வஸுதா⁴(அ)தி⁴ப꞉ ॥ 12 ॥

அதோ து³꞉க²தரம் லோகே ந கிஞ்சித் ப்ரதிபா⁴தி மா ।
யத்ர ராம꞉ பிதுர்த³த்³யாதி³ங்கு³தீ³க்ஷோத³ம்ருத்³தி⁴மாந் ॥ 13 ॥

ராமேணேங்கு³தி³பிண்யாகம் பிதுர்த³த்தம் ஸமீக்ஷ்ய மே ।
கத²ம் து³꞉கே²ந ஹ்ருத³யம் ந ஸ்போ²டதி ஸஹஸ்ரதா⁴ ॥ 14 ॥

ஶ்ருதிஸ்து க²ல்வியம் ஸத்யா லௌகிகீ ப்ரதிபா⁴தி மா ।
யத³ந்ந꞉ புருஷோ ப⁴வதி தத³ந்நாஸ்தஸ்ய தே³வதா꞉ ॥ 15 ॥

ஏவமார்தாம் ஸபத்ந்யஸ்தா꞉ ஜக்³முராஶ்வாஸ்ய தாம் ததா³ ।
த³த்³ருஶுஶ்சாஶ்ரமே ராமம் ஸ்வர்க³ச்யுதமிவாமரம் ॥ 16 ॥

ஸர்வபோ⁴கை³꞉ பரித்யக்தம் ராமம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய மாதர꞉ ।
ஆர்தா முமுசுரஶ்ரூணி ஸஸ்வரம் ஶோககர்ஶிதா꞉ ॥ 17 ॥

தாஸாம் ராம꞉ ஸமுத்தா²ய ஜக்³ராஹ சரணாந் ஶுபா⁴ந் ।
மாத்ரூ(அ)ணாம் மநுஜவ்யாக்⁴ர꞉ ஸர்வாஸாம் ஸத்யஸங்க³ர꞉ ॥ 18 ॥

தா꞉ பாணிபி⁴꞉ ஸுக²ஸ்பர்ஶைர்ம்ருத்³வங்கு³ளிதலை꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
ப்ரமமார்ஜூ ரஜ꞉ ப்ருஷ்டா²த்³ராமஸ்யாயதலோசநா꞉ ॥ 19 ॥

ஸௌமித்ரிரபி தா꞉ ஸர்வா꞉ மாத்ரூ(அ)ஸ்ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய து³꞉கி²த꞉ ।
அப்⁴யவாத³யதாஸக்தம் ஶநை ராமாத³நந்தரம் ॥ 20 ॥

யதா² ராமே ததா² தஸ்மிந் ஸர்வா வவ்ருதிரே ஸ்த்ரிய꞉ ।
வ்ருத்திம் த³ஶரதா²ஜ்ஜாதே லக்ஷ்மணே ஶுப⁴லக்ஷணே ॥ 21 ॥

ஸீதா(அ)பி சரணாம்ஸ்தாஸாமுபஸங்க்³ருஹ்ய து³꞉கி²தா ।
ஶ்வஶ்ரூணாமஶ்ருபூர்ணாக்ஷீ ஸா ப³பூ⁴வாக்³ரத꞉ ஸ்தி²தா ॥ 22 ॥

தாம் பரிஷ்வஜ்ய து³꞉கா²ர்தாம் மாதா து³ஹிதரம் யதா² ।
வநவாஸக்ருஶாம் தீ³நாம் கௌஸல்யா வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 23 ॥

விதே³ஹராஜஸ்ய ஸுதா ஸ்நுஷா த³ஶரத²ஸ்ய ச ।
ராமபத்நீ கத²ம் து³꞉க²ம் ஸம்ப்ராப்தா நிர்ஜநே வநே ॥ 24 ॥

பத்³மமாதபஸந்தப்தம் பரிக்லிஷ்டமிவோத்பலம் ।
காஞ்சநம் ரஜஸா த்⁴வஸ்தம் க்லிஷ்டம் சந்த்³ரமிவாம்பு³தை³꞉ ॥ 25 ॥

முக²ம் தே ப்ரேக்ஷ்ய மாம் ஶோகோ த³ஹத்யக்³நிரிவாஶ்ரயம்
ப்⁴ருஶம் மநஸி வைதே³ஹி வ்யஸநாரணிஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 26 ॥

ப்³ருவந்த்யாமேவமார்தாயாம் ஜநந்யாம் ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ ।
பாதா³வாஸாத்³ய ஜக்³ராஹ வஸிஷ்ட²ஸ்ய ச ராக⁴வ꞉ ॥ 27 ॥

புரோஹிதஸ்யாக்³நிஸமஸ்ய வை ததா³
ப்³ருஹஸ்பதேரிந்த்³ர இவாமராதி⁴ப꞉ ।
ப்ரக்³ருஹ்ய பாதௌ³ ஸுஸம்ருத்³த⁴தேஜஸ꞉
ஸஹைவ தேநோபவிவேஶ ராக⁴வ꞉ ॥ 28 ॥

ததோ ஜக⁴ந்யம் ஸஹிதை꞉ ஸமந்த்ரிபி⁴꞉
புரப்ரதா⁴நைஶ்ச ஸஹைவ ஸைநிகை꞉ ।
ஜநேந த⁴ர்மஜ்ஞதமேந த⁴ர்மவாந்
உபோபவிஷ்டோ ப⁴ரதஸ்ததா³க்³ரஜம் ॥ 29 ॥

உபோபவிஷ்டஸ்து ததா² ஸ வீர்யவாந்
தபஸ்விவேஷேண ஸமீக்ஷ்ய ராக⁴வம் ।
ஶ்ரியா ஜ்வலந்தம் ப⁴ரத꞉ க்ருதாஞ்ஜலி꞉
யதா² மஹேந்த்³ர꞉ ப்ரயத꞉ ப்ரஜாபதிம் ॥ 30 ॥

கிமேஷ வாக்யம் ப⁴ரதோ(அ)த்³ய ராக⁴வம்
ப்ரணம்ய ஸத்க்ருத்ய ச ஸாது⁴ வக்ஷ்யதி ।
இதீவ தஸ்யார்யஜநஸ்ய தத்த்வதோ
ப³பூ⁴வ கௌதூஹலமுத்தமம் ததா³ ॥ 31 ॥

ஸ ராக⁴வ꞉ ஸத்யத்⁴ருதிஶ்ச லக்ஷ்மணோ
மஹாநுபா⁴வோ ப⁴ரதஶ்ச தா⁴ர்மிக꞉ ।
வ்ருதா꞉ ஸுஹ்ருத்³பி⁴ஶ்ச விரேஜுரத்⁴வரே
யதா² ஸத³ஸ்யை꞉ ஸஹிதாஸ்த்ரயோ(அ)க்³நய꞉ ॥ 32 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ர்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 103 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ சதுருத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (104) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed