Balakanda Sarga 48 – பா³லகாண்ட³ அஷ்டசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (48)


॥ ஶக்ராஹல்யாஶாப꞉ ॥

ப்ருஷ்ட்வா து குஶலம் தத்ர பரஸ்பரஸமாக³மே ।
கதா²ந்தே ஸுமதிர்வாக்யம் வ்யாஜஹார மஹாமுநிம் ॥ 1 ॥

இமௌ குமாரௌ ப⁴த்³ரம் தே தே³வதுல்யபராக்ரமௌ ।
க³ஜஸிம்ஹக³தீ வீரௌ ஶார்தூ³ளவ்ருஷபோ⁴பமௌ ॥ 2 ॥

பத்³மபத்ரவிஶாலாக்ஷௌ க²ட்³க³தூணீத⁴நுர்த⁴ரௌ ।
அஶ்விநாவிவ ரூபேண ஸமுபஸ்தி²தயௌவநௌ ॥ 3 ॥

யத்³ருச்ச²யைவ கா³ம் ப்ராப்தௌ தே³வலோகாதி³வாமரௌ ।
கத²ம் பத்³ப்⁴யாமிஹ ப்ராப்தௌ கிமர்த²ம் கஸ்ய வா முநே ॥ 4 ॥

பூ⁴ஷயந்தாவிமம் தே³ஶம் சந்த்³ரஸூர்யாவிவாம்ப³ரம் ।
பரஸ்பரஸ்ய ஸத்³ருஶௌ ப்ரமாணேங்கி³தசேஷ்டிதை꞉ ॥ 5 ॥

கிமர்த²ம் ச நரஶ்ரேஷ்டௌ² ஸம்ப்ராப்தௌ து³ர்க³மே பதி² ।
வராயுத⁴த⁴ரௌ வீரௌ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ ॥ 6 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா யதா²வ்ருத்தம் ந்யவேத³யத் ।
ஸித்³தா⁴ஶ்ரமநிவாஸம் ச ராக்ஷஸாநாம் வத⁴ம் ததா² ॥ 7 ॥

விஶ்வாமித்ரவச꞉ ஶ்ருத்வா ராஜா பரமஹர்ஷித꞉ ।
அதிதீ² பரமௌ ப்ராப்தௌ புத்ரௌ த³ஶரத²ஸ்ய தௌ ॥ 8 ॥

பூஜயாமாஸ விதி⁴வத்ஸத்காரார்ஹௌ மஹாப³லௌ ।
தத꞉ பரமஸத்காரம் ஸுமதே꞉ ப்ராப்ய ராக⁴வௌ ॥ 9 ॥

உஷ்ய தத்ர நிஶாமேகாம் ஜக்³மதுர்மிதி²லாம் தத꞉ ।
தாந்த்³ருஷ்ட்வா முநய꞉ ஸர்வே ஜநகஸ்ய புரீம் ஶுபா⁴ம் ॥ 10 ॥

ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி ஶம்ஸந்தோ மிதி²லாம் ஸமபூஜயந் ।
மிதி²லோபவநே தத்ர ஆஶ்ரமம் த்³ருஶ்ய ராக⁴வ꞉ ॥ 11 ॥

புராணம் நிர்ஜநம் ரம்யம் பப்ரச்ச² முநிபுங்க³வம் ।
ஶ்ரீமதா³ஶ்ரமஸங்காஶம் கிம் ந்வித³ம் முநிவர்ஜிதம் ॥ 12 ॥

ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ப⁴க³வந்கஸ்யாயம் பூர்வ ஆஶ்ரம꞉ ।
தச்ச்²ருத்வா ராக⁴வேணோக்தம் வாக்யம் வாக்யவிஶாரத³꞉ ॥ 13 ॥

ப்ரத்யுவாச மஹாதேஜா விஶ்வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ ।
ஹந்த தே கத²யிஷ்யாமி ஶ்ருணு தத்த்வேந ராக⁴வ ॥ 14 ॥

யஸ்யைததா³ஶ்ரமபத³ம் ஶப்தம் கோபாந்மஹாத்மநா ।
கௌ³தமஸ்ய நரஶ்ரேஷ்ட² பூர்வமாஸீந்மஹாத்மந꞉ ॥ 15 ॥

ஆஶ்ரமோ தி³வ்யஸங்காஶ꞉ ஸுரைரபி ஸுபூஜித꞉ ।
ஸ சேஹ தப ஆதிஷ்ட²த³ஹல்யாஸஹித꞉ புரா ॥ 16 ॥

வர்ஷபூகா³நநேகாம்ஶ்ச ராஜபுத்ர மஹாயஶ꞉ ।
கதா³சித்³தி³வஸே ராம ததோ தூ³ரம் க³தே முநௌ ॥ 17 ॥

தஸ்யாந்தரம் விதி³த்வா து ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஶசீபதி꞉ ।
முநிவேஷத⁴ரோ(அ)ஹல்யாமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 18 ॥

ருதுகாலம் ப்ரதீக்ஷந்தே நார்தி²ந꞉ ஸுஸமாஹிதே ।
ஸங்க³மம் த்வஹமிச்சா²மி த்வயா ஸஹ ஸுமத்⁴யமே ॥ 19 ॥

முநிவேஷம் ஸஹஸ்ராக்ஷம் விஜ்ஞாய ரகு⁴நந்த³ந ।
மதிம் சகார து³ர்மேதா⁴ தே³வராஜகுதூஹலாத் ॥ 20 ॥

அதா²ப்³ரவீத்ஸுரஶ்ரேஷ்ட²ம் க்ருதார்தே²நாந்தராத்மநா ।
க்ருதார்தா²ஸ்மி ஸுரஶ்ரேஷ்ட² க³ச்ச² ஶீக்⁴ரமித꞉ ப்ரபோ⁴ ॥ 21 ॥

ஆத்மாநம் மாம் ச தே³வேஶ ஸர்வதா³ ரக்ஷ மாநத³ ।
இந்த்³ரஸ்து ப்ரஹஸந்வாக்யமஹல்யாமித³மப்³ரவீத் ॥ 22 ॥

ஸுஶ்ரோணி பரிதுஷ்டோ(அ)ஸ்மி க³மிஷ்யாமி யதா²க³தம் ।
ஏவம் ஸங்க³ம்ய து தயா நிஶ்சக்ராமோடஜாத்தத꞉ ॥ 23 ॥

ஸ ஸம்ப்⁴ரமாத்த்வரந்ராம ஶங்கிதோ கௌ³தமம் ப்ரதி ।
கௌ³தமம் ஸ த³த³ர்ஶாத² ப்ரவிஶந்தம் மஹாமுநிம் ॥ 24 ॥ [தம்]

தே³வதா³நவது³ர்த⁴ர்ஷம் தபோப³லஸமந்விதம் ।
தீர்தோ²த³கபரிக்லிந்நம் தீ³ப்யமாநமிவாநலம் ॥ 25 ॥

க்³ருஹீதஸமித⁴ம் தத்ர ஸகுஶம் முநிபுங்க³வம் ।
த்³ருஷ்ட்வா ஸுரபதிஸ்த்ரஸ்தோ விவர்ணவத³நோ(அ)ப⁴வத் ॥ 26 ॥

அத² த்³ருஷ்ட்வா ஸஹஸ்ராக்ஷம் முநிவேஷத⁴ரம் முநி꞉ ।
து³ர்வ்ருத்தம் வ்ருத்தஸம்பந்நோ ரோஷாத்³வசநமப்³ரவீத் ॥ 27 ॥

மம ரூபம் ஸமாஸ்தா²ய க்ருதவாநஸி து³ர்மதே ।
அகர்தவ்யமித³ம் தஸ்மாத்³விப²லஸ்த்வம் ப⁴விஷ்யஸி ॥ 28 ॥

கௌ³தமேநைவமுக்தஸ்ய ஸரோஷேண மஹாத்மநா ।
பேததுர்வ்ருஷணௌ பூ⁴மௌ ஸஹஸ்ராக்ஷஸ்ய தத் க்ஷணாத் ॥ 29 ॥

ததா² ஶப்த்வா ஸ வை ஶக்ரமஹல்யாமபி ஶப்தவாந் ।
இஹ வர்ஷஸஹஸ்ராணி ப³ஹூநி த்வம் நிவத்ஸ்யஸி ॥ 30 ॥

வாயுப⁴க்ஷா நிராஹாரா தப்யந்தீ ப⁴ஸ்மஶாயிநீ ।
அத்³ருஶ்யா ஸர்வபூ⁴தாநாமாஶ்ரமே(அ)ஸ்மிந்நிவத்ஸ்யஸி ॥ 31 ॥

யதா³ சைதத்³வநம் கோ⁴ரம் ராமோ த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ।
ஆக³மிஷ்யதி து³ர்த⁴ர்ஷஸ்ததா³ பூதா ப⁴விஷ்யஸி ॥ 32 ॥

தஸ்யாதித்²யேந து³ர்வ்ருத்தே லோப⁴மோஹவிவர்ஜிதா ।
மத்ஸகாஶே முதா³ யுக்தா ஸ்வம் வபுர்தா⁴ரயிஷ்யஸி ॥ 33 ॥

ஏவமுக்த்வா மஹாதேஜா கௌ³தமோ து³ஷ்டசாரிணீம் ।
இமமாஶ்ரமமுத்ஸ்ருஜ்ய ஸித்³த⁴சாரணஸேவிதே ।
ஹிமவச்சி²க²ரே ரம்யே தபஸ்தேபே மஹாதபா꞉ ॥ 34 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ அஷ்டசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 48 ॥

பா³லகாண்ட³ ஏகோநபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (49) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: