Kamala Stotram – கமலா ஸ்தோத்ரம்


ஓங்காரரூபிணீ தே³வி விஶுத்³த⁴ஸத்த்வரூபிணீ ||
தே³வானாம் ஜனநீ த்வம் ஹி ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 1 ||

தன்மாத்ரஞ்சைவ பூ⁴தானி தவ வக்ஷஸ்த²லம் ஸ்ம்ருதம் |
த்வமேவ வேத³க³ம்யா து ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 2 ||

தே³வதா³னவக³ந்த⁴ர்வயக்ஷராக்ஷஸகின்னர꞉ |
ஸ்தூயஸே த்வம் ஸதா³ லக்ஷ்மீ ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 3 ||

லோகாதீதா த்³வைதாதீதா ஸமஸ்தபூ⁴தவேஷ்டிதா |
வித்³வஜ்ஜனநி கீர்திதா ச ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 4 ||

பரிபூர்ணா ஸதா³ லக்ஷ்மி த்ராத்ரீ து ஶரணார்தி²ஷு |
விஶ்வாத்³யா விஶ்வகர்த்ரீ ச ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 5 ||

ப்³ரஹ்மரூபா ச ஸாவித்ரீ த்வத்³தீ³ப்த்யா பா⁴ஸதே ஜக³த் |
விஶ்வரூபா வரேண்யா ச ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 6 ||

க்ஷித்யப்தேஜோமரூத்³த⁴யோமபஞ்சபூ⁴தஸ்வரூபிணீ |
ப³ந்தா⁴தே³꞉ காரணம் த்வம் ஹி ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 7 ||

மஹேஶே த்வம் ஹேமவதீ கமலா கேஶவே(அ)பி ச |
ப்³ரஹ்மண꞉ ப்ரேயஸீ த்வம் ஹி ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 8 ||

சண்டீ³ து³ர்கா³ காளிகா ச கௌஶிகீ ஸித்³தி⁴ரூபிணீ |
யோகி³னீ யோக³க³ம்யா ச ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 9 ||

பா³ல்யே ச பா³லிகா த்வம் ஹி யௌவனே யுவதீதி ச |
ஸ்த²விரே வ்ருத்³த⁴ரூபா ச ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 10 ||

கு³ணமயீ கு³ணாதீதா ஆத்³யா வித்³யா ஸனாதனீ |
மஹத்தத்த்வாதி³ஸம்யுக்தா ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 11 ||

தபஸ்வினீ தப꞉ஸித்³தி⁴ ஸ்வர்க³ஸித்³தி⁴ஸ்தத³ர்தி²ஷு |
சின்மயீ ப்ரக்ருதிஸ்த்வம் து ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 12 ||

த்வமாதி³ர்ஜக³தாம் தே³வி த்வமேவ ஸ்தி²திகாரணம் |
த்வமந்தே நித⁴னஸ்தா²னம் ஸ்வேச்சா²சாரா த்வமேவஹி || 13 ||

சராசராணாம் பூ⁴தானாம் ப³ஹிரந்தஸ்த்வமேவ ஹி |
வ்யாப்யவாக்யரூபேண த்வம் பா⁴ஸி ப⁴க்தவத்ஸலே || 14 ||

த்வன்மாயயா ஹ்ருதஜ்ஞானா நஷ்டாத்மானோ விசேதஸ꞉ |
க³தாக³தம் ப்ரபத்³யந்தே பாபபுண்யவஶாத்ஸதா³ || 15 ||

தாவத்ஸத்யம் ஜக³த்³பா⁴தி ஶுக்திகாரஜதம் யதா² |
யாவன்ன ஜ்ஞாயதே ஜ்ஞானம் சேதஸா நான்வகா³மினீ || 16 ||

த்வஜ்ஜ்ஞானாத்து ஸதா³ யுக்த꞉ புத்ரதா³ரக்³ருஹாதி³ஷு |
ரமந்தே விஷயான்ஸர்வானந்தே து³க²ப்ரத³ம் த்⁴ருவம் || 17 ||

த்வதா³ஜ்ஞயா து தே³வேஶி க³க³னே ஸூர்யமண்ட³லம் |
சந்த்³ரஶ்ச ப்⁴ரமதே நித்யம் ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 18 ||

ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுஜனநீ ப்³ரஹ்மாக்²யா ப்³ரஹ்மஸம்ஶ்ரயா |
வ்யக்தா(அ)வ்யக்த ச தே³வேஶி ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 19 ||

அசலா ஸர்வகா³ த்வம் ஹி மாயாதீதா மஹேஶ்வரி |
ஶிவாத்மா ஶாஶ்வதா நித்யா ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 20 ||

ஸர்வகார்யனியந்த்ரீ ச ஸர்வபூ⁴தேஶ்வரீ |
அனந்தா நிஷ்காலா த்வம் ஹி ப்ரஸன்னா ப⁴வஸுந்த³ரி || 21 ||

ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவந்த்³யா அசிந்த்யா பரமாத்மிகா |
பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³ த்வம் ஹி ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 22 ||

ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மலோகே த்வம் வைகுண்டே² ஸர்வமங்க³ளா |
இந்த்³ராணீ அமராவத்யாமம்பி³கா வரூணாலயே || 23 ||

யமாலயே காலரூபா குபே³ரப⁴வனே ஶுபா⁴ |
மஹானந்தா³க்³னிகோணே ச ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 24 ||

நைர்ருத்யாம் ரக்தத³ந்தா த்வம் வாயவ்யாம் ம்ருக³வாஹினீ |
பாதாளே வைஷ்ணவீரூபா ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 25 ||

ஸுரஸா த்வம் மணித்³வீபே ஐஶான்யாம் ஶூலதா⁴ரிணீ |
ப⁴த்³ரகாளீ ச லங்காயாம் ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 26 ||

ராமேஶ்வரீ ஸேதுப³ந்தே⁴ ஸிம்ஹலே தே³வமோஹினீ |
விமலா த்வம் ச ஶ்ரீக்ஷேத்ரே ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 27 ||

காளிகா த்வம் காளிகா⁴டே காமாக்²யா நீலபர்வதே |
விரஜா ஓட்³ரதே³ஶே த்வம் ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 28 ||

வாராணஸ்யாமன்னபூர்ணா அயோத்⁴யாயாம் மஹேஶ்வரீ |
க³யாஸுரீ க³யாதா⁴ம்னி ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 29 ||

ப⁴த்³ரகாளீ குருக்ஷேத்ரே த்வம் ச காத்யாயனீ வ்ரஜே |
மஹாமாயா த்³வாரகாயாம் ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 30 ||

க்ஷுதா⁴ த்வம் ஸர்வஜீவானாம் வேலா ச ஸாக³ரஸ்ய ஹி |
மஹேஶ்வரீ மது²ராயாம் ச ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 31 ||

ராமஸ்ய ஜானகீ த்வம் ச ஶிவஸ்ய மனமோஹினீ |
த³க்ஷஸ்ய து³ஹிதா சைவ ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 32 ||

விஷ்ணுப⁴க்திப்ரதா³ம் த்வம் ச கம்ஸாஸுரவினாஶினீ |
ராவணனாஶினீம் சைவ ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 33 ||

ப²லஶ்ருதி ||
லக்ஷ்மீஸ்தோத்ரமித³ம் புண்யம் ய꞉ படே²த்³ப⁴க்திஸம்யுத꞉ |
ஸர்வஜ்வரப⁴யம் நஶ்யேத்ஸர்வவ்யாதி⁴னிவாரணம் ||

இத³ம் ஸ்தோத்ரம் மஹாபுண்யமாபது³த்³தா⁴ரகாரணம் |
த்ரிஸந்த்⁴யமேகஸந்த்⁴யம் வா ய꞉ படே²த்ஸததம் நர꞉ ||
முச்யதே ஸர்வபாபேப்⁴யோ ததா² து ஸர்வஸங்கடாத் |
முச்யதே நாத்ர ஸந்தே³ஹோ பு⁴வி ஸ்வர்கே³ ரஸாதலே ||

ஸமஸ்தம் ச ததா² சைகம் ய꞉ படே²த்³ப⁴க்தித்பர꞉ |
ஸ ஸர்வது³ஷ்கரம் தீர்த்²வா லப⁴தே பரமாம் க³திம் ||

ஸுக²த³ம் மோக்ஷத³ம் ஸ்தோத்ரம் ய꞉ படே²த்³ப⁴க்திஸம்யுத꞉ |
ஸ து கோடிதீர்த²ப²லம் ப்ராப்னோதி நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ||

ஏகா தே³வீ து கமலா யஸ்மிந்துஷ்டா ப⁴வேத்ஸதா³ |
தஸ்யா(அ)ஸாத்⁴யம் து தே³வேஶி நாஸ்திகிஞ்சிஜ்ஜக³த்த்ரயே ||

பட²னாத³பி ஸ்தோத்ரஸ்ய கிம் ந ஸித்³த்⁴யதி பூ⁴தலே |
தஸ்மாத்ஸ்தோத்ரவரம் ப்ரோக்தம் ஸத்யம் ப்³ரூஹி பார்வதி ||

|| இதி ஶ்ரீகமலா ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

 


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: