Kishkindha Kanda Sarga 43 – கிஷ்கிந்தா⁴காண்ட³ த்ரிசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (43)


॥ உதீ³சீப்ரேஷணம் ॥

தத꞉ ஸந்தி³ஶ்ய ஸுக்³ரீவ꞉ ஶ்வஶுரம் பஶ்சிமாம் தி³ஶம் ।
வீரம் ஶதவலிம் நாம வாநரம் வாநரர்ஷப⁴꞉ ॥ 1 ॥

உவாச ராஜா த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸர்வவாநரஸத்தமம் ।
வாக்யமாத்மஹிதம் சைவ ராமஸ்ய ச ஹிதம் ததா² ॥ 2 ॥

வ்ருத꞉ ஶதஸஹஸ்ரேண த்வத்³விதா⁴நாம் வநௌகஸாம் ।
வைவஸ்வதஸுதை꞉ ஸார்த⁴ம் ப்ரதிஷ்ட²ஸ்வ ஸ்வமந்த்ரிபி⁴꞉ ॥ 3 ॥

தி³ஶம் ஹ்யுதீ³சீம் விக்ராந்தாம் ஹிமஶைலாவதம்ஸகாம் ।
ஸர்வத꞉ பரிமார்க³த்⁴வம் ராமபத்நீமநிந்தி³தாம் ॥ 4 ॥

அஸ்மிந் கார்யே விநிர்வ்ருத்தே க்ருதே தா³ஶரதே²꞉ ப்ரியே ।
ருணாந்முக்தா ப⁴விஷ்யாம꞉ க்ருதார்தா²ர்த²விதா³ம் வரா꞉ ॥ 5 ॥

க்ருதம் ஹி ப்ரியமஸ்மாகம் ராக⁴வேண மஹாத்மநா ।
தஸ்ய சேத் ப்ரதிகாரோ(அ)ஸ்தி ஸப²லம் ஜீவிதம் ப⁴வேத் ॥ 6 ॥

அர்தி²ந꞉ கார்யநிர்வ்ருத்திமகர்துரபி யஶ்சரேத் ।
தஸ்ய ஸ்யாத் ஸப²லம் ஜந்ம கிம் புந꞉ பூர்வகாரிண꞉ ॥ 7 ॥

ஏதாம் பு³த்³தி⁴ம் ஸமாஸ்தா²ய த்³ருஶ்யதே ஜாநகீ யதா² ।
ததா² ப⁴வத்³பி⁴꞉ கர்தவ்யமஸ்மத்ப்ரியஹிதைஷிபி⁴꞉ ॥ 8 ॥

அயம் ஹி ஸர்வபூ⁴தாநாம் மாந்யஸ்து நரஸத்தம꞉ ।
அஸ்மாஸு சாக³தப்ரீதீ ராம꞉ பரபுரஞ்ஜய꞉ ॥ 9 ॥

இமாநி வநது³ர்கா³ணி நத்³ய꞉ ஶைலாந்தராணி ச ।
ப⁴வந்த꞉ பரிமார்க³ந்து பு³த்³தி⁴விக்ரமஸம்பதா³ ॥ 10 ॥

தத்ர ம்லேச்சா²ந் புலிந்தா³ம்ஶ்ச ஶூரஸேநாம்ஸ்ததை²வ ச ।
ப்ரஸ்த²லாந் ப⁴ரதாம்ஶ்சைவ குரூம்ஶ்ச ஸஹ மத்³ரகை꞉ ॥ 11 ॥

காம்போ³ஜாந் யவநாம்ஶ்சைவ ஶகாநாரட்டகாநபி ।
பா³ஹ்லீகாந்ருஷிகாம்ஶ்சைவ பௌரவாநத² டங்கணாந் ॥ 12 ॥

சீநாந் பரமசீநாம்ஶ்ச நீஹாராம்ஶ்ச புந꞉ புந꞉ ।
அந்விஷ்ய த³ரதா³ம்ஶ்சைவ ஹிமவந்தம் ததை²வ ச ॥ 13 ॥

லோத்⁴ரபத்³மகஷண்டே³ஷு தே³வதா³ருவநேஷு ச ।
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்யஸ்ததஸ்தத꞉ ॥ 14 ॥

தத꞉ ஸோமாஶ்ரமம் க³த்வா தே³வக³ந்த⁴ர்வஸேவிதம் ।
காலம் நாம மஹாஸாநும் பர்வதம் து க³மிஷ்யத² ॥ 15 ॥

மஹத்ஸு தஸ்ய ஶ்ருங்கே³ஷு நிர்த³ரேஷு கு³ஹாஸு ச ।
விசிநுத்⁴வம் மஹாபா⁴கா³ம் ராமபத்நீம் ததஸ்தத꞉ ॥ 16 ॥

தமதிக்ரம்ய ஶைலேந்த்³ரம் ஹேமக³ர்ப⁴ம் மஹாகி³ரிம் ।
தத꞉ ஸுத³ர்ஶநம் நாம க³ந்துமர்ஹத² பர்வதம் ॥ 17 ॥

ததோ தே³வஸகோ² நாம பர்வத꞉ பதகா³ளய꞉ ।
நாநாபக்ஷிக³ணாகீர்ணோ விவித⁴த்³ருமபூ⁴ஷித꞉ ॥ 18 ॥

தஸ்ய காநநஷண்டே³ஷு நிர்ஜ²ரேஷு கு³ஹாஸு ச ।
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்யஸ்ததஸ்தத꞉ ॥ 19 ॥

தமதிக்ரம்ய சாகாஶம் ஸர்வத꞉ ஶதயோஜநம் ।
அபர்வதநதீ³வ்ருக்ஷம் ஸர்வஸத்த்வவிவர்ஜிதம் ॥ 20 ॥

தம் து ஶீக்⁴ரமதிக்ரம்ய காந்தாரம் ரோமஹர்ஷணம் ।
கைலாஸம் பாண்டு³ரம் ஶைலம் ப்ராப்ய ஹ்ருஷ்டா ப⁴விஷ்யத² ॥ 21 ॥

தத்ர பாண்டு³ரமேகா⁴ப⁴ம் ஜாம்பூ³நத³பரிஷ்க்ருதம் ।
குபே³ரப⁴வநம் ரம்யம் நிர்மிதம் விஶ்வகர்மணா ॥ 22 ॥

விஶாலா ளிநீ யத்ர ப்ரபூ⁴தகமலோத்பலா ।
ஹம்ஸகாரண்ட³வாகீர்ணா ஹ்யப்ஸரோக³ணஸேவிதா ॥ 23 ॥

தத்ர வைஶ்ரவணோ ராஜா ஸர்வபூ⁴தநமஸ்க்ருத꞉ ।
த⁴நதோ³ ரமதே ஶ்ரீமாந் கு³ஹ்யகை꞉ ஸஹ யக்ஷராட் ॥ 24 ॥

தஸ்ய சந்த்³ரநிகாஶேஷு பர்வதேஷு கு³ஹாஸு ச ।
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்யஸ்ததஸ்தத꞉ ॥ 25 ॥

க்ரௌஞ்சம் து கி³ரிமாஸாத்³ய பி³லம் தஸ்ய ஸுது³ர்க³மம் ।
அப்ரமத்தை꞉ ப்ரவேஷ்டவ்யம் து³ஷ்ப்ரவேஶம் ஹி தத் ஸ்ம்ருதம் ॥ 26 ॥

வஸந்தி ஹி மஹாத்மாநஸ்தத்ர ஸூர்யஸமப்ரபா⁴꞉ ।
தே³வைரப்யர்சிதா꞉ ஸம்யக்³தே³வரூபா மஹர்ஷய꞉ ॥ 27 ॥

கௌஞ்சஸ்ய து கு³ஹாஶ்சாந்யா꞉ ஸாநூநி ஶிகா²ராணி ச ।
நிர்த³ராஶ்ச நிதம்பா³ஶ்ச விசேதவ்யாஸ்ததஸ்தத꞉ ॥ 28 ॥

க்ரௌஞ்சஸ்ய ஶிக²ரம் சாபி நிரீக்ஷ்ய ச ததஸ்தத꞉ ।
அவ்ருக்ஷம் காமஶைலம் ச மாநஸம் விஹகா³ளயம் ॥ 29 ॥

ந க³திஸ்தத்ர பூ⁴தாநாம் தே³வதா³நவரக்ஷஸாம் ।
ஸ ச ஸர்வைர்விசேதவ்ய꞉ ஸஸாநுப்ரஸ்த²பூ⁴த⁴ர꞉ ॥ 30 ॥

க்ரௌஞ்சம் கி³ரிமதிக்ரம்ய மைநாகோ நாம பர்வத꞉ ।
மயஸ்ய ப⁴வநம் யத்ர தா³நவஸ்ய ஸ்வயம் க்ருதம் ॥ 31 ॥

மைநாகஸ்து விசேதவ்ய꞉ ஸஸாநுப்ரஸ்த²கந்த³ர꞉ ।
ஸ்த்ரீணாமஶ்வமுகீ²நாம் ச நிகேதாஸ்தத்ர தத்ர து ॥ 32 ॥

தம் தே³ஶம் ஸமதிக்ரம்ய ஆஶ்ரமம் ஸித்³த⁴ஸேவிதம் ।
ஸித்³தா⁴ வைகா²நஸாஸ்தத்ர வாலகி²ல்யாஶ்ச தாபஸா꞉ ॥ 33 ॥

வந்த்³யாஸ்தே து தபஸ்தித்³தா⁴ஸ்தபஸா வீதகல்மஷா꞉ ।
ப்ரஷ்டவ்யா சாபி ஸீதாயா꞉ ப்ரவ்ருத்திர்விநயாந்விதை꞉ ॥ 34 ॥

ஹேமபுஷ்கரஸஞ்ச²ந்நம் தஸ்மிந் வைகா²நஸம் ஸர꞉ ।
தருணாதி³த்யஸங்காஶைர்ஹம்ஸைர்விசரிதம் ஶுபை⁴꞉ ॥ 35 ॥

ஔபவாஹ்ய꞉ குபே³ரஸ்ய ஸார்வபௌ⁴ம இதி ஸ்ம்ருத꞉ ।
க³ஜ꞉ பர்யேதி தம் தே³ஶம் ஸதா³ ஸஹ கரேணுபி⁴꞉ ॥ 36 ॥

தத்ஸர꞉ ஸமதிக்ரம்ய நஷ்டசந்த்³ரதி³வாகரம் ।
அநக்ஷத்ரக³ணம் வ்யோம நிஷ்பயோத³மநாதி³தம் ॥ 37 ॥

க³ப⁴ஸ்திபி⁴ரிவார்கஸ்ய ஸ து தே³ஶ꞉ ப்ரகாஶதே ।
விஶ்ராம்யத்³பி⁴ஸ்தப꞉ஸித்³தை⁴ர்தே³வகல்பை꞉ ஸ்வயம்ப்ரபை⁴꞉ ॥ 38 ॥

தம் து தே³ஶமதிக்ரம்ய ஶைலோதா³ நாம நிம்நகா³ ।
உப⁴யோஸ்தீரயோஸ்தஸ்யா꞉ கீசகா நாம வேணவ꞉ ॥ 39 ॥

தே நயந்தி பரம் தீரம் ஸித்³தா⁴ந் ப்ரத்யாநயந்தி ச ।
உத்தரா꞉ குரவஸ்தத்ர க்ருதபுண்யப்ரதிஶ்ரயா꞉ ॥ 40 ॥

தத꞉ காஞ்சநபத்³மாபி⁴꞉ பத்³மிநீபி⁴꞉ க்ருதோத³கா꞉ ।
நீலவைடூ³ர்யபத்ராபி⁴ர்நத்³யஸ்தத்ர ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 41 ॥

ரக்தோத்பலவநைஶ்சாத்ர மண்டி³தாஶ்ச ஹிரண்மயை꞉ ।
தருணாதி³த்யஸத்³ருஶைர்பா⁴ந்தி தத்ர ஜலாஶயா꞉ ॥ 42 ॥

மஹார்ஹமணிபத்ரைஶ்ச காஞ்சநப்ரப⁴கேஸரை꞉ ।
நீலோத்பலவநைஶ்சித்ரை꞉ ஸ தே³ஶ꞉ ஸர்வதோ வ்ருத꞉ ॥ 43 ॥

நிஸ்துலாபி⁴ஶ்ச முக்தாபி⁴ர்மணிபி⁴ஶ்ச மஹாத⁴நை꞉ ।
உத்³பூ⁴தபுலிநாஸ்தத்ர ஜாதரூபைஶ்ச நிம்நகா³꞉ ॥ 44 ॥

ஸர்வரத்நமயைஶ்சித்ரைரவகா³டா⁴ நகோ³த்தமை꞉ ।
ஜாதரூபமயைஶ்சாபி ஹுதாஶநஸமப்ரபை⁴꞉ ॥ 45 ॥

நித்யபுஷ்பப²லாஸ்தத்ர நகா³꞉ பத்ரரதா²குலா꞉ ।
தி³வ்யாக³ந்த⁴ரஸஸ்பர்ஶா꞉ ஸர்வகாமாந் ஸ்ரவந்தி ச ॥ 46 ॥

நாநாகாராணி வாஸாம்ஸி ப²லந்த்யந்யே நகோ³த்தமா꞉ ।
முக்தாவைடூ³ர்யசித்ராணி பூ⁴ஷணாநி ததை²வ ச ॥ 47 ॥

ஸ்த்ரீணாம் சாப்யநுரூபாணி புருஷாணாம் ததை²வ ச ।
ஸர்வர்துஸுக²ஸேவ்யாநி ப²லந்த்யந்யே நகோ³த்தமா꞉ ॥ 48 ॥

மஹார்ஹாணி ச சித்ராணி ஹைமாந்யந்யே நகோ³த்தமா꞉ ।
ஶயநாநி ப்ரஸூயந்தே சித்ராஸ்தரணவந்தி ச ॥ 49 ॥

மந꞉காந்தாநி மால்யாநி ப²லந்த்யத்ராபரே த்³ருமா꞉ ।
பாநாநி ச மஹார்ஹாணி ப⁴க்ஷ்யாணி விவிதா⁴நி ச ॥ 50 ॥

ஸ்த்ரியஶ்ச கு³ணஸம்பந்நா ரூபயௌவநலக்ஷிதா꞉ ।
க³ந்த⁴ர்வா꞉ கிந்நரா꞉ ஸித்³தா⁴ நாகா³ வித்³யாத⁴ராஸ்ததா² ॥ 51 ॥

ரமந்தே ஸஹிதாஸ்தத்ர நாரீபி⁴ர்பா⁴ஸ்கரப்ரபா⁴꞉ ।
ஸர்வே ஸுக்ருதகர்மாண꞉ ஸர்வே ரதிபராயணா꞉ ॥ 52 ॥

ஸர்வே காமார்த²ஸஹிதா வஸந்தி ஸஹயோஷித꞉ ।
கீ³தவாதி³த்ரநிர்கோ⁴ஷா꞉ ஸோத்க்ருஷ்டஹஸிதஸ்வந꞉ ॥ 53 ॥

ஶ்ரூயதே ஸததம் தத்ர ஸர்வபூ⁴தமநோஹர꞉ ।
தத்ர நாமுதி³த꞉ கஶ்சிந்நாஸ்தி கஶ்சித³ஸத்ப்ரிய꞉ ॥ 54 ॥

அஹந்யஹநி வர்த⁴ந்தே கு³ணாஸ்தத்ர மநோரமா꞉ ।
ஸமதிக்ரம்ய தம் தே³ஶமுத்தர꞉ பயஸாம் நிதி⁴꞉ ॥ 55 ॥

தத்ர ஸோமகி³ரிர்நாம மத்⁴யே ஹேமமயோ மஹாந் ।
இந்த்³ரளோகக³தா யே ச ப்³ரஹ்மலோகக³தாஶ்ச யே ॥ 56 ॥

தே³வாஸ்தம் ஸமவேக்ஷந்தே கி³ரிராஜம் தி³வம் க³தா꞉ ।
ஸ து தே³ஶோ விஸூர்யோ(அ)பி தஸ்ய பா⁴ஸா ப்ரகாஶதே ॥ 57 ॥

ஸூர்யலக்ஷ்ம்யா(அ)பி⁴விஜ்ஞேயஸ்தபதேவ விவஸ்வதா ।
ப⁴க³வாநபி விஶ்வாத்மா ஶம்பு⁴ரேகாத³ஶாத்மக꞉ ॥ 58 ॥

ப்³ரஹ்மா வஸதி தே³வேஶோ ப்³ரஹ்மர்ஷிபரிவாரித꞉ ।
ந கத²ஞ்சந க³ந்தவ்யம் குரூணாமுத்தரேண வ꞉ ॥ 59 ॥

அந்யேஷாமபி பூ⁴தாநாம் நாதிக்ராமதி வை க³தி꞉ ।
ஸ ஹி ஸோமகி³ரிர்நாம தே³வாநாமபி து³ர்க³ம꞉ ॥ 60 ॥

தமாலோக்ய தத꞉ க்ஷிப்ரமுபாவர்திதுமர்ஹத² ।
ஏதாவத்³வாநரை꞉ ஶக்யம் க³ந்தும் வாநரபுங்க³வா꞉ ॥ 61 ॥

அபா⁴ஸ்கரமமர்யாத³ம் ந ஜாநீமஸ்தத꞉ பரம் ।
ஸர்வமேதத்³விசேதவ்யம் யந்மயா பரிகீர்திதம் ।
யத³ந்யத³பி நோக்தம் ச தத்ராபி க்ரியதாம் மதி꞉ ॥ 62 ॥

தத꞉ க்ருதம் தா³ஶரதே²ர்மஹத் ப்ரியம்
மஹத்தரம் சாபி ததோ மம ப்ரியம் ।
க்ருதம் ப⁴விஷ்யத்யநிலாநலோபமா
விதே³ஹஜாத³ர்ஶநஜேந கர்மணா ॥ 63 ॥

தத꞉ க்ருதார்தா²꞉ ஸஹிதா꞉ ஸபா³ந்தா⁴வா
மயா(அ)ர்சிதா꞉ ஸர்வகு³ணைர்மநோரமை꞉ ।
சரிஷ்யதோ²ர்வீம் ப்ரதிஶாந்தஶத்ரவ꞉
ஸஹப்ரியா பூ⁴தத⁴ரா꞉ ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 64 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே கிஷ்கிந்தா⁴காண்டே³ த்ரிசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 43 ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed