Kishkindha Kanda Sarga 42 – கிஷ்கிந்தா⁴காண்ட³ த்³விசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (42)


॥ ப்ரதீசீப்ரேஷணம் ॥

அத² ப்ரஸ்தா²ப்ய ஸுக்³ரீவஸ்தாந் ஹரீந் த³க்ஷிணாம் தி³ஶம் ।
அப்³ரவீந்மேக⁴ஸங்காஶம் ஸுஷேணம் நாம யூத²பம் ॥ 1 ॥

தாராயா꞉ பிதரம் ராஜா ஶ்வஶுரம் பீ⁴மவிக்ரமம் ।
அப்³ரவீத்ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யமபி⁴க³ம்ய ப்ரணம்ய ச ॥ 2 ॥

மரீசிபுத்ரம் மாரீசமர்சிஷ்மந்தம் மஹாகபிம் ।
வ்ருதம் கபிவரை꞉ ஶூரைர்மஹேந்த்³ரஸத்³ருஶத்³யுதிம் ॥ 3 ॥

பு³த்³தி⁴விக்ரமஸம்பந்நம் வைநதேயஸமத்³யுதிம் ।
மரீசிபுத்ராந் மாரீசாநர்சிர்மாலாந்மஹாப³லாந் ॥ 4 ॥

ருஷிபுத்ராம்ஶ்ச தாந் ஸர்வாந் ப்ரதீசீமாதி³ஶத்³தி³ஶம் ।
த்³வாப்⁴யாம் ஶதஸஹஸ்ராப்⁴யாம் கபீநாம் கபிஸத்தமா꞉ ॥ 5 ॥

ஸுஷேணப்ரமுகா² யூயம் வைதே³ஹீம் பரிமார்க³த ।
ஸுராஷ்ட்ராந் ஸஹபா³ஹ்லீகாந் ஶூராந் பீ⁴மாம்ஸ்ததை²வ ச ॥ 6 ॥

ஸ்பீ²தாந் ஜநபதா³ந் ரம்யாந் விபுலாநி புராணி ச ।
புந்நாக³க³ஹநம் குக்ஷிம் வகுலோத்³தா³ளகாகுலம் ॥ 7 ॥

ததா² கேதகஷண்டா³ம்ஶ்ச மார்க³த்⁴வம் ஹரியூத²பா꞉ ।
ப்ரத்யக்ஸ்ரோதோக³மாஶ்சைவ நத்³ய꞉ ஶீதஜலா꞉ ஶிவா꞉ ॥ 8 ॥

தாபஸாநாமரண்யாநி காந்தாரா கி³ரயஶ்ச யே ।
தத꞉ ஸ்த²லீம் மருப்ராயாமத்யுச்சஶிரஸ꞉ ஶிலா꞉ ॥ 9 ॥

கி³ரிஜாலாவ்ருதாம் து³ர்கா³ம் மார்கி³த்வா பஶ்சிமாம் தி³ஶம் ।
தத꞉ பஶ்சிமமாஸாத்³ய ஸமுத்³ரம் த்³ரஷ்டுமர்ஹத² ॥ 10 ॥

திமிநக்ராயுதஜலமக்ஷோப்⁴யமத² வாநரா꞉ ।
தத꞉ கேதகஷண்டே³ஷு தமாலக³ஹநேஷு ச ॥ 11 ॥

கபயோ விஹரிஷ்யந்தி நாரிகேலவநேஷு ச ।
தத்ர ஸீதாம் ச மார்க³த்⁴வம் நிலயம் ராவணஸ்ய ச ॥ 12 ॥

வேலாதடநிவிஷ்டேஷு பர்வதேஷு வநேஷு ச ।
முரசீபத்தநம் சைவ ரம்யம் சைவ ஜடீபுரம் ॥ 13 ॥

அவந்தீமங்க³ளோபாம் ச ததா² சாலக்ஷிதம் வநம் ।
ராஷ்ட்ராணி ச விஶாலாநி பத்தநாநி ததஸ்தத꞉ ॥ 14 ॥

ஸிந்து⁴ஸாக³ரயோஶ்சைவ ஸங்க³மே தத்ர பர்வத꞉ ।
மஹாந் ஹேமகி³ரிர்நாம ஶதஶ்ருங்கோ³ மஹாத்³ரும꞉ ॥ 15 ॥

தஸ்ய ப்ரஸ்தே²ஷு ரம்யேஷு ஸிம்ஹா꞉ பக்ஷக³மா꞉ ஸ்தி²தா꞉ ।
திமிமத்ஸ்யக³ஜாம்ஶ்சைவ நீடா³ந்யாரோபயந்தி தே ॥ 16 ॥

தாநி நீடா³நி ஸிம்ஹாநாம் கி³ரிஶ்ருங்க³க³தாஶ்ச யே ।
த்³ருப்தாஸ்த்ருப்தாஶ்ச மாதங்கா³ஸ்தோயத³ஸ்வநநி꞉ஸ்வநா꞉ ॥ 17 ॥

விசரந்தி விஶாலே(அ)ஸ்மிம்ஸ்தோயபூர்ணே ஸமந்தத꞉ ।
தஸ்ய ஶ்ருங்க³ம் தி³வஸ்பர்ஶம் காஞ்சநம் சித்ரபாத³பம் ॥ 18 ॥

ஸர்வமாஶு விசேதவ்யம் கபிபி⁴꞉ காமரூபிபி⁴꞉ ।
கோடிம் தத்ர ஸமுத்³ரே து காஞ்சநீம் ஶதயோஜநாம் ॥ 19 ॥

து³ர்த³ர்ஶாம் பாரியாத்ரஸ்ய க³தாம் த்³ரக்ஷ்யத² வாநரா꞉ ।
கோட்யஸ்தத்ர சதுர்விம்ஶத்³க³ந்த⁴ர்வாணாம் தரஸ்விநாம் ॥ 20 ॥

வஸந்த்யக்³நிநிகாஶாநாம் மஹதாம் காமரூபிணாம் ।
பாவகார்சி꞉ப்ரதீகாஶா꞉ ஸமவேதா꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 21 ॥

நாத்யாஸாத³யிதவ்யாஸ்தே வாநரைர்பீ⁴மவிக்ரமை꞉ ।
நாதே³யம் ச ப²லம் தஸ்மாத்³தே³ஶாத் கிஞ்சித் ப்லவங்க³மை꞉ ॥ 22 ॥

து³ராஸதா³ ஹி தே வீரா꞉ ஸத்த்வவந்தோ மஹாப³லா꞉ ।
ப²லமூலாநி தே தத்ர ரக்ஷந்தே பீ⁴மவிக்ரமா꞉ ॥ 23 ॥

தத்ர யத்நஶ்ச கர்தவ்யோ மார்கி³தவ்யா ச ஜாநகீ ।
ந ஹி தேப்⁴யோ ப⁴யம் கிஞ்சித் கபித்வமநுவர்ததாம் ॥ 24 ॥

தத்ர வைடூ³ர்யவர்ணாபோ⁴ வஜ்ரஸம்ஸ்தா²நஸம்ஸ்தி²த꞉ ।
நாநாத்³ருமலதாகீர்ணோ வஜ்ரோ நாம மஹாகி³ரி꞉ ॥ 25 ॥

ஶ்ரீமாந் ஸமுதி³தஸ்தத்ர யோஜநாநாம் ஶதம் ஸமம் ।
கு³ஹாஸ்தத்ர விசேதவ்யா꞉ ப்ரயத்நேந ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 26 ॥

சதுர்பா⁴கே³ ஸமுத்³ரஸ்ய சக்ரவாந்நாம பர்வத꞉ ।
தத்ர சக்ரம் ஸஹஸ்ராரம் நிர்மிதம் விஶ்வகர்மணா ॥ 27 ॥

தத்ர பஞ்சஜநம் ஹத்வா ஹயக்³ரீவம் ச தா³நவம் ।
ஆஜஹார ததஶ்சக்ரம் ஶங்க²ம் ச புருஷோத்தம꞉ ॥ 28 ॥

தஸ்ய ஸாநுஷு சித்ரேஷு விஶாலாஸு கு³ஹாஸு ச ।
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்யஸ்ததஸ்தத꞉ ॥ 29 ॥

யோஜநாநாம் தத꞉ ஷஷ்டிர்வராஹோ நாம பர்வத꞉ ।
ஸுவர்ணஶ்ருங்க³꞉ ஸுஶ்ரீமாநகா³தே⁴ வருணாலயே ॥ 30 ॥

தத்ர ப்ராக்³ஜ்யோதிஷம் நாம ஜாதரூபமயம் புரம் ।
யஸ்மிந்வஸதி து³ஷ்டாத்மா நரகோ நாம தா³நவ꞉ ॥ 31 ॥

தத்ர ஸாநுஷு சித்ரேஷு விஶாலாஸு கு³ஹாஸு ச ।
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்யஸ்ததஸ்தத꞉ ॥ 32 ॥

தமதிக்ரம்ய ஶைலேந்த்³ரம் காஞ்சநாந்தரநிர்த³ர꞉ ।
பர்வத꞉ ஸர்வஸௌவர்ணோ தா⁴ராப்ரஸ்ரவணாயுத꞉ ॥ 33 ॥

தம் க³ஜாஶ்ச வராஹாஶ்ச ஸிம்ஹா வ்யாக்⁴ராஶ்ச ஸர்வத꞉ ।
அபி⁴க³ர்ஜந்தி ஸததம் தேந ஶப்³தே³ந த³ர்பிதா꞉ ॥ 34 ॥

யஸ்மிந் ஹரிஹய꞉ ஶ்ரீமாந் மஹேந்த்³ர꞉ பாகஶாஸந꞉ ।
அபி⁴ஷிக்த꞉ ஸுரை ராஜா மேக⁴வாந்நாம பர்வத꞉ ॥ 35 ॥

தமதிக்ரம்ய ஶைலேந்த்³ரம் மஹேந்த்³ரபரிபாலிதம் ।
ஷஷ்டிம் கி³ரிஸஹஸ்ராணி காஞ்சநாநி க³மிஷ்யத² ॥ 36 ॥

தருணாதி³த்யவர்ணாநி ப்⁴ராஜமாநாநி ஸர்வத꞉ ।
ஜாதரூபமயைவ்ருக்ஷை꞉ ஶோபி⁴தாநி ஸுபுஷ்பிதை꞉ ॥ 37 ॥

தேஷாம் மத்⁴யே ஸ்தி²தோ ராஜா மேருருத்தரபர்வத꞉ ।
ஆதி³த்யேந ப்ரஸந்நேந ஶைலோ த³த்தவர꞉ புரா ॥ 38 ॥

தேநைவமுக்த꞉ ஶைலேந்த்³ர꞉ ஸர்வ ஏவ த்வதா³ஶ்ரயா꞉ ।
மத்ப்ரஸாதா³த்³ப⁴விஷ்யந்தி தி³வா ராத்ரௌ ச காஞ்சநா꞉ ॥ 39 ॥

த்வயி யே சாபி வத்ஸ்யந்தி தே³வக³ந்த⁴ர்வதா³நவா꞉ ।
தே ப⁴விஷ்யந்தி ரக்தாஶ்ச ப்ரப⁴யா காஞ்சநப்ரபா⁴꞉ ॥ 40 ॥

விஶ்வேதே³வாஶ்ச மருதோ வஸவஶ்ச தி³வௌகஸ꞉ ।
ஆக³ம்ய பஶ்சிமாம் ஸந்த்⁴யாம் மேருமுத்தரபர்வதம் ॥ 41 ॥

ஆதி³த்யமுபதிஷ்ட²ந்தி தைஶ்ச ஸுர்யோ(அ)பி⁴பூஜித꞉ ।
அத்³ருஶ்ய꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாமஸ்தம் க³ச்ச²தி பர்வதம் ॥ 42 ॥

யோஜநாநாம் ஸஹஸ்ராணி த³ஶ தாநி தி³வாகர꞉ ।
முஹூர்தார்தே⁴ந தம் ஶீக்⁴ரமபி⁴யாதி ஶிலோச்சயம் ॥ 43 ॥

ஶ்ருங்கே³ தஸ்ய மஹத்³தி³வ்யம் ப⁴வநம் ஸூர்யஸந்நிப⁴ம் ।
ப்ராஸாத³க³ணஸம்பா³த⁴ம் விஹிதம் விஶ்வகர்மணா ॥ 44 ॥

ஶோபி⁴தம் தருபி⁴ஶ்சித்ரைர்நாநாபக்ஷிஸமாகுலை꞉ ।
நிகேதம் பாஶஹஸ்தஸ்ய வருணஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 45 ॥

அந்தரா மேருமஸ்தம் ச தாலோ த³ஶஶிரா மஹாந் ।
ஜாதரூபமய꞉ ஶ்ரீமாந் ப்⁴ராஜதே சித்ரவேதி³க꞉ ॥ 46 ॥

தேஷு ஸர்வேஷு து³ர்கே³ஷு ஸர꞉ஸு ச ஸரித்ஸு ச ।
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்யஸ்ததஸ்தத꞉ ॥ 47 ॥

யத்ர திஷ்ட²தி த⁴ர்மஜ்ஞஸ்தபஸா ஸ்வேந பா⁴வித꞉ ।
மேருஸாவர்ணிரித்யேவ க்²யாதோ வை ப்³ரஹ்மணா ஸம꞉ ॥ 48 ॥

ப்ரஷ்டவ்யோ மேருஸாவர்ணிர்மஹர்ஷி꞉ ஸூர்யஸந்நிப⁴꞉ ।
ப்ரணம்ய ஶிரஸா பூ⁴மௌ ப்ரவ்ருத்திம் மைதி²லீம் ப்ரதி ॥ 49 ॥

ஏதாவஜ்ஜீவலோகஸ்ய பா⁴ஸ்கரோ ரஜநீக்ஷயே ।
க்ருத்வா விதிமிரம் ஸர்வமஸ்தம் க³ச்ச²தி பர்வதம் ॥ 50 ॥

ஏதாவத்³வாநரை꞉ ஶக்யம் க³ந்தும் வாநரபுங்க³வா꞉ ।
அபா⁴ஸ்கரமமர்யாத³ம் ந ஜாநீமஸ்தத꞉ பரம் ॥ 51 ॥

அதி⁴க³ம்ய து வைதே³ஹீம் நிலயம் ராவணஸ்ய ச ।
அஸ்தம் பர்வதமாஸாத்³ய பூர்ணே மாஸே நிவர்தத ॥ 52 ॥

ஊர்த்⁴வம் மாஸாந்ந வஸ்தவ்யம் வஸந் வத்⁴யோ ப⁴வேந்மம ।
ஸஹைவ ஶூரோ யுஷ்மாபி⁴꞉ ஶ்வஶுரோ மே க³மிஷ்யதி ॥ 53 ॥

ஶ்ரோதவ்யம் ஸர்வமேதஸ்ய ப⁴வத்³பி⁴ர்தி³ஷ்டகாரிபி⁴꞉ ।
கு³ருரேஷ மஹாபா³ஹு꞉ ஶ்வஶுரோ மே மஹாப³ல꞉ ॥ 54 ॥

ப⁴வந்தஶ்சாபி விக்ராந்தா꞉ ப்ரமாணம் ஸர்வகர்மஸு ।
ப்ரமாணமேநம் ஸம்ஸ்தா²ப்ய பஶ்யத்⁴வம் பஶ்சிமாம் தி³ஶம் ॥ 55 ॥

த்³ருஷ்டாயாம் து நரேந்த்³ரஸ்ய பத்ந்யாமமிததேஜஸ꞉ ।
க்ருதக்ருத்யா ப⁴விஷ்யாம꞉ க்ருதஸ்ய ப்ரதிகர்மணா ॥ 56 ॥

அதோ(அ)ந்யத³பி யத்கிஞ்சித்கார்யஸ்யாஸ்ய ஹிதம் ப⁴வேத் ।
ஸம்ப்ரதா⁴ர்ய ப⁴வத்³பி⁴ஶ்ச தே³ஶகாலார்த²ஸம்ஹிதம் ॥ 57 ॥

தத꞉ ஸுஷேணப்ரமுகா²꞉ ப்லவங்கா³꞉
ஸுக்³ரீவவாக்யம் நிபுணம் நிஶம்ய ।
ஆமந்த்ர்ய ஸர்வே ப்லவகா³தி⁴பம் தே
ஜக்³முர்தி³ஶம் தாம் வருணாபி⁴கு³ப்தாம் ॥ 58 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே கிஷ்கிந்தா⁴காண்டே³ த்³விசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 42 ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed