Navagraha Suktam – நவக்ரஹ ஸூக்தம்


ஓம் ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத்ஸர்வ விக்⁴நோபஶாந்தயே ॥

ஓம் பூ⁴꞉ ஓம் பு⁴வ॑: ஓக்³ம்॒ ஸுவ॑: ஓம் மஹ॑: ஓம் ஜந꞉ ஓம் தப॑: ஓக்³ம் ஸ॒த்யம் ஓம் தத்ஸ॑வி॒துர்வரே᳚(அ)ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚(அ)த் ॥ ஓம் ஆபோ॒ ஜ்யோதீ॒ரஸோ॒(அ)ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥

மமோபாத்த-ஸமஸ்த-து³ரிதக்ஷயத்³வாரா ஶ்ரீபரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம் ஆதி³த்யாதி³ நவக்³ரஹ தே³வதா
ப்ரஸாத³ ஸித்⁴யர்தம் ஆதி³த்யாதி³ நவக்³ரஹ நமஸ்காராந் கரிஷ்யே ॥

ஓம் ஆஸ॒த்யேந॒ ரஜ॑ஸா॒ வர்த॑மாநோ நிவே॒ஶய॑ந்ந॒ம்ருதம்॒ மர்த்ய॑ஞ்ச ।
ஹி॒ர॒ண்யயே॑ந ஸவி॒தா ரதே²॒நா(ஆ)தே³॒வோ யா॑தி॒பு⁴வ॑நா வி॒பஶ்யந்॑ ॥
அ॒க்³நிம் தூ³॒தம் வ்ரு॑ணீமஹே॒ ஹோதா॑ரம் வி॒ஶ்வவே॑த³ஸம் ।
அ॒ஸ்ய ய॒ஜ்ஞஸ்ய॑ ஸு॒க்ரதும்᳚ ॥
யேஷா॒மீஶே॑ பஶு॒பதி॑: பஶூ॒நாம் சது॑ஷ்பதா³மு॒த ச॑ த்³வி॒பதா³᳚ம் ।
நிஷ்க்ரீ॑தோ॒(அ)யம் ய॒ஜ்ஞியம்॑ பா⁴॒க³மே॑து ரா॒யஸ்போஷா॒ யஜ॑மாநஸ்ய ஸந்து ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ஆதி³॑த்யாய॒ நம॑: ॥ 1 ॥

ஓம் ஆப்யா॑யஸ்வ॒ ஸமே॑து தே வி॒ஶ்வத॑ஸ்ஸோம॒ வ்ருஷ்ணி॑யம் ।
ப⁴வா॒ வாஜ॑ஸ்ய ஸங்க³॒தே² ॥
அ॒ப்ஸுமே॒ ஸோமோ॑ அப்³ரவீத³॒ந்தர்விஶ்வா॑நி பே⁴ஷ॒ஜா ।
அ॒க்³நிஞ்ச॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு⁴வ॒மாப॑ஶ்ச வி॒ஶ்வபே⁴॑ஷஜீ꞉ ॥
கௌ³॒ரீ மி॑மாய ஸலி॒லாநி॒ தக்ஷ॒த்யேக॑பதீ³ த்³வி॒பதீ³॒ ஸா சது॑ஷ்பதீ³ ।
அ॒ஷ்டாப॑தீ³॒ நவ॑பதீ³ ப³பூ⁴॒வுஷீ॑
ஸ॒ஹஸ்ரா᳚க்ஷரா பர॒மே வ்யோ॑மந் ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ஸோமா॑ய॒ நம॑: ॥ 2 ॥

ஓம் அ॒க்³நிர்மூ॒ர்தா⁴ தி³॒வ꞉ க॒குத்பதி॑: ப்ருதி²॒வ்யா அ॒யம் ।
அ॒பாக்³ம்ரேதாக்³ம்॑ஸி ஜிந்வதி ॥
ஸ்யோ॒நா ப்ரு॑தி²வி॒ ப⁴வா॑(அ)ந்ருக்ஷ॒ரா நி॒வேஶ॑நீ ।
யச்சா²॑ந॒ஶ்ஶர்ம॑ ஸ॒ப்ரதா²᳚: ॥
க்ஷேத்ர॑ஸ்ய॒ பதி॑நா வ॒யக்³ம்ஹி॒தே நே॑வ ஜயாமஸி ।
கா³மஶ்வம்॑ போஷயி॒த்ந்வா ஸ நோ॑ ம்ருடா³தீ॒த்³ருஶே᳚ ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய அங்கா³॑ரகாய॒ நம॑: ॥ 3 ॥

ஓம் உத்³பு³॑த்⁴யஸ்வாக்³நே॒ ப்ரதி॑ஜாக்³ருஹ்யேநமிஷ்டாபூ॒ர்தே ஸக்³ம்ஸ்ரு॑ஜேதா²ம॒யஞ்ச॑ ।
புந॑: க்ரு॒ண்வக்³க்³ஸ்த்வா॑ பி॒தரம்॒ யுவா॑நம॒ந்வாதாக்³ம்॑ஸீ॒த்த்வயி॒ தந்து॑மே॒தம் ॥
இ॒த³ம் விஷ்ணு॒ர்விச॑க்ரமே த்ரே॒தா⁴ நித³॑தே⁴ ப॒த³ம் ।
ஸமூ॑ட⁴மஸ்யபாக்³ம் ஸு॒ரே ॥
விஷ்ணோ॑ ர॒ராட॑மஸி॒ விஷ்ணோ᳚: ப்ரு॒ஷ்ட²ம॑ஸி॒ விஷ்ணோ॒ஶ்ஶ்நப்த்ரே᳚ஸ்தோ²॒ விஷ்ணோ॒ஸ்ஸ்யூர॑ஸி॒ விஷ்ணோ᳚ர்த்⁴ரு॒வம॑ஸி வைஷ்ண॒வம॑ஸி॒ விஷ்ண॑வே த்வா ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய பு³தா⁴॑ய॒ நம॑: ॥ 4 ॥

ஓம் ப்³ருஹ॑ஸ்பதே॒ அதி॒யத³॒ர்யோ அர்ஹா᳚த்³த்³யு॒மத்³வி॒பா⁴தி॒ க்ரது॑ம॒ஜ்ஜநே॑ஷு ।
யத்³தீ³॒த³ய॒ச்சவ॑ஸர்தப்ரஜாத॒ தத³॒ஸ்மாஸு॒ த்³ரவி॑ணந்தே⁴ஹி சி॒த்ரம் ॥
இந்த்³ர॑மருத்வ இ॒ஹ பா॑ஹி॒ ஸோமம்॒ யதா²॑ ஶார்யா॒தே அபி॑ப³ஸ்ஸு॒தஸ்ய॑ ।
தவ॒ ப்ரணீ॑தீ॒ தவ॑ ஶூர॒ஶர்ம॒ந்நாவி॑வாஸந்தி க॒வய॑ஸ்ஸுய॒ஜ்ஞா꞉ ॥
ப்³ரஹ்ம॑ஜஜ்ஞா॒நம் ப்ர॑த²॒மம் பு॒ரஸ்தா॒த்³விஸீ॑ம॒தஸ்ஸு॒ருசோ॑ வே॒ந ஆ॑வ꞉ ।
ஸபு³॒த்⁴நியா॑ உப॒மா அ॑ஸ்ய வி॒ஷ்டா²ஸ்ஸ॒தஶ்ச॒ யோநி॒மஸ॑தஶ்ச॒ விவ॑: ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ப்³ருஹ॒ஸ்பத॑யே॒ நம॑: ॥ 5 ॥

ஓம் ப்ரவ॑ஶ்ஶு॒க்ராய॑ பா⁴॒நவே॑ ப⁴ரத்⁴வம் ।
ஹ॒வ்யம் ம॒திம் சா॒க்³நயே॒ ஸுபூ॑தம் ।
யோ தை³வ்யா॑நி॒ மாநு॑ஷா ஜ॒நூக்³ம்ஷி॑ அ॒ந்தர்விஶ்வா॑நி வி॒த்³ம நா॒ ஜிகா³॑தி ॥
இ॒ந்த்³ரா॒ணீமா॒ஸு நாரி॑ஷு ஸு॒பத்நீ॑ம॒ஹம॑ஶ்ரவம் ।
ந ஹ்ய॑ஸ்யா அப॒ரஞ்ச॒ந ஜ॒ரஸா॒ மர॑தே॒ பதி॑: ॥
இந்த்³ரம்॑ வோ வி॒ஶ்வத॒ஸ்பரி॒ ஹவா॑மஹே॒ ஜநே᳚ப்⁴ய꞉ । அ॒ஸ்மாக॑மஸ்து॒ கேவ॑ல꞉ ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ஶுக்ரா॑ய॒ நம॑: ॥ 6 ॥

ஓம் ஶந்நோ॑ தே³॒வீர॒பி⁴ஷ்ட॑ய॒ ஆபோ॑ ப⁴வந்து பீ॒தயே᳚ ।
ஶம்யோர॒பி⁴ஸ்ர॑வந்து ந꞉ ॥
ப்ரஜா॑பதே॒ ந த்வதே³॒தாந்ய॒ந்யோ விஶ்வா॑ ஜா॒தாநி॒ பரி॒தா ப³॑பூ⁴வ ।
யத்கா॑மாஸ்தே ஜுஹு॒மஸ்தந்நோ॑ அஸ்து வ॒யக்³க்³ஸ்யா॑ம॒ பத॑யோ ரயீ॒ணாம் ॥
இ॒மம் ய॑மப்ரஸ்த॒ரமாஹி ஸீதா³(அ)ங்கி³॑ரோபி⁴꞉ பி॒த்ருபி⁴॑ஸ்ஸம்விதா³॒ந꞉ ।
ஆத்வா॒ மந்த்ரா᳚: கவிஶ॒ஸ்தா வ॑ஹந்த்வே॒நா ரா॑ஜந் ஹ॒விஷா॑ மாத³யஸ்வ ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ஶநைஶ்ச॑ராய॒ நம॑: ॥ 7 ॥

ஓம் கயா॑ நஶ்சி॒த்ர ஆபு⁴॑வதூ³॒தீ ஸ॒தா³வ்ரு॑த⁴॒ஸ்ஸகா²᳚ ।
கயா॒ ஶசி॑ஷ்ட²யா வ்ரு॒தா ॥
ஆ(அ)யங்கௌ³꞉ ப்ருஶ்நி॑ரக்ரமீ॒த³ஸ॑நந்மா॒தரம்॒ புந॑: ।
பி॒தர॑ஞ்ச ப்ர॒யந்த்ஸுவ॑: ॥
யத்தே॑ தே³॒வீ நிர்ரு॑திராப³॒ப³ந்த⁴॒ தா³ம॑ க்³ரீ॒வாஸ்வ॑விச॒ர்த்யம் ।
இ॒த³ந்தே॒ தத்³விஷ்யா॒ம்யாயு॑ஷோ॒ ந மத்⁴யா॒த³தா²॑ஜீ॒வ꞉ பி॒தும॑த்³தி⁴॒ ப்ரமு॑க்த꞉ ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ராஹ॑வே॒ நம॑: ॥ 8 ॥

ஓம் கே॒துங்க்ரு॒ண்வந்ந॑கே॒தவே॒ பேஶோ॑ மர்யா அபே॒ஶஸே᳚ ।
ஸமு॒ஷத்³பி⁴॑ரஜாயதா²꞉ ॥
ப்³ர॒ஹ்மா தே³॒வாநாம்᳚ பத³॒வீ꞉ க॑வீ॒நாம்ருஷி॒ர்விப்ரா॑ணாம் மஹி॒ஷோ ம்ரு॒கா³ணா᳚ம் ।
ஶ்யே॒நோக்³ருத்⁴ரா॑ணா॒க்³॒ஸ்வதி⁴॑தி॒ர்வநா॑நா॒க்³ம்॒ ஸோம॑: ப॒வித்ர॒மத்யே॑தி॒ ரேப⁴ந்॑ ॥
ஸசி॑த்ர சி॒த்ரம் சி॒தயந்᳚தம॒ஸ்மே சித்ர॑க்ஷத்ர சி॒த்ரத॑மம் வயோ॒தா⁴ம் ।
ச॒ந்த்³ரம் ர॒யிம் பு॑ரு॒வீரம்᳚ ப்³ரு॒ஹந்தம்॒ சந்த்³ர॑ச॒ந்த்³ராபி⁴॑ர்க்³ருண॒தே யு॑வஸ்வ ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதேப்⁴ய꞉ கேது॑ப்⁴யோ॒ நம॑: ॥ 9 ॥

॥ ஓம் ஆதி³த்யாதி³ நவக்³ரஹ தே³வ॑தாப்⁴யோ॒ நமோ॒ நம॑: ॥

॥ ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥


மேலும் நவக்ரஹ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Navagraha Suktam – நவக்ரஹ ஸூக்தம்

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed