Purusha Suktam – புருஷ ஸூக்தம்


ஓம் தச்ச²ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ ।
கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே । தை³வீ᳚: ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்திர்மாநு॑ஷேப்⁴ய꞉ । ஊ॒ர்த்⁴வம் ஜி॑கா³து பே⁴ஷ॒ஜம் ।
ஶந்நோ॑ அஸ்து த்³வி॒பதே³᳚ । ஶம் சது॑ஷ்பதே³ ॥
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

ஓம் ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶீர்ஷா॒ புரு॑ஷ꞉ । ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒க்ஷ꞉ ஸ॒ஹஸ்ர॑பாத் ।
ஸ பூ⁴மிம்॑ வி॒ஶ்வதோ॑ வ்ரு॒த்வா । அத்ய॑திஷ்ட²த்³த³ஶாங்கு³॒லம் ।
புரு॑ஷ ஏ॒வேத³க்³ம் ஸர்வம்᳚ । யத்³பூ⁴॒தம் யச்ச॒ ப⁴வ்யம்᳚ ।
உ॒தாம்ரு॑த॒த்வஸ்யேஶா॑ந꞉ । ய॒த³ந்நே॑நாதி॒ரோஹ॑தி ।
ஏ॒தாவா॑நஸ்ய மஹி॒மா ।
அதோ॒ ஜ்யாயாக்³॑ஶ்ச॒ பூரு॑ஷ꞉ ॥ 1 ॥

பாதோ³᳚(அ)ஸ்ய॒ விஶ்வா॑ பூ⁴॒தாநி॑ । த்ரி॒பாத³॑ஸ்யா॒ம்ருதம்॑ தி³॒வி ।
த்ரி॒பாதூ³॒ர்த்⁴வ உதை³॒த்புரு॑ஷ꞉ ।
பாதோ³᳚(அ)ஸ்யே॒ஹா(ஆ)ப⁴॑வா॒த்புந॑: ।
ததோ॒ விஷ்வ॒ங்வ்ய॑க்ராமத் ।
ஸா॒ஶ॒நா॒ந॒ஶ॒நே அ॒பி⁴ । தஸ்மா᳚த்³வி॒ராட³॑ஜாயத ।
வி॒ராஜோ॒ அதி⁴॒ பூரு॑ஷ꞉ । ஸ ஜா॒தோ அத்ய॑ரிச்யத ।
ப॒ஶ்சாத்³பூ⁴மி॒மதோ²॑ பு॒ர꞉ ॥ 2 ॥

யத்புரு॑ஷேண ஹ॒விஷா᳚ । தே³॒வா ய॒ஜ்ஞமத॑ந்வத ।
வ॒ஸ॒ந்தோ அ॑ஸ்யாஸீ॒தா³ஜ்யம்᳚ । க்³ரீ॒ஷ்ம இ॒த்⁴மஶ்ஶ॒ரத்³த⁴॒வி꞉ ।
ஸ॒ப்தாஸ்யா॑ஸந்பரி॒த⁴ய॑: । த்ரி꞉ ஸ॒ப்த ஸ॒மித⁴॑: க்ரு॒தா꞉ ।
தே³॒வா யத்³ய॒ஜ்ஞம் த॑ந்வா॒நா꞉ ।
அப³॑த்⁴ந॒ந்புரு॑ஷம் ப॒ஶும் ।
தம் ய॒ஜ்ஞம் ப³॒ர்ஹிஷி॒ ப்ரௌக்ஷந்॑ ।
புரு॑ஷம் ஜா॒தம॑க்³ர॒த꞉ ॥ 3 ॥

தேந॑ தே³॒வா அய॑ஜந்த । ஸா॒த்⁴யா ருஷ॑யஶ்ச॒ யே ।
தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: । ஸம்ப்⁴ரு॑தம் ப்ருஷதா³॒ஜ்யம் ।
ப॒ஶூக்³ஸ்தாக்³ஶ்ச॑க்ரே வாய॒வ்யாந்॑ । ஆ॒ர॒ண்யாந்க்³ரா॒ம்யாஶ்ச॒ யே ।
தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: । ருச॒: ஸாமா॑நி ஜஜ்ஞிரே ।
ச²ந்தா³க்³ம்॑ஸி ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் । யஜு॒ஸ்தஸ்மா॑த³ஜாயத ॥ 4 ॥

தஸ்மா॒த³ஶ்வா॑ அஜாயந்த । யே கே சோ॑ப⁴॒யாத³॑த꞉ ।
கா³வோ॑ ஹ ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் । தஸ்மா᳚ஜ்ஜா॒தா அ॑ஜா॒வய॑: ।
யத்புரு॑ஷம்॒ வ்ய॑த³து⁴꞉ । க॒தி॒தா⁴ வ்ய॑கல்பயந் ।
முக²ம்॒ கிம॑ஸ்ய॒ கௌ பா³॒ஹூ । காவூ॒ரூ பாதா³॑வுச்யேதே ।
ப்³ரா॒ஹ்ம॒ணோ᳚(அ)ஸ்ய॒ முக²॑மாஸீத் । பா³॒ஹூ ரா॑ஜ॒ந்ய॑: க்ரு॒த꞉ ॥ 5 ॥

ஊ॒ரூ தத³॑ஸ்ய॒ யத்³வைஶ்ய॑: । ப॒த்³ப்⁴யாக்³ம் ஶூ॒த்³ரோ அ॑ஜாயத ।
ச॒ந்த்³ரமா॒ மந॑ஸோ ஜா॒த꞉ । சக்ஷோ॒: ஸூர்யோ॑ அஜாயத ।
முகா²॒தி³ந்த்³ர॑ஶ்சா॒க்³நிஶ்ச॑ । ப்ரா॒ணாத்³வா॒யுர॑ஜாயத ।
நாப்⁴யா॑ ஆஸீத³॒ந்தரி॑க்ஷம் । ஶீ॒ர்ஷ்ணோ த்³யௌ꞉ ஸம॑வர்தத ।
ப॒த்³ப்⁴யாம் பூ⁴மி॒ர்தி³ஶ॒: ஶ்ரோத்ரா᳚த் ।
ததா²॑ லோ॒காக்³ம் அ॑கல்பயந் ॥ 6 ॥

வேதா³॒ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹாந்தம்᳚ ।
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒ஸ்து பா॒ரே ।
ஸர்வா॑ணி ரூ॒பாணி॑ வி॒சித்ய॒ தீ⁴ர॑: ।
நாமா॑நி க்ரு॒த்வா(அ)பி⁴॒வத³॒ந்॒ யதா³ஸ்தே᳚ ।
தா⁴॒தா பு॒ரஸ்தா॒த்³யமு॑தா³ஜ॒ஹார॑ ।
ஶ॒க்ர꞉ ப்ரவி॒த்³வாந்ப்ர॒தி³ஶ॒ஶ்சத॑ஸ்ர꞉ ।
தமே॒வம் வி॒த்³வாந॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப⁴॑வதி ।
நாந்ய꞉ பந்தா²॒ அய॑நாய வித்³யதே ।
ய॒ஜ்ஞேந॑ ய॒ஜ்ஞம॑யஜந்த தே³॒வா꞉ ।
தாநி॒ த⁴ர்மா॑ணி ப்ரத²॒மாந்யா॑ஸந் ।
தே ஹ॒ நாகம்॑ மஹி॒மாந॑: ஸசந்தே ।
யத்ர॒ பூர்வே॑ ஸா॒த்⁴யா꞉ ஸந்தி॑ தே³॒வா꞉ ॥ 7 ॥

அ॒த்³ப்⁴ய꞉ ஸம்பூ⁴॑த꞉ ப்ருதி²॒வ்யை ரஸா᳚ச்ச ।
வி॒ஶ்வக॑ர்மண॒: ஸம॑வர்த॒தாதி⁴॑ ।
தஸ்ய॒ த்வஷ்டா॑ வி॒த³த⁴॑த்³ரூ॒பமே॑தி ।
தத்புரு॑ஷஸ்ய॒ விஶ்வ॒மாஜா॑ந॒மக்³ரே᳚ ।
வேதா³॒ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹாந்தம்᳚ ।
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒: பர॑ஸ்தாத் ।
தமே॒வம் வி॒த்³வாந॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப⁴॑வதி ।
நாந்ய꞉ பந்தா²॑ வித்³ய॒தேய॑(அ)நாய ।
ப்ர॒ஜாப॑திஶ்சரதி॒ க³ர்பே⁴॑ அ॒ந்த꞉ ।
அ॒ஜாய॑மாநோ ப³ஹு॒தா⁴ விஜா॑யதே ॥ 8 ॥

தஸ்ய॒ தீ⁴ரா॒: பரி॑ஜாநந்தி॒ யோநிம்᳚ ।
மரீ॑சீநாம் ப॒த³மி॑ச்ச²ந்தி வே॒த⁴ஸ॑: ।
யோ தே³॒வேப்⁴ய॒ ஆத॑பதி ।
யோ தே³॒வாநாம்᳚ பு॒ரோஹி॑த꞉ ।
பூர்வோ॒ யோ தே³॒வேப்⁴யோ॑ ஜா॒த꞉ ।
நமோ॑ ரு॒சாய॒ ப்³ராஹ்ம॑யே ।
ருசம்॑ ப்³ரா॒ஹ்மம் ஜ॒நய॑ந்த꞉ ।
தே³॒வா அக்³ரே॒ தத³॑ப்³ருவந் ।
யஸ்த்வை॒வம் ப்³ரா᳚ஹ்ம॒ணோ வி॒த்³யாத் ।
தஸ்ய॑ தே³॒வா அஸ॒ந் வஶே᳚ ॥ 9 ॥

ஹ்ரீஶ்ச॑ தே ல॒க்ஷ்மீஶ்ச॒ பத்ந்யௌ᳚ ।
அ॒ஹோ॒ரா॒த்ரே பா॒ர்ஶ்வே । நக்ஷ॑த்ராணி ரூ॒பம் ।
அ॒ஶ்விநௌ॒ வ்யாத்தம்᳚ । இ॒ஷ்டம் ம॑நிஷாண ।
அ॒மும் ம॑நிஷாண । ஸர்வம்॑ மநிஷாண ॥ 10 ॥

ஓம் தச்ச²ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ ।
கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே । தை³வீ᳚: ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்திர்மாநு॑ஷேப்⁴ய꞉ । ஊ॒ர்த்⁴வம் ஜி॑கா³து பே⁴ஷ॒ஜம் ।
ஶந்நோ॑ அஸ்து த்³வி॒பதே³᳚ । ஶம் சது॑ஷ்பதே³ ॥
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Purusha Suktam – புருஷ ஸூக்தம்

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed