Ayodhya Kanda Sarga 114 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ சதுர்த³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (114)


॥ அயோத்⁴யாப்ரவேஶ꞉ ॥

ஸ்நிக்³த⁴க³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷேண ஸ்யந்த³நேநோபயாந் ப்ரபு⁴꞉ ।
அயோத்⁴யாம் ப⁴ரத꞉ க்ஷிப்ரம் ப்ரவிவேஶ மஹாயஶா꞉ ॥ 1 ॥

பி³டா³லோலூகசரிதாமாலீநநரவாரணாம் ।
திமிராப்⁴யாஹதாம் காளீமப்ரகாஶாம் நிஶாமிவ ॥ 2 ॥

ராஹுஶத்ரோ꞉ ப்ரியாம் பத்நீம் ஶ்ரியா ப்ரஜ்வலிதப்ரபா⁴ம் ।
க்³ரஹேணாப்⁴யுத்தி²தே நைகாம் ரோஹிணீமிவ பீடி³தாம் ॥ 3 ॥

அல்போஷ்ணக்ஷுப்³த⁴ஸலிலாம் க⁴ர்மோத்தப்தவிஹங்க³மாம் ।
லீநமீநஜ²ஷக்³ராஹாம் க்ருஶாம் கி³ரிநதீ³மிவ ॥ 4 ॥

விதூ⁴மாமிவ ஹேமாபா⁴மத்⁴வராக்³நே꞉ ஸமுத்தி²தாம் ।
ஹவிரப்⁴யுக்ஷிதாம் பஶ்சாத் ஶிகா²ம் விப்ரளயம் க³தாம் ॥ 5 ॥

வித்⁴வஸ்தகவசாம் ருக்³ணக³ஜவாஜிரத²த்⁴வஜாம் ।
ஹதப்ரவீராமாபந்நாம் சமூமிவ மஹாஹவே ॥ 6 ॥

ஸபே²நா ஸஸ்வநா பூ⁴த்வா ஸாக³ரஸ்ய ஸமுத்தி²தாம் ।
ப்ரஶாந்தமாருதோத்³கா⁴தாம் ஜலோர்மிமிவ நிஸ்வநாம் ॥ 7 ॥

த்யக்தாம் யஜ்ஞாயுதை⁴꞉ ஸர்வைரபி⁴ரூபைஶ்ச யாஜகை꞉ ।
ஸுத்யாகாலே விநிர்வ்ருத்தே வேதி³ம் க³தரவாமிவ ॥ 8 ॥

கோ³ஷ்ட²மத்⁴யே ஸ்தி²தாமார்தாமசரந்தீம் த்ருணம் நவம் ।
கோ³வ்ருஷேண பரித்யக்தாம் க³வாம் பத்திமிவோத்ஸுகாம் ॥ 9 ॥

ப்ரபா⁴கராத்³யை꞉ ஸுஸ்நிக்³தை⁴꞉ ப்ரஜ்வலத்³பி⁴ரிவோத்தமை꞉ ।
வியுக்தாம் மணிபி⁴ர்ஜாத்யைர்நவாம் முக்தாவளீமிவ ॥ 10 ॥

ஸஹஸா சலிதாம் ஸ்தா²நாந்மஹீம் புண்யக்ஷயாத்³க³தாம் ।
ஸம்ஹ்ருதத்³யுதிவிஸ்தாராம் தாராமிவ தி³வஶ்ச்யுதாம் ॥ 11 ॥

புஷ்பநத்³தா⁴ம் வஸந்தாந்தே மத்தப்⁴ரமரநாதி³தாம் ।
த்³ருததா³வாக்³நிவிப்லுஷ்டாம் க்லாந்தாம் வநலதாமிவ ॥ 12 ॥

ஸம்மூட⁴நிக³மாம் ஸ்தப்³தா⁴ம் ஸங்க்ஷிப்தவிபணாபணாம் ।
ப்ரச்ச²ந்நஶஶிநக்ஷத்ராம் த்³யாமிவாம்பு³த⁴ரைர்வ்ருதாம் ॥ 13 ॥

க்ஷீணபாநோத்தமைர்பி⁴ந்நை꞉ ஶராவைரபி⁴ஸம்வ்ருதாம் ।
ஹதஶௌண்டா³மிவாகாஶே பாநபூ⁴மிமஸம்ஸ்க்ருதாம் ॥ 14 ॥

வ்ருக்ணபூ⁴மிதலாம் நிம்நாம் வ்ருக்ணபாத்ரை꞉ ஸமாவ்ருதாம் ।
உபயுக்தோத³காம் ப⁴க்³நாம் ப்ரபாம் நிபதிதாமிவ ॥ 15 ॥

விபுலாம் விததாம் சைவ யுக்தபாஶாம் தரஸ்விநாம் ।
பூ⁴மௌ பா³ணைர்விநிஷ்க்ருத்தாம் பதிதாம் ஜ்யாமிவாயுதா⁴த் ॥ 16 ॥

ஸஹஸா யுத்³த⁴ஶௌண்டே³ந ஹயாரோஹேண வாஹிதாம் ।
நிக்ஷிப்தபா⁴ண்டா³முத்ஸ்ருஷ்டாம் கிஶோரீமிவ து³ர்ப³லாம் ॥ 17 ॥

ஶுஷ்கதோயாம் மஹாமத்ஸ்யை꞉ கூர்மைஶ்ச ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருதாம் ।
ப்ரபி⁴ந்நதடவிஸ்தீர்ணாம் வாபீமிவ ஹ்ருதோத்பலாம் ॥ 18 ॥

புருஷஸ்யாப்ரஹ்ருஷ்டஸ்ய ப்ரதிஷித்³தா⁴நுலேபநாம் ।
ஸந்தப்தாமிவ ஶோகேந கா³த்ரயஷ்டிமபூ⁴ஷணாம் ॥ 19 ॥

ப்ராவ்ருஷி ப்ரவிகா³டா⁴யாம் ப்ரவிஷ்டஸ்யாப்⁴ரமண்ட³லம் ।
ப்ரச்ச²ந்நாம் நீலஜீமூதைர்பா⁴ஸ்கரஸ்ய ப்ரபா⁴மிவ ॥ 20 ॥

ப⁴ரதஸ்து ரத²ஸ்த²꞉ ஸந் ஶ்ரீமாந் த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ।
வாஹயந்தம் ரத²ஶ்ரேஷ்ட²ம் ஸாரதி²ம் வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 21 ॥

கிம் நு க²ல்வத்³ய க³ம்பீ⁴ரோ மூர்சி²தோ ந நிஶம்யதே ।
யதா²புரமயோத்⁴யாயாம் கீ³தவாதி³த்ரநிஸ்வந꞉ ॥ 22 ॥

வாருணீமத³க³ந்த⁴ஶ்ச மால்யக³ந்த⁴ஶ்ச மூர்ச்சி²த꞉ ।
தூ⁴பிதாக³ருக³ந்த⁴ஶ்ச ந ப்ரவாதி ஸமந்தத꞉ ॥ 23 ॥

யாநப்ரவரகோ⁴ஷஶ்ச ஸ்நிக்³த⁴ஶ்ச ஹயநிஸ்வந꞉ ।
ப்ரமத்தக³ஜநாத³ஶ்ச மஹாம்ஶ்ச ரத²நிஸ்வந꞉ ।
நேதா³நீம் ஶ்ரூயதே புர்யாமஸ்யாம் ராமே விவாஸிதே ॥ 24 ॥

சந்த³நாக³ருக³ந்தா⁴ம்ஶ்ச மஹார்ஹாஶ்ச நவஸ்ரஜ꞉ ।
க³தே ஹி ராமே தருணா꞉ ஸந்தப்தா நோபபு⁴ஞ்ஜதே ॥ 25 ॥

ப³ஹிர்யாத்ராம் ந க³ச்ச²ந்தி சித்ரமால்யத⁴ரா நரா꞉ ।
நோத்ஸவா꞉ ஸம்ப்ரவர்தந்தே ராமஶோகார்தி³தே புரே ॥ 26 ॥

ஸஹ நூநம் மம ப்⁴ராத்ரா புரஸ்யாஸ்யத்³யுதிர்க³தா ।
ந ஹி ராஜத்யயோத்⁴யேயம் ஸாஸாரேவார்ஜுநீ க்ஷபா ॥ 27 ॥

கதா³ நு க²லு மே ப்⁴ராதா மஹோத்ஸவ இவாக³த꞉ ।
ஜநயிஷ்யத்யயோத்⁴யாயாம் ஹர்ஷம் க்³ரீஷ்ம இவாம்பு³த³꞉ ॥ 28 ॥

தருணைஶ்சாருவேஷைஶ்ச நரைருந்நதகா³மிபி⁴꞉ ।
ஸம்பதத்³பி⁴ரயோத்⁴யாயாம் நாபி⁴பா⁴ந்தி மஹாபதா²꞉ ॥ 29 ॥

ஏவம் ப³ஹுவித⁴ம் ஜல்பந் விவேஶ வஸதிம் பிது꞉ ।
தேந ஹீநாம் நரேந்த்³ரேண ஸிம்ஹஹீநாம் கு³ஹாமிவ ॥ 30 ॥

ததா³ தத³ந்த꞉புரமுஜ்ஜி²தப்ரப⁴ம்
ஸுரைரிவோத்ஸ்ருஷ்டமபா⁴ஸ்கரம் தி³நம் ।
நிரீக்ஷ்ய ஸர்வந்து விவிக்தமாத்மவாந்
முமோச பா³ஷ்பம் ப⁴ரத꞉ ஸுது³꞉கி²த꞉ ॥ 31 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுர்த³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 114 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (115) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed