Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 1 – க³ஜேந்த்³ர மோக்ஷ꞉ (ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்) 1


[ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ]

ஶ்ரீஶுக உவாச –
ஆஸீத்³கி³ரிவரோ ராஜந் த்ரிகூட இதி விஶ்ருத꞉ ।
க்ஷீரோதே³நாவ்ருத꞉ ஶ்ரீமாந் யோஜநாயுதமுச்ச்²ரித꞉ ॥ 1 ॥

தாவதா விஸ்த்ருத꞉ பர்யக்த்ரிபி⁴꞉ ஶ்ருங்கை³꞉ பயோநிதி⁴ம் ।
தி³ஶஶ்ச ரோசயந்நாஸ்தே ரௌப்யாயஸஹிரண்மயை꞉ ॥ 2 ॥

அந்யைஶ்ச ககுப⁴꞉ ஸர்வா ரத்நதா⁴து விசித்ரிதை꞉ ।
நாநாத்³ருமலதாகு³ள்மை꞉ நிர்கோ⁴ஷை꞉ நிர்ஜ²ராம்ப⁴ஸாம் ॥ 3 ॥

ஸதா³நிமஜ்யமாநாங்க்⁴ரி꞉ ஸமந்தாத்பய ஊர்மிபி⁴꞉ ।
கரோதி ஶ்யாமளாம் பூ⁴மிம் ஹரிந்மரகதாஶ்மபி⁴꞉ ॥ 4 ॥

ஸித்³த⁴சாரணக³ந்த⁴ர்வைர்வித்³யாத⁴ர மஹோரகை³꞉ ।
கிந்நரைரப்ஸரோபி⁴ஶ்ச க்ரீட³த்³பி⁴ர்ஜுஷ்டகந்த³ர꞉ ॥ 5 ॥

யத்ர ஸங்கீ³தஸந்நாதை³ர்நத³த்³கு³ஹமமர்ஷயா ।
அபி⁴க³ர்ஜந்தி ஹரய꞉ ஶ்லாகி⁴ந꞉ பரஶங்கயா ॥ 6 ॥

நாநாரண்யபஶுவ்ராத ஸங்குலத்³ரோண்யலங்க்ருத꞉ ।
சித்ரத்³ருமஸுரோத்³யாந கலகண்ட² விஹங்க³ம꞉ ॥ 7 ॥

ஸரித்ஸரோபி⁴ரச்சோ²தை³꞉ புலிநைர்மணிவாலுகை꞉ ।
தே³வஸ்த்ரிமஜ்ஜநாமோத³ ஸௌரபா⁴ம்ப்³வநிலைர்யுத꞉ ॥ 8 ॥

தஸ்ய த்³ரோண்யாம் ப⁴க³வதோ வருணஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
உத்³யாநம்ருதுமந்நாம ஹ்யாக்ரீட³ம் ஸுரயோஷிதாம் ॥ 9 ॥

ஸர்வதோ(அ)லங்க்ருதம் தி³வ்யைர்நித்யபுஷ்பப²லத்³ருமை꞉ ।
மந்தா³ரை꞉ பாரிஜாதைஶ்ச பாடலாஶோகசம்பகை꞉ ॥ 10 ॥

சூதை꞉ ப்ரியாளை꞉ பநஸைராம்ரைராம்ராதகைரபி ।
க்ரமுகைர்நாரிகேலைஶ்ச க²ர்ஜூரைர்பீ³ஜபூரகை꞉ ॥ 11 ॥

மதூ⁴கைஸ்தாலஸாலைஶ்ச தமாலை ரஸநார்ஜுநை꞉ ।
அரிஷ்டோது³ம்ப³ரப்லக்ஷைர்வடை꞉ கிம்ஶுகசந்த³நை꞉ ॥ 12 ॥

பிசுமந்தை³꞉ கோவிதா³ரை꞉ ஸரளை꞉ ஸுரதா³ருபி⁴꞉ ।
த்³ராக்ஷேக்ஷு ரம்பா⁴ஜம்பூ³பி⁴ர்ப³த³ர்யக்ஷாப⁴யாமளை꞉ ॥ 13 ॥

பி³ல்வை꞉ கபித்தை²ர்ஜம்பீ³ரைர்வ்ருதோ ப⁴ல்லாதகைரபி ।
தஸ்மிந்ஸர꞉ ஸுவிபுலம் லஸத்காஞ்சநபங்கஜம் ॥ 14 ॥

குமுதோ³த்பலகல்ஹார ஶதபத்ரஶ்ரியோர்ஜிதம் ।
மத்தஷட்பத³ நிர்கு⁴ஷ்டம் ஶகுந்தை꞉ கலநிஸ்வநை꞉ ॥ 15 ॥

ஹம்ஸகாரண்ட³வாகீர்ணம் சக்ராஹ்வை꞉ ஸாரஸைரபி ।
ஜலகுக்குடகோயஷ்டி தா³த்யூஹகலகூஜிதம் ॥ 16 ॥

மத்ஸ்யகச்ச²பஸஞ்சார சலத்பத்³மரஜ꞉பய꞉ ।
கத³ம்ப³வேதஸநல நீபவஞ்ஜுளகைர்வ்ருதம் ॥ 17 ॥

குந்தை³꞉ குரவகாஶோகை꞉ ஶிரீஷை꞉ கூடஜேங்கு³தை³꞉ ।
குப்³ஜகை꞉ ஸ்வர்ணயூதீ²பி⁴ர்நாக³புந்நாக³ஜாதிபி⁴꞉ ॥ 18 ॥

மல்லிகாஶதபத்ரைஶ்ச மாத⁴வீஜாலகாதி³பி⁴꞉ ।
ஶோபி⁴தம் தீரஜைஶ்சாந்யைர்நித்யர்துபி⁴ரளம் த்³ருமை꞉ ॥ 19 ॥

தத்ரைகதா³ தத்³கி³ரிகாநநாஶ்ரய꞉
கரேணுபி⁴ர்வாரணயூத²பஶ்சரந் ।
ஸகண்டகம் கீசகவேணுவேத்ரவ-
-த்³விஶாலகு³ள்மம் ப்ரருஜந்வநஸ்பதீந் ॥ 20 ॥

யத்³க³ந்த⁴மாத்ராத்³த⁴ரயோ க³ஜேந்த்³ரா
வ்யாக்⁴ராத³யோ வ்யாளம்ருகா³ஶ்ச க²ட்³கா³꞉ ।
மஹோரகா³ஶ்சாபி ப⁴யாத்³த்³ரவந்தி
ஸகௌ³ரக்ருஷ்ணா꞉ ஸரபா⁴ஶ்சமர்ய꞉ ॥ 21 ॥

வ்ருகா வராஹா மஹிஷர்க்ஷஶல்யா
கோ³புச்ச²ஸாலாவ்ருகமர்கடாஶ்ச ।
அந்யத்ர க்ஷுத்³ரா ஹரிணா꞉ ஶஶாத³ய꞉
சரந்த்யபீ⁴தா யத³நுக்³ரஹேண ॥ 22 ॥

ஸ க⁴ர்மதப்த꞉ கரிபி⁴꞉ கரேணுபி⁴-
-ர்வ்ருதோ மத³ச்யுத்கலபை⁴ரபி⁴த்³ருத꞉ ।
கி³ரிம் க³ரிம்ணா பரித꞉ ப்ரகம்பயந்
நிஷேவ்யமாணோ(அ)லிகுலைர்மதா³ஶநை꞉ ॥ 23 ॥

ஸரோ(அ)நிலம் பங்கஜரேணுரூஷிதம்
ஜிக்⁴ரந் விதூ³ராந் மத³விஹ்வலேக்ஷண꞉ ।
வ்ருத꞉ ஸ்வயூதே²ந த்ருஷார்தி³தேந த-
-த்ஸரோவராப்⁴யாஶமதா²க³மத்³த்³ருதம் ॥ 24 ॥

விகா³ஹ்ய தஸ்மிந் அம்ருதாம்பு³ நிர்மலம்
ஹேமாரவிந்தோ³த்பலரேணுவாஸிதம் ।
பபௌ நிகாமம் நிஜபுஷ்கரோத்³த்⁴ருதம்
ஸ்வாத்மாநமத்³பி⁴꞉ ஸ்நபயந்க³தக்லம꞉ ॥ 25 ॥

ஸ புஷ்கரேணோத்³த்⁴ருதஶீகராம்பு³பி⁴-
-ர்நிபாயயந் ஸம்ஸ்நபயந் யதா² க்³ருஹீ ।
ஜிக்⁴ரந் கரேணு꞉ கலபா⁴ஶ்ச து³ர்மநா
ஹ்யாசஷ்ட க்ருச்ச்²ரம் க்ருபணோ(அ)ஜமாயயா ॥ 26 ॥

தம் தத்ர கஶ்சிந்ந்ருப தை³வசோதி³தோ
க்³ராஹோ ப³லீயாம்ஶ்சரணௌ ருஷா(அ)க்³ரஹீத் ।
யத்³ருச்ச²யைவம் வ்யஸநம் க³தோ க³ஜோ
யதா²ப³லம் ஸோ(அ)திப³லோ விசக்ரமே ॥ 27 ॥

ததா²(ஆ)துரம் யூத²பதிம் கரேணவோ
விக்ருஷ்யமாணம் தரஸா ப³லீயஸா ।
விசுக்ருஶுர்தீ³நதி⁴யோ(அ)பரே க³ஜா꞉
பார்ஷ்ணிக்³ரஹாஸ்தாரயிதும் ந சாஶகந் ॥ 28 ॥

நியுத்⁴யதோரேவமிபே⁴ந்த்³ரநக்ரயோ-
-ர்விகர்ஷதோரந்தரதோ ப³ஹிர்மித²꞉ ।
ஸமா꞉ ஸஹஸ்ரம் வ்யக³மந் மஹீபதே
ஸப்ராணயோஶ்சித்ரமமம்ஸதாமரா꞉ ॥ 29 ॥

ததோ க³ஜேந்த்³ரஸ்ய மநோப³லௌஜஸாம்
காலேந தீ³ர்கே⁴ண மஹாநபூ⁴த்³வ்யய꞉ ।
விக்ருஷ்யமாணஸ்ய ஜலே(அ)வஸீத³தோ
விபர்யயோ(அ)பூ⁴த்ஸகலம் ஜலௌகஸ꞉ ॥ 30 ॥

இத்த²ம் க³ஜேந்த்³ர꞉ ஸ யதா³(ஆ)ப ஸங்கடம்
ப்ராணஸ்ய தே³ஹீ விவஶோ யத்³ருச்ச²யா ।
அபாரயந்நாத்மவிமோக்ஷணே சிரம்
த³த்⁴யாவிமாம் பு³த்³தி⁴மதா²ப்⁴யபத்³யத ॥ 31 ॥

நமாமி மே ஜ்ஞாதய ஆதுரம் க³ஜா꞉
குத꞉ கரிண்ய꞉ ப்ரப⁴வந்தி மோக்ஷிதும் ।
க்³ராஹேண பாஶேந விதா⁴துராவ்ருதோ
ஹ்யஹம் ச தம் யாமி பரம் பராயணம் ॥ 32 ॥

ய꞉ கஶ்சநேஶோ ப³லிநோ(அ)ந்தகோரகா³-
-த்ப்ரசண்ட³வேகா³த³பி⁴தா⁴வதோ ப்⁴ருஶம் ।
பீ⁴தம் ப்ரபந்நம் பரிபாதி யத்³ப⁴யா-
-ந்ம்ருத்யு꞉ ப்ரதா⁴வத்யரணம் தமீமஹே ॥ 33 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே அஷ்டமஸ்கந்தே⁴ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 2 ॥

[ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ]


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed