Sri Raghavendra Stotram – ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ர ஸ்தோத்ரம்


ஶ்ரீபூர்ணபோ³த⁴கு³ருதீர்த²பயோப்³தி⁴பாரா
காமாரிமாக்ஷவிஷமாக்ஷஶிர꞉ ஸ்ப்ருஶந்தீ |
பூர்வோத்தராமிததரங்க³சரத்ஸுஹம்ஸா
தே³வாளிஸேவிதபராங்க்⁴ரிபயோஜலக்³னா || 1 ||

ஜீவேஶபே⁴த³கு³ணபூர்திஜக³த்ஸுஸத்த்வ
நீசோச்சபா⁴வமுக²னக்ரக³ணை꞉ ஸமேதா |
து³ர்வாத்³யஜாபதிகி³ளை꞉ கு³ருராக⁴வேந்த்³ர
வாக்³தே³வதாஸரித³மும் விமலீ கரோது || 2 ||

ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ர꞉ ஸகலப்ரதா³தா
ஸ்வபாத³கஞ்ஜத்³வயப⁴க்திமத்³ப்⁴ய꞉ |
அகா⁴த்³ரிஸம்பே⁴த³னத்³ருஷ்டிவஜ்ர꞉
க்ஷமாஸுரேந்த்³ரோ(அ)வது மாம் ஸதா³(அ)யம் || 3 ||

ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ரோ ஹரிபாத³கஞ்ஜ-
நிஷேவணால்லப்³த⁴ஸமஸ்தஸம்பத் |
தே³வஸ்வபா⁴வோ தி³விஜத்³ருமோ(அ)யம்
இஷ்டப்ரதோ³ மே ஸததம் ஸ பூ⁴யாத் || 4 ||

ப⁴வ்யஸ்வரூபோ ப⁴வது³꞉க²தூல-
ஸங்கா⁴க்³னிசர்ய꞉ ஸுக²தை⁴ர்யஶாலீ |
ஸமஸ்தது³ஷ்டக்³ரஹனிக்³ரஹேஶோ
து³ரத்யயோபப்லவஸிந்து⁴ஸேது꞉ || 5 ||

நிரஸ்ததோ³ஷோ நிரவத்³யவேஷ꞉
ப்ரத்யர்தி²மூகத்த்வனிதா³னபா⁴ஷ꞉ |
வித்³வத்பரிஜ்ஞேயமஹாவிஶேஷோ
வாக்³வைக²ரீனிர்ஜிதப⁴வ்யஶேஷ꞉ || 6 ||

ஸந்தானஸம்பத்பரிஶுத்³த⁴ப⁴க்தி-
விஜ்ஞானவாக்³தே³ஹஸுபாடவாதீ³ன் |
த³த்த்வா ஶரீரோத்த²ஸமஸ்ததோ³ஷான்
ஹத்த்வா ஸ நோ(அ)வ்யாத்³கு³ருராக⁴வேந்த்³ர꞉ || 7 ||

யத்பாதோ³த³கஸஞ்சய꞉ ஸுரனதீ³முக்²யாபகா³ஸாதி³தா-
ஸங்க்²யா(அ)னுத்தமபுண்யஸங்க⁴விலஸத்ப்ரக்²யாதபுண்யாவஹ꞉ |
து³ஸ்தாபத்ரயனாஶனோ பு⁴வி மஹா வந்த்⁴யாஸுபுத்ரப்ரதோ³
வ்யங்க³ஸ்வங்க³ஸம்ருத்³தி⁴தோ³ க்³ரஹமஹாபாபாபஹஸ்தம் ஶ்ரயே || 8 ||

யத்பாத³கஞ்ஜரஜஸா பரிபூ⁴ஷிதாங்கா³
யத்பாத³பத்³மமது⁴பாயிதமானஸா யே |
யத்பாத³பத்³மபரிகீர்தனஜீர்ணவாச
ஸ்தத்³த³ர்ஶனம் து³ரிதகானனதா³வபூ⁴தம் || 9 ||

ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரோ(அ)ஸௌ ஶ்ரீமத்⁴வமதவர்த⁴ன꞉ |
விஜயீந்த்³ரகராப்³ஜோத்த²ஸுதீ⁴ந்த்³ரவரபுத்ரக꞉ |
ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ரோ யதிராட் கு³ருர்மே ஸ்யாத்³ப⁴யாபஹ꞉ |
ஜ்ஞானப⁴க்திஸுபுத்ராயு꞉ யஶ꞉ ஶ்ரீ꞉ புண்யவர்த⁴ன꞉ || 10 ||

ப்ரதிவாதி³ஜயஸ்வாந்தபே⁴த³சிஹ்னாத³ரோ கு³ரு꞉ |
ஸர்வவித்³யாப்ரவீணோ(அ)ன்யோ ராக⁴வேந்த்³ரான்னவித்³யதே || 11 ||

அபரோக்ஷீக்ருதஶ்ரீஶ꞉ ஸமுபேக்ஷிதபா⁴வஜ꞉ |
அபேக்ஷிதப்ரதா³தா(அ)ன்யோ ராக⁴வேந்த்³ரான்னவித்³யதே || 12 ||

த³யாதா³க்ஷிண்யவைராக்³யவாக்பாடவமுகா²ங்கித꞉ |
ஶாபானுக்³ரஹஶக்தோ(அ)ன்யோ ராக⁴வேந்த்³ரான்னவித்³யதே || 13 ||

அஜ்ஞானவிஸ்ம்ருதிப்⁴ராந்திஸம்ஶயா(அ)பஸ்ம்ருதிக்ஷயா꞉ |
தந்த்³ராகம்பவச꞉கௌண்ட்²யமுகா² யே சேந்த்³ரியோத்³ப⁴வா꞉ |
தோ³ஷாஸ்தே நாஶமாயாந்தி ராக⁴வேந்த்³ர ப்ரஸாத³த꞉ || 14 ||

ஓம் ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ராய நம꞉ இத்ய(அ)ஷ்டாக்ஷரமந்த்ரத꞉ |
ஜபிதாத்³பா⁴விதான்னித்யம் இஷ்டார்தா²꞉ ஸ்யுர்னஸம்ஶய꞉ || 15 ||

ஹந்து ந꞉ காயஜாந்தோ³ஷானாத்மாத்மீயஸமுத்³ப⁴வான் |
ஸர்வானபி புமர்தா²ம்ஶ்ச த³தா³து கு³ருராத்மவித் || 16 ||

இதி காலத்ரயே நித்யம் ப்ரார்த²னாம் ய꞉ கரோதி ஸ꞉ |
இஹாமுத்ராப்தஸர்வேஷ்டோ மோத³தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ || 17 ||

அக³ம்யமஹிமா லோகே ராக⁴வேந்த்³ரோ மஹாயஶா꞉ |
ஶ்ரீமத்⁴வமதது³க்³தா⁴ப்³தி⁴சந்த்³ரோ(அ)வது ஸதா³(அ)னக⁴꞉ || 18 ||

ஸர்வயாத்ராப²லாவாப்த்யை யதா²ஶக்திப்ரத³க்ஷிணம் |
கரோமி தவ ஸித்³த⁴ஸ்ய ப்³ருந்தா³வனக³தம் ஜலம் |
ஶிரஸா தா⁴ரயாம்யத்³ய ஸர்வதீர்த²ப²லாப்தயே || 19 ||

ஸர்வாபீ⁴ஷ்டார்த²ஸித்³த்⁴யர்த²ம் நமஸ்காரம் கரோம்யஹம் |
தவ ஸங்கீர்தனம் வேத³ஶாஸ்த்ரார்த²ஜ்ஞானஸித்³த⁴யே || 20 ||

ஸம்ஸாரே(அ)க்ஷயஸாக³ரே ப்ரக்ருதிதோ(அ)கா³தே⁴ ஸதா³ து³ஸ்தரே |
ஸர்வாவத்³யஜலக்³ரஹைரனுபமை꞉ காமாதி³ப⁴ங்கா³குலே |
நானாவிப்⁴ரமது³ர்ப்⁴ரமே(அ)மிதப⁴யஸ்தோமாதி³பே²னோத்கடே |
து³꞉கோ²த்க்ருஷ்டவிஷே ஸமுத்³த⁴ர கு³ரோ மா மக்³னரூபம் ஸதா³ || 21 ||

ராக⁴வேந்த்³ர கு³ரு ஸ்தோத்ரம் ய꞉ படே²த்³ப⁴க்திபூர்வகம் |
தஸ்ய குஷ்டா²தி³ரோகா³ணாம் நிவ்ருத்திஸ்த்வரயா ப⁴வேத் || 22 ||

அந்தோ⁴(அ)பி தி³வ்யத்³ருஷ்டி꞉ ஸ்யாதே³ட³மூகோ(அ)பி வாக்பதி꞉ |
பூர்ணாயு꞉ பூர்ணஸம்பத்தி꞉ ஸ்தோத்ரஸ்யா(அ)ஸ்ய ஜபாத்³ப⁴வேத் || 23 ||

ய꞉ பிபே³ஜ்ஜலமேதேன ஸ்தோத்ரேணைவாபி⁴மந்த்ரிதம் |
தஸ்ய குக்ஷிக³தா தோ³ஷா꞉ ஸர்வே நஶ்யந்தி தத் க்ஷணாத் || 24 ||

யத்³வ்ருந்தா³வனமாஸாத்³ய பங்கு³꞉ க²ஞ்ஜோ(அ)பி வா ஜன꞉ |
ஸ்தோத்ரேணானேன ய꞉ குர்யாத்ப்ரத³க்ஷிணனமஸ்க்ருதி |
ஸ ஜங்கா⁴லோ ப⁴வேதே³வ கு³ருராஜப்ரஸாத³த꞉ || 25 ||

ஸோமஸூர்யோபராகே³ ச புஷ்யார்காதி³ஸமாக³மே |
யோ(அ)னுத்தமமித³ம் ஸ்தோத்ரமஷ்டோத்தரஶதம் ஜபேத் |
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாதி³பீடா³ தஸ்ய ந ஜாயதே || 26 ||

ஏதத்ஸ்தோத்ரம் ஸமுச்சார்ய கு³ரோர்வ்ருந்தா³வனாந்திகே |
தீ³பஸம்யோஜனாஜ்ஞானம் புத்ரலாபோ⁴ ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் || 27 ||

பரவாதி³ஜயோ தி³வ்யஜ்ஞானப⁴க்த்யாதி³வர்த⁴னம் |
ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரவ்ருத்³தி⁴ஸ்ஸ்யான்னாத்ர கார்யா விசாரணா || 28 ||

ராஜசோரமஹாவ்யாக்⁴ரஸர்பனக்ராதி³பீட³னம் |
ந ஜாயதே(அ)ஸ்ய ஸ்தோத்ரஸ்ய ப்ரபா⁴வான்னாத்ர ஸம்ஶய꞉ || 29 ||

யோ ப⁴க்த்யா கு³ருராக⁴வேந்த்³ரசரணத்³வந்த்³வம் ஸ்மரன் ய꞉ படே²த் |
ஸ்தோத்ரம் தி³வ்யமித³ம் ஸதா³ ந ஹி ப⁴வேத்தஸ்யாஸுக²ம் கிஞ்சன |

கிம் த்விஷ்டார்த²ஸம்ருத்³தி⁴ரேவ கமலானாத²ப்ரஸாதோ³த³யாத் |
கீர்திர்தி³க்³விதி³தா விபூ⁴திரதுலா ஸாக்ஷீ ஹயாஸ்யோ(அ)த்ர ஹி || 30 ||

இதி ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ரார்ய கு³ருராஜப்ரஸாத³த꞉ |
க்ருதம் ஸ்தோத்ரமித³ம் புண்யம் ஶ்ரீமத்³பி⁴ர்ஹ்யப்பணாபி⁴தை³꞉ || 31 ||

பூஜ்யாய ராக⁴வேந்த்³ராய ஸத்யத⁴ர்மரதாய ச |
ப⁴ஜதாம் கல்பவ்ருக்ஷாய நமதாம் காமதே⁴னவே || 32 ||

ஆபாத³மௌளிபர்யந்தம் கு³ருணாமாக்ருதிம் ஸ்மரேத் |
தேன விக்⁴ன꞉ ப்ரணஶ்யந்தி ஸித்³த்⁴யந்தி ச மனோரதா²꞉ || 33 ||

து³ர்வாதி³த்⁴வாந்தரவயே வைஷ்ணவேந்தீ³வரேந்த³வே |
ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ர கு³ரவே நமோ(அ)த்யந்த த³யாளவே || 34 ||

மூகோ(அ)பி யத்ப்ரஸாதே³ன முகுந்த³ஶயனாய தே |
ராஜராஜாயதே ரிக்தோ ராக⁴வேந்த்³ரம் தமாஶ்ரயே ||

இதி ஶ்ரீ அப்பண்ணாசார்யவிரசிதம் ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ர ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||


மேலும் ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ர ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும். மேலும் ஶ்ரீ கு³ரு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed