Ayodhya Kanda Sarga 92 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³விநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (92)


॥ ப⁴ரத்³வாஜாமந்த்ரணம் ॥

ததஸ்தாம் ரஜநீம் வ்யுஷ்ய ப⁴ரத꞉ ஸபரிச்ச²த³꞉ ।
க்ருதாதித்²யோ ப⁴ரத்³வாஜம் காமாத³பி⁴ஜகா³ம ஹ ॥ 1 ॥

தம்ருஷி꞉ புருஷவ்யாக்⁴ரம் ப்ராஞ்ஜலிம் ப்ரேக்ஷ்ய சாக³தம் ।
ஹுதாக்³நிஹோத்ரோ ப⁴ரதம் ப⁴ரத்³வாஜோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ॥ 2 ॥

கச்சித³த்ர ஸுகா² ராத்ரிஸ்தவாஸ்மத்³விஷயே க³தா ।
ஸமக்³ரஸ்தே ஜந꞉ கச்சிதா³தித்²யே ஶம்ஸ மே(அ)நக⁴ ॥ 3 ॥

தமுவாசாஞ்ஜலிம் க்ருத்வா ப⁴ரதோ(அ)பி⁴ப்ரணம்ய ச ।
ஆஶ்ரமாத³பி⁴நிஷ்க்ராந்தம்ருஷிமுத்தமதேஜஸம் ॥ 4 ॥

ஸுகோ²ஷிதோ(அ)ஸ்மி ப⁴க³வந் ஸமக்³ரப³லவாஹந꞉ ।
தர்பித꞉ ஸர்வகாமைஶ்ச ஸாமாத்யோ ப³லவத்த்வயா ॥ 5 ॥

அபேதக்லமஸந்தாபா꞉ ஸுபி⁴க்ஷா꞉ ஸுப்ரதிஶ்ரயா꞉ ।
அபி ப்ரேஷ்யாநுபாதா³ய ஸர்வே ஸ்ம ஸுஸுகோ²ஷிதா꞉ ॥ 6 ॥

ஆமந்த்ரயே(அ)ஹம் ப⁴க³வந் காமம் த்வாம்ருஷிஸத்தம꞉ ।
ஸமீபம் ப்ரஸ்தி²தம் ப்⁴ராதுர்மைத்ரேணேக்ஷஸ்வ சக்ஷுஷா ॥ 7 ॥

ஆஶ்ரமம் தஸ்ய த⁴ர்மஜ்ஞ தா⁴ர்மிகஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ஆசக்ஷ்வ கதமோ மார்க³꞉ கியாநிதி ச ஶம்ஸ மே ॥ 8 ॥

இதி ப்ருஷ்டஸ்து ப⁴ரதம் ப்⁴ராத்ருத³ர்ஶநலாலஸம் ।
ப்ரத்யுவாச மஹாதேஜா꞉ ப⁴ரத்³வாஜோ மஹாதபா꞉ ॥ 9 ॥

ப⁴ரதார்த⁴த்ருதீயேஷு யோஜநேஷ்வஜநே வநே ।
சித்ரகூடோ கி³ரிஸ்தத்ர ரம்யநிர்த³ரகாநந꞉ ॥ 10 ॥

உத்தரம் பார்ஶ்வமாஸாத்³ய தஸ்ய மந்தா³கிநீ நதீ³ ।
புஷிபதத்³ருமஸஞ்ச²ந்நா ரம்யபுஷ்பிதகாநநா ॥ 11 ॥

அநந்தரம் தத்ஸரிதஶ்சித்ரகூடஶ்ச பர்வத꞉ ।
தயோ꞉ பர்ணகுடீ தாத தத்ர தௌ வஸதோ த்⁴ருவம் ॥ 12 ॥

த³க்ஷிணேநைவ மார்கே³ண ஸவ்யத³க்ஷிணமேவ வா ।
க³ஜவாஜிரதா²கீர்ணாம் வாஹிநீம் வாஹிநீபதே ॥ 13 ॥

வாஹயஸ்வ மஹாபா⁴க³ ததோ த்³ரக்ஷ்யஸி ராக⁴வம் ।
ப்ரயாணமிதி தச்ச்²ருத்வா ராஜராஜஸ்ய யோஷித꞉ ॥ 14 ॥

ஹித்வா யாநாநி யாநார்ஹா꞉ ப்³ராஹ்மணம் பர்யவாரயந் ।
வேபமாநா க்ருஶா தீ³நா ஸஹ தே³வ்யா ஸுமித்ரயா ॥ 15 ॥

கௌஸல்யா தத்ர ஜக்³ராஹ கராப்⁴யாம் சரணௌ முநே꞉ ।
அஸம்ருத்³தே⁴ந காமேந ஸர்வலோகஸ்ய க³ர்ஹிதா ॥ 16 ॥

கைகேயீ தஸ்ய ஜக்³ராஹ சரணௌ ஸவ்யபத்ரபா ।
தம் ப்ரத³க்ஷிணமாக³ம்ய ப⁴க³வந்தம் மஹாமுநிம் ॥ 17 ॥

அதூ³ராத்³ப⁴ரதஸ்யைவ தஸ்தௌ² தீ³நமநாஸ்ததா³ ।
தத꞉ பப்ரச்ச² ப⁴ரதம் ப⁴ரத்³வாஜோ த்³ருட⁴வ்ரத꞉ ॥ 18 ॥

விஶேஷம் ஜ்ஞாதுமிச்சா²மி மாத்ரூணாம் தவ ராக⁴வ ।
ஏவமுக்தஸ்து ப⁴ரதோ ப⁴ரத்³வாஜேந தா⁴ர்மிக꞉ ॥ 19 ॥

உவாச ப்ராஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா வாக்யம் வசநகோவித³꞉ ।
யாமிமாம் ப⁴க³வந் தீ³நாம் ஶோகாநஶநகர்ஶிதாம் ॥ 20 ॥

பிதுர்ஹி மஹிஷீம் தே³வீம் தே³வதாமிவ பஶ்யஸி ।
ஏஷா தம் புருஷவ்யாக்⁴ரம் ஸிம்ஹவிக்ராந்தகா³மிநம் ॥ 21 ॥

கௌஸல்யா ஸுஷுவே ராமம் தா⁴தாரமதி³திர்யதா² ।
அஸ்யாவாமபு⁴ஜம் ஶ்லிஷ்டா யைஷா திஷ்ட²தி து³ர்மநா꞉ ॥ 22 ॥

கர்ணிகாரஸ்ய ஶாகே²வ ஶீர்ணபுஷ்பா வநாந்தரே ।
ஏதஸ்யாஸ்து ஸுதௌ தே³வ்யா꞉ குமாரௌ தே³வவர்ணிநௌ ॥ 23 ॥

உபௌ⁴ லக்ஷ்மணஶத்ருக்⁴நௌ வீரௌ ஸத்யபராக்ரமௌ ।
யஸ்யா꞉ க்ருதே நரவ்யாக்⁴ரௌ ஜீவநாஶமிதோ க³தௌ ॥ 24 ॥

ராஜபுத்ரவிஹீநஶ்ச ஸ்வர்க³ம் த³ஶரதோ² க³த꞉ ।
க்ரோத⁴நாமக்ருதப்ரஜ்ஞாம் த்³ருப்தாம் ஸுப⁴க³மாநிநீம் ॥ 25 ॥

ஐஶ்வர்யகாமாம் கைகேயீமநார்யாமார்யரூபிணீம் ।
மமைதாம் மாதரம் வித்³தி⁴ ந்ருஶம்ஸாம் பாபநிஶ்சயாம் ॥ 26 ॥

யதோமூலம் ஹி பஶ்யாமி வ்யஸநம் மஹதா³த்மந꞉ ।
இத்யுக்த்வா நரஶார்தூ³ளோ பா³ஷ்பக³த்³க³த³யா கி³ரா ॥ 27 ॥

ஸ நிஶஶ்வாஸ தாம்ராக்ஷோ நாக³꞉ க்ருத்³த⁴ இவ ஶ்வஸந் ।
ப⁴ரத்³வாஜோ மஹர்ஷிஸ்தம் ப்³ருவந்தம் ப⁴ரதம் ததா² ॥ 28 ॥

ப்ரத்யுவாச மஹாபு³த்³தி⁴ரித³ம் வசநமர்த²வத் ।
ந தோ³ஷேணாவக³ந்தவ்யா கைகேயீ ப⁴ரத த்வயா ॥ 29 ॥

ராமப்ரவ்ராஜநம் ஹ்யேதத் ஸுகோ²த³ர்கம் ப⁴விஷ்யதி ।
தே³வாநாம் தா³நவாநாம் ச ருஷீணாம் பா⁴விதாத்மநாம் ॥ 30 ॥

ஹிதமேவ ப⁴விஷ்யத்³தி⁴ ராமப்ரவ்ராஜநாதி³ஹ ।
அபி⁴வாத்³ய து ஸம்ஸித்³த⁴꞉ க்ருத்வா சைநம் ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 31 ॥

ஆமந்த்ர்ய ப⁴ரத꞉ ஸைந்யம் யுஜ்யதாமித்யசோத³யத் ।
ததோ வாஜிரதா²ந்யுக்த்வா தி³வ்யாந்ஹேமபரிஷ்க்ருதாந் ॥ 32 ॥

அத்⁴யாரோஹத்ப்ரயாணார்தீ² ப³ஹூந்ப³ஹுவிதோ⁴ ஜந꞉ ।
க³ஜகந்யா க³ஜாஶ்சைவ ஹேமகக்ஷ்யா꞉ பதாகிந꞉ ॥ 33 ॥

ஜீமூதா இவ க⁴ர்மாந்தே ஸகோ⁴ஷா꞉ ஸம்ப்ரதஸ்தி²ரே ।
விவிதா⁴ந்யபி யாநாநி மஹாந்தி ச லகூ⁴நி ச ॥ 34 ॥

ப்ரயயு꞉ ஸுமஹார்ஹாணி பாதை³ரேவ பதா³தய꞉ ।
அத² யாநப்ரவேகைஸ்து கௌஸல்யாப்ரமுகா²꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 35 ॥

ராமத³ர்ஶநகாங்க்ஷிண்ய꞉ ப்ரயயுர்முதி³தாஸ்ததா³ ।
சந்த்³ரார்கதருணாபா⁴ஸாம் நியுக்தாம் ஶிபி³காம் ஶுபா⁴ம் ॥ 36 ॥

ஆஸ்தா²ய ப்ரயயௌ ஶ்ரீமாந் ப⁴ரத꞉ ஸபரிச்ச²த³꞉ ।
ஸா ப்ரயாதா மஹாஸேநா க³ஜவாஜிரதா²குலா ॥ 37 ॥

த³க்ஷிணாம் தி³ஶமாவ்ருத்ய மஹாமேக⁴ இவோத்தி²த꞉ ।
வநாநி து வ்யதிக்ரம்ய ஜுஷ்டாநி ம்ருக³பக்ஷிபி⁴꞉ ।
க³ங்கா³யா꞉ பரவேலாயாம் கி³ரிஷ்வபி நதீ³ஷு ச ॥ 38 ॥

ஸா ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டத்³விஜவாஜியோதா⁴
வித்ராஸயந்தீ ம்ருக³பக்ஷிஸங்கா⁴ந் ।
மஹத்³வநம் தத்ப்ரதிகா³ஹமாநா
ரராஜ ஸேநா ப⁴ரதஸ்ய தத்ர ॥ 39 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³விநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 92 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரிநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (93) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed