Yuddha Kanda Sarga 83 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்ர்யஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (83)


॥ ராமாஶ்வாஸநம் ॥

ராக⁴வஶ்சாபி விபுலம் தம் ராக்ஷஸவநௌகஸாம் ।
ஶ்ருத்வா ஸங்க்³ராமநிர்கோ⁴ஷம் ஜாம்ப³வந்தமுவாச ஹ ॥ 1 ॥

ஸௌம்ய நூநம் ஹநுமதா க்ரியதே கர்ம து³ஷ்கரம் ।
ஶ்ரூயதே ஹி யதா² பீ⁴ம꞉ ஸுமஹாநாயுத⁴ஸ்வந꞉ ॥ 2 ॥

தத்³க³ச்ச² குரு ஸாஹாய்யம் ஸ்வப³லேநாபி⁴ஸம்வ்ருத꞉ ।
க்ஷிப்ரம்ருக்ஷபதே தஸ்ய கபிஶ்ரேஷ்ட²ஸ்ய யுத்⁴யத꞉ ॥ 3 ॥

ருக்ஷாராஜஸ்ததோ²க்தஸ்து ஸ்வேநாநீகேந ஸம்வ்ருத꞉ ।
ஆக³ச்ச²த்பஶ்சிமம் த்³வாரம் ஹநுமாந்யத்ர வாநர꞉ ॥ 4 ॥

அதா²யாந்தம் ஹநூமந்தம் த³த³ர்ஶர்க்ஷபதி꞉ பதி² ।
வாநரை꞉ க்ருதஸங்க்³ராமை꞉ ஶ்வஸத்³பி⁴ரபி⁴ஸம்வ்ருதம் ॥ 5 ॥

த்³ருஷ்ட்வா பதி² ஹநூமாம்ஶ்ச தத்³ருக்ஷப³லமுத்³யதம் ।
நீலமேக⁴நிப⁴ம் பீ⁴மம் ஸந்நிவார்ய ந்யவர்தத ॥ 6 ॥

ஸ தேந ஹரிஸைந்யேந ஸந்நிகர்ஷம் மஹாயஶா꞉ ।
ஶீக்⁴ரமாக³ம்ய ராமாய து³꞉கி²தோ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 7 ॥

ஸமரே யுத்³த்⁴யமாநாநாமஸ்மாகம் ப்ரேக்ஷதாம் புர꞉ ।
ஜகா⁴ந ருத³தீம் ஸீதாமிந்த்³ரிஜித்³ராவணாத்மஜ꞉ ॥ 8 ॥

உத்³ப்⁴ராந்தசித்தஸ்தாம் த்³ருஷ்ட்வா விஷண்ணோ(அ)ஹமரிந்த³ம ।
தத³ஹம் ப⁴வதோ வ்ருத்தம் விஜ்ஞாபயிதுமாக³த꞉ ॥ 9 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராக⁴வ꞉ ஶோகமூர்சி²த꞉ ।
நிபபாத ததா³ பூ⁴மௌ சி²ந்நமூல இவ த்³ரும꞉ ॥ 10 ॥

தம் பூ⁴மௌ தே³வஸங்காஶம் பதிதம் ப்ரேக்ஷ்ய ராக⁴வம் ।
அபி⁴பேது꞉ ஸமுத்பத்ய ஸர்வத꞉ கபிஸத்தமா꞉ ॥ 11 ॥

அஸிஞ்சந்ஸலிலைஶ்சைநம் பத்³மோத்பலஸுக³ந்தி⁴பி⁴꞉ ।
ப்ரத³ஹந்தமநாஸாத்³யம் ஸஹஸா(அ)க்³நிமிவோச்சி²க²ம் ॥ 12 ॥

தம் லக்ஷ்மணோத² பா³ஹுப்⁴யாம் பரிஷ்வஜ்ய ஸுது³꞉கி²த꞉ ।
உவாச ராமமஸ்வஸ்த²ம் வாக்யம் ஹேத்வர்த²ஸம்யுதம் ॥ 13 ॥

ஶுபே⁴ வர்த்மநி திஷ்ட²ந்தம் த்வாமார்ய விஜிதேந்த்³ரியம் ।
அநர்தே²ப்⁴யோ ந ஶக்நோதி த்ராதும் த⁴ர்மோ நிரர்த²க꞉ ॥ 14 ॥

பூ⁴தாநாம் ஸ்தா²வராணாம் ச ஜங்க³மாநாம் ச த³ர்ஶநம் ।
யதா²ஸ்தி ந ததா² த⁴ர்மஸ்தேந நாஸ்தீதி மே மதி꞉ ॥ 15 ॥

யதை²வ ஸ்தா²வரம் வ்யக்தம் ஜங்க³மம் ச ததா²வித⁴ம் ।
நாயமர்த²ஸ்ததா² யுக்தஸ்த்வத்³விதோ⁴ ந விபத்³யதே ॥ 16 ॥

யத்³யத⁴ர்மோ ப⁴வேத்³பூ⁴தோ ராவணோ நரகம் வ்ரஜேத் ।
ப⁴வாம்ஶ்ச த⁴ர்மயுக்தோ வை நைவம் வ்யஸநமாப்நுயாத் ॥ 17 ॥

தஸ்ய ச வ்யஸநாபா⁴வாத்³வ்யஸநம் ச க³தே த்வயி ।
த⁴ர்மோ ப⁴வத்யத⁴ர்மஶ்ச பரஸ்பரவிரோதி⁴நௌ ॥ 18 ॥

த⁴ர்மேணோபலபே⁴த்³த⁴ர்மமத⁴ர்மம் சாப்யத⁴ர்மத꞉ ।
யத்³யத⁴ர்மேண யுஜ்யேயுர்யேஷ்வத⁴ர்ம꞉ ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ॥ 19 ॥

யதி³ த⁴ர்மேண யுஜ்யேரந்நாத⁴ர்மருசயோ ஜநா꞉ ।
த⁴ர்மேண சரதாம் த⁴ர்மஸ்ததா² சைஷாம் ப²லம் ப⁴வேத் ॥ 20 ॥

யஸ்மாத³ர்தா² விவர்த⁴ந்தே யேஷ்வத⁴ர்ம꞉ ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ।
க்லிஶ்யந்தே த⁴ர்மஶீலாஶ்ச தஸ்மாதே³தௌ நிரர்த²கௌ ॥ 21 ॥

வத்⁴யந்தே பாபகர்மாணோ யத்³யத⁴ர்மேண ராக⁴வ ।
வத⁴கர்மஹதோ(அ)த⁴ர்ம꞉ ஸ ஹத꞉ கம் வதி⁴ஷ்யதி ॥ 22 ॥

அத²வா விஹிதேநாயம் ஹந்யதே ஹந்தி வா பரம் ।
விதி⁴ராளிப்யதே தேந ந ஸ பாபேந கர்மணா ॥ 23 ॥

அத்³ருஷ்டப்ரதிகாரேண த்வவ்யக்தேநாஸதா ஸதா ।
கத²ம் ஶக்யம் பரம் ப்ராப்தும் த⁴ர்மேணாரிவிகர்ஶந ॥ 24 ॥

யதி³ ஸத்ஸ்யாத்ஸதாம் முக்²ய நாஸத்ஸ்யாத்தவ கிஞ்சந ।
த்வயா யதீ³த்³ருஶம் ப்ராப்தம் தஸ்மாத்ஸந்நோபபத்³யதே ॥ 25 ॥

அத²வா து³ர்ப³ல꞉ க்லீபோ³ ப³லம் த⁴ர்மோ(அ)நுவர்ததே ।
து³ர்ப³லோ ஹ்ருதமர்யாதோ³ ந ஸேவ்ய இதி மே மதி꞉ ॥ 26 ॥

ப³லஸ்ய யதி³ சேத்³த⁴ர்மோ கு³ணபூ⁴த꞉ பராக்ரமே ।
த⁴ர்மமுத்ஸ்ருஜ்ய வர்தஸ்வ யதா² த⁴ர்மே ததா² ப³லே ॥ 27 ॥

அத² சேத்ஸத்யவசநம் த⁴ர்ம꞉ கில பரந்தப ।
அந்ருதஸ்த்வய்யகருண꞉ கிம் ந ப³த்³த⁴ஸ்த்வயா பிதா ॥ 28 ॥

யதி³ த⁴ர்மோ ப⁴வேத்³பூ⁴தோ அத⁴ர்மோ வா பரந்தப ।
ந ஸ்ம ஹத்வா முநிம் வஜ்ரீ குர்யாதி³ஜ்யாம் ஶதக்ரது꞉ ॥ 29 ॥

அத⁴ர்மஸம்ஶ்ரிதோ த⁴ர்மோ விநாஶயதி ராக⁴வ ।
ஸர்வமேதத்³யதா²காமம் காகுத்ஸ்த² குருதே நர꞉ ॥ 30 ॥

மம சேத³ம் மதம் தாத த⁴ர்மோ(அ)யமிதி ராக⁴வ ।
த⁴ர்மமூலம் த்வயா சி²ந்நம் ராஜ்யமுத்ஸ்ருஜதா ததா³ ॥ 31 ॥

அர்தே²ப்⁴யோ ஹி விவ்ருத்³தே⁴ப்⁴ய꞉ ஸம்வ்ருத்தேப்⁴யஸ்ததஸ்தத꞉ ।
க்ரியா꞉ ஸர்வா꞉ ப்ரவர்தந்தே பர்வதேப்⁴ய இவாபகா³꞉ ॥ 32 ॥

அர்தே²ந ஹி வியுக்தஸ்ய புருஷஸ்யாள்பதேஜஸ꞉ ।
வ்யுச்சி²த்³யந்தே க்ரியா꞉ ஸர்வா க்³ரீஷ்மே குஸரிதோ யதா² ॥ 33 ॥

ஸோ(அ)யமர்த²ம் பரித்யஜ்ய ஸுக²காம꞉ ஸுகை²தி⁴த꞉ ।
பாபமாரப⁴தே கர்தும் ததோ தோ³ஷ꞉ ப்ரவர்ததே ॥ 34 ॥

யஸ்யார்தா²ஸ்தஸ்ய மித்ராணி யஸ்யார்தா²ஸ்தஸ்ய பா³ந்த⁴வா꞉ ।
யஸ்யார்தா²꞉ ஸ புமாம்ˮல்லோகே யஸ்யார்தா²꞉ ஸ ச பண்டி³த꞉ ॥ 35 ॥

யஸ்யார்தா²꞉ ஸ ச விக்ராந்தோ யஸ்யார்தா²꞉ ஸ ச பு³த்³தி⁴மாந் ।
யஸ்யார்தா²꞉ ஸ மஹாபா⁴கோ³ யஸ்யார்தா²꞉ ஸ மஹாகு³ண꞉ ॥ 36 ॥

அர்த²ஸ்யைதே பரித்யாகே³ தோ³ஷா꞉ ப்ரவ்யாஹ்ருதா மயா ।
ராஜ்யமுத்ஸ்ருஜதா வீர யேந பு³த்³தி⁴ஸ்த்வயா க்ருதா ॥ 37 ॥

யஸ்யார்தா² த⁴ர்மகாமார்தா²ஸ்தஸ்ய ஸர்வம் ப்ரத³க்ஷிணம் ।
அத⁴நேநார்த²காமேந நார்த²꞉ ஶக்யோ விசிந்வதா ॥ 38 ॥

ஹர்ஷ꞉ காமஶ்ச த³ர்பஶ்ச த⁴ர்ம꞉ க்ரோத⁴꞉ ஶமோ த³ம꞉ ।
அர்தா²தே³தாநி ஸர்வாணி ப்ரவர்தந்தே நராதி⁴ப ॥ 39 ॥

யேஷாம் நஶ்யத்யயம் லோகஶ்சரதாம் த⁴ர்மசாரிணாம் ।
தே(அ)ர்தா²ஸ்த்வயி ந த்³ருஶ்யந்தே து³ர்தி³நேஷு யதா² க்³ரஹா꞉ ॥ 40 ॥

த்வயி ப்ரவ்ரஜிதே வீர கு³ரோஶ்ச வசநே ஸ்தி²தே ।
ரக்ஷஸா(அ)பஹ்ருதா பா⁴ர்யா ப்ராணை꞉ ப்ரியதரா தவ ॥ 41 ॥

தத³த்³ய விபுலம் வீர து³꞉க²மிந்த்³ரஜிதா க்ருதம் ।
கர்மணா வ்யபநேஷ்யாமி தஸ்மாது³த்திஷ்ட² ராக⁴வ ॥ 42 ॥

உத்திஷ்ட² நரஶார்தூ³ள தீ³ர்க⁴பா³ஹோ த்³ருட⁴வ்ரத ।
கிமாத்மாநம் மஹாத்மாநமாத்மாநம் நாவபு³த்⁴யஸே ॥ 43 ॥

அயமநக⁴ தவோதி³த꞉ ப்ரியார்த²ம்
ஜநகஸுதாநித⁴நம் நிரீக்ஷ்ய ருஷ்ட꞉ ।
ஸஹயக³ஜரதா²ம் ஸராக்ஷஸேந்த்³ராம்
ப்⁴ருஶமிஷுபி⁴ர்விநிபாதயாமி லங்காம் ॥ 44 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்ர்யஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 83 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ சதுரஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (84) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed