Avadhuta Gita – அவதூ⁴த கீ³தா


அத² ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஈஶ்வராநுக்³ரஹாதே³வ பும்ஸாமத்³வைதவாஸநா ।
மஹத்³ப⁴யபரித்ராணாத்³விப்ராணாமுபஜாயதே ॥ 1 ॥

யேநேத³ம் பூரிதம் ஸர்வமாத்மநைவாத்மநாத்மநி ।
நிராகாரம் கத²ம் வந்தே³ ஹ்யபி⁴ந்நம் ஶிவமவ்யயம் ॥ 2 ॥

பஞ்சபூ⁴தாத்மகம் விஶ்வம் மரீசிஜலஸந்நிப⁴ம் ।
கஸ்யாப்யஹோ நமஸ்குர்யாமஹமேகோ நிரஞ்ஜந꞉ ॥ 3 ॥

ஆத்மைவ கேவலம் ஸர்வம் பே⁴தா³பே⁴தோ³ ந வித்³யதே ।
அஸ்தி நாஸ்தி கத²ம் ப்³ரூயாம் விஸ்மய꞉ ப்ரதிபா⁴தி மே ॥ 4 ॥

வேதா³ந்தஸாரஸர்வஸ்வம் ஜ்ஞாநம் விஜ்ஞாநமேவ ச ।
அஹமாத்மா நிராகார꞉ ஸர்வவ்யாபீ ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 5 ॥

யோ வை ஸர்வாத்மகோ தே³வோ நிஷ்களோ க³க³நோபம꞉ ।
ஸ்வபா⁴வநிர்மல꞉ ஶுத்³த⁴꞉ ஸ ஏவாயம் ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 6 ॥

அஹமேவாவ்யயோ(அ)நந்த꞉ ஶுத்³த⁴விஜ்ஞாநவிக்³ரஹ꞉ ।
ஸுக²ம் து³꞉க²ம் ந ஜாநாமி கத²ம் கஸ்யாபி வர்ததே ॥ 7 ॥

ந மாநஸம் கர்ம ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் மே
ந காயிகம் கர்ம ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் மே ।
ந வாசிகம் கர்ம ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் மே
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஶுத்³த⁴மதீந்த்³ரியோ(அ)ஹம் ॥ 8 ॥

மநோ வை க³க³நாகாரம் மநோ வை ஸர்வதோமுக²ம் ।
மநோ(அ)தீதம் மந꞉ ஸர்வம் ந மந꞉ பரமார்த²த꞉ ॥ 9 ॥

அஹமேகமித³ம் ஸர்வம் வ்யோமாதீதம் நிரந்தரம் ।
பஶ்யாமி கத²மாத்மாநம் ப்ரத்யக்ஷம் வா திரோஹிதம் ॥ 10 ॥

த்வமேவமேகம் ஹி கத²ம் ந பு³த்⁴யஸே
ஸமம் ஹி ஸர்வேஷு விம்ருஷ்டமவ்யயம் ।
ஸதோ³தி³தோ(அ)ஸி த்வமக²ண்டி³த꞉ ப்ரபோ⁴
தி³வா ச நக்தம் ச கத²ம் ஹி மந்யஸே ॥ 11 ॥

ஆத்மாநம் ஸததம் வித்³தி⁴ ஸர்வத்ரைகம் நிரந்தரம் ।
அஹம் த்⁴யாதா பரம் த்⁴யேயமக²ண்ட³ம் க²ண்ட்³யதே கத²ம் ॥ 12 ॥

ந ஜாதோ ந ம்ருதோ(அ)ஸி த்வம் ந தே தே³ஹ꞉ கதா³சந ।
ஸர்வம் ப்³ரஹ்மேதி விக்²யாதம் ப்³ரவீதி ப³ஹுதா⁴ ஶ்ருதி꞉ ॥ 13 ॥

ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யந்தரோ(அ)ஸி த்வம் ஶிவ꞉ ஸர்வத்ர ஸர்வதா³ ।
இதஸ்தத꞉ கத²ம் ப்⁴ராந்த꞉ ப்ரதா⁴வஸி பிஶாசவத் ॥ 14 ॥

ஸம்யோக³ஶ்ச வியோக³ஶ்ச வர்ததே ந ச தே ந மே ।
ந த்வம் நாஹம் ஜக³ந்நேத³ம் ஸர்வமாத்மைவ கேவலம் ॥ 15 ॥

ஶப்³தா³தி³பஞ்சகஸ்யாஸ்ய நைவாஸி த்வம் ந தே புந꞉ ।
த்வமேவ பரமம் தத்த்வமத꞉ கிம் பரிதப்யஸே ॥ 16 ॥

ஜந்ம ம்ருத்யுர்ந தே சித்தம் ப³ந்த⁴மோக்ஷௌ ஶுபா⁴ஶுபௌ⁴ ।
கத²ம் ரோதி³ஷி ரே வத்ஸ நாமரூபம் ந தே ந மே ॥ 17 ॥

அஹோ சித்த கத²ம் ப்⁴ராந்த꞉ ப்ரதா⁴வஸி பிஶாசவத் ।
அபி⁴ந்நம் பஶ்ய சாத்மாநம் ராக³த்யாகா³த்ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 18 ॥

த்வமேவ தத்த்வம் ஹி விகாரவர்ஜிதம்
நிஷ்கம்பமேகம் ஹி விமோக்ஷவிக்³ரஹம் ।
ந தே ச ராகோ³ ஹ்யத²வா விராக³꞉
கத²ம் ஹி ஸந்தப்யஸி காமகாமத꞉ ॥ 19 ॥

வத³ந்தி ஶ்ருதய꞉ ஸர்வா꞉ நிர்கு³ணம் ஶுத்³த⁴மவ்யயம் ।
அஶரீரம் ஸமம் தத்த்வம் தந்மாம் வித்³தி⁴ ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 20 ॥

ஸாகாரமந்ருதம் வித்³தி⁴ நிராகாரம் நிரந்தரம் ।
ஏதத்தத்த்வோபதே³ஶேந ந புநர்ப⁴வஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 21 ॥

ஏகமேவ ஸமம் தத்த்வம் வத³ந்தி ஹி விபஶ்சித꞉ ।
ராக³த்யாகா³த்புநஶ்சித்தமேகாநேகம் ந வித்³யதே ॥ 22 ॥

அநாத்மரூபம் ச கத²ம் ஸமாதி⁴-
-ராத்மஸ்வரூபம் ச கத²ம் ஸமாதி⁴꞉ ।
அஸ்தீதி நாஸ்தீதி கத²ம் ஸமாதி⁴-
-ர்மோக்ஷஸ்வரூபம் யதி³ ஸர்வமேகம் ॥ 23 ॥

விஶுத்³தோ⁴(அ)ஸி ஸமம் தத்த்வம் விதே³ஹஸ்த்வமஜோ(அ)வ்யய꞉ ।
ஜாநாமீஹ ந ஜாநாமீத்யாத்மாநம் மந்யஸே கத²ம் ॥ 24 ॥

தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யேந ஸ்வாத்மா ஹி ப்ரதிபாதி³த꞉ ।
நேதி நேதி ஶ்ருதிர்ப்³ரூயாத³ந்ருதம் பாஞ்சபௌ⁴திகம் ॥ 25 ॥

ஆத்மந்யேவாத்மநா ஸர்வம் த்வயா பூர்ணம் நிரந்தரம் ।
த்⁴யாதா த்⁴யாநம் ந தே சித்தம் நிர்லஜ்ஜம் த்⁴யாயதே கத²ம் ॥ 26 ॥

ஶிவம் ந ஜாநாமி கத²ம் வதா³மி
ஶிவம் ந ஜாநாமி கத²ம் ப⁴ஜாமி ।
அஹம் ஶிவஶ்சேத்பரமார்த²தத்த்வம்
ஸமஸ்வரூபம் க³க³நோபமம் ச ॥ 27 ॥

நாஹம் தத்த்வம் ஸமம் தத்த்வம் கல்பநாஹேதுவர்ஜிதம் ।
க்³ராஹ்யக்³ராஹகநிர்முக்தம் ஸ்வஸம்வேத்³யம் கத²ம் ப⁴வேத் ॥ 28 ॥

அநந்தரூபம் ந ஹி வஸ்து கிஞ்சி-
-த்தத்த்வஸ்வரூபம் ந ஹி வஸ்து கிஞ்சித் ।
ஆத்மைகரூபம் பரமார்த²தத்த்வம்
ந ஹிம்ஸகோ வாபி ந சாப்யஹிம்ஸா ॥ 29 ॥

விஶுத்³தோ⁴(அ)ஸி ஸமம் தத்த்வம் விதே³ஹமஜமவ்யயம் ।
விப்⁴ரமம் கத²மாத்மார்தே² விப்⁴ராந்தோ(அ)ஹம் கத²ம் புந꞉ ॥ 30 ॥

க⁴டே பி⁴ந்நே க⁴டாகாஶம் ஸுலீநம் பே⁴த³வர்ஜிதம் ।
ஶிவேந மநஸா ஶுத்³தோ⁴ ந பே⁴த³꞉ ப்ரதிபா⁴தி மே ॥ 31 ॥

ந க⁴டோ ந க⁴டாகாஶோ ந ஜீவோ ஜீவவிக்³ரஹ꞉ ।
கேவலம் ப்³ரஹ்ம ஸம்வித்³தி⁴ வேத்³யவேத³கவர்ஜிதம் ॥ 32 ॥

ஸர்வத்ர ஸர்வதா³ ஸர்வமாத்மாநம் ஸததம் த்⁴ருவம் ।
ஸர்வம் ஶூந்யமஶூந்யம் ச தந்மாம் வித்³தி⁴ ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 33 ॥

வேதா³ ந லோகா ந ஸுரா ந யஜ்ஞா
வர்ணாஶ்ரமோ நைவ குலம் ந ஜாதி꞉ ।
ந தூ⁴மமார்கோ³ ந ச தீ³ப்திமார்கோ³
ப்³ரஹ்மைகரூபம் பரமார்த²தத்த்வம் ॥ 34 ॥

வ்யாப்யவ்யாபகநிர்முக்த꞉ த்வமேக꞉ ஸப²லம் யதி³ ।
ப்ரத்யக்ஷம் சாபரோக்ஷம் ச ஹ்யாத்மாநம் மந்யஸே கத²ம் ॥ 35 ॥

அத்³வைதம் கேசிதி³ச்ச²ந்தி த்³வைதமிச்ச²ந்தி சாபரே ।
ஸமம் தத்த்வம் ந விந்த³ந்தி த்³வைதாத்³வைதவிவர்ஜிதம் ॥ 36 ॥

ஶ்வேதாதி³வர்ணரஹிதம் ஶப்³தா³தி³கு³ணவர்ஜிதம் ।
கத²யந்தி கத²ம் தத்த்வம் மநோவாசாமகோ³சரம் ॥ 37 ॥

யதா³(அ)ந்ருதமித³ம் ஸர்வம் தே³ஹாதி³க³க³நோபமம் ।
ததா³ ஹி ப்³ரஹ்ம ஸம்வேத்தி ந தே த்³வைதபரம்பரா ॥ 38 ॥

பரேண ஸஹஜாத்மாபி ஹ்யபி⁴ந்ந꞉ ப்ரதிபா⁴தி மே ।
வ்யோமாகாரம் ததை²வைகம் த்⁴யாதா த்⁴யாநம் கத²ம் ப⁴வேத் ॥ 39 ॥

யத்கரோமி யத³ஶ்நாமி யஜ்ஜுஹோமி த³தா³மி யத் ।
ஏதத்ஸர்வம் ந மே கிஞ்சித்³விஶுத்³தோ⁴(அ)ஹமஜோ(அ)வ்யய꞉ ॥ 40 ॥

ஸர்வம் ஜக³த்³வித்³தி⁴ நிராக்ருதீத³ம்
ஸர்வம் ஜக³த்³வித்³தி⁴ விகாரஹீநம் ।
ஸர்வம் ஜக³த்³வித்³தி⁴ விஶுத்³த⁴தே³ஹம்
ஸர்வம் ஜக³த்³வித்³தி⁴ ஶிவைகரூபம் ॥ 41 ॥

தத்த்வம் த்வம் ந ஹி ஸந்தே³ஹ꞉ கிம் ஜாநாம்யத²வா புந꞉ ।
அஸம்வேத்³யம் ஸ்வஸம்வேத்³யமாத்மாநம் மந்யஸே கத²ம் ॥ 42 ॥

மாயா(அ)மாயா கத²ம் தாத சா²யா(அ)சா²யா ந வித்³யதே ।
தத்த்வமேகமித³ம் ஸர்வம் வ்யோமாகாரம் நிரஞ்ஜநம் ॥ 43 ॥

ஆதி³மத்⁴யாந்தமுக்தோ(அ)ஹம் ந ப³த்³தோ⁴(அ)ஹம் கதா³சந ।
ஸ்வபா⁴வநிர்மல꞉ ஶுத்³த⁴ இதி மே நிஶ்சிதா மதி꞉ ॥ 44 ॥

மஹதா³தி³ ஜக³த்ஸர்வம் ந கிஞ்சித்ப்ரதிபா⁴தி மே ।
ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ஸர்வம் கத²ம் வர்ணாஶ்ரமஸ்தி²தி꞉ ॥ 45 ॥

ஜாநாமி ஸர்வதா² ஸர்வமஹமேகோ நிரந்தரம் ।
நிராளம்ப³மஶூந்யம் ச ஶூந்யம் வ்யோமாதி³பஞ்சகம் ॥ 46 ॥

ந ஷண்டோ⁴ ந புமாந்ந ஸ்த்ரீ ந போ³தோ⁴ நைவ கல்பநா ।
ஸாநந்தோ³ வா நிராநந்த³மாத்மாநம் மந்யஸே கத²ம் ॥ 47 ॥

ஷட³ங்க³யோகா³ந்ந து நைவ ஶுத்³த⁴ம்
மநோவிநாஶாந்ந து நைவ ஶுத்³த⁴ம் ।
கு³ரூபதே³ஶாந்ந து நைவ ஶுத்³த⁴ம்
ஸ்வயம் ச தத்த்வம் ஸ்வயமேவ பு³த்³த⁴ம் ॥ 48 ॥

ந ஹி பஞ்சாத்மகோ தே³ஹோ விதே³ஹோ வர்ததே ந ஹி ।
ஆத்மைவ கேவலம் ஸர்வம் துரீயம் ச த்ரயம் கத²ம் ॥ 49 ॥

ந ப³த்³தோ⁴ நைவ முக்தோ(அ)ஹம் ந சாஹம் ப்³ரஹ்மண꞉ ப்ருத²க் ।
ந கர்தா ந ச போ⁴க்தா(அ)ஹம் வ்யாப்யவ்யாபகவர்ஜித꞉ ॥ 50 ॥

யதா² ஜலம் ஜலே ந்யஸ்தம் ஸலிலம் பே⁴த³வர்ஜிதம் ।
ப்ரக்ருதிம் புருஷம் தத்³வத³பி⁴ந்நம் ப்ரதிபா⁴தி மே ॥ 51 ॥

யதி³ நாம ந முக்தோ(அ)ஸி ந ப³த்³தோ⁴(அ)ஸி கதா³சந ।
ஸாகாரம் ச நிராகாரமாத்மாநம் மந்யஸே கத²ம் ॥ 52 ॥

ஜாநாமி தே பரம் ரூபம் ப்ரத்யக்ஷம் க³க³நோபமம் ।
யதா² பரம் ஹி ரூபம் யந்மரீசிஜலஸந்நிப⁴ம் ॥ 53 ॥

ந கு³ருர்நோபதே³ஶஶ்ச ந சோபாதி⁴ர்ந மே க்ரியா ।
விதே³ஹம் க³க³நம் வித்³தி⁴ விஶுத்³தோ⁴(அ)ஹம் ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 54 ॥

விஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்யஶரீரோ(அ)ஸி ந தே சித்தம் பராத்பரம் ।
அஹம் சாத்மா பரம் தத்த்வமிதி வக்தும் ந லஜ்ஜஸே ॥ 55 ॥

கத²ம் ரோதி³ஷி ரே சித்த ஹ்யாத்மைவாத்மாத்மநா ப⁴வ ।
பிப³ வத்ஸ கலாதீதமத்³வைதம் பரமாம்ருதம் ॥ 56 ॥

நைவ போ³தோ⁴ ந சாபோ³தோ⁴ ந போ³தா⁴போ³த⁴ ஏவ ச ।
யஸ்யேத்³ருஶ꞉ ஸதா³ போ³த⁴꞉ ஸ போ³தோ⁴ நாந்யதா² ப⁴வேத் ॥ 57 ॥

ஜ்ஞாநம் ந தர்கோ ந ஸமாதி⁴யோகோ³
ந தே³ஶகாலௌ ந கு³ரூபதே³ஶ꞉ ।
ஸ்வபா⁴வஸம்வித்திரஹம் ச தத்த்வ-
-மாகாஶகல்பம் ஸஹஜம் த்⁴ருவம் ச ॥ 58 ॥

ந ஜாதோ(அ)ஹம் ம்ருதோ வாபி ந மே கர்ம ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் ।
விஶுத்³த⁴ம் நிர்கு³ணம் ப்³ரஹ்ம ப³ந்தோ⁴ முக்தி꞉ கத²ம் மம ॥ 59 ॥

யதி³ ஸர்வக³தோ தே³வ꞉ ஸ்தி²ர꞉ பூர்ணோ நிரந்தர꞉ ।
அந்தரம் ஹி ந பஶ்யாமி ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யந்தர꞉ கத²ம் ॥ 60 ॥

ஸ்பு²ரத்யேவ ஜக³த்க்ருத்ஸ்நமக²ண்டி³தநிரந்தரம் ।
அஹோ மாயாமஹாமோஹோ த்³வைதாத்³வைதவிகல்பநா ॥ 61 ॥

ஸாகாரம் ச நிராகாரம் நேதி நேதீதி ஸர்வதா³ ।
பே⁴தா³பே⁴த³விநிர்முக்தோ வர்ததே கேவல꞉ ஶிவ꞉ ॥ 62 ॥

ந தே ச மாதா ச பிதா ச ப³ந்து⁴-
-ர்ந தே ச பத்நீ ந ஸுதஶ்ச மித்ரம் ।
ந பக்ஷபாதோ ந விபக்ஷபாத꞉
கத²ம் ஹி ஸந்தப்திரியம் ஹி சித்தே ॥ 63 ॥

தி³வா நக்தம் ந தே சித்தம் உத³யாஸ்தமயௌ ந ஹி ।
விதே³ஹஸ்ய ஶரீரத்வம் கல்பயந்தி கத²ம் பு³தா⁴꞉ ॥ 64 ॥

நாவிப⁴க்தம் விப⁴க்தம் ச ந ஹி து³꞉க²ஸுகா²தி³ ச ।
ந ஹி ஸர்வமஸர்வம் ச வித்³தி⁴ சாத்மாநமவ்யயம் ॥ 65 ॥

நாஹம் கர்தா ந போ⁴க்தா ச ந மே கர்ம புரா(அ)து⁴நா ।
ந மே தே³ஹோ விதே³ஹோ வா நிர்மமேதி மமேதி கிம் ॥ 66 ॥

ந மே ராகா³தி³கோ தோ³ஷோ து³꞉க²ம் தே³ஹாதி³கம் ந மே ।
ஆத்மாநம் வித்³தி⁴ மாமேகம் விஶாலம் க³க³நோபமம் ॥ 67 ॥

ஸகே² மந꞉ கிம் ப³ஹுஜல்பிதேந
ஸகே² மந꞉ ஸர்வமித³ம் விதர்க்யம் ।
யத்ஸாரபூ⁴தம் கதி²தம் மயா தே
த்வமேவ தத்த்வம் க³க³நோபமோ(அ)ஸி ॥ 68 ॥

யேந கேநாபி பா⁴வேந யத்ர குத்ர ம்ருதா அபி ।
யோகி³நஸ்தத்ர லீயந்தே க⁴டாகாஶமிவாம்ப³ரே ॥ 69 ॥

தீர்தே² சாந்த்யஜகே³ஹே வா நஷ்டஸ்ம்ருதிரபி த்யஜன் ।
ஸமகாலே தநும் முக்த꞉ கைவல்யவ்யாபகோ ப⁴வேத் ॥ 70 ॥

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாம்ஶ்ச த்³விபதா³தி³சராசரம் ।
மந்யந்தே யோகி³ந꞉ ஸர்வம் மரீசிஜலஸந்நிப⁴ம் ॥ 71 ॥

அதீதாநாக³தம் கர்ம வர்தமாநம் ததை²வ ச ।
ந கரோமி ந பு⁴ஞ்ஜாமி இதி மே நிஶ்சலா மதி꞉ ॥ 72 ॥

ஶூந்யாகா³ரே ஸமரஸபூத-
-ஸ்திஷ்ட²ந்நேக꞉ ஸுக²மவதூ⁴த꞉ ।
சரதி ஹி நக்³நஸ்த்யக்த்வா க³ர்வம்
விந்த³தி கேவலமாத்மநி ஸர்வம் ॥ 73 ॥

த்ரிதயதுரீயம் நஹி நஹி யத்ர
விந்த³தி கேவலமாத்மநி தத்ர ।
த⁴ர்மாத⁴ர்மௌ நஹி நஹி யத்ர
ப³த்³தோ⁴ முக்த꞉ கத²மிஹ தத்ர ॥ 74 ॥

விந்த³தி விந்த³தி நஹி நஹி மந்த்ரம்
ச²ந்தோ³ளக்ஷணம் நஹி நஹி தந்த்ரம் ।
ஸமரஸமக்³நோ பா⁴விதபூத꞉
ப்ரளபிதமேதத்பரமவதூ⁴த꞉ ॥ 75 ॥

ஸர்வஶூந்யமஶூந்யம் ச ஸத்யாஸத்யம் ந வித்³யதே ।
ஸ்வபா⁴வபா⁴வத꞉ ப்ரோக்தம் ஶாஸ்த்ரஸம்வித்திபூர்வகம் ॥ 76 ॥

இதி ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1 ॥

————-

அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

பா³லஸ்ய வா விஷயபோ⁴க³ரதஸ்ய வாபி
மூர்க²ஸ்ய ஸேவகஜநஸ்ய க்³ருஹஸ்தி²தஸ்ய ।
ஏதத்³கு³ரோ꞉ கிமபி நைவ ந சிந்தநீயம்
ரத்நம் கத²ம் த்யஜதி கோ(அ)ப்யஶுசௌ ப்ரவிஷ்டம் ॥ 1 ॥

நைவாத்ர காவ்யகு³ண ஏவ து சிந்தநீயோ
க்³ராஹ்ய꞉ பரம் கு³ணவதா க²லு ஸார ஏவ ।
ஸிந்தூ³ரசித்ரரஹிதா பு⁴வி ரூபஶூந்யா
பாரம் ந கிம் தரதி நௌரிஹ க³ந்துகாமான் ॥ 2 ॥

ப்ரயத்நேந விநா யேந நிஶ்சலேந சலாசலம் ।
க்³ரஸ்தம் ஸ்வபா⁴வத꞉ ஶாந்தம் சைதந்யம் க³க³நோபமம் ॥ 3 ॥

அயத்நாச்சாலயேத்³யஸ்து ஏகமேவ சராசரம் ।
ஸர்வக³ம் தத்கத²ம் பி⁴ந்நமத்³வைதம் வர்ததே மம ॥ 4 ॥

அஹமேவ பரம் யஸ்மாத் ஸாராத் ஸாரதரம் ஶிவம் ।
க³மாக³மவிநிர்முக்தம் நிர்விகல்பம் நிராகுலம் ॥ 5 ॥

ஸர்வாவயவநிர்முக்தம் ததா²ஹம் த்ரித³ஶார்சிதம் ।
ஸம்பூர்ணத்வாந்ந க்³ருஹ்ணாமி விபா⁴க³ம் த்ரித³ஶாதி³கம் ॥ 6 ॥

ப்ரமாதே³ந ந ஸந்தே³ஹ꞉ கிம் கரிஷ்யாமி வ்ருத்திமான் ।
உத்பத்³யந்தே விளீயந்தே பு³த்³பு³தா³ஶ்ச யதா² ஜலே ॥ 7 ॥

மஹதா³தீ³நி பூ⁴தாநி ஸமாப்யைவம் ஸதை³வ ஹி ।
ம்ருது³த்³ரவ்யேஷு தீக்ஷ்ணேஷு கு³டே³ஷு கடுகேஷு ச ॥ 8 ॥

கடுத்வம் சைவ ஶைத்யத்வம் ம்ருது³த்வம் ச யதா² ஜலே ।
ப்ரக்ருதி꞉ புருஷஸ்தத்³வத³பி⁴ந்நம் ப்ரதிபா⁴தி மே ॥ 9 ॥

ஸர்வாக்²யாரஹிதம் யத்³யத்ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மதரம் பரம் ।
மநோபு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியாதீதமகலங்கம் ஜக³த்பதிம் ॥ 10 ॥

ஈத்³ருஶம் ஸஹஜம் யத்ர அஹம் தத்ர கத²ம் ப⁴வேத் ।
த்வமேவ ஹி கத²ம் தத்ர கத²ம் தத்ர சராசரம் ॥ 11 ॥

க³க³நோபமம் து யத்ப்ரோக்தம் ததே³வ க³க³நோபமம் ।
சைதந்யம் தோ³ஷஹீநம் ச ஸர்வஜ்ஞம் பூர்ணமேவ ச ॥ 12 ॥

ப்ருதி²வ்யாம் சரிதம் நைவ மாருதேந ச வாஹிதம் ।
வரிணா பிஹிதம் நைவ தேஜோமத்⁴யே வ்யவஸ்தி²தம் ॥ 13 ॥

ஆகாஶம் தேந ஸம்வ்யாப்தம் ந தத்³வ்யாப்தம் ச கேநசித் ।
ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யந்தரம் திஷ்ட²த்யவச்சி²ந்நம் நிரந்தரம் ॥ 14 ॥

ஸூக்ஷ்மத்வாத்தத³த்³ருஶ்யத்வாந்நிர்கு³ணத்வாச்ச யோகி³பி⁴꞉ ।
ஆலம்ப³நாதி³ யத்ப்ரோக்தம் க்ரமாதா³ளம்ப³நம் ப⁴வேத் ॥ 15 ॥

ஸததா(அ)ப்⁴யாஸயுக்தஸ்து நிராளம்போ³ யதா³ ப⁴வேத் ।
தல்லயாள்லீயதே நாந்தர்கு³ணதோ³ஷவிவர்ஜித꞉ ॥ 16 ॥

விஷவிஶ்வஸ்ய ரௌத்³ரஸ்ய மோஹமூர்சா²ப்ரத³ஸ்ய ச ।
ஏகமேவ விநாஶாய ஹ்யமோக⁴ம் ஸஹஜாம்ருதம் ॥ 17 ॥

பா⁴வக³ம்யம் நிராகாரம் ஸாகாரம் த்³ருஷ்டிகோ³சரம் ।
பா⁴வாபா⁴வவிநிர்முக்தமந்தராளம் தது³ச்யதே ॥ 18 ॥

பா³ஹ்யபா⁴வம் ப⁴வேத்³விஶ்வமந்த꞉ ப்ரக்ருதிருச்யதே ।
அந்தராத³ந்தரம் ஜ்ஞேயம் நாரிகேலப²லாம்பு³வத் ॥ 19 ॥

ப்⁴ராந்திஜ்ஞாநம் ஸ்தி²தம் பா³ஹ்யம் ஸம்யக்³ஜ்ஞாநம் ச மத்⁴யக³ம் ।
மத்⁴யாந்மத்⁴யதரம் ஜ்ஞேயம் நாரிகேலப²லாம்பு³வத் ॥ 20 ॥

பௌர்ணமாஸ்யாம் யதா² சந்த்³ர ஏக ஏவாதிநிர்மல꞉ ।
தேந தத்ஸத்³ருஶம் பஶ்யேத்³த்³விதா⁴த்³ருஷ்டிர்விபர்யய꞉ ॥ 21 ॥

அநேநைவ ப்ரகாரேண பு³த்³தி⁴பே⁴தோ³ ந ஸர்வக³꞉ ।
தா³தா ச தீ⁴ரதாமேதி கீ³யதே நாமகோடிபி⁴꞉ ॥ 22 ॥

கு³ருப்ரஜ்ஞாப்ரஸாதே³ந மூர்கோ² வா யதி³ பண்டி³த꞉ ।
யஸ்து ஸம்பு³த்⁴யதே தத்த்வம் விரக்தோ ப⁴வஸாக³ராத் ॥ 23 ॥

ராக³த்³வேஷவிநிர்முக்த꞉ ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரத꞉ ।
த்³ருட⁴போ³த⁴ஶ்ச தீ⁴ரஶ்ச ஸ க³ச்சே²த்பரமம் பத³ம் ॥ 24 ॥

க⁴டே பி⁴ந்நே க⁴டாகாஶ ஆகாஶே லீயதே யதா² ।
தே³ஹாபா⁴வே ததா² யோகீ³ ஸ்வரூபே பரமாத்மநி ॥ 25 ॥

உக்தேயம் கர்மயுக்தாநாம் மதிர்யாந்தே(அ)பி ஸா க³தி꞉ ।
ந சோக்தா யோக³யுக்தாநாம் மதிர்யாந்தே(அ)பி ஸா க³தி꞉ ॥ 26 ॥

யா க³தி꞉ கர்மயுக்தாநாம் ஸா ச வாகி³ந்த்³ரியாத்³வதே³த் ।
யோகி³நாம் யா க³தி꞉ க்வாபி ஹ்யகத்²யா ப⁴வதோர்ஜிதா ॥ 27 ॥

ஏவம் ஜ்ஞாத்வா த்வமும் மார்க³ம் யோகி³நாம் நைவ கல்பிதம் ।
விகல்பவர்ஜநம் தேஷாம் ஸ்வயம் ஸித்³தி⁴꞉ ப்ரவர்ததே ॥ 28 ॥

தீர்தே² வாந்த்யஜகே³ஹே வா யத்ர குத்ர ம்ருதோ(அ)பி வா ।
ந யோகீ³ பஶ்யதே க³ர்ப⁴ம் பரே ப்³ரஹ்மணி லீயதே ॥ 29 ॥

ஸஹஜமஜமசிந்த்யம் யஸ்து பஶ்யேத்ஸ்வரூபம்
க⁴டதி யதி³ யதே²ஷ்டம் லிப்யதே நைவ தோ³ஷை꞉ ।
ஸக்ருத³பி தத³பா⁴வாத்கர்ம கிஞ்சிந்நகுர்யாத்
தத³பி ந ச விப³த்³த⁴꞉ ஸம்யமீ வா தபஸ்வீ ॥ 30 ॥

நிராமயம் நிஷ்ப்ரதிமம் நிராக்ருதிம்
நிராஶ்ரயம் நிர்வபுஷம் நிராஶிஷம் ।
நிர்த்³வந்த்³வநிர்மோஹமலுப்தஶக்திகம்
தமீஶமாத்மாநமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 31 ॥

வேதோ³ ந தீ³க்ஷா ந ச முண்ட³நக்ரியா
கு³ருர்ந ஶிஷ்யோ ந ச யந்த்ரஸம்பத³꞉ ।
முத்³ராதி³கம் சாபி ந யத்ர பா⁴ஸதே
தமீஶமாத்மாநமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 32 ॥

ந ஶாம்ப⁴வம் ஶாக்திகமாணவம் ந வா
பிண்ட³ம் ச ரூபம் ச பதா³தி³கம் ந வா ।
ஆரம்ப⁴நிஷ்பத்திக⁴டாதி³கம் ச நோ
தமீஶமாத்மாநமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 33 ॥

யஸ்ய ஸ்வரூபாத்ஸசராசரம் ஜக³-
-து³த்பத்³யதே திஷ்ட²தி லீயதே(அ)பி வா ।
பயோவிகாராதி³வ பே²நபு³த்³பு³தா³-
-ஸ்தமீஶமாத்மாநமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 34 ॥

நாஸாநிரோதோ⁴ ந ச த்³ருஷ்டிராஸநம்
போ³தோ⁴(அ)ப்யபோ³தோ⁴(அ)பி ந யத்ர பா⁴ஸதே ।
நாடீ³ப்ரசாரோ(அ)பி ந யத்ர கிஞ்சி-
-த்தமீஶமாத்மாநமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 35 ॥

நாநாத்வமேகத்வமுப⁴த்வமந்யதா
அணுத்வதீ³ர்க⁴த்வமஹத்த்வஶூந்யதா ।
மாநத்வமேயத்வஸமத்வவர்ஜிதம்
தமீஶமாத்மாநமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 36 ॥

ஸுஸம்யமீ வா யதி³ வா ந ஸம்யமீ
ஸுஸங்க்³ரஹீ வா யதி³ வா ந ஸங்க்³ரஹீ ।
நிஷ்கர்மகோ வா யதி³ வா ஸகர்மக-
-ஸ்தமீஶமாத்மாநமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 37 ॥

மநோ ந பு³த்³தி⁴ர்ந ஶரீரமிந்த்³ரியம்
தந்மாத்ரபூ⁴தாநி ந பூ⁴தபஞ்சகம் ।
அஹங்க்ருதிஶ்சாபி வியத்ஸ்வரூபகம்
தமீஶமாத்மாநமுபைதி ஶாஶ்வதம் ॥ 38 ॥

விதௌ⁴ நிரோதே⁴ பரமாத்மதாம் க³தே
ந யோகி³நஶ்சேதஸி பே⁴த³வர்ஜிதே ।
ஶௌசம் ந வா(அ)ஶௌசமலிங்க³பா⁴வநா
ஸர்வம் விதே⁴யம் யதி³ வா நிஷித்⁴யதே ॥ 39 ॥

மநோ வசோ யத்ர ந ஶக்தமீரிதும்
நூநம் கத²ம் தத்ர கு³ரூபதே³ஶதா ।
இமாம் கதா²முக்தவதோ கு³ரோஸ்த-
-த்³யுக்தஸ்ய தத்த்வம் ஹி ஸமம் ப்ரகாஶதே ॥ 40 ॥

இதி த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 2 ॥

———-

அத² த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

கு³ணவிகு³ணவிபா⁴கோ³ வர்ததே நைவ கிஞ்சித்
ரதிவிரதிவிஹீநம் நிர்மலம் நிஷ்ப்ரபஞ்சம் ।
கு³ணவிகு³ணவிஹீநம் வ்யாபகம் விஶ்வரூபம்
கத²மஹமிஹ வந்தே³ வ்யோமரூபம் ஶிவம் வை ॥ 1 ॥

ஶ்வேதாதி³வர்ணரஹிதோ நியதம் ஶிவஶ்ச
கார்யம் ஹி காரணமித³ம் ஹி பரம் ஶிவஶ்ச ।
ஏவம் விகல்பரஹிதோ(அ)ஹமலம் ஶிவஶ்ச
ஸ்வாத்மாநமாத்மநி ஸுமித்ர கத²ம் நமாமி ॥ 2 ॥

நிர்மூலமூலரஹிதோ ஹி ஸதோ³தி³தோ(அ)ஹம்
நிர்தூ⁴மதூ⁴மரஹிதோ ஹி ஸதோ³தி³தோ(அ)ஹம் ।
நிர்தீ³பதீ³பரஹிதோ ஹி ஸதோ³தி³தோ(அ)ஹம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 3 ॥

நிஷ்காமகாமமிஹ நாம கத²ம் வதா³மி
நி꞉ஸங்க³ஸங்க³மிஹ நாம கத²ம் வதா³மி ।
நி꞉ஸாரஸாரரஹிதம் ச கத²ம் வதா³மி
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 4 ॥

அத்³வைதரூபமகி²லம் ஹி கத²ம் வதா³மி
த்³வைதஸ்வரூபமகி²லம் ஹி கத²ம் வதா³மி ।
நித்யம் த்வநித்யமகி²லம் ஹி கத²ம் வதா³மி
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 5 ॥

ஸ்தூ²லம் ஹி நோ நஹி க்ருஶம் ந க³தாக³தம் ஹி
ஆத்³யந்தமத்⁴யரஹிதம் ந பராபரம் ஹி ।
ஸத்யம் வதா³மி க²லு வை பரமார்த²தத்த்வம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 6 ॥

ஸம்வித்³தி⁴ ஸர்வகரணாநி நபோ⁴நிபா⁴நி
ஸம்வித்³தி⁴ ஸர்வவிஷயாம்ஶ்ச நபோ⁴நிபா⁴ம்ஶ்ச ।
ஸம்வித்³தி⁴ சைகமமலம் ந ஹி ப³ந்த⁴முக்தம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 7 ॥

து³ர்போ³த⁴போ³த⁴க³ஹநோ ந ப⁴வாமி தாத
து³ர்லக்ஷ்யலக்ஷ்யக³ஹநோ ந ப⁴வாமி தாத ।
ஆஸந்நரூபக³ஹநோ ந ப⁴வாமி தாத
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 8 ॥

நிஷ்கர்மகர்மத³ஹநோ ஜ்வலநோ ப⁴வாமி
நிர்து³꞉க²து³꞉க²த³ஹநோ ஜ்வலநோ ப⁴வாமி ।
நிர்தே³ஹதே³ஹத³ஹநோ ஜ்வலநோ ப⁴வாமி
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 9 ॥

நிஷ்பாபபாபத³ஹநோ ஹி ஹுதாஶநோ(அ)ஹம்
நிர்த⁴ர்மத⁴ர்மத³ஹநோ ஹி ஹுதாஶநோ(அ)ஹம் ।
நிர்ப³ந்த⁴ப³ந்த⁴த³ஹநோ ஹி ஹுதாஶநோ(அ)ஹம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 10 ॥

நிர்பா⁴வபா⁴வரஹிதோ ந ப⁴வாமி வத்ஸ
நிர்யோக³யோக³ரஹிதோ ந ப⁴வாமி வத்ஸ ।
நிஶ்சித்தசித்தரஹிதோ ந ப⁴வாமி வத்ஸ
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 11 ॥

நிர்மோஹமோஹபத³வீதி ந மே விகல்போ
நி꞉ஶோகஶோகபத³வீதி ந மே விகல்ப꞉ ।
நிர்லோப⁴லோப⁴பத³வீதி ந மே விகல்போ
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 12 ॥

ஸம்ஸாரஸந்ததிலதா ந ச மே கதா³சித்
ஸந்தோஷஸந்ததிஸுகோ² ந ச மே கதா³சித் ।
அஜ்ஞாநப³ந்த⁴நமித³ம் ந ச மே கதா³சித்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 13 ॥

ஸம்ஸாரஸந்ததிரஜோ ந ச மே விகார꞉
ஸந்தாபஸந்ததிதமோ ந ச மே விகார꞉ ।
ஸத்த்வம் ஸ்வத⁴ர்மஜநகம் ந ச மே விகாரோ
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 14 ॥

ஸந்தாபது³꞉க²ஜநகோ ந விதி⁴꞉ கதா³சித்
ஸந்தாபயோக³ஜநிதம் ந மந꞉ கதா³சித் ।
யஸ்மாத³ஹங்க்ருதிரியம் ந ச மே கதா³சித்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 15 ॥

நிஷ்கம்பகம்பநித⁴நம் ந விகல்பகல்பம்
ஸ்வப்நப்ரபோ³த⁴நித⁴நம் ந ஹிதாஹிதம் ஹி ।
நி꞉ஸாரஸாரநித⁴நம் ந சராசரம் ஹி
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 16 ॥

நோ வேத்³யவேத³கமித³ம் ந ச ஹேதுதர்க்யம்
வாசாமகோ³சரமித³ம் ந மநோ ந பு³த்³தி⁴꞉ ।
ஏவம் கத²ம் ஹி ப⁴வத꞉ கத²யாமி தத்த்வம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 17 ॥

நிர்பி⁴ந்நபி⁴ந்நரஹிதம் பரமார்த²தத்த்வம்
அந்தர்ப³ஹிர்ந ஹி கத²ம் பரமார்த²தத்த்வம் ।
ப்ராக்ஸம்ப⁴வம் ந ச ரதம் நஹி வஸ்து கிஞ்சித்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 18 ॥

ராகா³தி³தோ³ஷரஹிதம் த்வஹமேவ தத்த்வம்
தை³வாதி³தோ³ஷரஹிதம் த்வஹமேவ தத்த்வம் ।
ஸம்ஸாரஶோகரஹிதம் த்வஹமேவ தத்த்வம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 19 ॥

ஸ்தா²நத்ரயம் யதி³ ச நேதி கத²ம் துரீயம்
காலத்ரயம் யதி³ ச நேதி கத²ம் தி³ஶஶ்ச ।
ஶாந்தம் பத³ம் ஹி பரமம் பரமார்த²தத்த்வம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 20 ॥

தீ³ர்கோ⁴ லகு⁴꞉ புநரிதீஹ ந மே விபா⁴கோ³
விஸ்தாரஸங்கடமிதீஹ ந மே விபா⁴க³꞉ ।
கோணம் ஹி வர்துலமிதீஹ ந மே விபா⁴கோ³
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 21 ॥

மாதாபிதாதி³ தநயாதி³ ந மே கதா³சித்
ஜாதம் ம்ருதம் ந ச மநோ ந ச மே கதா³சித் ।
நிர்வ்யாகுலம் ஸ்தி²ரமித³ம் பரமார்த²தத்த்வம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 22 ॥

ஶுத்³த⁴ம் விஶுத்³த⁴மவிசாரமநந்தரூபம்
நிர்லேபலேபமவிசாரமநந்தரூபம் ।
நிஷ்க²ண்ட³க²ண்ட³மவிசாரமநந்தரூபம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 23 ॥

ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ஸுரக³ணா꞉ கத²மத்ர ஸந்தி
ஸ்வர்கா³த³யோ வஸதய꞉ கத²மத்ர ஸந்தி ।
யத்³யேகரூபமமலம் பரமார்த²தத்த்வம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 24 ॥

நிர்நேதி நேதி விமலோ ஹி கத²ம் வதா³மி
நி꞉ஶேஷஶேஷவிமலோ ஹி கத²ம் வதா³மி ।
நிர்லிங்க³ளிங்க³விமலோ ஹி கத²ம் வதா³மி
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 25 ॥

நிஷ்கர்மகர்மபரமம் ஸததம் கரோமி
நி꞉ஸங்க³ஸங்க³ரஹிதம் பரமம் விநோத³ம் ।
நிர்தே³ஹதே³ஹரஹிதம் ஸததம் விநோத³ம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 26 ॥

மாயாப்ரபஞ்சரசநா ந ச மே விகார꞉
கௌடில்யத³ம்ப⁴ரசநா ந ச மே விகார꞉ ।
ஸத்யாந்ருதேதி ரசநா ந ச மே விகாரோ
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 27 ॥

ஸந்த்⁴யாதி³காலரஹிதம் ந ச மே வியோகோ³
ஹ்யந்த꞉ ப்ரபோ³த⁴ரஹிதம் ப³தி⁴ரோ ந மூக꞉ ।
ஏவம் விகல்பரஹிதம் ந ச பா⁴வஶுத்³த⁴ம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 28 ॥

நிர்நாத²நாத²ரஹிதம் ஹி நிராகுலம் வை
நிஶ்சித்தசித்தவிக³தம் ஹி நிராகுலம் வை ।
ஸம்வித்³தி⁴ ஸர்வவிக³தம் ஹி நிராகுலம் வை
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 29 ॥

காந்தாரமந்தி³ரமித³ம் ஹி கத²ம் வதா³மி
ஸம்ஸித்³த⁴ஸம்ஶயமித³ம் ஹி கத²ம் வதா³மி ।
ஏவம் நிரந்தரஸமம் ஹி நிராகுலம் வை
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 30 ॥

நிர்ஜீவஜீவரஹிதம் ஸததம் விபா⁴தி
நிர்பீ³ஜபீ³ஜரஹிதம் ஸததம் விபா⁴தி ।
நிர்வாணப³ந்த⁴ரஹிதம் ஸததம் விபா⁴தி
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 31 ॥

ஸம்பூ⁴திவர்ஜிதமித³ம் ஸததம் விபா⁴தி
ஸம்ஸாரவர்ஜிதமித³ம் ஸததம் விபா⁴தி ।
ஸம்ஹாரவர்ஜிதமித³ம் ஸததம் விபா⁴தி
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 32 ॥

உல்லேக²மாத்ரமபி தே ந ச நாமரூபம்
நிர்பி⁴ந்நபி⁴ந்நமபி தே ந ஹி வஸ்து கிஞ்சித் ।
நிர்லஜ்ஜமாநஸ கரோஷி கத²ம் விஷாத³ம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 33 ॥

கிம் நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ஜரா ந ம்ருத்யு꞉
கிம் நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச ஜந்ம து³꞉க²ம் ।
கிம் நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே விகாரோ
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 34 ॥

கிம் நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே ஸ்வரூபம்
கிம் நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே விரூபம் ।
கிம் நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே வயாம்ஸி
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 35 ॥

கிம் நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே வயாம்ஸி
கிம் நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே மநாம்ஸி ।
கிம் நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந தவேந்த்³ரியாணி
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 36 ॥

கிம் நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே(அ)ஸ்தி காம꞉
கிம் நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே ப்ரளோப⁴꞉ ।
கிம் நாம ரோதி³ஷி ஸகே² ந ச தே விமோஹோ
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 37 ॥

ஐஶ்வர்யமிச்ச²ஸி கத²ம் ந ச தே த⁴நாநி
ஐஶ்வர்யமிச்ச²ஸி கத²ம் ந ச தே ஹி பத்நீ ।
ஐஶ்வர்யமிச்ச²ஸி கத²ம் ந ச தே மமேதி
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 38 ॥

லிங்க³ப்ரபஞ்சஜநுஷீ ந ச தே ந மே ச
நிர்லஜ்ஜமாநஸமித³ம் ச விபா⁴தி பி⁴ந்நம் ।
நிர்பே⁴த³பே⁴த³ரஹிதம் ந ச தே ந மே ச
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 39 ॥

நோ வா(அ)ணுமாத்ரமபி தே ஹி விராக³ரூபம்
நோ வா(அ)ணுமாத்ரமபி தே ஹி ஸராக³ரூபம் ।
நோ வா(அ)ணுமாத்ரமபி தே ஹி ஸகாமரூபம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 40 ॥

த்⁴யாதா ந தே ஹி ஹ்ருத³யே ந ச தே ஸமாதி⁴-
-ர்த்⁴யாநம் ந தே ஹி ஹ்ருத³யே ந ப³ஹி꞉ ப்ரதே³ஶ꞉ ।
த்⁴யேயம் ந சேதி ஹ்ருத³யே ந ஹி வஸ்து காலோ
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 41 ॥

யத்ஸாரபூ⁴தமகி²லம் கதி²தம் மயா தே
ந த்வம் ந மே ந மஹதோ ந கு³ருர்ந ந ஶிஷ்ய꞉ ।
ஸ்வச்ச²ந்த³ரூபஸஹஜம் பரமார்த²தத்த்வம்
ஜ்ஞாநாம்ருதம் ஸமரஸம் க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 42 ॥

கத²மிஹ பரமார்த²ம் தத்த்வமாநந்த³ரூபம்
கத²மிஹ பரமார்த²ம் நைவமாநந்த³ரூபம் ।
கத²மிஹ பரமார்த²ம் ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநரூபம்
யதி³ பரமஹமேகம் வர்ததே வ்யோமரூபம் ॥ 43 ॥

த³ஹநபவநஹீநம் வித்³தி⁴ விஜ்ஞாநமேகம்
அவநிஜலவிஹீநம் வித்³தி⁴ விஜ்ஞாநரூபம் ।
ஸமக³மநவிஹீநம் வித்³தி⁴ விஜ்ஞாநமேகம்
க³க³நமிவ விஶாலம் வித்³தி⁴ விஜ்ஞாநமேகம் ॥ 44 ॥

ந ஶூந்யரூபம் ந விஶூந்யரூபம்
ந ஶுத்³த⁴ரூபம் ந விஶுத்³த⁴ரூபம் ।
ரூபம் விரூபம் ந ப⁴வாமி கிஞ்சித்
ஸ்வரூபரூபம் பரமார்த²தத்த்வம் ॥ 45 ॥

முஞ்ச முஞ்ச ஹி ஸம்ஸாரம் த்யாக³ம் முஞ்ச ஹி ஸர்வதா² ।
த்யாகா³த்யாக³விஷம் ஶுத்³த⁴மம்ருதம் ஸஹஜம் த்⁴ருவம் ॥ 46 ॥

இதி த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 3 ॥

—————

அத² சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

நாவாஹநம் நைவ விஸர்ஜநம் வா
புஷ்பாணி பத்ராணி கத²ம் ப⁴வந்தி ।
த்⁴யாநாநி மந்த்ராணி கத²ம் ப⁴வந்தி
ஸமாஸமம் சைவ ஶிவார்சநம் ச ॥ 1 ॥

ந கேவலம் ப³ந்த⁴விப³ந்த⁴முக்தோ
ந கேவலம் ஶுத்³த⁴விஶுத்³த⁴முக்த꞉ ।
ந கேவலம் யோக³வியோக³முக்த꞉
ஸ வை விமுக்தோ க³க³நோபமோ(அ)ஹம் ॥ 2 ॥

ஸஞ்ஜாயதே ஸர்வமித³ம் ஹி தத்²யம்
ஸஞ்ஜாயதே ஸர்வமித³ம் விதத்²யம் ।
ஏவம் விகல்போ மம நைவ ஜாத꞉
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 3 ॥

ந ஸாஞ்ஜநம் சைவ நிரஞ்ஜநம் வா
ந சாந்தரம் வாபி நிரந்தரம் வா ।
அந்தர்விபி⁴ந்நம் ந ஹி மே விபா⁴தி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 4 ॥

அபோ³த⁴போ³தோ⁴ மம நைவ ஜாதோ
போ³த⁴ஸ்வரூபம் மம நைவ ஜாதம் ।
நிர்போ³த⁴போ³த⁴ம் ச கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 5 ॥

ந த⁴ர்மயுக்தோ ந ச பாபயுக்தோ
ந ப³ந்த⁴யுக்தோ ந ச மோக்ஷயுக்த꞉ ।
யுக்தம் த்வயுக்தம் ந ச மே விபா⁴தி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 6 ॥

பராபரம் வா ந ச மே கதா³சித்
மத்⁴யஸ்த²பா⁴வோ ஹி ந சாரிமித்ரம் ।
ஹிதாஹிதம் சாபி கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 7 ॥

நோபாஸகோ நைவமுபாஸ்யரூபம்
ந சோபதே³ஶோ ந ச மே க்ரியா ச ।
ஸம்வித்ஸ்வரூபம் ச கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 8 ॥

நோ வ்யாபகம் வ்யாப்யமிஹாஸ்தி கிஞ்சி-
-ந்ந சாலயம் வாபி நிராளயம் வா ।
அஶூந்யஶூந்யம் ச கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 9 ॥

ந க்³ராஹகோ க்³ராஹ்யகமேவ கிஞ்சி-
-ந்ந காரணம் வா மம நைவ கார்யம் ।
அசிந்த்யசிந்த்யம் ச கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 10 ॥

ந பே⁴த³கம் வாபி ந சைவ பே⁴த்³யம்
ந வேத³கம் வா மம நைவ வேத்³யம் ।
க³தாக³தம் தாத கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 11 ॥

ந சாஸ்தி தே³ஹோ ந ச மே விதே³ஹோ
பு³த்³தி⁴ர்மநோ மே ந ஹி சேந்த்³ரியாணி ।
ராகோ³ விராக³ஶ்ச கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 12 ॥

உல்லேக²மாத்ரம் ந ஹி பி⁴ந்நமுச்சை-
-ருல்லேக²மாத்ரம் ந திரோஹிதம் வை ।
ஸமாஸமம் மித்ர கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 13 ॥

ஜிதேந்த்³ரியோ(அ)ஹம் த்வஜிதேந்த்³ரியோ வா
ந ஸம்யமோ மே நியமோ ந ஜாத꞉ ।
ஜயாஜயௌ மித்ர கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 14 ॥

அமூர்தமூர்திர்ந ச மே கதா³சி-
-தா³த்³யந்தமத்⁴யம் ந ச மே கதா³சித் ।
ப³லாப³லம் மித்ர கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 15 ॥

ம்ருதாம்ருதம் வாபி விஷாவிஷம் ச
ஸஞ்ஜாயதே தாத ந மே கதா³சித் ।
அஶுத்³த⁴ஶுத்³த⁴ம் ச கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 16 ॥

ஸ்வப்ந꞉ ப்ரபோ³தோ⁴ ந ச யோக³முத்³ரா
நக்தம் தி³வா வாபி ந மே கதா³சித் ।
அதுர்யதுர்யம் ச கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 17 ॥

ஸம்வித்³தி⁴ மாம் ஸர்வவிஸர்வமுக்தம்
மாயா விமாயா ந ச மே கதா³சித் ।
ஸந்த்⁴யாதி³கம் கர்ம கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 18 ॥

ஸம்வித்³தி⁴ மாம் ஸர்வஸமாதி⁴யுக்தம்
ஸம்வித்³தி⁴ மாம் லக்ஷ்யவிளக்ஷ்யமுக்தம் ।
யோக³ம் வியோக³ம் ச கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 19 ॥

மூர்கோ²(அ)பி நாஹம் ந ச பண்டி³தோ(அ)ஹம்
மௌநம் விமௌநம் ந ச மே கதா³சித் ।
தர்கம் விதர்கம் ச கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 20 ॥

பிதா ச மாதா ச குலம் ந ஜாதி-
-ர்ஜந்மாதி³ ம்ருத்யுர்ந ச மே கதா³சித் ।
ஸ்நேஹம் விமோஹம் ச கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 21 ॥

அஸ்தம் க³தோ நைவ ஸதோ³தி³தோ(அ)ஹம்
தேஜோ விதேஜோ ந ச மே கதா³சித் ।
ஸந்த்⁴யாதி³கம் கர்ம கத²ம் வதா³மி
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 22 ॥

அஸம்ஶயம் வித்³தி⁴ நிராகுலம் மாம்
அஸம்ஶயம் வித்³தி⁴ நிரந்தரம் மாம் ।
அஸம்ஶயம் வித்³தி⁴ நிரஞ்ஜநம் மாம்
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 23 ॥

த்⁴யாநாநி ஸர்வாணி பரித்யஜந்தி
ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் கர்ம பரித்யஜந்தி ।
த்யாகா³ம்ருதம் தாத பிப³ந்தி தீ⁴ரா꞉
ஸ்வரூபநிர்வாணமநாமயோ(அ)ஹம் ॥ 24 ॥

விந்த³தி விந்த³தி ந ஹி ந ஹி யத்ர
ச²ந்தோ³ளக்ஷணம் ந ஹி ந ஹி தத்ர ।
ஸமரஸமக்³நோ பா⁴விதபூத꞉
ப்ரளபதி தத்த்வம் பரமவதூ⁴த꞉ ॥ 25 ॥

இதி சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 4 ॥

———–

அத² பஞ்சமோத்⁴யாய꞉ ॥

ஓம் இதி க³தி³தம் க³க³நஸமம் தத்
ந பராபரஸாரவிசார இதி ।
அவிளாஸவிளாஸநிராகரணம்
கத²மக்ஷரபி³ந்து³ஸமுச்சரணம் ॥ 1 ॥

இதி தத்த்வமஸிப்ரப்⁴ருதிஶ்ருதிபி⁴꞉
ப்ரதிபாதி³தமாத்மநி தத்த்வமஸி ।
த்வமுபாதி⁴விவர்ஜிதஸர்வஸமம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 2 ॥

அத⁴ ஊர்த்⁴வவிவர்ஜிதஸர்வஸமம்
ப³ஹிரந்தரவர்ஜிதஸர்வஸமம் ।
யதி³ சைகவிவர்ஜிதஸர்வஸமம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 3 ॥

ந ஹி கல்பிதகல்பவிசார இதி
ந ஹி காரணகார்யவிசார இதி ।
பத³ஸந்தி⁴விவர்ஜிதஸர்வஸமம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 4 ॥

ந ஹி போ³த⁴விபோ³த⁴ஸமாதி⁴ரிதி
ந ஹி தே³ஶவிதே³ஶஸமாதி⁴ரிதி ।
ந ஹி காலவிகாலஸமாதி⁴ரிதி
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 5 ॥

ந ஹி கும்ப⁴நபோ⁴ ந ஹி கும்ப⁴ இதி
ந ஹி ஜீவவபுர்ந ஹி ஜீவ இதி ।
ந ஹி காரணகார்யவிபா⁴க³ இதி
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 6 ॥

இஹ ஸர்வநிரந்தரமோக்ஷபத³ம்
லகு⁴தீ³ர்க⁴விசாரவிஹீந இதி ।
ந ஹி வர்துலகோணவிபா⁴க³ இதி
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 7 ॥

இஹ ஶூந்யவிஶூந்யவிஹீந இதி
இஹ ஶுத்³த⁴விஶுத்³த⁴விஹீந இதி ।
இஹ ஸர்வவிஸர்வவிஹீந இதி
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 8 ॥

ந ஹி பி⁴ந்நவிபி⁴ந்நவிசார இதி
ப³ஹிரந்தரஸந்தி⁴விசார இதி ।
அரிமித்ரவிவர்ஜிதஸர்வஸமம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 9 ॥

ந ஹி ஶிஷ்யவிஶிஷ்யஸ்வரூப இதி
ந சராசரபே⁴த³விசார இதி ।
இஹ ஸர்வநிரந்தரமோக்ஷபத³ம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 10 ॥

நநு ரூபவிரூபவிஹீந இதி
நநு பி⁴ந்நவிபி⁴ந்நவிஹீந இதி ।
நநு ஸர்க³விஸர்க³விஹீந இதி
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 11 ॥

ந கு³ணாகு³ணபாஶநிப³ந்த⁴ இதி
ம்ருதஜீவநகர்ம கரோமி கத²ம் ।
இதி ஶுத்³த⁴நிரஞ்ஜநஸர்வஸமம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 12 ॥

இஹ பா⁴வவிபா⁴வவிஹீந இதி
இஹ காமவிகாமவிஹீந இதி ।
இஹ போ³த⁴தமம் க²லு மோக்ஷஸமம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 13 ॥

இஹ தத்த்வநிரந்தரதத்த்வமிதி
ந ஹி ஸந்தி⁴விஸந்தி⁴விஹீந இதி ।
யதி³ ஸர்வவிவர்ஜிதஸர்வஸமம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 14 ॥

அநிகேதகுடீ பரிவாரஸமம்
இஹ ஸங்க³விஸங்க³விஹீநபரம் ।
இஹ போ³த⁴விபோ³த⁴விஹீநபரம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 15 ॥

அவிகாரவிகாரமஸத்யமிதி
அவிளக்ஷவிளக்ஷமஸத்யமிதி ।
யதி³ கேவலமாத்மநி ஸத்யமிதி
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 16 ॥

இஹ ஸர்வஸமம் க²லு ஜீவ இதி
இஹ ஸர்வநிரந்தரஜீவ இதி ।
இஹ கேவலநிஶ்சலஜீவ இதி
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 17 ॥

அவிவேகவிவேகமபோ³த⁴ இதி
அவிகல்பவிகல்பமபோ³த⁴ இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரபோ³த⁴ இதி
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 18 ॥

ந ஹி மோக்ஷபத³ம் ந ஹி ப³ந்த⁴பத³ம்
ந ஹி புண்யபத³ம் ந ஹி பாபபத³ம் ।
ந ஹி பூர்ணபத³ம் ந ஹி ரிக்தபத³ம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 19 ॥

யதி³ வர்ணவிவர்ணவிஹீநஸமம்
யதி³ காரணகார்யவிஹீநஸமம் ।
யதி³ பே⁴த³விபே⁴த³விஹீநஸமம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 20 ॥

இஹ ஸர்வநிரந்தரஸர்வசிதே
இஹ கேவலநிஶ்சலஸர்வசிதே ।
த்³விபதா³தி³விவர்ஜிதஸர்வசிதே
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 21 ॥

அதிஸர்வநிரந்தரஸர்வக³தம்
அதிநிர்மலநிஶ்சலஸர்வக³தம் ।
தி³நராத்ரிவிவர்ஜிதஸர்வக³தம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 22 ॥

ந ஹி ப³ந்த⁴விப³ந்த⁴ஸமாக³மநம்
ந ஹி யோக³வியோக³ஸமாக³மநம் ।
ந ஹி தர்கவிதர்கஸமாக³மநம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 23 ॥

இஹ காலவிகாலநிராகரணம்
அணுமாத்ரக்ருஶாநுநிராகரணம் ।
ந ஹி கேவலஸத்யநிராகரணம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 24 ॥

இஹ தே³ஹவிதே³ஹவிஹீந இதி
நநு ஸ்வப்நஸுஷுப்திவிஹீநபரம் ।
அபி⁴தா⁴நவிதா⁴நவிஹீநபரம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 25 ॥

க³க³நோபமஶுத்³த⁴விஶாலஸமம்
அதிஸர்வவிவர்ஜிதஸர்வஸமம் ।
க³தஸாரவிஸாரவிகாரஸமம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 26 ॥

இஹ த⁴ர்மவித⁴ர்மவிராக³தரம்
இஹ வஸ்துவிவஸ்துவிராக³தரம் ।
இஹ காமவிகாமவிராக³தரம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 27 ॥

ஸுக²து³꞉க²விவர்ஜிதஸர்வஸமம்
இஹ ஶோகவிஶோகவிஹீநபரம் ।
கு³ருஶிஷ்யவிவர்ஜிததத்த்வபரம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 28 ॥

ந கிலாங்குரஸாரவிஸார இதி
ந சலாசலஸாம்யவிஸாம்யமிதி ।
அவிசாரவிசாரவிஹீநமிதி
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 29 ॥

இஹ ஸாரஸமுச்சயஸாரமிதி
கதி²தம் நிஜபா⁴வவிபே⁴த³ இதி ।
விஷயே கரணத்வமஸத்யமிதி
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 30 ॥

ப³ஹுதா⁴ ஶ்ருதய꞉ ப்ரவத³ந்தி யதோ
வியதா³தி³ரித³ம் ம்ருக³தோயஸமம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஸமம்
கிமு ரோதி³ஷி மாநஸி ஸர்வஸமம் ॥ 31 ॥

விந்த³தி விந்த³தி ந ஹி ந ஹி யத்ர
ச²ந்தோ³ளக்ஷணம் ந ஹி ந ஹி தத்ர ।
ஸமரஸமக்³நோ பா⁴விதபூத꞉
ப்ரளபதி தத்த்வம் பரமவதூ⁴த꞉ ॥ 32 ॥

இதி பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 5 ॥

———

அத² ஷஷ்ட²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ப³ஹுதா⁴ ஶ்ருதய꞉ ப்ரவத³ந்தி வயம்
வியதா³தி³ரித³ம் ம்ருக³தோயஸமம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
உபமேயமதோ²ஹ்யுபமா ச கத²ம் ॥ 1 ॥

அவிப⁴க்திவிப⁴க்திவிஹீநபரம்
நநு கார்யவிகார்யவிஹீநபரம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
யஜநம் ச கத²ம் தபநம் ச கத²ம் ॥ 2 ॥

மந ஏவ நிரந்தரஸர்வக³தம்
ஹ்யவிஶாலவிஶாலவிஹீநபரம் ।
மந ஏவ நிரந்தரஸர்வஶிவம்
மநஸாபி கத²ம் வசஸா ச கத²ம் ॥ 3 ॥

தி³நராத்ரிவிபே⁴த³நிராகரணம்
உதி³தாநுதி³தஸ்ய நிராகரணம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
ரவிசந்த்³ரமஸௌ ஜ்வலநஶ்ச கத²ம் ॥ 4 ॥

க³தகாமவிகாமவிபே⁴த³ இதி
க³தசேஷ்டவிசேஷ்டவிபே⁴த³ இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
ப³ஹிரந்தரபி⁴ந்நமதிஶ்ச கத²ம் ॥ 5 ॥

யதி³ ஸாரவிஸாரவிஹீந இதி
யதி³ ஶூந்யவிஶூந்யவிஹீந இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
ப்ரத²மம் ச கத²ம் சரமம் ச கத²ம் ॥ 6 ॥

யதி³ பே⁴த³விபே⁴த³நிராகரணம்
யதி³ வேத³கவேத்³யநிராகரணம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
த்ருதீயம் ச கத²ம் துரீயம் ச கத²ம் ॥ 7 ॥

க³தி³தாவிதி³தம் ந ஹி ஸத்யமிதி
விதி³தாவிதி³தம் ந ஹி ஸத்யமிதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
விஷயேந்த்³ரியபு³த்³தி⁴மநாம்ஸி கத²ம் ॥ 8 ॥

க³க³நம் பவநோ ந ஹி ஸத்யமிதி
த⁴ரணீ த³ஹநோ ந ஹி ஸத்யமிதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
ஜலத³ஶ்ச கத²ம் ஸலிலம் ச கத²ம் ॥ 9 ॥

யதி³ கல்பிதலோகநிராகரணம்
யதி³ கல்பிததே³வநிராகரணம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
கு³ணதோ³ஷவிசாரமதிஶ்ச கத²ம் ॥ 10 ॥

மரணாமரணம் ஹி நிராகரணம்
கரணாகரணம் ஹி நிராகரணம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
க³மநாக³மநம் ஹி கத²ம் வத³தி ॥ 11 ॥

ப்ரக்ருதி꞉ புருஷோ ந ஹி பே⁴த³ இதி
ந ஹி காரணகார்யவிபே⁴த³ இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
புருஷாபுருஷம் ச கத²ம் வத³தி ॥ 12 ॥

த்ருதீயம் ந ஹி து³꞉க²ஸமாக³மநம்
ந கு³ணாத்³த்³விதீயஸ்ய ஸமாக³மநம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
ஸ்த²விரஶ்ச யுவா ச ஶிஶுஶ்ச கத²ம் ॥ 13 ॥

நநு ஆஶ்ரமவர்ணவிஹீநபரம்
நநு காரணகர்த்ருவிஹீநபரம் ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
அவிநஷ்டவிநஷ்டமதிஶ்ச கத²ம் ॥ 14 ॥

க்³ரஸிதாக்³ரஸிதம் ச விதத்²யமிதி
ஜநிதாஜநிதம் ச விதத்²யமிதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
அவிநாஶி விநாஶி கத²ம் ஹி ப⁴வேத் ॥ 15 ॥

புருஷாபுருஷஸ்ய விநஷ்டமிதி
வநிதாவநிதஸ்ய விநஷ்டமிதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
அவிநோத³விநோத³மதிஶ்ச கத²ம் ॥ 16 ॥

யதி³ மோஹவிஷாத³விஹீநபரோ
யதி³ ஸம்ஶயஶோகவிஹீநபர꞉ ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
அஹமேதி மமேதி கத²ம் ச புந꞉ ॥ 17 ॥

நநு த⁴ர்மவித⁴ர்மவிநாஶ இதி
நநு ப³ந்த⁴விப³ந்த⁴விநாஶ இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
இஹ து³꞉க²விது³꞉க²மதிஶ்ச கத²ம் ॥ 18 ॥

ந ஹி யாஜ்ஞிகயஜ்ஞவிபா⁴க³ இதி
ந ஹுதாஶநவஸ்துவிபா⁴க³ இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
வத³ கர்மப²லாநி ப⁴வந்தி கத²ம் ॥ 19 ॥

நநு ஶோகவிஶோகவிமுக்த இதி
நநு த³ர்பவித³ர்பவிமுக்த இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
நநு ராக³விராக³மதிஶ்ச கத²ம் ॥ 20 ॥

ந ஹி மோஹவிமோஹவிகார இதி
ந ஹி லோப⁴விளோப⁴விகார இதி ।
யதி³ சைகநிரந்தரஸர்வஶிவம்
ஹ்யவிவேகவிவேகமதிஶ்ச கத²ம் ॥ 21 ॥

த்வமஹம் ந ஹி ஹந்த கதா³சித³பி
குலஜாதிவிசாரமஸத்யமிதி ।
அஹமேவ ஶிவ꞉ பரமார்த² இதி
அபி⁴வாத³நமத்ர கரோமி கத²ம் ॥ 22 ॥

கு³ருஶிஷ்யவிசாரவிஶீர்ண இதி
உபதே³ஶவிசாரவிஶீர்ண இதி ।
அஹமேவ ஶிவ꞉ பரமார்த² இதி
அபி⁴வாத³நமத்ர கரோமி கத²ம் ॥ 23 ॥

ந ஹி கல்பிததே³ஹவிபா⁴க³ இதி
ந ஹி கல்பிதலோகவிபா⁴க³ இதி ।
அஹமேவ ஶிவ꞉ பரமார்த² இதி
அபி⁴வாத³நமத்ர கரோமி கத²ம் ॥ 24 ॥

ஸரஜோ விரஜோ ந கதா³சித³பி
நநு நிர்மலநிஶ்சலஶுத்³த⁴ இதி ।
அஹமேவ ஶிவ꞉ பரமார்த² இதி
அபி⁴வாத³நமத்ர கரோமி கத²ம் ॥ 25 ॥

ந ஹி தே³ஹவிதே³ஹவிகல்ப இதி
அந்ருதம் சரிதம் ந ஹி ஸத்யமிதி ।
அஹமேவ ஶிவ꞉ பரமார்த² இதி
அபி⁴வாத³நமத்ர கரோமி கத²ம் ॥ 26 ॥

விந்த³தி விந்த³தி ந ஹி ந ஹி யத்ர
ச²ந்தோ³ளக்ஷணம் ந ஹி ந ஹி தத்ர ।
ஸமரஸமக்³நோ பா⁴விதபூத꞉
ப்ரளபதி தத்த்வம் பரமவதூ⁴த꞉ ॥ 27 ॥

இதி ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 6 ॥

———-

அத² ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ரத்²யாகர்படவிரசிதகந்த²꞉
புண்யாபுண்யவிவர்ஜிதபந்த²꞉ ।
ஶூந்யாகா³ரே திஷ்ட²தி நக்³ந꞉
ஶுத்³த⁴நிரஞ்ஜநஸமரஸமக்³ந꞉ ॥ 1 ॥

லக்ஷ்யாளக்ஷ்யவிவர்ஜிதலக்ஷ்யோ
யுக்தாயுக்தவிவர்ஜிதத³க்ஷ꞉ ।
கேவலதத்த்வநிரஞ்ஜநபூதோ
வாத³விவாத³꞉ கத²மவதூ⁴த꞉ ॥ 2 ॥

ஆஶாபாஶவிப³ந்த⁴நமுக்தா꞉
ஶௌசாசாரவிவர்ஜிதயுக்தா꞉ ।
ஏவம் ஸர்வவிவர்ஜிதஶாந்தா-
-ஸ்தத்த்வம் ஶுத்³த⁴நிரஞ்ஜநவந்த꞉ ॥ 3 ॥

கத²மிஹ தே³ஹவிதே³ஹவிசார꞉
கத²மிஹ ராக³விராக³விசார꞉ ।
நிர்மலநிஶ்சலக³க³நாகாரம்
ஸ்வயமிஹ தத்த்வம் ஸஹஜாகாரம் ॥ 4 ॥

கத²மிஹ தத்த்வம் விந்த³தி யத்ர
ரூபமரூபம் கத²மிஹ தத்ர ।
க³க³நாகார꞉ பரமோ யத்ர
விஷயீகரணம் கத²மிஹ தத்ர ॥ 5 ॥

க³க³நாகாரநிரந்தரஹம்ஸ-
-ஸ்தத்த்வவிஶுத்³த⁴நிரஞ்ஜநஹம்ஸ꞉ ।
ஏவம் கத²மிஹ பி⁴ந்நவிபி⁴ந்நம்
ப³ந்த⁴விப³ந்த⁴விகாரவிபி⁴ந்நம் ॥ 6 ॥

கேவலதத்த்வநிரந்தரஸர்வம்
யோக³வியோகௌ³ கத²மிஹ க³ர்வம் ।
ஏவம் பரமநிரந்தரஸர்வம்
ஏவம் கத²மிஹ ஸாரவிஸாரம் ॥ 7 ॥

கேவலதத்த்வநிரஞ்ஜநஸர்வம்
க³க³நாகாரநிரந்தரஶுத்³த⁴ம் ।
ஏவம் கத²மிஹ ஸங்க³விஸங்க³ம்
ஸத்யம் கத²மிஹ ரங்க³விரங்க³ம் ॥ 8 ॥

யோக³வியோகை³ ரஹிதோ யோகீ³
போ⁴க³விபோ⁴கை³ ரஹிதோ போ⁴கீ³ ।
ஏவம் சரதி ஹி மந்த³ம் மந்த³ம்
மநஸா கல்பிதஸஹஜாநந்த³ம் ॥ 9 ॥

போ³த⁴விபோ³தை⁴꞉ ஸததம் யுக்தோ
த்³வைதாத்³வைதை꞉ கத²மிஹ முக்த꞉ ।
ஸஹஜோ விரஜ꞉ கத²மிஹ யோகீ³
ஶுத்³த⁴நிரஞ்ஜநஸமரஸபோ⁴கீ³ ॥ 10 ॥

ப⁴க்³நாப⁴க்³நவிவர்ஜிதப⁴க்³நோ
லக்³நாலக்³நவிவர்ஜிதலக்³ந꞉ ।
ஏவம் கத²மிஹ ஸாரவிஸார꞉
ஸமரஸதத்த்வம் க³க³நாகார꞉ ॥ 11 ॥

ஸததம் ஸர்வவிவர்ஜிதயுக்த꞉
ஸர்வம் தத்த்வவிவர்ஜிதமுக்த꞉ ।
ஏவம் கத²மிஹ ஜீவிதமரணம்
த்⁴யாநாத்⁴யாநை꞉ கத²மிஹ கரணம் ॥ 12 ॥

இந்த்³ரஜாலமித³ம் ஸர்வம் யதா² மருமரீசிகா ।
அக²ண்டி³தமநாகாரோ வர்ததே கேவல꞉ ஶிவ꞉ ॥ 13 ॥

த⁴ர்மாதௌ³ மோக்ஷபர்யந்தம் நிரீஹா꞉ ஸர்வதா² வயம் ।
கத²ம் ராக³விராகை³ஶ்ச கல்பயந்தி விபஶ்சித꞉ ॥ 14 ॥

விந்த³தி விந்த³தி ந ஹி ந ஹி யத்ர
ச²ந்தோ³ளக்ஷணம் ந ஹி ந ஹி தத்ர ।
ஸமரஸமக்³நோ பா⁴விதபூத꞉
ப்ரளபதி தத்த்வம் பரமவதூ⁴த꞉ ॥ 15 ॥

இதி ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 7 ॥

————-

அத² அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

த்வத்³யாத்ரயா வ்யாபகதா ஹதா தே
த்⁴யாநேந சேத꞉பரதா ஹதா தே ।
ஸ்துத்யா மயா வாக்பரதா ஹதா தே
க்ஷமஸ்வ நித்யம் த்ரிவிதா⁴பராதா⁴ன் ॥ 1 ॥

காமைரஹததீ⁴ர்தா³ந்தோ ம்ருது³꞉ ஶுசிரகிஞ்சந꞉ ।
அநீஹோ மிதபு⁴க் ஶாந்த꞉ ஸ்தி²ரோ மச்ச²ரணோ முநி꞉ ॥ 2 ॥

அப்ரமத்தோ க³பீ⁴ராத்மா த்⁴ருதிமான் ஜிதஷட்³கு³ண꞉ ।
அமாநீ மாநத³꞉ கல்போ மைத்ர꞉ காருணிக꞉ கவி꞉ ॥ 3 ॥

க்ருபாலுரக்ருதத்³ரோஹஸ்திதிக்ஷு꞉ ஸர்வதே³ஹிநாம் ।
ஸத்யஸாரோ(அ)நவத்³யாத்மா ஸம꞉ ஸர்வோபகாரக꞉ ॥ 4 ॥

அவதூ⁴தலக்ஷணம் வர்ணைர்ஜ்ஞாதவ்யம் ப⁴க³வத்தமை꞉ ।
வேத³வர்ணார்த²தத்த்வஜ்ஞைர்வேத³வேதா³ந்தவாதி³பி⁴꞉ ॥ 5 ॥

ஆஶாபாஶவிநிர்முக்த ஆதி³மத்⁴யாந்தநிர்மல꞉ ।
ஆநந்தே³ வர்ததே நித்யமகாரம் தஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 6 ॥

வாஸநா வர்ஜிதா யேந வக்தவ்யம் ச நிராமயம் ।
வர்தமாநேஷு வர்தேத வகாரம் தஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 7 ॥

தூ⁴ளிதூ⁴ஸரகா³த்ராணி தூ⁴தசித்தோ நிராமய꞉ ।
தா⁴ரணாத்⁴யாநநிர்முக்தோ தூ⁴காரஸ்தஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 8 ॥

தத்த்வசிந்தா த்⁴ருதா யேந சிந்தாசேஷ்டாவிவர்ஜித꞉ ।
தமோ(அ)ஹங்காரநிர்முக்தஸ்தகாரஸ்தஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 9 ॥

த³த்தாத்ரேயாவதூ⁴தேந நிர்மிதாநந்த³ரூபிணா ।
யே பட²ந்தி ச ஶ்ருண்வந்தி தேஷாம் நைவ புநர்ப⁴வ꞉ ॥ 10 ॥

இதி அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 8 ॥

இதி அவதூ⁴தகீ³தா ஸமாப்தா ॥


மேலும் ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed