Ayodhya Kanda Sarga 25 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (25)


॥ மாத்ருஸ்வஸ்த்யயநம் ॥

ஸா(அ)பநீய தமாயாஸமுபஸ்ப்ருஶ்ய ஜலம் ஶுசி꞉ ।
சகார மாதா ராமஸ்ய மங்க³ளாநி மநஸ்விநீ ॥ 1 ॥

ந ஶக்யஸே வாரயிதும் க³ச்சே²தா³நீம் ரகூ⁴த்தம ।
ஶீக்⁴ரம் ச விநிவர்தஸ்வ வர்தஸ்வ ச ஸதாம் க்ரமே ॥ 2 ॥

யம் பாலயஸி த⁴ர்மம் த்வம் த்⁴ருத்யா ச நியமேந ச ।
ஸ வை ராக⁴வஶார்தூ³ள த⁴ர்மஸ்த்வாமபி⁴ரக்ஷது ॥ 3 ॥

யேப்⁴ய꞉ ப்ரணமஸே புத்ர சைத்யேஷ்வாயதநேஷு ச ।
தே ச த்வாமபி⁴ரக்ஷந்து வநே ஸஹ மஹர்ஷிபி⁴꞉ ॥ 4 ॥

யாநி த³த்தாநி தே(அ)ஸ்த்ராணி விஶ்வாமித்ரேண தீ⁴மதா ।
தாநி த்வாமபி⁴ரக்ஷந்து கு³ணை꞉ ஸமுதி³தம் ஸதா³ ॥ 5 ॥

பித்ருஶுஶ்ரூஷயா புத்ர மாத்ருஶுஶ்ரூஷயா ததா² ।
ஸத்யேந ச மஹாபா³ஹோ சிரம் ஜீவாபி⁴ரக்ஷித꞉ ॥ 6 ॥

ஸமித்குஶபவித்ராணி வேத்³யஶ்சாயதநாநி ச ।
ஸ்த²ண்டி³லாநி விசித்ராணி ஶைலா வ்ருக்ஷா꞉ க்ஷுபா ஹ்ரதா³꞉ ॥ 7 ॥

பதங்கா³꞉ பந்நகா³꞉ ஸிம்ஹாஸ்த்வாம் ரக்ஷந்து நரோத்தம ।
ஸ்வஸ்தி ஸாத்⁴யாஶ்ச விஶ்வே ச மருதஶ்ச மஹர்ஷய꞉ ॥ 8 ॥

ஸ்வஸ்தி தா⁴தா விதா⁴தா ச ஸ்வஸ்தி பூஷா ப⁴கோ³(அ)ர்யமா ।
லோகபாலாஶ்ச தே ஸர்வே வாஸவப்ரமுகா²ஸ்ததா² ॥ 9 ॥

ருதவஶ்சைவ பக்ஷாஶ்ச மாஸா꞉ ஸம்வத்ஸரா꞉ க்ஷபா꞉ ।
தி³நாநி ச முஹூர்தாஶ்ச ஸ்வஸ்தி குர்வந்து தே ஸதா³ ॥ 10 ॥

ஸ்ம்ருதிர்த்⁴ருதிஶ்ச த⁴ர்மஶ்ச பாது த்வாம் புத்ர ஸர்வத꞉ ।
ஸ்கந்த³ஶ்ச ப⁴க³வாந்தே³வ꞉ ஸோமஶ்ச ஸப்³ருஹஸ்பதி꞉ ॥ 11 ॥

ஸப்தர்ஷயோ நாரத³ஶ்ச தே த்வாம் ரக்ஷந்து ஸர்வத꞉ ।
யே சாபி ஸர்வத꞉ ஸித்³தா⁴ தி³ஶஶ்ச ஸதி³கீ³ஶ்வரா꞉ ॥ 12 ॥

ஸ்துதா மயா வநே தஸ்மிந்பாந்து த்வாம் புத்ர நித்யஶ꞉ ।
ஶைலா꞉ ஸர்வே ஸமுத்³ராஶ்ச ராஜா வருண ஏவ ச ॥ 13 ॥

த்³யௌரந்தரிக்ஷம் ப்ருதி²வீ நத்³ய꞉ ஸர்வாஸ்ததை²வ ச ।
நக்ஷத்ராணி ச ஸர்வாணி க்³ரஹாஶ்ச ஸஹதே³வதா꞉ ॥ 14 ॥

அஹோராத்ரே ததா² ஸந்த்⁴யே பாந்து த்வாம் வநமாஶ்ரிதம் ।
ருதவஶ்சைவ ஷட் புண்யா மாஸா꞉ ஸம்வத்ஸராஸ்ததா² ॥ 15 ॥

கலாஶ்ச காஷ்டா²ஶ்ச ததா² தவ ஶர்ம தி³ஶந்து தே ।
மஹாவநே விசரதோ முநிவேஷஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 16 ॥

தவாதி³த்யாஶ்ச தை³த்யாஶ்ச ப⁴வந்து ஸுக²தா³꞉ ஸதா³ ।
ராக்ஷஸாநாம் பிஶாசாநாம் ரௌத்³ராணாம் க்ரூரகர்மணாம் ॥ 17 ॥

க்ரவ்யாதா³நாம் ச ஸர்வேஷாம் மா பூ⁴த்புத்ரக தே ப⁴யம் ।
ப்லவகா³ வ்ருஶ்சிகா த³ம்ஶா மஶகாஶ்சைவ காநநே ॥ 18 ॥

ஸரீஸ்ருபாஶ்ச கீடாஶ்ச மா பூ⁴வந்க³ஹநே தவ ।
மஹாத்³விபாஶ்ச ஸிம்ஹாஶ்ச வ்யாக்⁴ரா ருக்ஷாஶ்ச த³ம்ஷ்ட்ரிண꞉ ॥ 19 ॥

மஹிஷா꞉ ஶ்ருங்கி³ணோ ரௌத்³ரா ந தே த்³ருஹ்யந்து புத்ரக ।
ந்ருமாம்ஸபோ⁴ஜிநோ ரௌத்³ரா யே சாந்யே ஸத்த்வஜாதய꞉ ॥ 20 ॥

மா ச த்வாம் ஹிம்ஸிஷு꞉ புத்ர மயா ஸம்பூஜிதாஸ்த்விஹ ।
ஆக³மாஸ்தே ஶிவா꞉ ஸந்து ஸித்³த்⁴யந்து ச பராக்ரமா꞉ ॥ 21 ॥

ஸர்வஸம்பத்தயே ராம ஸ்வஸ்திமாந்க³ச்ச² புத்ரக ।
ஸ்வஸ்தி தே(அ)ஸ்த்வாந்தரிக்ஷேப்⁴ய꞉ பார்தி²வேப்⁴ய꞉ புந꞉ புந꞉ ॥ 22 ॥

ஸர்வேப்⁴யஶ்சைவ தே³வேப்⁴யோ யே ச தே பரிபந்தி²ந꞉ ।
ஶுக்ர꞉ ஸோமஶ்ச ஸூர்யஶ்ச த⁴நதோ³(அ)த² யமஸ்ததா² ॥ 23 ॥ [கு³ரு꞉]

பாந்து த்வாமர்சிதா ராம த³ண்ட³காரண்யவாஸிநம் ।
அக்³நிர்வாயுஸ்ததா² தூ⁴மோ மந்த்ராஶ்சர்ஷிமுகா²ச்ச்யுதா꞉ ॥ 24 ॥

உபஸ்பர்ஶநகாலே து பாந்து த்வாம் ரகு⁴நந்த³ந ।
ஸர்வலோகப்ரபு⁴ர்ப்³ரஹ்மா பூ⁴தப⁴ர்தா தத²ர்ஷய꞉ ॥ 25 ॥

யே ச ஶேஷா꞉ ஸுராஸ்தே த்வாம் ரக்ஷந்து வநவாஸிநம் ।
இதி மால்யை꞉ ஸுரக³ணாந்க³ந்தை⁴ஶ்சாபி யஶஸ்விநீ ॥ 26 ॥

ஸ்துதிபி⁴ஶ்சாநுரூபாபி⁴ராநர்சாயதலோசநா । [அநுகூலாபி⁴꞉]
ஜ்வலநம் ஸமுபாதா³ய ப்³ராஹ்மணேந மஹாத்மநா ॥ 27 ॥

ஹாவயாமாஸ விதி⁴நா ராமமங்க³ளகாரணாத் ।
க்⁴ருதம் ஶ்வேதாநி மால்யாநி ஸமித⁴꞉ ஶ்வேதஸர்ஷபாந் ॥ 28 ॥

உபஸம்பாத³யாமாஸ கௌஸல்யா பரமாங்க³நா ।
உபாத்⁴யாய꞉ ஸ விதி⁴நா ஹுத்வா ஶாந்திமநாமயம் ॥ 29 ॥

ஹுதஹவ்யாவஶேஷேண பா³ஹ்யம் ப³லிமகல்பயத் ।
மது⁴த³த்⁴யக்ஷதக்⁴ருதை꞉ ஸ்வஸ்திவாச்ய த்³விஜாம்ஸ்தத꞉ ॥ 30 ॥

வாசயாமாஸ ராமஸ்ய வநே ஸ்வஸ்த்யயநக்ரியா꞉ ।
ததஸ்தஸ்மை த்³விஜேந்த்³ராய ராமமாதா யஶஸ்விநீ ॥ 31 ॥

த³க்ஷிணாம் ப்ரத³தௌ³ காம்யாம் ராக⁴வம் சேத³மப்³ரவீத் ।
யந்மங்க³ளம் ஸஹஸ்ராக்ஷே ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருதே ॥ 32 ॥

வ்ருத்ரநாஶே ஸமப⁴வத்தத்தே ப⁴வது மங்க³ளம் ।
யந்மங்க³ளம் ஸுபர்ணஸ்ய விநதா(அ)கல்பயத்புரா ॥ 33 ॥

அம்ருதம் ப்ரார்த²யாநஸ்ய தத்தே ப⁴வது மங்க³ளம் ।
அம்ருதோத்பாத³நே தை³த்யாந் க்⁴நதோ வஜ்ரத⁴ரஸ்ய யத் ॥ 34 ॥

அதி³திர்மங்க³ளம் ப்ராதா³த்தத்தே ப⁴வது மங்க³ளம் ।
த்ரீந்விக்ரமாந்ப்ரக்ரமதோ விஷ்ணோரமிததேஜஸ꞉ ॥ 35 ॥

யதா³ஸீந்மங்க³ளம் ராம தத்தே ப⁴வது மங்க³ளம் ।
ருதவ꞉ ஸாக³ரா த்³வீபா வேதா³ லோகா தி³ஶஶ்ச தே ॥ 36 ॥

மங்க³ளாநி மஹாபா³ஹோ தி³ஶந்து ஶுப⁴மங்க³ளா꞉ ।
இதி புத்ரஸ்ய ஶேஷாம்ஶ்ச க்ருத்வா ஶிரஸி பா⁴மிநீ ॥ 37 ॥

க³ந்தை⁴ஶ்சாபி ஸமாலப்⁴ய ராமமாயதலோசநா ।
ஓஷதீ⁴ம் சாபி ஸித்³தா⁴ர்தா²ம் விஶல்யகரணீம் ஶுபா⁴ம் ॥ 38 ॥

சகார ரக்ஷாம் கௌஸல்யா மந்த்ரைரபி⁴ஜஜாப ச ।
உவாசாதிப்ரஹ்ருஷ்டேவ ஸா து³꞉க²வஶவர்திநீ ॥ 39 ॥

வாங்மாத்ரேண ந பா⁴வேந வாசா ஸம்ஸஜ்ஜமாநயா ।
ஆநம்ய மூர்த்⁴நி சாக்⁴ராய பரிஷ்வஜ்ய யஶஸ்விநீ ॥ 40 ॥

அவத³த்புத்ர ஸித்³தா⁴ர்தோ² க³ச்ச² ராம யதா²ஸுக²ம் ।
அரோக³ம் ஸர்வஸித்³தா⁴ர்த²மயோத்⁴யாம் புநராக³தம் ॥ 41 ॥

பஶ்யாமி த்வாம் ஸுக²ம் வத்ஸ ஸுஸ்தி²தம் ராஜவர்த்மநி ।
ப்ரநஷ்டது³꞉க²ஸங்கல்பா ஹர்ஷவித்³யோதிதாநநா ॥ 42 ॥

த்³ரக்ஷ்யாமி த்வாம் வநாத்ப்ராப்தம் பூர்ணசந்த்³ரமிவோதி³தம் ।
ப⁴த்³ராஸநக³தம் ராம வநவாஸாதி³ஹாக³தம் ॥ 43 ॥ [ப⁴த்³ரம்]

த்³ரக்ஷ்யாமி ச புநஸ்த்வாம் து தீர்ணவந்தம் பிதுர்வச꞉ ।
மங்க³ளைருபஸம்பந்நோ வநவாஸாதி³ஹாக³த꞉ ।
வத்⁴வா மம ச நித்யம் த்வம் காமாந் ஸம்வர்த⁴ யாஹி போ⁴ ॥ 44 ॥

மயார்சிதா தே³வக³ணா꞉ ஶிவாத³யோ
மஹர்ஷயோ பூ⁴தமஹாஸுரோரகா³꞉ ।
அபி⁴ப்ரயாதஸ்ய வநம் சிராய தே
ஹிதாநி காங்க்ஷந்து தி³ஶஶ்ச ராக⁴வ ॥ 45 ॥

இதீவ சாஶ்ருப்ரதிபூர்ணலோசநா
ஸமாப்ய ச ஸ்வஸ்த்யயநம் யதா²விதி⁴ ।
ப்ரத³க்ஷிணம் சைவ சகார ராக⁴வம்
புந꞉ புநஶ்சாபி நிபீட்³ய ஸஸ்வஜே ॥ 46 ॥

ததா² து தே³வ்யா ஸ க்ருதப்ரத³க்ஷிணோ
நிபீட்³ய மாதுஶ்சரணௌ புந꞉ புந꞉ ।
ஜகா³ம ஸீதாநிலயம் மஹாயஶா꞉
ஸ ராக⁴வ꞉ ப்ரஜ்வலித꞉ ஸ்வயா ஶ்ரியா ॥ 47 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 25 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷட்³விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (26) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక : "శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed