Pavamana Suktam – பவமான ஸூக்தம்


ஓம் ॥ ஹிர॑ண்யவர்ணா॒: ஶுச॑ய꞉ பாவ॒கா
யாஸு॑ ஜா॒த꞉ க॒ஶ்யபோ॒ யாஸ்விந்த்³ர॑: ।
அ॒க்³நிம் யா க³ர்ப⁴ம்॑ த³தி⁴॒ரே விரூ॑பா॒ஸ்தா
ந॒ ஆப॒ஶ்ஶக்³க்³ ஸ்யோ॒நா ப⁴॑வந்து ॥

யாஸா॒க்³ம்॒ ராஜா॒ வரு॑ணோ॒ யாதி॒ மத்⁴யே॑
ஸத்யாந்ரு॒தே அ॑வ॒பஶ்யம்॒ ஜநா॑நாம் ।
ம॒து⁴॒ஶ்சுத॒ஶ்ஶுச॑யோ॒ யா꞉ பா॑வ॒காஸ்தா
ந॒ ஆப॒ஶ்ஶக்³க்³ ஸ்யோ॒நா ப⁴॑வந்து ॥

யாஸாம்᳚ தே³॒வா தி³॒வி க்ரு॒ண்வந்தி॑ ப⁴॒க்ஷம்
யா அ॒ந்தரி॑க்ஷே ப³ஹு॒தா⁴ ப⁴வ॑ந்தி ।
யா꞉ ப்ரு॑தி²॒வீம் பய॑ஸோ॒ந்த³ந்தி ஶு॒க்ராஸ்தா
ந॒ ஆப॒ஶ்ஶக்³க்³ ஸ்யோ॒நா ப⁴॑வந்து ॥

ஶி॒வேந॑ மா॒ சக்ஷு॑ஷா பஶ்யதாபஶ்ஶி॒வயா॑
த॒நுவோப॑ ஸ்ப்ருஶத॒ த்வசம்॑ மே ।
ஸர்வாக்³ம்॑ அ॒க்³நீக்³ம் ர॑ப்ஸு॒ஷதோ³॑ ஹுவே வோ॒ மயி॒
வர்சோ॒ ப³ல॒மோஜோ॒ நித⁴॑த்த ॥

பவ॑மாந॒ஸ்ஸுவ॒ர்ஜந॑: । ப॒வித்ரே॑ண॒ விச॑ர்ஷணி꞉ ।
ய꞉ போதா॒ ஸ பு॑நாது மா । பு॒நந்து॑ மா தே³வஜ॒நா꞉ ।
பு॒நந்து॒ மந॑வோ தி⁴॒யா । பு॒நந்து॒ விஶ்வ॑ ஆ॒யவ॑: ।
ஜாத॑வேத³꞉ ப॒வித்ர॑வத் । ப॒வித்ரே॑ண புநாஹி மா ।
ஶு॒க்ரேண॑ தே³வ॒தீ³த்³ய॑த் । அக்³நே॒ க்ரத்வா॒ க்ரதூ॒க்³ம்॒ ரநு॑ ।
யத்தே॑ ப॒வித்ர॑ம॒ர்சிஷி॑ । அக்³நே॒ வித॑தமந்த॒ரா ।
ப்³ரஹ்ம॒ தேந॑ புநீமஹே । உ॒பா⁴ப்⁴யாம்᳚ தே³வஸவித꞉ ।
ப॒வித்ரே॑ண ஸ॒வேந॑ ச । இ॒த³ம் ப்³ரஹ்ம॑ புநீமஹே ।
வை॒ஶ்வ॒தே³॒வீ பு॑ந॒தீ தே³॒வ்யாகா³᳚த் ।
யஸ்யை॑ ப³॒ஹ்வீஸ்த॒நுவோ॑ வீ॒தப்ரு॑ஷ்டா²꞉ ।
தயா॒ மத³॑ந்த꞉ ஸத⁴॒மாத்³யே॑ஷு ।
வ॒யக்³க்³ ஸ்யா॑ம॒ பத॑யோ ரயீ॒ணாம் ।
வை॒ஶ்வா॒ந॒ரோ ர॒ஶ்மிபி⁴॑ர்மா புநாது ।
வாத॑: ப்ரா॒ணேநே॑ஷி॒ரோ ம॑யோ॒ பூ⁴꞉ ।
த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வீ பய॑ஸா॒ பயோ॑பி⁴꞉ ।
ரு॒தாவ॑ரீ ய॒ஜ்ஞியே॑ மா புநீதாம் ॥

ப்³ரு॒ஹத்³பி⁴॑: ஸவித॒ஸ்த்ருபி⁴॑: । வர்ஷி॑ஷ்டை²ர்தே³வ॒மந்ம॑பி⁴꞉ । அக்³நே॒ த³க்ஷை᳚: புநாஹி மா । யேந॑ தே³॒வா அபு॑நத । யேநாபோ॑ தி³॒வ்யங்கஶ॑: । தேந॑ தி³॒வ்யேந॒ ப்³ரஹ்ம॑ணா । இ॒த³ம் ப்³ரஹ்ம॑ புநீமஹே । ய꞉ பா॑வமா॒நீர॒த்³த்⁴யேதி॑ । ருஷி॑பி⁴॒ஸ்ஸம்ப்⁴ரு॑த॒க்³ம்॒ ரஸம்᳚ । ஸர்வ॒க்³ம்॒ ஸ பூ॒தம॑ஶ்நாதி । ஸ்வ॒தி³॒தம் மா॑த॒ரிஶ்வ॑நா । பா॒வ॒மா॒நீர்யோ அ॒த்⁴யேதி॑ । ருஷி॑பி⁴॒ஸ்ஸம்ப்⁴ரு॑த॒க்³ம்॒ ரஸம்᳚ । தஸ்மை॒ ஸர॑ஸ்வதீ து³ஹே । க்ஷீ॒ரக்³ம் ஸ॒ர்பிர்மதூ⁴॑த³॒கம் ॥

பா॒வ॒மா॒நீஸ்ஸ்வ॒ஸ்த்யய॑நீ꞉ । ஸு॒து³கா⁴॒ஹி பய॑ஸ்வதீ꞉ । ருஷி॑பி⁴॒ஸ்ஸம்ப்⁴ரு॑தோ॒ ரஸ॑: । ப்³ரா॒ஹ்ம॒ணேஷ்வ॒ம்ருதக்³ம்॑ ஹி॒தம் । பா॒வ॒மா॒நீர்தி³॑ஶந்து ந꞉ । இ॒மம் லோ॒கமதோ²॑ அ॒மும் । காமா॒ந்த்²ஸம॑ர்த⁴யந்து ந꞉ । தே³॒வீர்தே³॒வை꞉ ஸ॒மாப்⁴ரு॑தா꞉ । பா॒வ॒மா॒நீஸ்ஸ்வ॒ஸ்த்யய॑நீ꞉ । ஸு॒து³கா⁴॒ஹி க்⁴ரு॑த॒ஶ்சுத॑: । ருஷி॑பி⁴॒: ஸம்ப்⁴ரு॑தோ॒ ரஸ॑: । ப்³ரா॒ஹ்ம॒ணேஷ்வ॒ம்ருதக்³ம்॑ ஹி॒தம் । யேந॑ தே³॒வா꞉ ப॒வித்ரே॑ண । ஆ॒த்மாநம்॑ பு॒நதே॒ ஸதா³᳚ । தேந॑ ஸ॒ஹஸ்ர॑தா⁴ரேண । பா॒வ॒மா॒ந்ய꞉ பு॑நந்து மா । ப்ரா॒ஜா॒ப॒த்யம் ப॒வித்ரம்᳚ । ஶ॒தோத்³யா॑மக்³ம் ஹிர॒ண்மயம்᳚ । தேந॑ ப்³ரஹ்ம॒ விதோ³॑ வ॒யம் । பூ॒தம் ப்³ரஹ்ம॑ புநீமஹே । இந்த்³ர॑ஸ்ஸுநீ॒தீ ஸ॒ஹமா॑ புநாது । ஸோம॑ஸ்ஸ்வ॒ஸ்த்யா வ॑ருணஸ்ஸ॒மீச்யா᳚ । ய॒மோ ராஜா᳚ ப்ரம்ரு॒ணாபி⁴॑: புநாது மா । ஜா॒தவே॑தா³ மோ॒ர்ஜய॑ந்த்யா புநாது । பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॑: ॥

ஓம் தச்ச²ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ ।
கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே । தை³வீ᳚ஸ்ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந꞉ । ஸ்வ॒ஸ்திர்மாநு॑ஷேப்⁴ய꞉ । ஊ॒ர்த்⁴வம் ஜி॑கா³து பே⁴ஷ॒ஜம் ।
ஶம் நோ॑ அஸ்து த்³வி॒பதே³᳚ । ஶம் சது॑ஷ்பதே³ ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஹனுமான் ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Pavamana Suktam – பவமான ஸூக்தம்

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed