Ayodhya Kanda Sarga 7 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தம꞉ ஸர்க³꞉ (7)


॥ மந்த²ராபரிதே³வநம் ॥

ஜ்ஞாதிதா³ஸீ யதோஜாதா கைகேய்யாஸ்து ஸஹோஷிதா ।
ப்ராஸாத³ம் சந்த்³ரஸங்காஶமாருரோஹ யத்³ருச்ச²யா ॥ 1 ॥

ஸிக்தராஜபதா²ம் ரம்யாம் ப்ரகீர்ணகுஸுமோத்கராம் ।
அயோத்⁴யாம் மந்த²ரா தஸ்மாத்ப்ராஸாதா³த³ந்வவைக்ஷத ॥ 2 ॥

பதாகாபி⁴ர்வரார்ஹாபி⁴ர்த்⁴வஜைஶ்ச ஸமலங்க்ருதாம் ।
வ்ருதாம் ச²ந்நபதை²ஶ்சாபி ஶிர꞉ஸ்நாதஜநைர்வ்ருதாம் ॥ 3 ॥

மால்யமோத³கஹஸ்தைஶ்ச த்³விஜேந்த்³ரைரபி⁴நாதி³தாம் ।
ஶுக்லதே³வக்³ருஹத்³வாராம் ஸர்வவாதி³த்ரநிஸ்வநாம் ॥ 4 ॥

ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டஜநாகீர்ணாம் ப்³ரஹ்மகோ⁴ஷாபி⁴நாதி³தாம் ।
ப்ரஹ்ருஷ்டவரஹஸ்த்யஶ்வாம் ஸம்ப்ரணர்தி³தகோ³வ்ருஷாம் ॥ 5 ॥

ப்ரஹ்ருஷ்டமுதி³தை꞉ பௌரைருச்ச்²ரிதத்⁴வஜமாலிநீம் ।
அயோத்⁴யாம் மந்த²ரா த்³ருஷ்ட்வா பரம் விஸ்மயமாக³தா ॥ 6 ॥

ப்ரஹர்ஷோத்பு²ல்லநயநாம் பாண்டு³ரக்ஷௌமவாஸிநீம் ।
அவிதூ³ரே ஸ்தி²தாம் த்³ருஷ்ட்வா தா⁴த்ரீம் பப்ரச்ச² மந்த²ரா ॥ 7 ॥

உத்தமேநாபி⁴ஸம்யுக்தா ஹர்ஷேணார்த²பரா ஸதீ ।
ராமமாதா த⁴நம் கிம் நு ஜநேப்⁴ய꞉ ஸம்ப்ரயச்ச²தி ॥ 8 ॥

அதிமாத்ரப்ரஹர்ஷோ(அ)யம் கிம் ஜநஸ்ய ச ஶம்ஸ மே ।
காரயிஷ்யதி கிம் வாபி ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டோ மஹீபதி꞉ ॥ 9 ॥

விதீ³ர்யமாணா ஹர்ஷேண தா⁴த்ரீ து பரயா முதா³ ।
ஆசசக்ஷே(அ)த² குப்³ஜாயை பூ⁴யஸீம் ராக⁴வஶ்ரியம் ॥ 10 ॥

ஶ்வ꞉ புஷ்யேண ஜிதக்ரோத⁴ம் யௌவராஜ்யேந ராக⁴வம் ।
ராஜா த³ஶரதோ² ராமமபி⁴ஷேசயிதாநக⁴ம் ॥ 11 ॥

தா⁴த்ர்யாஸ்து வசநம் ஶ்ருத்வா குப்³ஜா க்ஷிப்ரமமர்ஷிதா ।
கைலாஸஶிக²ராகாராத்ப்ராஸாதா³த³வரோஹத ॥ 12 ॥

ஸா த³ஹ்யமாநா கோபேந மந்த²ரா பாபத³ர்ஶிநீ ।
ஶயாநாமேத்ய கைகேயீமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 13 ॥

உத்திஷ்ட² மூடே⁴ கிம் ஶேஷே ப⁴யம் த்வாமபி⁴வர்ததே ।
உபப்லுதமகௌ⁴கே⁴ந கிமாத்மாநம் ந பு³த்⁴யஸே ॥ 14 ॥

அநிஷ்டே ஸுப⁴கா³காரே ஸௌபா⁴க்³யேந விகத்த²ஸே ।
சலம் ஹி தவ ஸௌபா⁴க்³யம் நத்³யா꞉ ஸ்ரோத இவோஷ்ணகே³ ॥ 15 ॥

ஏவமுக்தா து கைகேயீ ருஷ்டயா பருஷம் வச꞉ ।
குப்³ஜயா பாபத³ர்ஶிந்யா விஷாத³மக³மத்பரம் ॥ 16 ॥

கைகேயீ த்வப்³ரவீத்குப்³ஜாம் கச்சித்க்ஷேமம் ந மந்த²ரே ।
விஷண்ணவத³நாம் ஹி த்வாம் லக்ஷயே ப்⁴ருஶது³꞉கி²தாம் ॥ 17 ॥

மந்த²ரா து வச꞉ ஶ்ருத்வா கைகேய்யா மது⁴ராக்ஷரம் ।
உவாச க்ரோத⁴ஸம்யுக்தா வாக்யம் வாக்யவிஶாரதா³ ॥ 18 ॥

ஸா விஷண்ணதரா பூ⁴த்வா குப்³ஜா தஸ்யா ஹிதைஷிணீ ।
விஷாத³யந்தீ ப்ரோவாச பே⁴த³யந்தீ ச ராக⁴வம் ॥ 19 ॥

அக்ஷய்யம் ஸுமஹத்³தே³வி ப்ரவ்ருத்தம் த்வத்³விநாஶநம் ।
ராமம் த³ஶரதோ² ராஜா யௌவராஜ்யே(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதி ॥ 20 ॥

ஸாஸ்ம்யகா³தே⁴ ப⁴யே மக்³நா து³꞉க²ஶோகஸமந்விதா ।
த³ஹ்யமாநா(அ)நலேநேவ த்வத்³தி⁴தார்த²மிஹாக³தா ॥ 21 ॥

தவ து³꞉கே²ந கைகேயி மம து³꞉க²ம் மஹத்³ப⁴வேத் ।
த்வத்³வ்ருத்³தௌ⁴ மம வ்ருத்³தி⁴ஶ்ச ப⁴வேத³த்ர ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 22 ॥

நராதி⁴பகுலே ஜாதா மஹிஷீ த்வம் மஹீபதே꞉ ।
உக்³ரத்வம் ராஜத⁴ர்மாணாம் கத²ம் தே³வி ந பு³த்⁴யஸே ॥ 23 ॥

த⁴ர்மவாதீ³ ஶடோ² ப⁴ர்தா ஶ்லக்ஷ்ணவாதீ³ ச தா³ருண꞉ ।
ஶுத்³த⁴பா⁴வேந ஜாநீஷே தேநைவமதிஸந்தி⁴தா ॥ 24 ॥

உபஸ்தி²தம் ப்ரயுஞ்ஜாநஸ்த்வயி ஸாந்த்வமநர்த²கம் ।
அர்தே²நைவாத்³ய தே ப⁴ர்தா கௌஸல்யாம் யோஜயிஷ்யதி ॥ 25 ॥

அபவாஹ்ய ஸ து³ஷ்டாத்மா ப⁴ரதம் தவ ப³ந்து⁴ஷு ।
கால்யே ஸ்தா²பயிதா ராமம் ராஜ்யே நிஹதகண்டகே ॥ 26 ॥

ஶத்ரு꞉ பதிப்ரவாதே³ந மாத்ரேவ ஹிதகாம்யயா ।
ஆஶீவிஷ இவாங்கேந பா³லே பரிஹ்ருதஸ்த்வயா ॥ 27 ॥

யதா² ஹி குர்யாத்ஸர்போ வா ஶத்ருர்வா ப்ரத்யுபேக்ஷித꞉ ।
ராஜ்ஞா த³ஶரதே²நாத்³ய ஸபுத்ரா த்வம் ததா² க்ருதா ॥ 28 ॥

பாபேநாந்ருதஸாந்த்வேந பா³லே நித்யஸுகோ²சிதே ।
ராமம் ஸ்தா²பயதா ராஜ்யே ஸாநுப³ந்தா⁴ ஹதா ஹ்யஸி ॥ 29 ॥

ஸா ப்ராப்தகாலம் கைகேயி க்ஷிப்ரம் குரு ஹிதம் தவ ।
த்ராயஸ்வ புத்ரமாத்மாநம் மாம் ச விஸ்மயத³ர்ஶநே ॥ 30 ॥

மந்த²ராயா வச꞉ ஶ்ருத்வா ஶயநாத்ஸா ஶுபா⁴நநா ।
உத்தஸ்தௌ² ஹர்ஷஸம்பூர்ணா சந்த்³ரளேகே²வ ஶாரதீ³ ॥ 31 ॥

அதீவ ஸா து ஸம்ஹ்ருஷ்டா கைகேயீ விஸ்மயாந்விதா ।
ஏகமாப⁴ரணம் தஸ்யை குப்³ஜாயை ப்ரத³தௌ³ ஶுப⁴ம் ॥ 32 ॥

த³த்த்வா த்வாப⁴ரணம் தஸ்யை குப்³ஜாயை ப்ரமதோ³த்தமா ।
கைகேயீ மந்த²ராம் த்³ருஷ்ட்வா புநரேவாப்³ரவீதி³த³ம் ॥ 33 ॥

இத³ம் து மந்த²ரே மஹ்யமாக்²யாஸி பரமம் ப்ரியம் ।
ஏதந்மே ப்ரியமாக்²யாதம் பூ⁴ய꞉ கிம் வா கரோமி தே ॥ 34 ॥

ராமே வா ப⁴ரதே வா(அ)ஹம் விஶேஷம் நோபலக்ஷயே ।
தஸ்மாத்துஷ்டா(அ)ஸ்மி யத்³ராஜா ராமம் ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதி ॥ 35 ॥

ந மே பரம் கிஞ்சிதி³தஸ்த்வயா புந꞉
ப்ரியம் ப்ரியார்ஹே ஸுவசம் வசோ வரம் ।
ததா² ஹ்யவோசஸ்த்வமத꞉ ப்ரியோத்தரம்
பரம் வரம் தே ப்ரத³தா³மி தம் வ்ருணு ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 7 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டம꞉ ஸர்க³꞉ (8) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed