Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 2 – க³ஜேந்த்³ரமோக்ஷ꞉ (ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்) 2


[ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ]

ஶ்ரீபா³த³ராயணிருவாச –
ஏவம் வ்யவஸிதோ பு³த்³த்⁴யா ஸமாதா⁴ய மநோ ஹ்ருதி³ ।
ஜஜாப பரமம் ஜாப்யம் ப்ராக்³ஜந்மந்யநுஶிக்ஷிதம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீக³ஜேந்த்³ர உவாச –
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே தஸ்மை யத ஏதச்சிதா³த்மகம் ।
புருஷாயாதி³பீ³ஜாய பரேஶாயாபி⁴தீ⁴மஹி ॥ 2 ॥

யஸ்மிந்நித³ம் யதஶ்சேத³ம் யேநேத³ம் ய இத³ம் ஸ்வயம் ।
யோ(அ)ஸ்மாத்பரஸ்மாச்ச பரஸ்தம் ப்ரபத்³யே ஸ்வயம்பு⁴வம் ॥ 3 ॥

ய꞉ ஸ்வாத்மநீத³ம் நிஜமாயயா(அ)ர்பிதம்
க்வசித்³விபா⁴தம் க்வ ச தத்திரோஹிதம் ।
அவித்³த⁴த்³ருக்ஸாக்ஷ்யுப⁴யம் ததீ³க்ஷதே
ஸ ஆத்மமூலோ(அ)வது மாம் பராத்பர꞉ ॥ 4 ॥

காலேந பஞ்சத்வமிதேஷு க்ருத்ஸ்நஶோ
லோகேஷு பாலேஷு ச ஸர்வஹேதுஷு ।
தமஸ்ததா³ஸீத்³க³ஹநம் க³பீ⁴ரம்
யஸ்தஸ்ய பாரே(அ)பி⁴விராஜதே விபு⁴꞉ ॥ 5 ॥

ந யஸ்ய தே³வா ருஷய꞉ பத³ம் விது³-
-ர்ஜந்து꞉ புந꞉ கோ(அ)ர்ஹதி க³ந்துமீரிதும் ।
யதா² நடஸ்யாக்ருதிபி⁴ர்விசேஷ்டதோ
து³ரத்யயாநுக்ரமண꞉ ஸ மாவது ॥ 6 ॥

தி³த்³ருக்ஷவோ யஸ்ய பத³ம் ஸுமங்க³ளம்
விமுக்தஸங்கா³ முநய꞉ ஸுஸாத⁴வ꞉ ।
சரந்த்யலோகவ்ரதமவ்ரணம் வநே
பூ⁴தாத்மபூ⁴தா꞉ ஸுஹ்ருத³꞉ ஸ மே க³தி꞉ ॥ 7 ॥

ந வித்³யதே யஸ்ய ச ஜந்ம கர்ம வா
ந நாமரூபே கு³ணதோ³ஷ ஏவ வா ।
ததா²பி லோகாத்யயஸம்ப⁴வாய ய꞉
ஸ்வமாயயா தாந்யநுகாலம்ருச்ச²தி ॥ 8 ॥

தஸ்மை நம꞉ பரேஶாய ப்³ரஹ்மணே(அ)நந்தஶக்தயே ।
அரூபாயோருரூபாய நம ஆஶ்சர்யகர்மணே ॥ 9 ॥

நம ஆத்மப்ரதீ³பாய ஸாக்ஷிணே பரமாத்மநே ।
நமோ கி³ராம் விதூ³ராய மநஸஶ்சேதஸாமபி ॥ 10 ॥

ஸத்த்வேந ப்ரதிலப்⁴யாய நைஷ்கர்ம்யேண விபஶ்சிதா ।
நம꞉ கைவல்யநாதா²ய நிர்வாணஸுக²ஸம்விதே³ ॥ 11 ॥

நம꞉ ஶாந்தாய கோ⁴ராய கூ³டா⁴ய கு³ணத⁴ர்மிணே ।
நிர்விஶேஷாய ஸௌம்யாய நமோ ஜ்ஞாநக⁴நாய ச ॥ 12 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞாய நமஸ்துப்⁴யம் ஸர்வாத்⁴யக்ஷாய ஸாக்ஷிணே ।
புருஷாயாத்மமூலாய மூலப்ரக்ருதயே நம꞉ ॥ 13 ॥

ஸர்வேந்த்³ரியகு³ணத்³ரஷ்ட்ரே ஸர்வப்ரத்யயஹேதவே ।
அஸதாச்சா²யயாக்தாய ஸதா³பா⁴ஸாய தே நம꞉ ॥ 14 ॥

நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லகாரணாய
நிஷ்காரணாயாத்³பு⁴தகாரணாய ।
ஸர்வாக³மாம்நாய மஹார்ணவாய
நமோ(அ)பவர்கா³ய பராயணாய ॥ 15 ॥

கு³ணாரணிச்ச²ந்நசிது³ஷ்மபாய
தத்க்ஷோப⁴விஸ்பூ²ர்ஜிதமாநஸாய ।
நைஷ்கர்ம்யபா⁴வேந நிவர்திதாக³ம
ஸ்வயம்ப்ரகாஶாய நமஸ்கரோமி ॥ 16 ॥

மாத்³ருக்ப்ரபந்ந பஶுபாஶவிமோக்ஷணாய
முக்தாய பூ⁴ரிகருணாய நமோ(அ)லயாய ।
ஸ்வாம்ஶேந ஸர்வதநுப்⁴ருந்மநஸி ப்ரதீத
ப்ரத்யக்³த்³ருஶே ப⁴க³வதே ப்³ருஹதே நமஸ்தே ॥ 17 ॥

ஆத்மாத்மஜாப்தக்³ருஹவித்தஜநேஷு ஸக்தை-
-ர்து³ஷ்ப்ராபணாய கு³ணஸங்க³விவர்ஜிதாய ।
முக்தாத்மபி⁴꞉ ஸ்வஹ்ருத³யே பரிபா⁴விதாய
ஜ்ஞாநாத்மநே ப⁴க³வதே நம ஈஶ்வராய ॥ 18 ॥

யம் த⁴ர்மகாமார்த²விமுக்திகாமா
ப⁴ஜந்த இஷ்டாங்க³திமாப்நுவந்தி ।
கிம் சாஶிஷோ ராத்யபி தே³ஹமவ்யயம்
கரோது மே(அ)த³ப்⁴ரத³யோ விமோக்ஷணம் ॥ 19 ॥

ஏகாந்திநோ யஸ்ய ந கஞ்சநார்த²ம்
வாஞ்ச²ந்தி யே வை ப⁴க³வத்ப்ரபந்நா꞉ ।
அத்யத்³பு⁴தம் தச்சரிதம் ஸுமங்க³ளம்
கா³யந்த ஆநந்த³ஸமுத்³ரமக்³நா꞉ ॥ 20 ॥

தமக்ஷரம் ப்³ரஹ்ம பரம் பரேஶ-
-மவ்யக்தமாத்⁴யாத்மிகயோக³ க³ம்யம் ।
அதீந்த்³ரியம் ஸூக்ஷ்மமிவாதிதூ³ர-
-மநந்தமாத்³யம் பரிபூர்ணமீடே³ ॥ 21 ॥

யஸ்ய ப்³ரஹ்மாத³யோ தே³வா வேதா³ லோகாஶ்சராசரா꞉ ।
நாமரூபவிபே⁴தே³ந ப²ல்க்³வ்யா ச கலயா க்ருதா꞉ ॥ 22 ॥

யதா²ர்சிஷோ(அ)க்³நே꞉ ஸவிதுர்க³ப⁴ஸ்தயோ
நிர்யாந்தி ஸம்யாத்யஸக்ருத்ஸ்வரோசிஷ꞉ ।
ததா² யதோ(அ)யம் கு³ணஸம்ப்ரவாஹோ
பு³த்³தி⁴ர்மந꞉ கா²நி ஶரீரவர்கா³꞉ ॥ 23 ॥

ஸ வை ந தே³வாஸுரமர்த்யதிர்ய-
-ங்ந ஸ்த்ரீ ந ஷண்டோ³ ந புமாந்ந ஜந்து꞉ ।
நாயம் கு³ண꞉ கர்ம ந ஸந்ந சாஸ-
-ந்நிஷேத⁴ஶேஷோ ஜயதாத³ஶேஷ꞉ ॥ 24 ॥

ஜிஜீவிஷே நாஹமிஹாமுயா கி-
-மந்தர்ப³ஹிஶ்சாவ்ருதயேப⁴யோந்யா ।
இச்சா²மி காலேந ந யஸ்ய விப்லவ-
-ஸ்தஸ்யாத்மலோகாவரணஸ்ய மோக்ஷணம் ॥ 25 ॥

ஸோ(அ)ஹம் விஶ்வஸ்ருஜம் விஶ்வமவிஶ்வம் விஶ்வவேத⁴ஸம் ।
விஶ்வாத்மாநமஜம் ப்³ரஹ்ம ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி பரம் பத³ம் ॥ 26 ॥

யோக³ரந்தி⁴தகர்மாணோ ஹ்ருதி³யோக³விபா⁴விதே ।
யோகி³நோ யம் ப்ரபஶ்யந்தி யோகீ³ஶம் தம் நதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 27 ॥

நமோ நமஸ்துப்⁴யமஸஹ்யவேக³
ஶக்தித்ரயாயாகி²லதீ⁴கு³ணாய ।
ப்ரபந்நபாலாய து³ரந்தஶக்தயே
கதி³ந்த்³ரியாணாமநவாப்யவர்த்மநே ॥ 28 ॥

நாயம் வேத³ ஸ்வமாத்மாநம் யச்ச²க்த்யாஹம் தி⁴யாஹத꞉ ।
தம் து³ரத்யயமாஹாத்ம்யம் ப⁴க³வந்தம் இதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 29 ॥

ஶ்ரீஶுக உவாச –
ஏவம் க³ஜேந்த்³ரமுபவர்ணிதநிர்விஶேஷம்
ப்³ரஹ்மாத³யோ விவித⁴ளிங்க³பி⁴தா³பி⁴மாநா꞉ ।
நைதே யதோ³பஸஸ்ருபுர்நிகி²லாத்மகத்வா-
-த்தத்ராகி²லாமரமயோ ஹரிராவிராஸீத் ॥ 30 ॥

தம் தத்³வதா³ர்தமுபலப்⁴ய ஜக³ந்நிவாஸ꞉
ஸ்தோத்ரம் நிஶம்ய தி³விஜை꞉ ஸஹ ஸம்ஸ்துவத்³பி⁴꞉ ।
ச²ந்தோ³மயேந க³ருடே³ந ஸ ஊஹ்யமாந-
-ஶ்சக்ராயுதோ⁴(அ)ப்⁴யக³மதா³ஶு யதோ க³ஜேந்த்³ர꞉ ॥ 31 ॥

ஸோ(அ)ந்த꞉ஸரஸ்யுருப³லேந க்³ருஹீத ஆர்தோ
த்³ருஷ்ட்வா க³ருத்மதி ஹரிம் க² உபாத்தசக்ரம் ।
உத்க்ஷிப்ய ஸாம்பு³ஜகரம் கி³ரமாஹ க்ருச்ச்²ரா-
-ந்நாராயணாகி²லகு³ரோ ப⁴க³வந்நமஸ்தே ॥ 32 ॥

தம் வீக்ஷ்ய பீடி³தமஜ꞉ ஸஹஸா(அ)வதீர்ய
தங்க்³ராஹமாஶு ஸரஸ꞉ க்ருபயோஜ்ஜஹார ।
க்³ராஹாத்³விபாடிதமுகா²த³ரிணா க³ஜேந்த்³ரம்
ஸம்பஶ்யதாம் ஹரிரமூமுசது³ஸ்ரியாணாம் ॥ 33 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே அஷ்டமஸ்கந்தே⁴ த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 3 ॥

[ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ]


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed