Kishkindha Kanda Sarga 22 – கிஷ்கிந்தா⁴காண்ட³ த்³வாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (22)


॥ வால்யனுஶாஸனம் ॥

வீக்ஷமாணஸ்து மந்தா³ஸு꞉ ஸர்வதோ மந்த³முச்ச்²வஸன் ।
ஆதா³வேவ து ஸுக்³ரீவம் த³த³ர்ஶ த்வாத்மஜாக்³ரத꞉ ॥ 1 ॥

தம் ப்ராப்தவிஜயம் வாலீ ஸுக்³ரீவம் ப்லவகே³ஶ்வர꞉ ।
ஆபா⁴ஷ்ய வ்யக்தயா வாசா ஸஸ்னேஹமித³மப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

ஸுக்³ரீவ தோ³ஷேண ந மாம் க³ந்துமர்ஹஸி கில்பி³ஷாத் ।
க்ருஷ்யமாணம் ப⁴விஷ்யேண பு³த்³தி⁴மோஹேன மாம் ப³லாத் ॥ 3 ॥

யுக³பத்³விஹிதம் தாத ந மன்யே ஸுக²மாவயோ꞉ ।
ஸௌஹார்த³ம் ப்⁴ராத்ருயுக்தம் ஹி ததி³த³ம் தாத நான்யதா² ॥ 4 ॥

ப்ரதிபத்³ய த்வமத்³யைவ ராஜ்யமேஷாம் வனௌகஸாம் ।
மாமப்யத்³யைவ க³ச்ச²ந்தம் வித்³தி⁴ வைவஸ்வதக்ஷயம் ॥ 5 ॥

ஜீவிதம் ச ஹி ராஜ்யம் ச ஶ்ரியம் ச விபுலாமிமாம் ।
ப்ரஜஹாம்யேஷ வை தூர்ணம் மஹச்சாக³ர்ஹிதம் யஶ꞉ ॥ 6 ॥

அஸ்யாம் த்வஹமவஸ்தா²னாம் வீர வக்ஷ்யாமி யத்³வச꞉ ।
யத்³யப்யஸுகரம் ராஜன் கர்துமேவ தத³ர்ஹஸி ॥ 7 ॥

ஸுகா²ர்ஹம் ஸுக²ஸம்வ்ருத்³தி⁴ம் பா³லமேனமபா³லிஶம் ।
பா³ஷ்பபூர்ணமுக²ம் பஶ்ய பூ⁴மௌ பதிதமங்க³த³ம் ॥ 8 ॥

மம ப்ராணை꞉ ப்ரியதரம் புத்ரம் புத்ரமிவௌரஸம் ।
மயா ஹீனமஹீனார்த²ம் ஸர்வத꞉ பரிபாலய ॥ 9 ॥

த்வமேவாஸ்ய ஹி தா³தா ச பரித்ராதா ச ஸர்வத꞉ ।
ப⁴யேஷ்வப⁴யத³ஶ்சைவ யதா²(அ)ஹம் ப்லவகே³ஶ்வர ॥ 10 ॥

ஏஷ தாராத்மஜ꞉ ஶ்ரீமாம்ஸ்த்வயா துல்யபராக்ரம꞉ ।
ரக்ஷஸாம் து வதே⁴ தேஷாமக்³ரதஸ்தே ப⁴விஷ்யதி ॥ 11 ॥

அனுரூபாணி கர்மாணி விக்ரம்ய ப³லவான் ரணே ।
கரிஷ்யத்யேஷ தாரேயஸ்தரஸ்வீ தருணோ(அ)ங்க³த³꞉ ॥ 12 ॥

ஸுஷேணது³ஹிதா சேயமர்த²ஸூக்ஷ்மவிநிஶ்சயே ।
ஔத்பாதிகே ச விவிதே⁴ ஸர்வத꞉ பரிநிஷ்டி²தா ॥ 13 ॥

யதே³ஷா ஸாத்⁴விதி ப்³ரூயாத் கார்யம் தன்முக்தஸம்ஶயம் ।
ந ஹி தாராமதம் கிஞ்சித³ன்யதா² பரிவர்ததே ॥ 14 ॥

ராக⁴வஸ்ய ச தே கார்யம் கர்தவ்யமவிஶங்கயா ।
ஸ்யாத³த⁴ர்மோ ஹ்யகரணே த்வாம் ச ஹிம்ஸ்யாத்³விமானித꞉ ॥ 15 ॥

இமாம் ச மாலாமாத⁴த்ஸ்வ தி³வ்யாம் ஸுக்³ரீவ காஞ்சனீம் ।
உதா³ரா ஶ்ரீ꞉ ஸ்தி²தா ஹ்யஸ்யாம் ஸம்ப்ரஜஹ்யான்ம்ருதே மயி ॥ 16 ॥

இத்யேவமுக்த꞉ ஸுக்³ரீவோ வாலினா ப்⁴ராத்ருஸௌஹ்ருதா³த் ।
ஹர்ஷம் த்யக்த்வா புனர்தீ³னோ க்³ரஹக்³ரஸ்த இவோடு³ராட் ॥ 17 ॥

தத்³வாலிவசனாச்சா²ந்த꞉ குர்வன்யுக்தமதந்த்³ரித꞉ ।
ஜக்³ராஹ ஸோ(அ)ப்⁴யனுஜ்ஞாதோ மாலாம் தாம் சைவ காஞ்சனீம் ॥ 18 ॥

தாம் மாலாம் காஞ்சனீம் த³த்த்வா வாலீ த்³ருஷ்ட்வா(ஆ)த்மஜம் ஸ்தி²தம் ।
ஸம்ஸித்³த⁴꞉ ப்ரேத்யபா⁴வாய ஸ்னேஹாத³ங்க³த³மப்³ரவீத் ॥ 19 ॥

தே³ஶகாலௌ ப⁴ஜஸ்வாத்³ய க்ஷமமாண꞉ ப்ரியாப்ரியே ।
ஸுக²து³꞉க²ஸஹ꞉ காலே ஸுக்³ரீவவஶகோ³ ப⁴வ ॥ 20 ॥

யதா² ஹி த்வம் மஹாபா³ஹோ லாலித꞉ ஸததம் மயா ।
ந ததா² வர்தமானம் த்வாம் ஸுக்³ரீவோ ப³ஹு மம்ஸ்யதே ॥ 21 ॥

மாஸ்யாமித்ரைர்க³தம் க³ச்சே²ர்மா ஶத்ருபி⁴ரரிந்த³ம ।
ப⁴ர்துரர்த²பரோ தா³ந்த꞉ ஸுக்³ரீவவஶகோ³ ப⁴வ ॥ 22 ॥

ந சாதிப்ரணய꞉ கார்ய꞉ கர்தவ்யோ(அ)ப்ரணயஶ்ச தே ।
உப⁴யம் ஹி மஹான் தோ³ஷஸ்தஸ்மாத³ந்தரத்³ருக்³ப⁴வ ॥ 23 ॥

இத்யுக்த்வா(அ)த² விவ்ருத்தாக்ஷ꞉ ஶரஸம்பீடி³தோ ப்⁴ருஶம் ।
விவ்ருதைர்த³ஶனைர்பீ⁴மைர்ப³பூ⁴வோத்க்ராந்தஜீவித꞉ ॥ 24 ॥

ததோ விசுக்ருஶுஸ்தத்ர வானரா ஹரியூத²பா꞉ ।
பரிதே³வயமானாஸ்தே ஸர்வே ப்லவக³புங்க³வா꞉ ॥ 25 ॥

கிஷ்கிந்தா⁴ ஹ்யத்³ய ஶூந்யாஸீத்ஸ்வர்க³தே வானராதி⁴பே ।
உத்³யானானி ச ஶூன்யானி பர்வதா꞉ கானனானி ச ॥ 26 ॥

ஹதே ப்லவக³ஶார்தூ³ளே நிஷ்ப்ரபா⁴ வானரா꞉ க்ருதா꞉ ।
யேன த³த்தம் மஹத்³யுத்³த⁴ம் க³ந்த⁴ர்வஸ்ய மஹாத்மன꞉ ॥ 27 ॥

கோ³ளப⁴ஸ்ய மஹாபா³ஹோர்த³ஶ வர்ஷாணி பஞ்ச ச ।
நைவ ராத்ரௌ ந தி³வஸே தத்³யுத்³த⁴முபஶாம்யதி ॥ 28 ॥

ததஸ்து ஷோட³ஶே வர்ஷே கோ³ளபோ⁴ விநிபாதித꞉ ।
ஹத்வா தம் து³ர்வினீதம் து வாலீ த³ம்ஷ்ட்ராகராளவான் ।
ஸர்வாப⁴யகரோ(அ)ஸ்மாகம் கத²மேஷ நிபாதித꞉ ॥ 29 ॥

ஹதே து வீரே ப்லவகா³தி⁴பே ததா³
ப்லவங்க³மாஸ்தத்ர ந ஶர்ம லேபி⁴ரே ।
வனேசரா꞉ ஸிம்ஹயுதே மஹாவனே
யதா² ஹி கா³வோ நிஹதே க³வாம் பதௌ ॥ 30 ॥

ததஸ்து தாரா வ்யஸனார்ணவாப்லுதா
ம்ருதஸ்ய ப⁴ர்துர்வத³னம் ஸமீக்ஷ்ய ஸா ।
ஜகா³ம பூ⁴மிம் பரிரப்⁴ய வாலினம்
மஹாத்³ருமம் சி²ன்னமிவாஶ்ரிதா லதா ॥ 31 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே கிஷ்கிந்தா⁴காண்டே³ த்³வாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 22 ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed