Prahlada Krutha Narasimha Stuti – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்துதி꞉ (ப்ரஹ்லாத க்ருதம்)


ப்ரஹ்லாத³ உவாச ।
ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ஸுரக³ணா முநயோ(அ)த² ஸித்³தா⁴꞉
ஸத்த்வைகதாநமதயோ வசஸாம் ப்ரவாஹை꞉ ।
நாராதி⁴தும் புருகு³ணைரது⁴நாபி பிப்ரு꞉
கிம் தோஷ்டுமர்ஹதி ஸ மே ஹரிருக்³ரஜாதே꞉ ॥ 1 ॥

மந்யே த⁴நாபி⁴ஜநரூபதப꞉ஶ்ருதௌஜ-
-ஸ்தேஜ꞉ ப்ரபா⁴வப³லபௌருஷபு³த்³தி⁴யோகா³꞉ ।
நாராத⁴நாய ஹி ப⁴வந்தி பரஸ்ய பும்ஸோ
ப⁴க்த்யா துதோஷ ப⁴க³வாந் க³ஜயூத²பாய ॥ 2 ॥

விப்ராத்³த்³விஷட்³கு³ணயுதாத³ரவிந்த³நாப⁴-
-பாதா³ரவிந்த³விமுகா²ச்ச்²வபசம் வரிஷ்ட²ம் ।
மந்யே தத³ர்பிதமநோவசநேஹிதார்த²-
-ப்ராணம் புநாதி ஸ குலம் ந து பூ⁴ரிமாந꞉ ॥ 3 ॥

நைவாத்மந꞉ ப்ரபு⁴ரயம் நிஜலாப⁴பூர்ணோ
மாநம் ஜநாத³விது³ஷ꞉ கருணோ வ்ருணீதே ।
யத்³யஜ்ஜநோ ப⁴க³வதே வித³தீ⁴த மாநம்
தச்சாத்மநே ப்ரதிமுக²ஸ்ய யதா² முக²ஶ்ரீ꞉ ॥ 4 ॥

தஸ்மாத³ஹம் விக³தவிக்லவ ஈஶ்வரஸ்ய
ஸர்வாத்மநா மஹி க்³ருணாமி யதா² மநீஷம் ।
நீசோ(அ)ஜயா கு³ணவிஸர்க³மநுப்ரவிஷ்ட꞉
பூயேத யேந ஹி புமாநநுவர்ணிதேந ॥ 5 ॥

ஸர்வே ஹ்யமீ விதி⁴கராஸ்தவ ஸத்த்வதா⁴ம்நோ
ப்³ரஹ்மாத³யோ வயமிவேஶ ந சோத்³விஜந்த꞉ ।
க்ஷேமாய பூ⁴தய உதாத்மஸுகா²ய சாஸ்ய
விக்ரீடி³தம் ப⁴க³வதோ ருசிராவதாரை꞉ ॥ 6 ॥

தத்³யச்ச² மந்யுமஸுரஶ்ச ஹதஸ்த்வயா(அ)த்³ய
மோதே³த ஸாது⁴ரபி வ்ருஶ்சிகஸர்பஹத்யா ।
லோகாஶ்ச நிர்வ்ருதிமிதா꞉ ப்ரதியந்தி ஸர்வே
ரூபம் ந்ருஸிம்ஹ விப⁴யாய ஜநா꞉ ஸ்மரந்தி ॥ 7 ॥

நாஹம் பி³பே⁴ம்யஜித தே(அ)திப⁴யாநகாஸ்ய-
-ஜிஹ்வார்கநேத்ரப்⁴ருகுடீரப⁴ஸோக்³ரத³ம்ஷ்ட்ராத் ।
ஆந்த்ரஸ்ரஜ꞉ க்ஷதஜகேஸரஶங்குகர்ணா-
-ந்நிர்ஹ்ராத³பீ⁴ததி³கி³பா⁴த³ரிபி⁴ந்நகா²க்³ராத் ॥ 8 ॥

த்ரஸ்தோ(அ)ஸ்ம்யஹம் க்ருபணவத்ஸல து³꞉ஸஹோக்³ர-
-ஸம்ஸாரசக்ரகத³நாத்³க்³ரஸதாம் ப்ரணீத꞉ ।
ப³த்³த⁴꞉ ஸ்வகர்மபி⁴ருஶத்தம தே(அ)ங்க்⁴ரிமூலம்
ப்ரீதோ(அ)பவர்க³ஶரணம் ஹ்வயஸே கதா³ நு ॥ 9 ॥

யஸ்மாத் ப்ரியாப்ரியவியோக³ஸயோக³ஜந்ம-
-ஶோகாக்³நிநா ஸகலயோநிஷு த³ஹ்யமாந꞉ ।
து³꞉கௌ²ஷத⁴ம் தத³பி து³꞉க²மதத்³தி⁴யா(அ)ஹம்
பூ⁴மந் ப்⁴ரமாமி வத³ மே தவ தா³ஸ்யயோக³ம் ॥ 10 ॥

ஸோ(அ)ஹம் ப்ரியஸ்ய ஸுஹ்ருத³꞉ பரதே³வதாயா
லீலாகதா²ஸ்தவ ந்ருஸிம்ஹ விரிஞ்சிகீ³தா꞉ ।
அஞ்ஜஸ்திதர்ம்யநுக்³ருணந் கு³ணவிப்ரமுக்தோ
து³ர்கா³ணி தே பத³யுகா³ளயஹம்ஸஸங்க³꞉ ॥ 11 ॥

பா³லஸ்ய நேஹ ஶரணம் பிதரௌ ந்ருஸிம்ஹ
நார்தஸ்ய சாக³த³முத³ந்வதி மஜ்ஜதோ நௌ꞉ ।
தப்தஸ்ய தத்ப்ரதிவிதி⁴ர்ய இஹாஞ்ஜஸேஷ்ட-
-ஸ்தாவத்³விபோ⁴ தநுப்⁴ருதாம் த்வது³பேக்ஷிதாநாம் ॥ 12 ॥

யஸ்மிந்யதோ யர்ஹி யேந ச யஸ்ய யஸ்மா-
-த்³யஸ்மை யதா² யது³த யஸ்த்வபர꞉ பரோ வா ।
பா⁴வ꞉ கரோதி விகரோதி ப்ருத²க் ஸ்வபா⁴வ꞉
ஸஞ்சோதி³தஸ்தத³கி²லம் ப⁴வத꞉ ஸ்வரூபம் ॥ 13 ॥

மாயா மந꞉ ஸ்ருஜதி கர்மமயம் ப³லீய꞉
காலேந சோதி³தகு³ணாநுமதேந பும்ஸ꞉ ।
ச²ந்தோ³மயம் யத³ஜயா(அ)ர்பிதஷோட³ஶாரம்
ஸம்ஸாரசக்ரமஜ கோ(அ)திதரேத் த்வத³ந்ய꞉ ॥ 14 ॥

ஸ த்வம் ஹி நித்யவிஜிதாத்மகு³ண꞉ ஸ்வதா⁴ம்நா
காலோ வஶீக்ருதவிஸ்ருஜ்ய விஸர்க³ஶக்தி꞉ ।
சக்ரே விஸ்ருஷ்டமஜயேஶ்வர ஷோட³ஶாரே
நிஷ்பீட்³யமாநமுபகர்ஷ விபோ⁴ ப்ரபந்நம் ॥ 15 ॥

த்³ருஷ்டா மயா தி³வி விபோ⁴(அ)கி²லதி⁴ஷ்ண்யபாநா-
-மாயு꞉ ஶ்ரியோ விப⁴வ இச்ச²தி யாஞ்ஜநோ(அ)யம் ।
யே(அ)ஸ்மத்பிது꞉ குபிதஹாஸவிஜ்ரும்பி⁴தப்⁴ரூ-
-விஸ்பூ²ர்ஜிதேந லுலிதா꞉ ஸ து தே நிரஸ்த꞉ ॥ 16 ॥

தஸ்மாத³மூஸ்தநுப்⁴ருதாமஹமாஶிஷோஜ்ஞ
ஆயு꞉ ஶ்ரியம் விப⁴வமைந்த்³ரியமாவிரிஞ்சாத் ।
நேச்சா²மி தே விளுலிதாநுருவிக்ரமேண
காலாத்மநோபநய மாம் நிஜப்⁴ருத்யபார்ஶ்வம் ॥ 17 ॥

குத்ராஶிஷ꞉ ஶ்ருதிஸுகா² ம்ருக³த்ருஷ்ணரூபா꞉
க்வேத³ம் களேவரமஶேஷருஜாம் விரோஹ꞉ ।
நிர்வித்³யதே ந து ஜநோ யத³பீதி வித்³வாந்
காமாநலம் மது⁴ளவை꞉ ஶமயந் து³ராபை꞉ ॥ 18 ॥

க்வாஹம் ரஜ꞉ப்ரப⁴வ ஈஶ தமோ(அ)தி⁴கே(அ)ஸ்மிந்
ஜாத꞉ ஸுரேதரகுலே க்வ தவாநுகம்பா ।
ந ப்³ரஹ்மணோ ந து ப⁴வஸ்ய ந வை ரமாயா
யந்மே(அ)ர்பித꞉ ஶிரஸி பத்³மகர꞉ ப்ரஸாத³꞉ ॥ 19 ॥

நைஷா பராவரமதிர்ப⁴வதோ நநு ஸ்யா-
-ஜ்ஜந்தோர்யதா²(ஆ)த்மஸுஹ்ருதோ³ ஜக³தஸ்ததா²(அ)பி ।
ஸம்ஸேவயா ஸுரதரோரிவ தே ப்ரஸாத³꞉
ஸேவாநுரூபமுத³யோ ந பராவரத்வம் ॥ 20 ॥

ஏவம் ஜநம் நிபதிதம் ப்ரப⁴வாஹிகூபே
காமாபி⁴காமமநு ய꞉ ப்ரபதந் ப்ரஸங்கா³த் ।
க்ருத்வா(ஆ)த்மஸாத்ஸுரர்ஷிணா ப⁴க³வந் க்³ருஹீத꞉
ஸோ(அ)ஹம் கத²ம் நு விஸ்ருஜே தவ ப்⁴ருத்யஸேவாம் ॥ 21 ॥

மத்ப்ராணரக்ஷணமநந்த பிதுர்வத⁴ஶ்ச
மந்யே ஸ்வப்⁴ருத்ய ருஷிவாக்யம்ருதம் விதா⁴தும் ।
க²ட்³க³ம் ப்ரக்³ருஹ்ய யத³வோசத³ஸத்³விதி⁴த்ஸு-
-ஸ்த்வாமீஶ்வரோ மத³பரோ(அ)வது கம் ஹராமி ॥ 22 ॥

ஏகஸ்த்வமேவ ஜக³தே³தத³முஷ்ய யத்த்வ-
-மாத்³யந்தயோ꞉ ப்ருத²க³வஸ்யஸி மத்⁴யதஶ்ச ।
ஸ்ருஷ்ட்வா கு³ணவ்யதிகரம் நிஜமாயயேத³ம்
நாநேவ தைரவஸிதஸ்தத³நுப்ரவிஷ்ட꞉ ॥ 23 ॥

த்வம் வா இத³ம் ஸத³ஸதீ³ஶ ப⁴வாம்ஸ்ததோ(அ)ந்யோ
மாயா யதா³த்மபரபு³த்³தி⁴ரியம் ஹ்யபார்தா² ।
யத்³யஸ்ய ஜந்ம நித⁴நம் ஸ்தி²திரீக்ஷணம் ச
தத்³வை ததே³வ வஸுகாலவது³ஷ்டிதர்வோ꞉ ॥ 24 ॥

ந்யஸ்யேத³மாத்மநி ஜக³த்³விளயாம்பு³மத்⁴யே
ஶேஷே(ஆ)த்மநா நிஜஸுகா²நுப⁴வோ நிரீஹ꞉ ।
யோகே³ந மீலிதத்³ருகா³த்மநிபீதநித்³ர-
-ஸ்துர்யே ஸ்தி²தோ ந து தமோ ந கு³ணாம்ஶ்ச யுங்க்ஷே ॥ 25 ॥

தஸ்யைவ தே வபுரித³ம் நிஜகாலஶக்த்யா
ஸஞ்சோதி³தப்ரக்ருதித⁴ர்மண ஆத்மகூ³ட⁴ம் ।
அம்ப⁴ஸ்யநந்தஶயநாத்³விரமத்ஸமாதே⁴-
-ர்நாபே⁴ரபூ⁴த் ஸ்வகணிகாத்³வடவந்மஹாப்³ஜம் ॥ 26 ॥

தத்ஸம்ப⁴வ꞉ கவிரதோ(அ)ந்யத³பஶ்யமாந-
-ஸ்த்வாம் பீ³ஜமாத்மநி ததம் ஸ்வப³ஹிர்விசிந்த்ய ।
நாவிந்த³த³ப்³த³ஶதமப்ஸு நிமஜ்ஜமாநோ
ஜாதே(அ)ங்குரே கத²முஹோபலபே⁴த பீ³ஜம் ॥ 27 ॥

ஸ த்வாத்மயோநிரதிவிஸ்மித ஆஸ்தி²தோ(அ)ப்³ஜம்
காலேந தீவ்ரதபஸா பரிஶுத்³த⁴பா⁴வ꞉ ।
த்வாமாத்மநீஶ பு⁴வி க³ந்த⁴மிவாதிஸூக்ஷ்மம்
பூ⁴தேந்த்³ரியாஶயமயே விததம் த³த³ர்ஶ ॥ 28 ॥

ஏவம் ஸஹஸ்ரவத³நாங்க்⁴ரிஶிர꞉ கரோரு-
-நாஸாஸ்யகர்ணநயநாப⁴ரணாயுதா⁴ட்⁴யம் ।
மாயாமயம் ஸது³பலக்ஷிதஸந்நிவேஶம்
த்³ருஷ்ட்வா மஹாபுருஷமாப முத³ம் விரிஞ்ச꞉ ॥ 29 ॥

தஸ்மை ப⁴வாந் ஹயஶிரஸ்தநுவம் ச பி³ப்⁴ர-
-த்³வேத³த்³ருஹாவதிப³லௌ மது⁴கைடபா⁴க்²யௌ ।
ஹத்வா(ஆ)நயச்ச்²ருதிக³ணாம்ஸ்து ரஜஸ்தமஶ்ச
ஸத்த்வம் தவ ப்ரியதமாம் தநுமாமநந்தி ॥ 30 ॥

இத்த²ம் ந்ருதிர்யக்³ருஷிதே³வஜ²ஷாவதாரை-
-ர்லோகாந் விபா⁴வயஸி ஹம்ஸி ஜக³த்ப்ரதீபாந் ।
த⁴ர்மம் மஹாபுருஷ பாஸி யுகா³நுவ்ருத்தம்
ச²ந்ந꞉ கலௌ யத³ப⁴வஸ்த்ரியுகோ³(அ)த² ஸ த்வம் ॥ 31 ॥

நைதந்மநஸ்தவ கதா²ஸு விகுண்ட²நாத²
ஸம்ப்ரீயதே து³ரிதது³ஷ்டமஸாது⁴ தீவ்ரம் ।
காமாதுரம் ஹர்ஷஶோகப⁴யைஷணார்தம்
தஸ்மிந்கத²ம் தவ க³திம் விம்ருஶாமி தீ³ந꞉ ॥ 32 ॥

ஜிஹ்வைகதோ(அ)ச்யுத விகர்ஷதி மாவித்ருப்தா
ஶிஶ்நோ(அ)ந்யதஸ்த்வகு³த³ரம் ஶ்ரவணம் குதஶ்சித் ।
க்⁴ராணோ(அ)ந்யதஶ்சபலத்³ருக் க்வ ச கர்மஶக்தி-
-ர்ப³ஹ்வ்ய꞉ ஸபத்ந்ய இவ கே³ஹபதிம் லுநந்தி ॥ 33 ॥

ஏவம் ஸ்வகர்மபதிதம் ப⁴வவைதரண்யா-
-மந்யோந்யஜந்மமரணாஶநபீ⁴தபீ⁴தம் ।
பஶ்யஞ்ஜநம் ஸ்வபரவிக்³ரஹவைரமைத்ரம்
ஹந்தேதி பாரசர பீப்ருஹி மூட⁴மத்³ய ॥ 34 ॥

கோ ந்வத்ர தே(அ)கி²லகு³ரோ ப⁴க³வந் ப்ரயாஸ
உத்தாரணே(அ)ஸ்ய ப⁴வஸம்ப⁴வலோபஹேதோ꞉ ।
மூடே⁴ஷு வை மஹத³நுக்³ரஹ ஆர்தப³ந்தோ⁴
கிம் தேந தே ப்ரியஜநாநநுஸேவதாம் ந꞉ ॥ 35 ॥

நைவோத்³விஜே பர து³ரத்யயவைதரண்யா-
-ஸ்த்வத்³வீர்யகா³யநமஹாம்ருதமக்³நசித்த꞉ ।
ஶோசே ததோ விமுக²சேதஸ இந்த்³ரியார்த²-
-மாயாஸுகா²ய ப⁴ரமுத்³வஹதோ விமூடா⁴ந் ॥ 36 ॥

ப்ராயேண தே³வ முநய꞉ ஸ்வவிமுக்திகாமா
மௌநம் சரந்தி விஜநே ந பரார்த²நிஷ்டா²꞉ ।
நைதாந்விஹாய க்ருபணாந்விமுமுக்ஷ ஏகோ
நாந்யம் த்வத³ஸ்ய ஶரணம் ப்⁴ரமதோ(அ)நுபஶ்யே ॥ 37 ॥

யந்மைது²நாதி³ க்³ருஹமேதி⁴ஸுக²ம் ஹி துச்ச²ம்
கண்டூ³யநேந கரயோரிவ து³꞉க²து³꞉க²ம் ।
த்ருப்யந்தி நேஹ க்ருபணா ப³ஹுது³꞉க²பா⁴ஜ꞉
கண்டூ³திவந்மநஸிஜம் விஷஹேத தீ⁴ர꞉ ॥ 38 ॥

மௌநவ்ரதஶ்ருததபோ(அ)த்⁴யயந ஸ்வத⁴ர்ம-
-வ்யாக்²யாரஹோஜபஸமாத⁴ய ஆபவர்க்³யா꞉ ।
ப்ராய꞉ பரம் புருஷ தே த்வஜிதேந்த்³ரியாணாம்
வார்தா ப⁴வந்த்யுத ந வா(அ)த்ர து தா³ம்பி⁴காநாம் ॥ 39 ॥

ரூபே இமே ஸத³ஸதீ தவ வேத³ஸ்ருஷ்டே
பீ³ஜாங்குராவிவ ந சாந்யத³ரூபகஸ்ய ।
யுக்தா꞉ ஸமக்ஷமுப⁴யத்ர விசிந்வதே த்வாம்
யோகே³ந வஹ்நிமிவ தா³ருஷு நாந்யத꞉ ஸ்யாத் ॥ 40 ॥

த்வம் வாயுரக்³நிரவநிர்வியத³ம்பு³மாத்ரா꞉
ப்ராணேந்த்³ரியாணி ஹ்ருத³யம் சித³நுக்³ரஹஶ்ச ।
ஸர்வம் த்வமேவ ஸகு³ணோ விகு³ணஶ்ச பூ⁴மந்
நாந்யத்த்வத³ஸ்த்யபி மநோவசஸா நிருக்தம் ॥ 41 ॥

நைதே கு³ணா ந கு³ணிநோ மஹதா³த³யோ யே
ஸர்வே மந꞉ப்ரப்⁴ருதய꞉ ஸஹதே³வமர்த்யா꞉ ।
ஆத்³யந்தவந்த உருகா³ய வித³ந்தி ஹி த்வா-
-மேவம் விம்ருஶ்ய ஸுதி⁴யோ விரமந்தி ஶப்³தா³த் ॥ 42 ॥

தத்தேமஹத்தம நம꞉ ஸ்துதிகர்மபூஜா꞉
கர்ம ஸ்ம்ருதிஶ்சரணயோ꞉ ஶ்ரவணம் கதா²யாம் ।
ஸம்ஸேவயா த்வயி விநேதி ஷட³ங்க³யா கிம்
ப⁴க்திம் ஜந꞉ பரமஹம்ஸக³தௌ லபே⁴த ॥ 43 ॥

[** அதி⁴க ஶ்லோகா꞉ –
நாரத³ உவாச –
ஏதாவத்³வர்ணிதகு³ணோ ப⁴க்த்யா ப⁴க்தேந நிர்கு³ண꞉ ।
ப்ரஹ்லாத³ம் ப்ரணதம் ப்ரீதோ யதமந்யுரபா⁴ஷத ॥

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச –
ப்ரஹ்லாத³ ப⁴த்³ர ப⁴த்³ரம் தே ப்ரீதோ(அ)ஹம் தே(அ)ஸுரோத்தம ।
வரம் வ்ருணீஷ்வாபி⁴மதம் காமபூரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ந்ருணாம் ॥

மாமப்ரீணத ஆயுஷ்மந் த³ர்ஶநம் து³ர்லப⁴ம் ஹி மே ।
த்³ருஷ்ட்வா மாம் ந புநர்ஜந்துராத்மாநம் தப்துமர்ஹதி ॥

ப்ரீணந்தி ஹ்யத² மாம் தீ⁴ராஸ்ஸர்வபா⁴வேந ஸாத⁴வ꞉ ।
ஶ்ரேயஸ்காமா மஹாபா⁴கா³ஸ்ஸர்வாஸாமாஶிஷாம் பதிம் ॥

ஶ்ரீ நாரத³ உவாச –
ஏவம் ப்ரளோப்⁴யமாநோ(அ)பி வரைர்லோகப்ரளோப⁴நை꞉ ।
ஏகாந்தித்வாத்³ப⁴க³வதி நைச்ச²த்தாநஸுரோத்தம꞉ ॥
**]

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதபுராணே ஸப்தமஸ்கந்தே⁴ நவமோ(அ)த்⁴யாயே ப்ரஹ்லாத³ க்ருத ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்துதி꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed