Kaivalya Upanishad – கைவல்யோபநிஷத்


ஓம் ஸஹ நாவவது । ஸஹ நௌ பு⁴நக்து । ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை । தேஜஸ்விநாவதீ⁴தமஸ்து । மா வித்³விஷாவஹை । ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

॥ அத² ப்ரத²ம꞉ க²ண்ட³꞉ ॥

அதா²ஶ்வலாயநோ ப⁴க³வந்தம் பரமேஷ்டி²நமுபஸமேத்யோவாச । அதீ⁴ஹி ப⁴க³வந்ப்³ரஹ்மவித்³யாம் வரிஷ்டா²ம் ஸதா³ ஸத்³பி⁴꞉ ஸேவ்யமாநாம் நிகூ³டா⁴ம் । யதா²(அ)சிராத்ஸர்வபாபம் வ்யபோஹ்ய பராத்பரம் புருஷம் யாதி வித்³வான் ॥ 1 ॥

தஸ்மை ஸ ஹோவாச பிதாமஹஶ்ச ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்தித்⁴யாநயோகா³த³வைஹி ॥ 2 ॥

ந கர்மணா ந ப்ரஜயா த⁴நேந த்யாகே³நைகே அம்ருதத்வமாநஶு꞉ ।
பரேண நாகம் நிஹிதம் கு³ஹாயாம் விப்⁴ராஜதே யத்³யதயோ விஶந்தி ॥ 3 ॥

வேதா³ந்தவிஜ்ஞாநஸுநிஶ்சிதார்தா²꞉ ஸம்ந்யாஸயோகா³த்³யதய꞉ ஶுத்³த⁴ஸத்த்வா꞉ ।
தே ப்³ரஹ்மலோகேஷு பராந்தகாலே பராம்ருதா꞉ பரிமுச்யந்தி ஸர்வே ॥ 4 ॥

விவிக்ததே³ஶே ச ஸுகா²ஸநஸ்த²꞉ ஶுசி꞉ ஸமக்³ரீவஶிர꞉ஶரீர꞉ ।
அந்த்யாஶ்ரமஸ்த²꞉ ஸகலேந்த்³ரியாணி நிருத்⁴ய ப⁴க்த்யா ஸ்வகு³ரும் ப்ரணம்ய ॥ 5 ॥

ஹ்ருத்புண்ட³ரீகம் விரஜம் விஶுத்³த⁴ம் விசிந்த்ய மத்⁴யே விஶத³ம் விஶோகம் ।
அசிந்த்யமவ்யக்தமநந்தரூபம் ஶிவம் ப்ரஶாந்தமம்ருதம் ப்³ரஹ்மயோநிம் ॥ 6 ॥

தமாதி³மத்⁴யாந்தவிஹீநமேகம் விபு⁴ம் சிதா³நந்த³மரூபமத்³பு⁴தம் ।
உமாஸஹாயம் பரமேஶ்வரம் ப்ரபு⁴ம் த்ரிலோசநம் நீலகண்ட²ம் ப்ரஶாந்தம் ।
த்⁴யாத்வா முநிர்க³ச்ச²தி பூ⁴தயோநிம் ஸமஸ்தஸாக்ஷிம் தமஸ꞉ பரஸ்தாத் ॥ 7 ॥

ஸ ப்³ரஹ்மா ஸ ஶிவ꞉ ஸேந்த்³ர꞉ ஸோ(அ)க்ஷர꞉ பரம꞉ ஸ்வராட் ।
ஸ ஏவ விஷ்ணு꞉ ஸ ப்ராண꞉ ஸ காலோ(அ)க்³நி꞉ ஸ சந்த்³ரமா꞉ ॥ 8 ॥

ஸ ஏவ ஸர்வம் யத்³பூ⁴தம் யச்ச ப⁴வ்யம் ஸநாதநம் ।
ஜ்ஞாத்வா தம் ம்ருத்யுமத்யேதி நாந்ய꞉ பந்தா² விமுக்தயே ॥ 9 ॥

ஸர்வபூ⁴தஸ்த²மாத்மாநம் ஸர்வபூ⁴தாநி சாத்மநி ।
ஸம்பஶ்யந்ப்³ரஹ்ம பரமம் யாதி நாந்யேந ஹேதுநா ॥ 10 ॥

ஆத்மாநமரணிம் க்ருத்வா ப்ரணவம் சோத்தராரணிம் ।
ஜ்ஞாநநிர்மத²நாப்⁴யாஸாத்பாபம் த³ஹதி பண்டி³த꞉ ॥ 11 ॥

ஸ ஏவ மாயாபரிமோஹிதாத்மா ஶரீரமாஸ்தா²ய கரோதி ஸர்வம் ।
ஸ்த்ரியந்நபாநாதி³விசித்ரபோ⁴கை³꞉ ஸ ஏவ ஜாக்³ரத்பரித்ருப்திமேதி ॥ 12 ॥

ஸ்வப்நே ஸ ஜீவ꞉ ஸுக²து³꞉க²போ⁴க்தா ஸ்வமாயயா கல்பிதஜீவலோகே ।
ஸுஷுப்திகாலே ஸகலே விளீநே தமோ(அ)பி⁴பூ⁴த꞉ ஸுக²ரூபமேதி ॥ 13 ॥

புநஶ்ச ஜந்மாந்தரகர்மயோகா³த் ஸ ஏவ ஜீவ꞉ ஸ்வபிதி ப்ரபு³த்³த⁴꞉ ।
புரத்ரயே க்ரீட³தி யஶ்ச ஜீவஸ்ததஸ்து ஜாதம் ஸகலம் விசித்ரம் ।
ஆதா⁴ரமாநந்த³மக²ண்ட³போ³த⁴ம் யஸ்மிம்ˮல்லயம் யாதி புரத்ரயம் ச ॥ 14 ॥

ஏதஸ்மாஜ்ஜாயதே ப்ராணோ மந꞉ ஸர்வேந்த்³ரியாணி ச ।
க²ம் வாயுர்ஜ்யோதிராப꞉ ப்ருதி²வீ விஶ்வஸ்ய தா⁴ரிணீ ॥ 15 ॥

யத்பரம் ப்³ரஹ்ம ஸர்வாத்மா விஶ்வஸ்யாயதநம் மஹத் ।
ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மதரம் நித்யம் தத்த்வமேவ த்வமேவ தத் ॥ 16 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நஸுஷுப்த்யாதி³ப்ரபஞ்சம் யத்ப்ரகாஶதே ।
தத்³ப்³ரஹ்மாஹமிதி ஜ்ஞாத்வா ஸர்வப³ந்தை⁴꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 17 ॥

த்ரிஷு தா⁴மஸு யத்³போ⁴க்³யம் போ⁴க்தா போ⁴க³ஶ்ச யத்³ப⁴வேத் ।
தேப்⁴யோ விளக்ஷண꞉ ஸாக்ஷீ சிந்மாத்ரோ(அ)ஹம் ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 18 ॥

மய்யேவ ஸகலம் ஜாதம் மயி ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
மயி ஸர்வம் லயம் யாதி தத்³ப்³ரஹ்மாத்³வயமஸ்ம்யஹம் ॥ 19 ॥

॥ அத² த்³விதீய꞉ க²ண்ட³꞉ ॥

அணோரணீயாநஹமேவ தத்³வந்மஹாநஹம் விஶ்வமஹம் விசித்ரம் ।
புராதநோ(அ)ஹம் புருஷோ(அ)ஹமீஶோ ஹிரண்மயோ(அ)ஹம் ஶிவரூபமஸ்மி ॥ 20 ॥

அபாணிபாதோ³(அ)ஹமசிந்த்யஶக்தி꞉ பஶ்யாம்யசக்ஷு꞉ ஸ ஶ்ருணோம்யகர்ண꞉ ।
அஹம் விஜாநாமி விவிக்தரூபோ ந சாஸ்தி வேத்தா மம சித்ஸதா³ஹம் ॥ 21 ॥

வேதை³ரநேகைரஹமேவ வேத்³யோ வேதா³ந்தக்ருத்³வேத³விதே³வ சாஹம் ॥ 22 ॥

ந புண்யபாபே மம நாஸ்தி நாஶோ ந ஜந்ம தே³ஹேந்த்³ரியபு³த்³தி⁴ரஸ்தி ।
ந பூ⁴மிராபோ ந ச வஹ்நிரஸ்தி ந சாநிலோ மே(அ)ஸ்தி ந சாம்ப³ரம் ச ॥ 23 ॥

ஏவம் விதி³த்வா பரமாத்மரூபம் கு³ஹாஶயம் நிஷ்களமத்³விதீயம் ।
ஸமஸ்தஸாக்ஷிம் ஸத³ஸத்³விஹீநம் ப்ரயாதி ஶுத்³த⁴ம் பரமாத்மரூபம் ॥ 24 ॥

ய꞉ ஶதருத்³ரியமதீ⁴தே ஸோ(அ)க்³நிபூதோ ப⁴வதி ஸ வாயுபூதோ ப⁴வதி ஸ ஆத்மபூதோ ப⁴வதி ஸ ஸுராபாநாத்பூதோ ப⁴வதி ஸ ப்³ரஹ்மஹத்யாயா꞉ பூதோ ப⁴வதி ஸ ஸுவர்ணஸ்தேயாத்பூதோ ப⁴வதி ஸ க்ருத்யாக்ருத்யாத்பூதோ ப⁴வதி தஸ்மாத³விமுக்தமாஶ்ரிதோ ப⁴வத்யத்யாஶ்ரமீ ஸர்வதா³ ஸக்ருத்³வா ஜபேத் ॥ 25 ॥

அநேந ஜ்ஞாநமாப்நோதி ஸம்ஸாரார்ணவநாஶநம் । தஸ்மாதே³வம் விதி³த்வைநம் கைவல்யம் பத³மஶ்நுதே கைவல்யம் பத³மஶ்நுத இதி ॥ 26 ॥

ஓம் ஸஹ நாவவது । ஸஹ நௌ பு⁴நக்து । ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை । தேஜஸ்விநாவதீ⁴தமஸ்து । மா வித்³விஷாவஹை । ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

இத்யத²ர்வவேதீ³யா கைவல்யோபநிஷத்ஸமாப்தா ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed