Aranya Kanda Sarga 9 – அரண்யகாண்ட³ நவம꞉ ஸர்க³꞉ (9)


॥ ஸீதாத⁴ர்மாவேத³நம் ॥

ஸுதீக்ஷ்ணேநாப்⁴யநுஜ்ஞாதம் ப்ரஸ்தி²தம் ரகு⁴நந்த³நம் ।
ஹ்ருத்³யயா ஸ்நிக்³த⁴யா வாசா ப⁴ர்தாரமித³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

அயம் த⁴ர்ம꞉ ஸுஸூக்ஷ்மேண விதி⁴நா ப்ராப்யதே மஹான் ।
நிவ்ருத்தேந து ஶக்யோ(அ)யம் வ்யஸநாத்காமஜாதி³ஹ ॥ 2 ॥

த்ரீண்யேவ வ்யஸநாந்யத்ர காமஜாநி ப⁴வந்த்யுத ।
மித்²யா வாக்யம் பரமகம் தஸ்மாத்³கு³ருதராவுபௌ⁴ ॥ 3 ॥

பரதா³ராபி⁴க³மநம் விநா வைரம் ச ரௌத்³ரதா ।
மித்²யா வாக்யம் ந தே பூ⁴தம் ந ப⁴விஷ்யதி ராக⁴வ ॥ 4 ॥

குதோ(அ)பி⁴லாஷணம் ஸ்த்ரீணாம் பரேஷாம் த⁴ர்மநாஶநம் ।
தவ நாஸ்தி மநுஷ்யேந்த்³ர ந சாபூ⁴த்தே கதா³சந ॥ 5 ॥

மநஸ்யபி ததா² ராம ந சைதத்³வித்³யதே க்வசித் ।
ஸ்வதா³ரநிரதஸ்த்வம் ச நித்யமேவ ந்ருபாத்மஜ ॥ 6 ॥

த⁴ர்மிஷ்ட²꞉ ஸத்யஸந்த⁴ஶ்ச பிதுர்நிர்தே³ஶகாரக꞉ ।
ஸத்யஸந்த⁴ மஹாபா⁴க³ ஶ்ரீமல்லக்ஷ்மணபூர்வஜ ॥ 7 ॥

த்வயி ஸத்யம் ச த⁴ர்மஶ்ச த்வயி ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
தச்ச ஸர்வம் மஹாபா³ஹோ ஶக்யம் த⁴ர்தும் ஜிதேந்த்³ரியை꞉ ॥ 8 ॥

தவ வஶ்யேந்த்³ரியத்வம் ச ஜாநாமி ஶுப⁴த³ர்ஶந ।
த்ருதீயம் யதி³த³ம் ரௌத்³ரம் பரப்ராணாபி⁴ஹிம்ஸநம் ॥ 9 ॥

நிர்வைரம் க்ரியதே மோஹாத்தச்ச தே ஸமுபஸ்தி²தம் ।
ப்ரதிஜ்ஞாதஸ்த்வயா வீர த³ண்ட³காரண்யவாஸிநாம் ॥ 10 ॥

ருஷீணாம் ரக்ஷணார்தா²ய வத⁴꞉ ஸம்யதி ரக்ஷஸாம் ।
ஏதந்நிமித்தம் ச வநம் த³ண்ட³கா இதி விஶ்ருதம் ॥ 11 ॥

ப்ரஸ்தி²தஸ்த்வம் ஸஹ ப்⁴ராத்ரா த்⁴ருதபா³ணஶராஸந꞉ ।
ததஸ்த்வாம் ப்ரஸ்தி²தம் த்³ருஷ்ட்வா மம சிந்தாகுலம் மந꞉ ॥ 12 ॥

த்வத்³வ்ருத்தம் சிந்தயந்த்யா வை ப⁴வேந்நி꞉ஶ்ரேயஸம் ஹிதம் ।
ந ஹி மே ரோசதே வீர க³மநம் த³ண்ட³காந்ப்ரதி ॥ 13 ॥

காரணம் தத்ர வக்ஷ்யாமி வத³ந்த்யா꞉ ஶ்ரூயதாம் மம ।
த்வம் ஹி பா³ணத⁴நுஷ்பாணிர்ப்⁴ராத்ரா ஸஹ வநம் க³த꞉ ॥ 14 ॥

த்³ருஷ்ட்வா வநசராந்ஸர்வாந்கச்சித்குர்யா꞉ ஶரவ்யயம் ।
க்ஷத்ரியாணாம் ச ஹி த⁴நுர்ஹுதாஶஸ்யேந்த⁴நாநி ச ॥ 15 ॥

ஸமீபத꞉ ஸ்தி²தம் தேஜோ ப³லமுச்ச்²ரயதே ப்⁴ருஶம் ।
புரா கில மஹாபா³ஹோ தபஸ்வீ ஸத்யவாக் ஶுசி꞉ ॥ 16 ॥

கஸ்மிம்ஶ்சித³ப⁴வத்புண்யே வநே ரதம்ருக³த்³விஜே ।
தஸ்யைவ தபஸோ விக்⁴நம் கர்துமிந்த்³ர꞉ ஶசீபதி꞉ ॥ 17 ॥

க²ட்³க³பாணிரதா²க³ச்ச²தா³ஶ்ரமம் ப⁴டரூபத்⁴ருத் ।
தஸ்மிம்ஸ்ததா³ஶ்ரமபதே³ நிஶித꞉ க²ட்³க³ உத்தம꞉ ॥ 18 ॥

ஸ ந்யாஸவிதி⁴நா த³த்த꞉ புண்யே தபஸி திஷ்ட²த꞉ ।
ஸ தச்ச²ஸ்த்ரமநுப்ராப்ய ந்யாஸரக்ஷணதத்பர꞉ ॥ 19 ॥

வநே தம் விசரத்யேவ ரக்ஷன் ப்ரத்யயமாத்மந꞉ ।
யத்ர க³ச்ச²த்யுபாதா³தும் மூலாநி ச ப²லாநி ச ॥ 20 ॥

ந விநா யாதி தம் க²ட்³க³ம் ந்யாஸரக்ஷணதத்பர꞉ ।
நித்யம் ஶஸ்த்ரம் பரிவஹன் க்ரமேண ஸ தபோத⁴ந꞉ ॥ 21 ॥

சகார ரௌத்³ரீம் ஸ்வாம் பு³த்³தி⁴ம் த்யக்த்வா தபஸி நிஶ்சயம் ।
தத꞉ ஸ ரௌத்³ரே(அ)பி⁴ரத꞉ ப்ரமத்தோ(அ)த⁴ர்மகர்ஶித꞉ ॥ 22 ॥

தஸ்ய ஶஸ்த்ரஸ்ய ஸம்வாஸாஜ்ஜகா³ம நரகம் முநி꞉ ।
ஏவமேதத்புரா வ்ருத்தம் ஶஸ்த்ரஸம்யோக³காரணம் ॥ 23 ॥

அக்³நிஸம்யோக³வத்³தே⁴து꞉ ஶஸ்த்ரஸம்யோக³ உச்யதே ।
ஸ்நேஹாச்ச ப³ஹுமாநாச்ச ஸ்மாரயே த்வாம் ந ஶிக்ஷயே ॥ 24 ॥

ந கத²ஞ்சந ஸா கார்யா க்³ருஹீதத⁴நுஷா த்வயா ।
பு³த்³தி⁴ர்வைரம் விநா ஹந்தும் ராக்ஷஸாந்த³ண்ட³காஶ்ரிதான் ॥ 25 ॥

அபராத⁴ம் விநா ஹந்தும் லோகாந்வீர ந காமயே ।
க்ஷத்ரியாணாம் து வீராணாம் வநேஷு நிரதாத்மநாம் ॥ 26 ॥

த⁴நுஷா கார்யமேதாவதா³ர்தாநாமபி⁴ரக்ஷணம் ।
க்வ ச ஶஸ்த்ரம் க்வ ச வநம் க்வ ச க்ஷாத்ரம் தப꞉ க்வ ச ॥ 27 ॥

வ்யாவித்³த⁴மித³மஸ்மாபி⁴ர்தே³ஶத⁴ர்மஸ்து பூஜ்யதாம் ।
ததா³ர்ய கலுஷா பு³த்³தி⁴ர்ஜாயதே ஶஸ்த்ரஸேவநாத் ॥ 28 ॥

புநர்க³த்வா த்வயோத்⁴யாயாம் க்ஷத்ரத⁴ர்மம் சரிஷ்யஸி ।
அக்ஷயா து ப⁴வேத்ப்ரீதி꞉ ஶ்வஶ்ரூஶ்வஶுரயோர்மம ॥ 29 ॥

யதி³ ராஜ்யம் பரித்யஜ்ய ப⁴வேஸ்த்வம் நிரதோ முநி꞉ ।
த⁴ர்மாத³ர்த²꞉ ப்ரப⁴வதி த⁴ர்மாத்ப்ரப⁴வதே ஸுக²ம் ॥ 30 ॥

த⁴ர்மேண லப⁴தே ஸர்வம் த⁴ர்மஸாரமித³ம் ஜக³த் ।
ஆத்மாநம் நியமைஸ்தைஸ்தை꞉ கர்ஶயித்வா ப்ரயத்நத꞉ ॥ 31 ॥

ப்ராப்யதே நிபுணைர்த⁴ர்மோ ந ஸுகா²ல்லப்⁴யதே ஸுக²ம் ।
நித்யம் ஶுசிமதி꞉ ஸௌம்ய சர த⁴ர்மம் தபோவநே ।
ஸர்வம் ஹி விதி³தம் துப்⁴யம் த்ரைலோக்யமபி தத்த்வத꞉ ॥ 32 ॥

ஸ்த்ரீசாபலாதே³தது³தா³ஹ்ருதம் மே
த⁴ர்மம் ச வக்தும் தவ க꞉ ஸமர்த²꞉ ।
விசார்ய பு³த்³த்⁴யா து ஸஹாநுஜேந
யத்³ரோசதே தத்குரு மா சிரேண ॥ 33 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ நவம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 9 ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed