Ayodhya Kanda Sarga 102 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³வ்யதி⁴கஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (102)


॥ நிவாபதா³நம் ॥

தாம் ஶ்ருத்வா கருணாம் வாசம் பிதுர்மரணஸம்ஹிதாம் ।
ராக⁴வோ ப⁴ரதேநோக்தாம் ப³பூ⁴வ க³தசேதந꞉ ॥ 1 ॥

தம் து வஜ்ரமிவோத்ஸ்ருஷ்டமாஹவே தா³நவாரிணா ।
வாக்³வஜ்ரம் ப⁴ரதேநோக்தமமநோஜ்ஞம் பரந்தப꞉ ॥ 2 ॥

ப்ரக்³ருஹ்ய பா³ஹூ ராமோ வை புஷ்பிதாக்³ரோ யதா² த்³ரும꞉ ।
வநே பரஶுநா க்ருத்தஸ்ததா² பு⁴வி பபாத ஹ ॥ 3 ॥

ததா² நிபதிதம் ராமம் ஜக³த்யாம் ஜக³தீபதிம் ।
கூலகா⁴தபரிஶ்ராந்தம் ப்ரஸுப்தமிவ குஞ்ஜரம் ॥ 4 ॥

ப்⁴ராதரஸ்தே மஹேஷ்வாஸம் ஸர்வத꞉ ஶோககர்ஶிதம் ।
ருத³ந்த꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா ஸிஷிசு꞉ ஸலிலேந வை ॥ 5 ॥

ஸ து ஸஞ்ஜ்ஞாம் புநர்லப்³த்⁴வா நேத்ராப்⁴யாமாஸ்ரமுத்ஸ்ருஜந் ।
உபாக்ராமத காகுத்ஸ்த²꞉ க்ருபணம் ப³ஹுபா⁴ஷிதும் ॥ 6 ॥

ஸ ராம꞉ ஸ்வர்க³தம் ஶ்ருத்வா பிதரம் ப்ருதி²வீபதிம் ।
உவாச ப⁴ரதம் வாக்யம் த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மஸம்ஹிதம் ॥ 7 ॥

கிம் கரிஷ்யாம்யயோத்⁴யாயாம் தாதே தி³ஷ்டாம் க³திம் க³தே ।
கஸ்தாம் ராஜவராத்³தீ⁴நாமயோத்⁴யாம் பாலயிஷ்யதி ॥ 8 ॥

கிம் நு தஸ்ய மயா கார்யம் து³ர்ஜாதேந மஹாத்மந꞉ ।
யோ ம்ருதோ மம ஶோகேந மயா சாபி ந ஸம்ஸ்க்ருத꞉ ॥ 9 ॥

அஹோ ப⁴ரத ஸித்³தா⁴ர்தோ² யேந ராஜா த்வயா(அ)நக⁴ ।
ஶத்ருக்⁴நேந ச ஸர்வேஷு ப்ரேதக்ருத்யேஷு ஸத்க்ருத꞉ ॥ 10 ॥

நிஷ்ப்ரதா⁴நாமநேகாக்³ராம் நரேந்த்³ரேண விநா க்ருதாம் ।
நிவ்ருத்தவநவாஸோ(அ)பி நாயோத்⁴யாம் க³ந்துமுத்ஸஹே ॥ 11 ॥

ஸமாப்தவநவாஸம் மாமயோத்⁴யாயாம் பரந்தப ।
கோ நு ஶாஸிஷ்யதி புநஸ்தாதே லோகாந்தரம் க³தே ॥ 12 ॥

புரா ப்ரேக்ஷ்ய ஸுவ்ருத்தம் மாம் பிதா யாந்யாஹ ஸாந்த்வயந் ।
வாக்யாநி தாநி ஶ்ரோஷ்யாமி குத꞉ கர்ணஸுகா²ந்யஹம் ॥ 13 ॥

ஏவமுக்த்வா ஸ ப⁴ரதம் பா⁴ர்யாமப்⁴யேத்ய ராக⁴வ꞉ ।
உவாச ஶோகஸந்தப்த꞉ பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநாம் ॥ 14 ॥

ஸீதே ம்ருதஸ்தே ஶ்வஶுர꞉ பித்ரா ஹீநோ(அ)ஸி லக்ஷ்மண ।
ப⁴ரதோ து³꞉க²மாசஷ்டே ஸ்வர்க³தம் ப்ருதி²வீபதிம் ॥ 15 ॥

ததோ ப³ஹுகு³ணம் தேஷாம் பா³ஷ்பம் நேத்ரேஷ்வஜாயத ।
ததா² ப்³ருவதி காகுத்ஸ்தே² குமாராணாம் யஶஸ்விநாம் ॥ 16 ॥

ததஸ்தே ப்⁴ராதர꞉ ஸர்வே ப்⁴ருஶமாஶ்வாஸ்ய ராக⁴வம் ।
அப்³ருவந் ஜக³தீப⁴ர்து꞉ க்ரியதாமுத³கம் பிது꞉ ॥ 17 ॥

ஸா ஸீதா ஶ்வஶுரம் ஶ்ருத்வா ஸ்வர்க³ளோகக³தம் ந்ருபம் ।
நேத்ராப்⁴யாமஶ்ருபூர்ணாப்⁴யாமஶகந்நேக்ஷிதும் பதிம் ॥ 18 ॥

ஸாந்த்வயித்வா து தாம் ராமோ ருத³ந்தீம் ஜநகாத்மஜாம் ।
உவாச லக்ஷ்மணம் தத்ர து³꞉கி²தோ து³꞉கி²தம் வச꞉ ॥ 19 ॥

ஆநயேங்கு³தி³பிண்யாகம் சீரமாஹர சோத்தரம் ।
ஜலக்ரியார்த²ம் தாதஸ்ய க³மிஷ்யாமி மஹாத்மந꞉ ॥ 20 ॥

ஸீதா புரஸ்தாத்³வ்ரஜதுத்வமேநாமபி⁴தோ வ்ரஜ ।
அஹம் பஶ்சாத்³க³மிஷ்யாமி க³திர்ஹ்யேஷா ஸுதா³ருணா ॥ 21 ॥

ததோ நித்யாநுக³ஸ்தேஷாம் விதி³தாத்மா மஹாமதி꞉ ।
ம்ருது³ர்தா³ந்தஶ்ச ஶாந்தஶ்ச ராமே ச த்³ருட⁴ப⁴க்திமாந் ॥ 22 ॥

ஸுமந்த்ரஸ்தைர்ந்ருபஸுதை꞉ ஸார்த⁴மாஶ்வாஸ்ய ராக⁴வம் ।
அவாதாரயதா³ளம்ப்³ய நதீ³ம் மந்தா³கிநீம் ஶிவாம் ॥ 23 ॥

தே ஸுதீர்தா²ம் தத꞉ க்ருச்ச்²ராது³பாக³ம்ய யஶஸ்விந꞉ ।
நதீ³ம் மந்தா³கிநீம் ரம்யாம் ஸதா³ புஷ்பிதகாநநாம் ॥ 24 ॥

ஶீக்⁴ரஸ்ரோதஸமாஸாத்³ய தீர்த²ம் ஶிவமகர்த³மம் ।
ஸிஷிசுஸ்தூத³கம் ராஜ்ஞே தத்ரைதத்தே ப⁴வத்விதி ॥ 25 ॥

ப்ரக்³ருஹ்ய ச மஹீபாலோ ஜலபூரிதமஞ்ஜலிம் ।
தி³ஶம் யாம்யாமபி⁴முகோ² ருத³ந் வசநமப்³ரவீத் ॥ 26 ॥

ஏதத்தே ராஜஶார்தூ³ள விமலம் தோயமக்ஷயம் ।
பித்ருலோகக³தஸ்யாத்³ய மத்³த³த்தமுபதிஷ்ட²து ॥ 27 ॥

ததோ மந்தா³கிநீதீராத் ப்ரத்யுத்தீர்ய ஸ ராக⁴வ꞉ ।
பிதுஶ்சகார தேஜஸ்வீ நிவாபம் ப்⁴ராத்ருபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 28 ॥

ஐங்கு³த³ம் ப³த³ரீமிஶ்ரம் பிண்யாகம் த³ர்ப⁴ஸம்ஸ்தரே ।
ந்யஸ்ய ராம꞉ ஸுது³꞉கா²ர்தோ ருத³ந் வசநமப்³ரவீத் ॥ 29 ॥

இத³ம் பு⁴ங்க்ஷ்வ மஹாராஜ ப்ரீதோ யத³ஶநா வயம் ।
யத³ந்ந꞉ புருஷோ ப⁴வதி தத³ந்நாஸ்தஸ்ய தே³வதா꞉ ॥ 30 ॥

ததஸ்தேநைவ மார்கே³ண ப்ரத்யுத்தீர்ய நதீ³தடாத் ।
ஆருரோஹ நரவ்யாக்⁴ரோ ரம்யஸாநும் மஹீத⁴ரம் ॥ 31 ॥

தத꞉ பர்ணகுடீத்³வாரமாஸாத்³ய ஜக³தீபதி꞉ ।
பரிஜக்³ராஹ பா³ஹுப்⁴யாமுபௌ⁴ ப⁴ரதலக்ஷ்மணௌ ॥ 32 ॥

தேஷாம் து ருத³தாம் ஶப்³தா³த் ப்ரதிஶ்ருத்கோ(அ)ப⁴வத்³கி³ரௌ ।
ப்⁴ராத்ரூ(அ)ணாம் ஸஹ வைதே³ஹ்யா꞉ ஸிம்ஹாநாமிவ நர்த³தாம் ॥ 33 ॥

மஹாப³லாநாம் ருத³தாம் குர்வதாமுத³கம் பிது꞉ ।
விஜ்ஞாய துமுலம் ஶப்³த³ம் த்ரஸ்தா ப⁴ரதஸைநிகா꞉ ॥ 34 ॥

அப்³ருவம்ஶ்சாபி ராமேண ப⁴ரத꞉ ஸங்க³தோ த்⁴ருவம் ।
தேஷாமேவ மஹாஞ்ச²ப்³த³꞉ ஶோசதாம் பிதரம் ம்ருதம் ॥ 35 ॥

அத² வாஸாந் பரித்யஜ்ய தம் ஸர்வே(அ)பி⁴முகா²꞉ ஸ்வநம் ।
அப்யேகமநஸோ ஜக்³முர்யதா²ஸ்தா²நம் ப்ரதா⁴விதா꞉ ॥ 36 ॥

ஹயைரந்யே க³ஜைரந்யே ரதை²ரந்யே ஸ்வலங்க்ருதை꞉ ।
ஸுகுமாராஸ்ததை²வாந்யே பத்³பி⁴ரேவ நரா யயு꞉ ॥ 37 ॥

அசிரப்ரோஷிதம் ராமம் சிரவிப்ரோஷிதம் யதா² ।
த்³ரஷ்டுகாமோ ஜந꞉ ஸர்வோ ஜகா³ம ஸஹஸா(ஆ)ஶ்ரமம் ॥ 38 ॥

ப்⁴ராத்ரூ(அ)ணாம் த்வரிதாஸ்தத்ர த்³ரஷ்டுகாமா꞉ ஸமாக³மம் ।
யயுர்ப³ஹுவிதை⁴ர்யாநை꞉ கு²ரநேமிஸ்வநாகுலை꞉ ॥ 39 ॥

ஸா பூ⁴மிர்ப³ஹுபி⁴ர்யாநை꞉ கு²ரநேமிஸமாஹதா ।
முமோச துமுலம் ஶப்³த³ம் த்³யௌரிவாப்⁴ரஸமாக³மே ॥ 40 ॥

தேந வித்ராஸிதா நாகா³꞉ கரேணுபரிவாரிதா꞉ ।
ஆவாஸயந்தோ க³ந்தே⁴ந ஜக்³முரந்யத்³வநம் தத꞉ ॥ 41 ॥

வராஹவ்ருகஸங்கா⁴ஶ்ச மஹிஷா꞉ ஸர்ப்பவாநரா꞉ ।
வ்யாக்⁴ரகோ³கர்ணக³வயா꞉ வித்ரேஸு꞉ ப்ருஷதை꞉ ஸஹ ॥ 42 ॥

ரதா²ங்க³ஸாஹ்வா நத்யூஹா꞉ ஹம்ஸா꞉ காரண்ட³வா꞉ ப்லவா꞉ ।
ததா² பும்ஸ்கோகிலா꞉ க்ரௌஞ்சா விஸஞ்ஜ்ஞா பே⁴ஜிரே தி³ஶ꞉ ॥ 43 ॥

தேந ஶப்³தே³ந வித்ரஸ்தைராகாஶம் பக்ஷிபி⁴ர்வ்ருதம் ।
மநுஷ்யைராவ்ருதா பூ⁴மிருப⁴யம் ப்ரப³பௌ⁴ ததா³ ॥ 44 ॥

ததஸ்தம் புருஷவ்யாக்⁴ரம் யஶஸ்விநமரிந்த³மம் ।
ஆஸீநம் ஸ்த²ண்டி³லே ராமம் த³த³ர்ஶ ஸஹஸா ஜந꞉ ॥ 45 ॥

விக³ர்ஹமாண꞉ கைகேயீம் ஸஹிதோ மந்த²ராமபி ।
அபி⁴க³ம்ய ஜநோ ராமம் பா³ஷ்பபூர்ணமுகோ²(அ)ப⁴வத் ॥ 46 ॥

தாந்நராந் பா³ஷ்பபூர்ணாக்ஷாந் ஸமீக்ஷ்யாத² ஸுது³꞉கி²தாந் ।
பர்யஷ்வஜத த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ பித்ருவந்மாத்ருவச்ச ஸ꞉ ॥ 47 ॥

ஸ தத்ர காம்ஶ்சித் பரிஷஸ்வஜே நராந்
நராஶ்ச கேசித்து தமப்⁴யவாத³யந் ।
சகார ஸர்வாந் ஸவயஸ்யபா³ந்த⁴வாந்
யதா²(அ)ர்ஹமாஸாத்³ய ததா³ ந்ருபாத்மஜ꞉ ॥ 48 ॥

ஸ தத்ர தேஷாம் ருத³தாம் மஹாத்மநாம்
பு⁴வம் ச க²ம் சாநுநிநாத³யந் ஸ்வந꞉ ।
கு³ஹா கி³ரீணாம் ச தி³ஶஶ்ச ஸந்ததம்
ம்ருத³ங்க³கோ⁴ஷப்ரதிம꞉ ப்ரஶுஶ்ருவே ॥ 49 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஶ்ரீமத³யோத்⁴யாகாண்டே³ த்³வ்யதி⁴கஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 102 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ர்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (103) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed